Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Математика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Математика
Мамандық шифры
6M060100
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
158
ОРЫС
158

пәндер

Алгебралық жүйе және математикалық логика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебралық құрылымдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көпбейнелі математикалық анализ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық моделдеу мен есептеу технологиясының әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метрикалық кеңістіктегі математикалық талдау және стохастикалық талдау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Функционалдық кеңістіктер және жалпылама функциялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Автоматтар теориясы және формалды тілдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақырлы өрістер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебралық геометрия және моделдер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебралық геометрияның элементтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебралық сұрақтардың құрылысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Базистер теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банах кеңістігіндегі сызықты дифференциалдық операторлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банах кеңістіктерінің геометриясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірқалыпты есептелімдік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Всплесктер теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидродинамика саласындағы кері есептер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Математиканың кез-келген бөліміндегі кез-келген қисынды есептерге қатысты көптеген қисынсыз мәселелер туындайтындықтан, қисынды емес қойылған есептер қисынды есептерге қарағанда сандық жағынан қуатты болып келеді. Сондай ақ, нақты үдерістерді зерттеуге байланысты сапалық жағынан да кем емес. Курста маңызды қисынды емес шеттік есептер қарастырылады және оларды зертеу әдістері үйретіледі. Сонымен қатар әртүрлі үлгідегі кері есептердің нақты математикалық моделдері беріліп оларды зерттеу әдістемесі

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің шекаралық есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Гельдер және Соболев кеңістіктеріндегі параболалық және эллиптикалық типтегі теңдеулер үшін шектік есептер. Гельдер кеңістігіндегі параболалық теңдеулер үшін бірінші және екінші шакаралық есептер. Шешімнің бар болуы, жалғыздығы, шешімнің бағасы. Шешімнің бар болуын дәлелдеу үшін регуляризатор құру әдісі, шешімнің бағасын шығару үшін Шаудер әдісі. Соболев кеңістігіндегі эллиптикалық теңдеулер үшін Дирихле есебі. Шешімнің бар болуы, есептің шешімінің бағасы. Фредгольм теоремасы. Білім алу нәтижес

Дербес туындылы теңдеулерді шешудің функционалдық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық жүйелер басқарымды теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық жүйелер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс динамикалық жүйелердің орнықтылығы мәселесіне арналған. Курста сызықты емес жүйелердің абсолютті орнықтылығы, ресурстары шектеулі динамикалық жүйелердің орнықтылығы, цилиндрлік фазалық кеңістікті динамикалық жүйелердің глобальды асимптотикалық орнықтылығы мәселелері қарастырылады. Реттелінетін жүйелердің абсолютті орнықтылығы теориясы құрылған, сонымен қатар, жүйенің шешімі бойында меншіксіз интегралдардың апроиорлық бағалары негізінде, саны ақырлы тепе-теңдік жағдайы жиынды фазалық жүйел

Дифференциалдық ойындар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көптеген актуалды қолданбалы есептер: өндірісті тиімді ұйымдастыру, транспорттық есептер, тиімді орналастыру мен көшіру есебі, ядролық және химиялық реакторлыарды тиімді басқару есебі, ұшу аппараттары мен спутниктерді басқару, технологиялық үдерістерді тиімді басқару және т.б., «Дифференциалдық ойындар» курсындағы экстремалды есетер теориясы әдістерімен шешілулері мүмкін. «Дифференциалдық ойындар» курсының негізгі мақсаты – тиімділеудің заманауи әдістерін, тиімді басқарудың басқарымдылық элеме

Дифференциалдық теңдеулер және анализдың таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физиканың қосымша тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық теңдеулер таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық теңдеулердің сапалы теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі.Коэффициенттері тұрақты сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі.Сызықты дифференциалдық жүйелерді түрлендіру. Ляпуновтың түрлендірулері. Сызықты дифференциалдық жүйелерді үшбұрышты түрге келтіру. Перрон теоремасы. Матрицаның экспоненциалы

Дифференциалдық теңдеулердің спектралды сұрақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Диффузиялық процестер және олардың қолданылулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста алдымен жалпы және марков процестері теориясының негіздері баяндалып, сонан соң диффузиялық процестер теориясына ерекше назар аударылады. Курстың бұлай құрылу себебі мынада: диффузиялық процестер – бұл жалпы айтқанда инфинитезимиаль операторлары дифференциалдық операторлар болатын, қатаң марковтік қасиеті бар, траекториялары үзіліссіз болатын марковтік процестер үйірі. Бүгінгі таңда Марков процестерінің теориясы жалпы процестер теориясының жете дамыған бағыттарының бірі болып табылады

Екінші ретті эволюциялық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Екінші ретті эллиптикалық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Енгізу теоремалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептелмелі комбинаторика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептелімді ординалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептелімді функциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жай дифференциалдық теңдеулер үшін сызықты емес шеттік есептер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста физиканың, механиканың кең ауқымдағы есептерінде қолданылатын жуықтау әдістерінің негізгі әдістері қамтылған. Ауытқулар теориясы жеке және жуықтау формулаларын негіздеу мен нақтылау үшін құрал ретінде қарастырылады. Бұл пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзіреттіліктерге ие болуы қажет: Кері есептің негізгі түсініктерін білу; Алынған білімін кері есептерді шеше білуде қолдана алу; Кешен айнымалы функциялар теориясын қолдану.

Жай дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есептер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы алгебра
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпылама аналитикалық функциялардың таңдамалы бөлімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпылама функциялар жәнеолардың қолданымдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Біртекті емес Коши-Риман жүйесінің комполексті жазылуы. Борель-Помпей формуласы. TGf операторы және оның функционалдың және дифференциалдың қасиеттері. ΠGf операторы және оның қасиеттері. Жалпыланған аналитикалық функционалдардың бірінші және екінші бейнелері. Негізгі лемма. Грин формуласының комплекстік жазылуы. Жалпыланған аналитикалық функциялар үшін түйінес есеп. Бельтрана теңдеуі. Бельтрана теңдеуі үшін шеттік есептер. Аналитикалық және жалпыланған аналитикалық функциялар үшін Дирихле есебі. Шварц операторы. Сингулярлы коэффициенттері бар дербес туындылы теңдеулер жүйелері және олар үшін Дирихле, Нейман және Робин есептері. Жалпыланған аналитикалық функциялар теориясының тегіс нүктесі бар оң иілмелі беттердің шексіз иілімдері теориясында қолданды.

Жалпыланған аналитикалық функциялар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста жалпыланған аналитикалық функциялар теориясының элементтері қарастырылады. Интегралдық бейнелеудің бірінші және екінші түрі, интегралдың Борель-Помпей формуласы, Грин формуласының комплекстік жазылуы және т.б. беріледі. Эллиптикалық жүйелер үшін Риман-Гильберт есебі, түйіндестік есебі, Дирихле және Робин шеттік есептері қарастырылады. Оқу барысында студенттер жалпыланған аналитикалық функциялар теориясының әдістерін, эллиптикалық жүйелер үшін шеттік есептерді шығару жолдарын меңгеруі ке

Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жуықтап есептеулердің меншікті мән туралы есептерге қолданыстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жуықтап талдаудағы теоретикалық-сандық әдістер және олардың қолданыстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жуықтау теориясының элементтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зейнет ақылық жоспарлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста зейнетақылық жоспарлардың негізгі түрлері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері; салымдары мен төлемдерінің мөлшерлері бекітулі зейнетақылық жоспарлардағы тәуекелдерді бағалау; зейнетақылық міндеттемелерді актуарлық бағалау әдістері қарастырылады. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзіретке ие болуы тиіс: -зейнетақылық жоспарлаудың негізгі түрлерін, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін біледі; - төлемдер мөлшері бекітулі зейнетақылық жоспарлардағы міндеттемеле

Идеалдар мен көпбейнелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инвестициялар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста инвестициялық портфельдің күтілетін кірісі және стандарттық ауытқуы, портфель жасақтаудың Марковиц әдісі, эффективті шекараны табу, эффективті шекарадағы тиімді портфель. Сақтандыру теориясындағы актив/міндеттемені модельдеу мәселелері қарастырылады. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзіретке ие болуы тиіс: - инвестициялық портфельдің күтілетін кірісі және стандарттық ауытқуын есептей біледі; - портфель жасақтаудың Марковиц теориясын біледі, эффективті шекараны және онда

Кездейсоқ процестер статистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста кездейсоқ (стохастикалық) процесстер теориясының негізгі ұғымдары оқытылып, Колмогоровтың фундаментальды теоремасы беріледі.. Винер процессі анықталып, оның қасиеттері қарастырылады. Пуассонның кездейсоқ процесі, Итоның стохастикалық есептеуі, стохастикалық интегралдар және оның қасиеттері қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзырларға ие болуы керек: магистрант - кездейсоқ процесстер теориясының негізгі ұғымдарын; - кездейсоқ процесстер мысалдарын; - кезд

Келтірімділіктер және толықтық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Классикалық емес теңдеулер үшін тура және кері есептер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Кез-келген дифференциалдық теңдеу қандайда бір нақты физикалық, химиялық немесе биологиялық үдерістердің математикалық моделі болып табылады. Ал бұл теңдеулер үшін кері есептер дегеніміз осы берілген математикалық моделдер класынан, яғни физикалық, химиялық немесе биологиялық үдерістер жайлы ақпарат берілген кластан бөліп алу есебі болып табылады. Егер зертелінетін теңдеу сызықты болса, онда ол кері есеп белгісіз коэффициенттік кері есеп немесе белгісіз оңжақты кері есепке келтіріледі. Пәнд

Компьютерлік база қорын проектлеу және теориясынының қосымша бөлімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көп айнымалы функцияларды жуықтау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көпөлшемді комплекстік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қатты аз теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы статистика және эконометрика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі заманғы экономикалық білім үш тұғырға, макроэкономика, микроэкономика және эконометрикаға негізделген. Қоршаған экономиканы зерттеу үшін эконометрика бірдей уақытта біздің телескопымыз да, микроскопымыз да болады.

Қолданбалы статистика және эконометрика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қысыңқы өлшеулер теориясы. Кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мартингалдар және оларды қаржылыққа қолданулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мартингалдар теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты кездейсоқ тізбектерді және дискрет уақытты мартингалдар ды оқып үйрену, олардың қолданылуларын көрсету. Жартылай мартингалдар: субмартингалдар, мартингалдар, супермартингалдар. Жартылай мартингалдар мысалдары. Өспелі тізбектер. Алдын ала болжанатын тізбектер. Ақырлы вариациалы тізбектер. Дуб-Мейер теоремасы. Семимартингалдар. Эффективті нарық гипотезасы және мартингалдар. Марковтік кездейсоқ тізбектер. Көшу (өту) ықтималдықтары. Чепмен-Колмогоров қатынасы. Рекурентті анықталған кезд

Математикалық физика есептері үшін компактілік және монотондық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физика есептерін жалпы және фундаменталды шешу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физикалық теңдеулердің шекті есебін шешудегі арнайы функциялық әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: физикалық есептерді математикалық, дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер шешімін қалыптастыру; • пән тақырыптары бойынша практикалық мәселелерді шешуге негізгі әдістерін меңгеру; Математикалық әдістер мен физикалық қосымшалар ғылыми-зерттеу элементтерін қолдануды ; Пән магистр дәрежесін зерделеу нәтижесінде мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: • гиперболалық және параболалық 2-ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер шешу үшін жедел әдісі жүзеге асырады; • нақты процестерді математикалық модельдеу қолданылады және салынған модельдер ішінде қажетті есептеулерді жүзеге асырады; (Әдістері, әдістері) басып, ұстап тұрыңыз: • бірінші және екінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер кейбір сыныптар шешу әдістері;

Математикалық физиканың шектік есептері үшін жалпылама функция және шекаралық интегралдық теңдеулер әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метрикалық кеңістіктердегі математикалық анализ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Навье-Стокс теңдеулерінің теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Навье-Стокс теңдеуінің теориясы» курсы Навье-Стокс теңдеуі үшін қойылған шеттік және бастапқы-шекаралық есептердің жалпылама шешімдерін зерттеуге арналған. Курста Навье-Стокс теңдеуі үшін қойылған шеттік есептердің бірмәнді шешімділігі және шешімнің орнықтылық мәселелері зерттеледі. Сонымен қатар функционалдық анализдің және басқару теориясының негізгі түсініктері қарастырылады. Курсты оқу нәтижесінде магистранттар Навье-Стокс теңдеуі үшін шеттік есептердің шешімдеріне Соболев және Гельдер кең

Никольский-Бесов кеңістіктері және олардың жалпыланған аналитикалық функциялар үшін шекаралық есептерге қолданысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Академик И.Н. Векуа жалпыланған аналалитикалық функциялар теориясын (ЖАФТ) Соболевтің , р>2 кеңістіктері жағдайында құрған болатын. Жалпыланған аналитикалық функциялар, жәй аналитикалық функциялардың негізгі классикалық қасиеттеріне ие болуымен қатар, көптеген нақты объектілерге қолданыс тапты. Бұл функциялардың теориясы анализ, геометрия және механиканың көптеген салаларымен тығыз байланыста. Академик Н.К. Блиев аналитикалық функциялар теориясының негіздерін Соболев кеңістіктерінен ауқымы кең

Нөмерлеу теориясының элементтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Операторларының спектрлық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өрнектер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Параметрлік емес регрессия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полные теории, типы и модели
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сараң алгоритмдер теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сеңімділік теориясы және оның сақтандыруға колданылымдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста сенімділік теориясы және оның сақтандыруда қолданылулары оқытылады. Толық сенімділік, сенімділікке шенелген флуктуация негізіндегі көзқарас, сенімділікке Бюльман және Бюльман-Штрауб теоремалары негізіндегі көзқарас қарстырлады. Сенімділіктің негізгі формулалары қорытылып шығарылады. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзіретке ие болуы тиіс: -сенімділік теориясының негіздерін біледі; - сенімділіктің әртүрлі көзқарасқа негізделген формулаларын біледі; -шығындар процесі

Серпімділіктің момент теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сингулярлы ауытқыған интегралды-дифференциалдық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста және бастапқы секірісті Коши есебі, содан соң сигулярлы ауытқыған интегралды дифференциалдық теңдеулер үшін локальді және локальді емес шектік есептер қарастырылады. Конструктивті формула және шешімнің бағасы, сонымен қатар сингулярлы ауыртқыған және сингулярлы ауытқымаған теңдеулер шешімдерінің айырымы беріледі. Курсты оқыту нәтижесінде магистранттар сигулярлы ауытқыған интегралды дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы және локальді және локальді емес шектік есептерді зерттеудің ә

Сингулярлы интегралды теңдеулер, олардың математикалық физикадағы қолданулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста интегралдық теңдеулер теориясының элементтері: Фредгольм және Нетер теориясы қарастырылады. Сингулярлы интеградық теңдеулердің әртүрлі кеңістіктеріндегішешілу жолдары беріледі. Сингулярлы интегралдық операторлардың функционалдық және дифференциалдық қасиеттері зерттеледі. Оқу барысында студенттер сингулярлық интегралдарды зерттеу жолдарын, сингулярлық интегралдар арқылы шеттік есептерді шешу амалдарын меңгеру керек.

Соболев кеңістігі, еңгізу теоремалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Соболев кеңістіктерінің теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Статистикалық қорытындылар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стефан типті есептерді және оның қосымшаларын шешу үшін арнайы функция әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стохастикалық дифференциалдық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стохастикалық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бізді қоршаған ортадағы физикалық құбылыстардың табиғатын және оларға тән анықталмағандықтарды тек стохастикалық (яғни кездейсоқ) теңдеулер ғана мейлінше толығырақ әрі дәл сипаттайтыны бүгінгі күні жаппай мойындалған жайт. Сондықтан да ғылым мен техникада пайда болатын стохастикалық теңдеулердің әртүрлі кластарын зерттеуге деген қызығушылық мейлінше арта түсуде. Курста негізінен кездейсоқ дифференциалдық және кездейсоқ дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерге қатысты сұрақтар қара

Сызықты емес есептерді итерация әдісімен жуықтау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытуда математикалық физиканың сызықты емес теңдеулері үшін атап айтқанда эллиптикалық, параболалық және гиперболалық типті теңдеулер үшін шеттік есептер зерттеледі. Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің сызықтық теңдеулерін көп білгенімізбен, сызықты емес теңдеңдеулер туралы аз білеміз. Сондықтан курс түгелдей дерлік сызықты емес теңдеулерді басты назарда қарастырады. Курста математикалық физиканың теңдеулері үшін бастапқы-шеттік есептерді зерттеудің заманауи әдістері компактылық

Сызықты операторлардың теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықтық дифференциалдық операторлардың теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тәуелсіз кездейсоқ шамалардың қосындылары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тиімді басқару шеттік есептерінің конструктивтік теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тиімді басқарудың шеттік есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста сызықты және квадратты функционалдары бар сызықты жүйелерді, сондай-ақ, жалпы түрдегі функционалды фазалық, интегралдық және басқару мәніне қойылған шектеулері бар сызықты емес жүйелерді тиімді басқарудың шекаралық есептерін шешу әдістері қарастырылады. Келесідей үш есептің шешімі анықталған: тиімді басқарудың шекаралық есебінің шешімінің бар болуы, мүмкін болатын басқаруды құру, мүмкін болатын басқарулар облысын сығу жолымен тиімді шешімді құру. Курстың мақсаты – функционалдық кеңістікт

Турбулентті ағымның негіздері, моделдері және есептеу тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - турбуленттік ағынды зерттеудің негізгі әдісін, статикалық гидродинамиканы моделдеудегі гипотезаны студенттерге таныстыру. Есебі - турбуленттік ағындағы моделудің әр түрлі есептерін шешу дағдысына ие болу және студенттерге математикалық моделді құруға үйрету. Бұл курста студенттер турбуленттілікті анықтауды, Рейнольдс кернеуінің моделін, турбуленттіліктің LES моделін, шекаралық қабатының теңдеулерін және олардың есептеуін таныстырады. Турбуленттік ағыстар мен оларды шешу әдістерін негізгі модельдерін білу керек. Нақты процестерді модельдеу және оң әдістерін таңдау үшін осы білімдерін қолдана мүмкіндігіне ие болу керек. Турбуленттік ағыстар мен олардың зерттеу модельдерін құру дағдыларын меңгеруі тиіс.

Тұрақтылықтың заманауи әдістерінің теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Уақыт қатарлар теориясы және болжамы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үзіліссіз группалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үлестірімдер теориясы және олардың сақтандырудағы қолданулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фазалық жүйелер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста фазалық жүйелердегі шеңберлі қозғалыс пен шектік циклдер мәселесін шешуге мүлдем жаңа бір әдіс ұсынылады. Жүйе шешімінің маңайында меншіксіз интегралдардың априорлы бағалануына негізделген тепе-теңдік жағдайының саналымды жиыны бар фазалық жүйелердің глобальды асимптотикалық орнықтылығының жалпы теориясы құрылған. Бұл курстың мақсаты – фазалық, интегралдық, және де басқару мәндеріне шектеулер қойылған фазалық жүйелерді тиімді басқару теориясын, шектеулері бар басқарымдылық теориясын, жүй

Функционалдық кеңістіктердің теориясының элементтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шекаралық шарттарды сәйкестендіру теориясы және оның қолданыстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста спектралдық есептердің меншікті мәндер бойынша шекаралық шарттарды идентификациялау теориясы сияқты жаңа ғылыми бағыт бойынша зерттеулердің жүйелі тарқатылуы ұсынылады. Теорияның қолданысы ретінде механикалық жүйелердің олардың тербелістерінің меншікті мәндері бойынша бекітілу диагностикасының әдістері дамытылады, сондай-ақ бекітілудің берілу әдістері, бекітілетін механикалық жүйенің тербеліс жиілігінің қажетті (қауіпсіз) диапазоны зерттеледі. Бұл пәнді оқу нәтижесінде магистрант келес

Шеттік есептер және олардың спектралді қасиеттеріна аралас парабола-гиперболалық типті теңдеулерге қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста аналитикалық функциялар үшін жазықтықта Риман-Гильберт шекаралық есебі және сызықты түйістіру есептері баяндалып, олардың кейбір дербес туындылы теңдеулерді шешуге және механикада қолданылулары талқыланады. Бұл есептерді зерттеудегі негізгі апараттар –Коши типтес интегралдар, Сохоцкий-Племель формулалары және сингуляр интегралдар әдісі. Бұл пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзіреттіліктерге ие болуы қажет: Шекаралық есептер теориясының негізгі түсініктерін білу; Алған білім

Шеттік есептерді шешудің әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Штурм- Лиувилля операторының спектрлік теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығындар резервін есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста жалпы сақтандырудағы шығындар резервін есептеу әдістері оқытылады. Резерв жасақтаудың тізбекті текше әдісі, күтілетін шығындылық коэффициенті әдісі, Борнхьюттер-Фергюссон әдісі, шығымдардың орташа мөлшері әдісі, Мак моделі және т.б. әдістер қарастырылады. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзіретке ие болуы тиіс: -төленген шағымдар кестесін, жинақталған төлемдер кестесін құра біледі; - шығындардың даму коэффициентерін есептей біледі; -тізбектелген текше әдісін білед

Ықтималдықтар теориясы мен статистиканың таңдамалы бөлімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ықтималдықтар теориясының математикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрлі байланыстағы жылу-массаны тасымалдау үрдісін моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение