Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - әлеуметтік білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 6М051500 - Мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету
Оқыту деңгейі магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсуге арналған емтихан (жазбаша)
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
• Архив және ақпараттық басқару органдары;
• Ғылыми-зерттеу мекемелері;
• Ұлттық және халықаралық компаниялар;
• Мемлекеттік қызмет;
• Кітапхана және мұражайлардың қолжазба және сирек кітаптар бөлімдері;
• Сараптама – кеңес беру орталықтары;
• Ұлттық, мемлекеттік, қалалық, ведомстволық архивтер;
• Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету қызметтері;
• Білім беру және мәдениет мекемелері;
• Аналитикалық, ақпараттық және құжаттамалық орталықтар;
• Жоғарғы, орта және орта кәсіби оқу орындары;
Бейіндік пәндер:
• Құжаттанудың теориялық мәселелері
• Археографияның теориялық-методологиялық мәселелері
•Құжат айналмын басқару жүйелерін ұйымдық жобалау
• Мұрағаттанудың теориялық мәселелері және т.б.
Білім берудің артықшылығы:
• Қос дипломды білім беру (ҚазҰУ және РМГУ дипломдары);
• Мұрағаттану, құжаттану және археография салаларындағы өзекті мәселелері мен зерттеу методологиясы
• Шетелдік ғылыми тағылымдама:
Мимар Синан атындағы Университеті, Стамбул қ. (Түркия);
Адам Мицкевич атындағы Университеті, Познань қ. (Польша);
Муравиялық земстволық архив, Брно қ. (Чехия);
Лейден университеті (Нидерланды);
Ресей мемлекеттік гуманитарлық университеті (Ресей);
Орталық Богемия Университеті Прага қ. (Чехия);
Рур Университеті Бохум қ. (Германия)
• Автоматтандырылған архив технологиялары мен БҚҚ ақпараттық технологияларды сабақта қолдану;
• Ғылыми жұмыстармен айналысу, конференцияларда баяндама жасау, байқауларға қатысу, жас ғалымдар жинақтарында жариялау мүмкіншіліктері бар;
• Ғылыми жетекшілерімен бірге ғылыми жобаларға қатысу;
• Архив құжаттарын ғылыми-техникалық өңдеуге қатысу;
• «Архивтану және құжаттану» ғылыми-зерттеу және әдістемелік орталығының жұмыстарына қатысу
Халықаралық байланыстар:
• Бүкілресейлік ғылыми-зерттеу институтының құжаттану және архив ісі
• Ресей мемлекеттік гуманитарлық университеті (РМГУ)
• Лейден Университеті (Нидерланды)
• Коперник атындағы Университеті (Польша)
• Орталық Богемия университеті (Чехия);
• Рур Университеті (Германия)
• Мимар Синан Университеті (Түркия);
• Адам Мицкевич университеті (Польша);
Практика өтетін орындары:
• Мемлекеттік мұрағаттардағы деректі материалдардың микрофотокөшірмелерін жасау және қалпына келтіру орталық зертханасы
• ҚР Президент архиві
• «Ғылым ордасы» Ғылыми-зерттеу институті
• ҚР Орталық мемлекеттік архиві
Мамандық бітірушілер жұмыс жасайды:
• Бас сарапшы
•Археограф
• Архив қоймасын меңгерушісі
• Аға ғылыми қызметкер, Ғылыми қызметкер, Кіші ғылыми қызметкер
• Реставратор
• Жоғары категориялы архивист
•Менеджер (рекрутер)
• Кадр бөлімінің басшысы
• Кадрлар бойынша инспектор
• Жоғарғы, орта және кәсіптік білім беру орындарының оқытушысы

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету
Мамандық шифры
6M051500
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
151
ОРЫС
151

пәндер

Археографияның теориялық-методологиялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құжат айналымын басқару жүйелерін ұйымдық жобалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құжаттанудың теориялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұрағаттанудың теориялық мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

АҚШ мұрағат ісіндегі жаңа тұғырнамалары (ағылшын тілде)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Антропологиялық құжаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Археографияның теориялық-методологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Архивтанудың тарихнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Архивтанулық білімнің дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аудиовизуалды құжаттардың теориялық-методологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудың құжаттамалық қамтамасыз ету қызметінің локалдық нормативтік актілерін жасау әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес үдерістерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми танымның тарихы, теориясы және методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еуропа елдері мұрағаттарының ұйымдастырушылық негіздері мен құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – Еуропа елдеріндегі мұрағат ісінің қазіргі таңдағы теориялық-методологиялық тұрғыларымен танысу (Италия, Германия, Франция). Мұрағат ісі дамуының халықаралық тәжірибесі Қазақстан үшін өте маңызды. Пән мұрағат дамуының методологиясы, теориясы, алдыңғы қатарлы технологияларды ендіру, мұрағаттық құжаттарды сандық жүйеге көшіру салаларындағы ең соңғы жетістіктерді қарастырады.Пәнді оқып үйрену барысында магистранттар: - тарихи ғылыми танымның методологиясын білуі; - ғылыми зерттеу әдістерін игеруі; - Еуропа елдеріндегі мұрағат ісі саласындағы алдыңғы қатарлы технологияларды білуі тиіс (Италия, Германия, Франция); - әр түрлі елдердің мұрағат ісіндегі ортақ сипаттары мен ерекшеліктерін түсіндіре білуі; - алынған білімді ықпалдай білуі тиіс.

Жеке мұрағат қорларын деректанулық тұрғыдан талдау мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – жеке текті қорлар кешенінің қалыптасу үдерісін зерттеу, құрамы мен мазмұнын талдау. Курстың міндеттері: жеке текті қорлар кешенінің қалыптасу жағдайын, зерттеу принциптерін, әдістерін қарастыру; мұрағаттық сақтау кезеңіндегі қорлардың деңгейін талдау; ХІХ ғ. –ХХ ғ. басындағы жеке текті қорлардың жіктелуі және ұйымдастырылуын; Қазақстан тарихын зерттеудегі жеке қорлардың маңызын деректер кешені ретінде көрсету. Жеке текті мұрағат құжаттарын пайдалану ерекшеліктері мен аталмыш мұрағаттың деректанулық негіздері қарастырылады.Пәнді оқып үйрену барысында магистранттар келесі құзырлықтарды игеру тиіс: - аудиовизуалды құжаттар бойынша терминологияны, негізгі нормативті-әдіснамалық құжаттарды, құжаттардың құрамы мен құрылымын және олардың негізгі даму кезеңдерін білу; - аудиовизуалды құжаттаманың дамуындағы заңдылықтар мен үрдістерді түсіну; - аудиовизуалды құжаттармен жұмыс жасай білу; - аудиовизуалды деректер мәселесі бойынша заңнамалық күші бар нормативті-әдіснамалық құжаттарды тәжірибеде қолдану.

Замануи Еуропадағы мұрағаттану (ағылшын тілде)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құжат айналымын және архивтерді басқару жүйелерін ұйымдық жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құжаттаманы және архивтерді басқаруды стандарттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құжаттану тарихнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құжаттанудың зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құжаттанудың теориялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құжаттарды басқарудың базалық технологияларын моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мекеменің құжатайналымының зерттеу әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ұйымның құжатайналымы мәселелері қарастырылады. Курсты оқыту барысында магистранттар Қазақстан Республикасының мекемелері мен ұйымдарының қызметтерімен танысады, қалыптасу тәртібімен ұйымдастырушылық дамуы, жоюы және құжаттау үдерісімен қызметінің нәтижелерін түрлі нысандағы ұйымдастыру мәселелері қарастырылады.Пәнді оқып үйрену барысында магистранттар келесі құзырлықтарды игеру тиіс: мекемелер мен ұйымдардың құжатайналымы бойынша негізгі ұғымдарды; түрлі құжаттарды құрастыруда олардың ережелерін және безеңдіруды; мекеме және ұйымдардың қызметі нәтижесіндегі құжаттама жүйлерін үйренуды, Істей білу тиіс: құжаттау және іс жүргізу саласында стандарттық терминологияны қолдануды; түрлі құжаттарды құрастыруда олардың ережелерін және безеңдіруды; мекеме және ұйымдардың негізгі қызметі бойынша нормативтік актілерді тәжірибе жүзінде қолдануды; құжаттармен жұмыс жасауды ретейтын локалдық нормативтік-актілерді жасауды;

Мемлекеттік және коммерциялық ұйымдардың басқару қызметің құжаттамалық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты- белгілі әлеуметтік шартар уақытында қалыптасқан деректер табиғаттың тарихи құбылыс ретінде зерттеу, деректердің гносиологиялық табиғаттың тарихи таным құралы ретінде зерттеу. Аталмыш курста басқару органдарының қызметі барысында қалыптасқан құжаттар кешеннің қарастырады. Құжаттар деңгейлерінің түрлілігіне байланысты зерттеушілік әдістемені қолдану қажет. Мекеменің іс жүргізу жүйесіндегі зерттеу ерекшеліктерін білу.

Мемлекеттік мекемелер құжаттарын деректанулық тұрғыда талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты- белгілі әлеуметтік шартар уақытында қалыптасқан деректер табиғаттың тарихи құбылыс ретінде зерттеу, деректердің гносиологиялық табиғаттың тарихи таным құралы ретінде зерттеу. Аталмыш курста басқару органдарының қызметі барысында қалыптасқан құжаттар кешеннің қарастырады. Құжаттар деңгейлерінің түрлілігіне байланысты зерттеушілік әдістемені қолдану қажет. Мекеменің іс жүргізу жүйесіндегі зерттеу ерекшеліктерін білу. Пәнді оқып үйрену барысында магистранттар келесі құзырлықтарды игеру тиіс: мемлекеттік мекемелер құжаттарын талдаудағы теориялық-методологиялық негіздерін; деректанулық негіздерін талдауды, талдау және қорыту әдістемесін меңгеруды; деректану саласында жаңа әдістерді қолдануды; мемлееттік мекемелер құжаттарын сыни тұрғыда талдуды және олардың қызметіне объективті баға беруды.

Мұрағаттар қызметінің нормативтік-құқықтық реттелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихнама және деректанудың теориялық-методологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс деректанудың және тарихнаманың теориялық негіздерін қарастырады. Тарихнаманың зерттеу әдістері мен принциптері және оларды қолданудың тәсілдері, бағыттары анықталады. Тарихнамалық заңдылық және пәнаралық, мерзімдеме мәселелері талданады. Тарихнамалық деректердің классификациясы, дерекпен жұмыс жасаудың әдістері мен тәсілдерін көрсетеді. Тарихнамалық фактіні талдаудың, синтездеудің, тарихнамалық сын, тарихшының ғылымға қосқан үлесіне баға берудің методологиялық мәселелері қарастырылады. Деректанулық тарихнама және тарихнамалық деректану мәселелері баяндалады. Тарихи деректерді классификациялаудағы жаңа бағыттар көрсетіледі. Компаративті деректану салыстырмалы-тарихи зерттеудің әдісі ретінде қарастырылады. Деректану тарихи зерттеудің құралы ретінде талданады.

ТМД мұрағат қорларының құрылымы мен мазмұны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдардағы құжаттарды басқару технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХІХ-ХХ ғғ. Қазақстандағы мемлекеттік қызметінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелде ақпарат және құжаттаманы басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іс жүргізуді жетілдірудің әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электронды ҒТҚ жұмыс жасауды ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электронды құжатайналымының теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: магистранттардың электронды құжатайналымы жүйесінің міндеттері, құрылымы, жұмысы туралы кешенді түсініктерін қалыптастыру және оларды пайдаланудың тәжірибелік дағдыларын үйрету. Курстың міндеттері: электронды құжатайналымы және жүргізудің теориялық негіздерін меңгеру; методологиялық негіздерін талдау, қазіргі таңдағы проблемаларын анықтау.Пәнді оқып үйрену барысында магистранттар келесі құзырлықтарды игеру тиіс: магистранттардың білімдерін қалыптастыруда: электронды құжатайналымын реттеуде нормативтік және заңнамалық негіздерін, электронды құжатайналымының функционалдық мүмкіндіктерін, есеп беру жүйесінің кестесін меңгеру; сыртқы және ішкі электронды құжатайналымы жүйесінің кестесін меңгеру; электронды құжатайналымындағы ақпаратты қорғау тәсілдері мен әдістерін меңгеру.

Электронды форматтағы құжаттық жарияланым
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение