Магистратура
Жобаны басқару

Жобаны басқару

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - экономика және бизнес магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: бар
Бағдарлама: 6В051800 – Жобаларды басқару
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: ағылшын тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихандары.
Оқытуформасы: күндізгі
Оқыту мерзімі: 2 жыл
«Жобаларды басқаруды» дайындауға бағытталған магистр кәсіби қызметтің келесідей түрлеріне әзірленеді:
- ұлттық экономиканың салаларында және түрлі салаларда кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметін басқару және үйлестіру;
- кәсіптік және жоғары білім беру орындарында оқыту;
- ғылыми-зерттеу және өндірістік, ғылыми-зерттеу, жобалау бірлестіктер мен жобалау ұйымдарында басқару қызметі;
- мемлекеттік басқару және ұлттық экономиканың әлеуметтік инфрақұрылымын басқару қызметі;
- сарапшы-консультациялық ұйымдарды, жергілікті, аймақаралық және халықаралық ғылыми-жобалау ұйымдарында кәсіптік қызметі;
- жобаларды басқару саласындағы кәсіби қызмет;
- шағын, орта және мега-жобасының жоба менеджері ретінде жұмыс;
Бейінді пәндер:
- Жобаларды басқарудың теориясы мен практикасы
- Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
- КҚО негізделген орнықты басқарудың технологиясы мен практикасы
- Жобаларды талдау
- Инвестициялық жобаларды бағалау
- Жоба сапасын басқару
- Жоба тәуекелдерін басқару
Білім берудің артықшылықтары:
- ең жоғары академиялық стандарттарға сәйкес жобаларды басқару саласында мамандар даярлау;
- білім беру үрдісіне қазіргі заманғы инновациялық технологияларды қолдану;
- үздіксіз білім алу бакалавриатта , магистратура және докторантура;
- кәсіби авторлық курстар, соңғы әдістері мен оқу-әдістемелік құралдар;
- жобаларды басқару зерттеулер перспективаларына мен әдістемелердің кең ауқымы;
- жалпыға кәсіп - кез-келген қызмет саласындағы кәсіби білімнің мүмкіндігі.
Халықаралық байланыстар: студенттеракадемиялық мобильділік бойынша АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Франция, Испания, Турция, Қытай, Венгрия, Чехия, Польша, Ресей мемлекеттерінде оқытудан өтуге мүмкіндіктері бар.
Тәжірибеден өту орындары және жұмысқа орналастыру мүмкіндіктері: ұлттық экономиканың түрлі салаларындағы және аясындағы кәсіпорындар және ұйымдар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Жобаны басқару
Мамандық шифры
6M051800
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
151
ОРЫС
151

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жобаларды басқарудың технологиясы және тәжірибесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобалардың инвестициялық бағалануы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобалық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жобалық талдау түсінігі, мәні және түрлері. Жобалық талдау қағидалары мен негізгі бөлімдері Пәнді игерудің нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді білуі қажет: жобалық талдау мәнін білу; жоба бойынша стратегиялық, техникалық, маркетингтік, әлеуметтік және экономикалық талдау жүргізу; жобаның сыртқы ортаға ықпал етуін анықтау және бағалау әдісін білу; инвестициялық жобаның экономикалық құнын анықтау

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ТКЖ негізінде үйлестірілген басқарудың технологиясы мен тәжірибесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлемдік нарықтардағы жобаның бәсекеге қабілеттігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БЖК негізінде баланстырылған басқарудың және тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес-инновациялық жобаларды жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоба командасын құру және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаларды басқарудың дүниежүзілік стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаларды басқарудың шетелдік тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жобаны басқару ұғымы және мәні. Жоба басқарудың негізгі санаттарын оқыту, жобаларды басқарудың проекциялық схемасы. Шетелде жобаларды басқарудың даму кезеңдерінің зерттеу. Дамыған елдердегі жобаларды басқару ерекшеліктері. Пәнді игерудің нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді білуі қажет: дамыған әлемдегі жобаларды басқару ерекшеліктерін білу; шетелде жобаларды басқару кезеңдерін білу; тиімді ұлттық жобаларды іске асыруда шетелдік тәжірибені пайдалану мүмкіндігінің болуы; жобаны

Жобалардың инвестициялық бағалауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде инновациялық белсендiлiк саласы мен инновациялық жобаларды басқарудағы кәсіби біліктілік қалыптастыру. Міндеттері: ұйымдардағы жобалық басқару және жобалық бизнестiң ерекшелiктерiмен студенттерді таныстыру; инновациялық белсендiлiктiң ерекшелiктерiнiң түсiнуiн қалыптастыру және инновациялық жобалардың басқарудың ерекше сызықтары талдау аясы және инвестициялық инновациялық жобалардың бағалауда бiлiмдер мен дағдылар кешенін қалыптастыру; жобалық командада жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. Пәнді үйрену нәтижесінде студент білуі керек: жобалық бизнес пен жобалық қызмет ерекшеліктерін; инновациялық жобалардың ерекшеліктерін. Жасай білу керек: жобаның тәуекелін талдауды және инвестициялық талдау жасауды, жобаны жүзеге асыру кестесін жасауды және жобалық қызметтің нәтижесін бағалауды білу керек. Дағдылары: қосымша құжаттар жасау мен жобалық инвестициялық талдау.

Инновациялық жобаларды басқарудағы шешімдерді қабылдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Инновациялық жобаларды басқару және шешім қабылдау туралы түсінік. Инновациялық жобаларда көп критерийлігі шешім қабылдауда таңдау ерекшеліктерін зерттеу. Нәтижелерін беруде шешімдердің бүкіл жиынтығының бақылау қажеттіліктерін анықтау, толық өмірлік циклі қатысуымен басқару үрдісін зерттеу. Бірқатар өлшемдер бойынша балама бағалау әдістерін анықтау. Пәнді игерудің нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді білуі қажет: инновациялық жобаларда басқару шешімдерінің тұжырымдамасының мәнiн бi

Инновациялық жобаларды басқарудың әлемдік тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Инновациялық жобаларды басқарудың әлемдік тәжірибесі. Инновациялық жобалардың бәсекеге қабілеттілігін басқаруға тән үрдістерді талдау. Бизнес- жоспарлар мен олардың жүзеге асырылуын дамытуға шетелдік тәжірибесі. Шетелде жобаларды басқарудың даму кезеңдерін зерттеу. Пәнді игерудің нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді білуі қажет: инновациялық жобаларды басқару ерекшеліктерін білу; инновациялық жоба бойынша бизнес-жоспар әзірлеуге қабілетті болу; халықаралық тәжірибені зерттеу негіз

Инновациялық жобалардың ресурстарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық жобалардың сапасын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Басқару сапасын түсіну. Жобаның сапа менеджменті жүйелерін дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін зерттеу. Сапа менеджменті жобаларының тиімділігін бағалау үшін үлгі тәсілдер мен критерийлерін қалыптастыру. Инновациялық жобаларды басқарудың сапалық моделін әзірлеу. Пәнді игерудің нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді білуі қажет: жобаның сапасын басқару тұжырымдамасын білу; сапа менеджменті жобаларының тиімділігін бағалау тәсілдері мен критерийлерін білу; инновациялық жобалардың сап

Инновациялық жобалардың тәуекелдерін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тәуекел және тәуекелдерді басқару тұжырымдамасы. Тәуекелдің жіктелуі. Инновациялық жобаның тәуекелдерін басқару әдістері. Экономикалық категория ретінде инновациялық тәуекел тұжырымдамасының тәуекелдерді басқару және нақтылы басқарудың теориялық көзқарастарын зерделеу. Сәйкестендіру рәсімдері, әдістері және тәуекелдерді басқару құралдары. Инновациялық жобаның өнім тәуекелдерін талдау және бағалау. Пәнді игерудің нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді білуі қажет: инновациялық жобаны

Халықаралық жобалар мен бағдарламаларды жоспарлау және бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық жобаларды басқарудағы шешімдерді қабылдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Халықаралық жобаларды басқару және шешімдер қабылдау туралы түсінік. Ғылыми жобаларда математикалық және статистикалық әдістерді кең ауқымда қолдану арқылы басқарушылық шешімдер қабылдау әсерін сандық бағалау. Пәнді игерудің нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді білуі қажет: халықаралық жобаларда басқару шешімдерінің мәнiн бiлу; халықаралық жобаны жүзеге асыру барысында шешім қабылдаудың әдісін игеру; жобаларды басқаруда басқарушылық шешім қабылдау

Халықаралық жобаларды басқарудың бағдарламалық-мақсаттық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық жобалардың сапасын қамтамассыз
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жобаның сапасын қамтамасыз ету жүйесінің тұжырымдамасының түсінігі мен мәні. Халықаралық жобаларды басқарудың сапасын қамтамасыз ету үшін негізгі процестер анықтау: жоба сапасын, жоспарланған іс-шараларды іске асыру, жобаның сапасын бақылауды жоспарлау. Пәнді игерудің нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді білуі қажет: жобаның сапасын қамтамасыз ету үшін жүйенің сипаты мен мазмұнын білу; жобаның сапасын жоспарлауда білікті болу; халықаралық жобаның сапасын бақылау әдістерін білу.

Халықаралық жобаның тәуекелдерін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тәуекел және тәуекелдерді басқару тұжырымдамасы. Тәуекел жіктелуі. Халықаралық жобаның тәуекелдерді басқару әдістері. Тәуекелдерді бағалаудың сапалық және сандық әдістері. Халықаралық жобаның қаупін азайту жолдары. Пәнді игерудің нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді білуі қажет: халықаралық жобаның тәуекелдерді анықтау, талдау және бағалауға қабілетті болу; тәуекелдерді басқару стратегиясын әзірлеу; жобаның қаупін азайту үшін шаралар қабылдай алу. •

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген