Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Стандарттау және сертификаттау

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN (Германия), 2016
Ұлттық аккредиттеу: НААР, НКАОКО, 2017
Оқу деңгейі: магистратура
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
• Өнім сапасын арттыру бойынша шараларды жасау және бейімдеу;
• Ағымдағы стандарттарды, техникалық ережелерді жетілдіру және стандарттар бойынша жаңа құжаттарды әзірлеу;
• Өнімнің сертификатталуын және олардың қазақстандық және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестігін тексеру;
• Ақаулар деңгейін бағалау, оның алдын алу және жою бойынша шараларды жүзеге асыру, дайын өнімнің сапасын бағалауды бақылауды ұйымдастыру;
• Жобалық-ізденімпаздық, ғылыми-зерттеу институттарындағы ғылыми қызметкер, оқу орындарындағы оқытушы (орташа кәсіптік, жоғары).
Білім берудің артықшылықтары: Қос диплом бағдарламасының артықшылықтары: Жаңа заманауи методологиялар бойынша оқиды және қазақстандық және ресейлік тәжірибе шеңберінде практикалық қабілетке ие болады; Білім сапасын бағалаудың әр түрлі жүйелеріне бейімделеді; Қазақстан мен Ресейдің тәжірибелі профессорларының дәрістеріне қатысады; Жаңа орында сенімді нық ұстауды және өзін көрсеиуді үйренеді; Кросс-мәдени ортада оқиды; Тұрақты тілдік практиканы иеленеді; Магистранттардың академиялық ұшқырлық бағдарламаларына қатысады.
Халықаралық байланыстар:
• Каунас технологиялық университеті (Каунас, Литва);
• Метрология институты (Каунас, Литва);
• Ақпараттық технологиялар, механика және оптика университеті (Санкт-Петербург, Ресей);
• Техникалық университет (Брауншвайг, Германия);
• Чехия Техникалық университеті (Прага, Чехия);
• Политехникалық университет (Валенсия, Испания);
• Орталық Лион институты (Лион, Франция);
• Корольдік университеті (Мадрид, Испания);
• Физика-техникалық төменгі температуралар институты (Харьков, Украина);
• Оңтүстік Орал мемлекеттік университеті (Челябинск, Ресей Федерациясы);
• Томск политехникалық университеті (Томск, Ресей Федерациясы) және т.б.
Практика өтетін және болжамды еңбекпен қамту орындары: Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу және метрология Департаменті; Ұлттық аккредиттеу орталығы; «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК; «ҚазМетрИн» РМК; «Каэкспоаудит» ЖШС, Алматы қаласы; Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы; «Прикаспийский Центр Сертификации» ЖШС, Алматы қаласы; Мемлекеттік кірістер Департаменті; «QS Azia Sertik» ЖШС, Алматы қаласы; «Азия метрологиялық орталығы» ЖШС, «ҚТЖ ҰК» АҚ; «Жаркент крахмал зауыты» ЖШС; «Сынама палатасы» ЖШС; «Ел-Стандарт» ЖШС; «Бюро Веритас Қазақстан» ЖШС, Алматы қаласы; «Innovative technology company» ЖШС, Алматы қаласы және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Стандарттау және сертификаттау
Мамандық шифры
6M073200
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
157
ОРЫС
157

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми мақалаларды жазудың ережелері мен критерийлері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеу жұмысы *(ERASMUS)+
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тапсырманы реттеуге қолданылатын тәжірибелік зерттеулерді жүргізу, тәжірибені жобалау, өңдеу мен жүзеге асыру үшін, зерттеу әдістемесі мен құрылғыны таңдау, нәтижелерді бағалау мен классификациялау үшін ғылыми-зерттеу жұмыстарының дағдыларын алу; Мәселелер: тапсырманы орнату үшін қолданылатын тәжірибелік жұмыстарды жүргізу, тәжірибені жоспарлау, өңдеу және жүзеге асыру, зерттеу әдіснамасы мен құрылғыны таңдау, нәтижелерді бағалау мен классификациялау дағдыларына ие болу. Қысқаша мазмұны: Студенттерді ғылыми қызметке дағдыландыру; материалтану мен нанотехнологияда ғылыми жетістіктерді ықпалдастыру;

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Сапа менеджменті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) дамуының заманауи аспектілері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стандарттау және сертификаттау жүйелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

«Жасыл стандарттар» сертификаттау жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

«Жасыл технология» бойынша алынатын өнімдерді стандарттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудың және бақылаудың статистикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты кәсіпорындарда стандарттау саласындағы студенттердің теориялық білімін, дағдыларын қалыптастыру мен дамыту. Міндеттері: түрлі сыныптар мен типтердегі кәсіпорындарында стандарттау түсінігін дамытуды және ұйымдастыруды меңгеру; кәсіпорындардың жұмыстарын ұйымдастыруда нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлеу және қолдана алу; Мазмұны. Өнеркәсіптерді және кәсіпорындардың стандарттау қызметін ұйымдастыруды елімізде және шетелде дамыту. Өндірістік процестердің құрамы мен құрылымы. Өндірістік процестерді ұйымдастырудың ғылыми принциптері. Өнеркәсіп саласында стандарттау дамыту. Кәсіпорын Стандарттарының Мінездемесі. Кәсіби стандарттардың мінездемесі мен міндеті. Түрлі кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру үлгілері. Стандарттауда және өндірсте мамандарға қойылатын талаптар.

Ғылыми зерттеулер үшін қолданбалы программалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты, кәсіпқой білімді алу, қалыптатыру және әдіснамалар, әдістер мен ғылыми-зерттеу және өтінімдерді пайдалану және қолданбалы бағдарламаларды қолдану. Пәннің міндеттері: әмбебап жалпы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, ғылыми-зерттеу қазіргі заманғы бағдарламалық қосымшаларды пайдалану дағдылары. Мазмұн. Ғылыми зерттеулер әдістемесі негізгі ұғымдар. Ғылыми білімнің формасы ретінде зерттеу. Ғылыми білім жүйесіндегі өтінімдерді орны мен рөлі. Ғылыми зерттеулер компьютерлік әдісі туралы түсінік. Ғылыми танымдық процесінде оның біріктіру рөлі. Жүйе әдістері мен бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен ғылыми тергеу нысандары.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Ғылыми мақалаларды жазудың ережелері мен критерийлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылутехникада сапаны басқарудың компьютерлік технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикасындағы стандарттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикасындағы физикалық процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпорынға энергия үнемдеу бағдарламасын бейімдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криотехнологиядағы стандарттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалпына келетін энергия көздері және оларды стандарттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріс сапа менеджментінің ішкі және сыртқы аудиті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі стандарттау қызметін ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты, кәсіпқой білімді алу, қалыптатыру және әдіснамалар, әдістер мен ғылыми-зерттеу және өтінімдерді пайдалану және қолданбалы бағдарламаларды қолдану. Пәннің міндеттері: әмбебап жалпы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, ғылыми-зерттеу қазіргі заманғы бағдарламалық қосымшаларды пайдалану дағдылары. Мазмұн. Ғылыми зерттеулер әдістемесі негізгі ұғымдар. Ғылыми білімнің формасы ретінде зерттеу. Ғылыми білім жүйесіндегі өтінімдерді орны мен рөлі. Ғылыми зерттеулер компьютерлік әдісі туралы түсінік. Ғылыми танымдық процесінде оның біріктіру рөлі. Жүйе әдістері мен бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен ғылыми тергеу нысандары.

Сапа менеджменті жұйесі аудиті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсты нормалары бойынша ISO 9000 және аудит сапасы негіздерімен, ұйымдастырумен танысу, жобалау мен аудит сапасын жүргізу бойынша терең білім алу. Пән міндеті аудит принциптерін, нысандары мен құралдарын зерттеу; аудитті жоспарлау әдістерін және сапа жүйелерін дайындау; аудит процестерін тексеру, аудит нәтижелерін талдау және аудиторлық есептерді; сапа менеджменті жүйесі аудиті бойынша және / немесе қоршаған ортаны қорғау ұсынымдары (МС ИСО 19011:2002). Мазмұн. ISO 19011 талаптарына сәйкес сапа аудиті. СМЖ ішкі аудит - сертификаттауға жол. ISO 9001 сәйкес аудит талаптары. ISO 9001:2008 тұрғысынан ішкі аудит сапасының нысандары. Өндірістік процестер жағдайы. Аудит сапасының нысандары мен технологиялары. Аудит технологиясының ерекшеліктері. Аудит техникасы. Аудит әдістері мен тәсілдері. Аудит барысындағы документтер мен жазбалар.

Сапа менеджментінің біріктірілген жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сапаны басқару теориясының заманауи мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сапаны басқарудың халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық процестерді басқарудағы ақпараттандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты жүйелендірілген берік білімді, дағдыны және кәсіби құзыреттілікті нормативті-құқықпен стандарттау және сертификаттауды қамтамасыз ету. Пән міндеті стандарттаудың және сертификаттаудың нормативтік құрылымымен,даму тендненциясымен және халықаралық нормативті-құқықты аспектілермен танысу. Мазмұны. Стандарттау жүйесі. Түрлі салалардағы стандарттау. Мемлекеттік және халықаралық стандарттау жүйесі және ғылыми-техникалық прогрессі. Стандарттау әдістері бақылау үрдісі ретінде. Сертификаттау және өнім спасы. Сертификаттауды жүргізу. Стандарттау және сертификаттаудың экономикалық негізі.

Технологиялық процестерді стандарттау және сәйкестікті бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық процестердің сенімділігін қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық мониторинг негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсты нормалары бойынша ISO 9000 және аудит сапасы негіздерімен, ұйымдастырумен танысу, жобалау мен аудит сапасын жүргізу бойынша терең білім алу. Пән міндеті аудит принциптерін, нысандары мен құралдарын зерттеу; аудитті жоспарлау әдістерін және сапа жүйелерін дайындау; аудит процестерін тексеру, аудит нәтижелерін талдау және аудиторлық есептерді; сапа менеджменті жүйесі аудиті бойынша және / немесе қоршаған ортаны қорғау ұсынымдары (МС ИСО 19011:2002). Мазмұн. ISO 19011 талаптарына сәйкес сапа аудиті. СМЖ ішкі аудит - сертификаттауға жол. ISO 9001 сәйкес аудит талаптары. ISO 9001:2008 тұрғысынан ішкі аудит сапасының нысандары. Өндірістік процестер жағдайы. Аудит сапасының нысандары мен технологиялары. Аудит технологиясының ерекшеліктері. Аудит техникасы. Аудит әдістері мен тәсілдері. Аудит барысындағы документтер мен жазбалар.

Энергетикалық технологиялардағы есептеуіш әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергоменеджмент жүйесі аудиті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение