Магистратура
Механика

Механика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - жаратылыстану магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы: «Механика»

Халықаралық аккредитация: (Магистратураның білім беру бағдарламасының Халықаралық аккредитация ASIIN (Германия) агенттігі) бар.
Программа: «6М060300 - Механика»
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша (жазбаша) оқуға түсу емтиханы.
Оқыту түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 2 жыл
Магистр «Механика» дайындау бағыты бойынша келесі кәсіби қызметке дайындайды:
• Механика және математикалық модельдеу саласындағы ғылыми- зерттеу қызметі;
• ЖОО және арнайы колледждерде оқытушылық қызметі;
• Ғылыми-өндірістік мекемелердегі басқару қызметі;
• Арнайы қызмет көрсету салаларындағы жұмыстарды атқару.
Профильді пәндер:
• траектория бойынша «Теориялық механика және аспан механикасы», «Аспан механикасы әдістері», «Айнымалы массалар аналитикалық механикасы» және т.б.
• траектория бойынша «Сұйық және газ механикасы», «Гидродинамика есептерін модельдеу», «Газдық динамика» және т.б.
• траектория бойынша «Машиналар, роботтар, оларды басқару және 3D – модельдеу», «Роботтармен компьютерді басқару», «Механизмдерді және конструкцияларды оптималды жобалау», және т.б.
• траектория бойынша « Гидродинамика және гео-энергоресурстардың инженериясы»,
• «Жерасты гидродинамикасы», «Кеуекті ортадағы тасымалдау», « Мұнай кен орнындарын өндіруді моделдьдеу» және т.б.

Білім алу артықшылығы
• Механиканың есептерін математикалық молдельдеуге және оларды заманауи аналитикалық және сандық әдістермен шешуге дағдылану;
• Таңдалған бағыттар бойынша механика саласындағы ғылыми зерттеулер контексінде алынған білімдерін дамыту және қолдана білу: теориялық және аспан механикасы, машина, робот, сұйық және газ механикасы, оларды басқару және 3D модельдеу, гидродинамика және гео-энергоресурстар инженериясы, геоэнергетика;
• Заманауи программалау тілдерін және қолданбалы программалау пакеттерін қолдана отырып бағыттар бойынша заманауи меаниканың кәсіби саласында ғылыми жобалар орындау және зерттеу жүргізу;
• Өзінің педагогикалық қызметінде жоғарғы оқу орнының педагогика және психология пәндерінен алған білімдерін қолдана отырып ЖОО және колледждерде сабақ беру

Халықаралық байланыстар: жоғарғы оқу орындарында академиялық ұтқырлық аясында серіктес-жоғарғы оқу орындарында (Франция, Германия, Ұлыбритания Индия, Польша, Жапония, АҚШ, Ресей) білім алуға мүмкіндік алады. Геоэнергетика саласында Нанси универстетімен (Франция) магистратураның қос диплом бағдарламасы іске асуда.
Практика өтетін және жұмысқа орналасастын орындар: мемлекеттің ЖОО-да, ҚР ғылыми орталықтарда және ғылыми-зерттеу институттарында, ҚР Инженерлік Академиясында, коммерциялық құрылымдар мен және т.б. мекемелерде.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Механика
Мамандық шифры
6M060300
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
162
ОРЫС
162

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Механиканың кәзіргі мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нанотехнологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Айнымалы массалар аналитикалық механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аспан механикасы есептерін шешу үшін бағдарламалық пекеттер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аспан механикасының әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейстационар гравитациялаушы жүйелер динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты – докторанттарды динамиканың бейстационарлы гравитациялау жүйелерінің негіздерін игере білуге және талдауға үйрету. Стационар емес гравитациялайтын жүйелердің динамикасының мәселелерін және оларды шешудің қазіргі заманғы әдістерін терең игеру. Докторанттар модульді үйрену нәтижесінде механиканың айнымалы массаларымен және өлшемдерімен гравитацияланатын аспан денелерінің ілгерілемелі айналмалы қозғалыстарының маңайында теориялық зерттеулер жүргізуге үйренеді.

Биомеханика мен мехатроника негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Виртуалды инжиниринг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Газдық динамика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тұтас орта жайындағы фундаменталды білім жүйесінде көлемді орын алатын қазіргі заманғы газдық динамиканың негізгі мәселелерін анықтау. Газдық динамика сығылатын ортаның қасиеттерін анықтап көрсетіп, оны зерттейді. Газ динамикасының тәжірибелік нәтижелері мен қорытындыларының қолданылу аясы өте кең: зымырандар мен ұшу аппараттарының қозғалысы, газдың турбиналар мен компессорлар арқылы ағып өтуі, соқпа толқындардың таралуы және т.б. Осы модульде газ динамикасының физикалық модельдеу әдістерін математикалық физика және термодинамиканың негізгі заңдарын қолдану арқылы көрсету. Магистранттар пәнді үйрену соңында келесі компетенцияларды білетін болады: қарапайым және сызықсыз толқындардың дыбыс жылдамдығы және сығылуы жайында түсінігі және білімі болады; Риманның инварианттары мен мінездемелерін; жетік газдардың ағысының бейстационарлық талқылауына жай толқындар секілді шешім қабылдайтын болады.

Газдық динамика есептерін зерттеудің сандық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сызықсыз газодинамикалық процестерді сипаттайтын негізгі теңдеулер. Сондықтан сандық әдістерді газодинамикалық есептерді шешу үшін қолдану қажет. Модульдің бағдарламасы есептеу аэродинамикасына арналатын болады. Магистранттар 2-ші пәнді үйрену соңында келесі компетенцияларды білетін болады: сандық шешімдер үшін газдық динамика есептерінің қойылымын жасау және тұжырымдау; бастапқы теңдеулердің әр түрлі айқын аппроксимациясын құру үшін білімдері болады; компьютерлік есептеу экспериментерін жүргізу үшін білімдері болады

Гидродинамика есептерін модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Голономды емес жүйелер механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қоршаған әлемде болып жатқан нақты процесстер көп жағдайда басқарылатын болып табылады, яғни қандайды бір факторлардың әсеріне байланысты әр-түрлі болуы мүмкін. Сәйкесінше қажетті параметрлері бойынша тиімді басқаруды құру есептері туындайды. Берілген таңдау курсында детерминделген жүйелерді тиімді басқару есептерінің қойылымы қарастырылады, бұл жүйелерді басқарудың әр-түрлі әдістері оқытылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттерді білу қажет: - тиімді басқару әдістерін қоя білу қажет; - детерминделген жүйелерді басқарудың негізгі әдістерін білу; - қажетті параметрлер бойынша тиімді басқару есептерін шешу дағдыларын қалыптастыру.

Ғарышқа ұшудың сызықты емес динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Деформацияланатын қатты денелер механикасы үшін кернеу мен деформация теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деформацияланатын қатты денелер механикасы үшін материалдар кедергісінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деформацияланатын қатты денелер механикасы үшін серпімділік теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамика жүйелерінің теориясы және оның қосымшасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық жүйелер және тиімді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ДҚДМ жалпы теңдеулері, есептері және әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептеу газ динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерасты гидродинамика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерасты гидродинамикасы. Кеуекті ортадағы тасымалдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеуекті ортадағы көп фазалы ағындар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Классикалық және аспан механикасының математикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы аспан механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы механика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механизмдер мен машиналардың динамикалық синтезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механизмдер, машиналар және роботтардың динамикасын компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – робототехникалық жүйелер және механизмдер мен машиналардың компьютерлік модельдерін құру облысында білім беру, механизмдер мен машиналардың, робототехникалық жүйелердің есептерін шешу жүйелерінің тәсілдерін құрастыруды әдісін білу, механизмдер мен машиналардағы физикалық және математикалық модельдерінің тербелісін құру және шешу әдісін білу. Келесі тақырыптар қарастырылады: жазық механизмдердің кинематикасының математикалық модельін құру және кинематика есептерін шешу әдісі, жазық механизмдердің динамикасының математикалық модельін құру және динамика есептерін шешу әдісі, робототехникалық жүйелердің кинематикасының математикалық модельін құру және кинематика есептерін шешу әдісі, механизмдер мен машиналардың физикалық және математикалық модельдерін құру және шығару әдісі. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттерді игеруі тиіс: - желілер мен механизмдердің динамикалық модельдерінің негізгі принциптарын құрастыру; - тербелмелі құрылымдардың типтік есептер әдісі және математикалық сипаттауы; - тербелісі бар механизмдердің динамикалық синтезінің рационалдық әдісі;

Механизмдерді және конструкцияларды оптималды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механизмдердің динамикалық синтезі және механизмдер мен машиналарды жобалаудың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – төменгі жұптағы жазық механизмдердің динамикалық синтез аймағын, жұдырықшалы механизмдердің динамикалық синтезін, тісті механизмдердің динамикалық синтезін түсіну және білу. Келесі тақырыптар қарастырылады: төменгі жұптағы жазық механизмдердің динамикалық синтезін және осы механизмдердің синтезінің есептеу әдісі, жұдырықшалы механизмдердің динамикалық синтезін және осы механизмдердің синтезінің есептеу әдісі, тісті механизмдердің динамикалық синтезін және осы механизмдердің синтезінің есептеу әдісі, механизмдер мен машиналарды жобалау негіздері. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі компетенцияларды игеруі тиіс: - төменгі жұптары бар жазық механизмдердің динамикалық синтезінің негізін және есептеу әдісін білу; - жұдырықшалы механизмдердің динамикалық синтез есептерін түсіну және оларды есептеу әдістерін білу; - механизмдер мен машиналарды жобалау негізін көрсете білу.

Механика есебін аналитикалық есептеу программасының жинағы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулььдің мақсаты – докторанттарды аспан механикасы негізінде аспан денелерінің қозғалыс ғылымын талдауға және игеруге үйрету. Бұл модульды оқыту нәтижесінде докторанттар: Аспан механика саласында ғылыми жетекшілікпен және аралас өз салаларының теориялық зерттеуін өткізуін білу.

Механика есептерін Visual C 2010+IMSL 1 көмегімен шығару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қолданбалы механика есептерін компьютерлік модельдеу аймағын түсіну және білу. Бұл пән қазіргі ақпараттық технология есептерінің керекті дағдыларын қолдану үшін алдағы мамандарды өсіру мақсатында қолданылады. Математика және механика есептерін программалау, кесте және анимация әдістермен көрсету және талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі компетенцияларды игеруі тиіс: - механизмдер теориясын білу, соның ішінде кинематика және динамика, робототехникалық жүйелерді талдай білу, аналитикалық және сандық әдіс негізінде механизмдер мен машиналардың динамикалық есебін; - механизмдер мен машиналардың тербелу себебінің пайда болуын білу, механизмдердің тұрақты қозғалыстарының тербелістерін зерттеуді білу, тепе-теңдік тұрақтылығын; - аспан денесінің гравитациялық стационарлық қозғалыс теориясының негізін, - массалары, өлшемдері мен формалары айнымалы гравитацияланушы денелердің стационар емес қозғалысы теориясының негіздерін; - бірқатар есептердің қатаң дербес және жуық-аналитикалық шешімдерін; - механика есептерін аналитикалық есептеудің программалық пакетін меңгеру; - компьютерлік техника көмегімен механика есептерін шешу үшін қолданбалы программалардың қазіргі заманғы пакеттерін қолдану аймағындағы жүйелік білімді меңгеру.

Механика есептеріндегі жоғары өнімді есептеудің заманауи технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механикалық тербелістер және діріл әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механиканың тиімділік есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қоршаған әлемде болып жатқан нақты процесстер көп жағдайда басқарылатын болып табылады, яғни қандайды бір факторлардың әсеріне байланысты әр-түрлі болуы мүмкін. Сәйкесінше қажетті параметрлері бойынша тиімді басқаруды құру есептері туындайды. Берілген таңдау курсында детерминделген жүйелерді тиімді басқару есептерінің қойылымы қарастырылады, бұл жүйелерді басқарудың әр-түрлі әдістері оқытылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттерді білу қажет: - тиімді басқару әдістерін қоя білу қажет; - детерминделген жүйелерді басқарудың негізгі әдістерін білу; - қажетті параметрлер бойынша тиімді басқару есептерін шешу дағдыларын қалыптастыру.

Мехатроника негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай кен орындарының пайдалануын модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – магистранттарды кен орындарын пайдалану модельін жасау үшін геологиялық модельдеу нәтижелерін қолдана білуді үйрету. Кен орындарын пайдалануды модельдеу үшін кен орындарының геологиялық құрылымы, ұңғымалар жүйесінің тиімді орналасуы мен жұмыс тәртібі туралы мәлімметтерді дұрыстап дайындау қажет. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттерді игеру тиіс: - кен орындарының геологиялық құрылысының принциптерін білуі тиіс; - мұнай кен орындарын пайдалану модельінің құрылысының принциптерін түсінуі тиіс; - мәліметтерді кен орындарының геологиялық құрылымына байланысты дайындауды және анализ жасауды білу керек; - ұңғымалар жүйесінің тиімді орналасуы мен жұмыс тәртібін анықтау үшін модельдеуді қолдана білу қажет.

Мұнай өндіруді арттыру әдістерінің физика-химиялық гидродинамикасы. Мұнай термодинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нанотехнологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орбиталдық механика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пластиналар мен қабықтар теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Реакцияланатын ағындарды модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Резервуарларды Eclipse- те 3D модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – теңдеулер күйін орта пайдалана отырып, компонеттер қасиетін есептеу дағдысын сонымен қатар ECLIPSE программасымен пласт процесінің гидродинамикалық көпфазалы модельдерін магистранттарға үйрету. Композиция құрамы, құрғақ газ, қара мұнай үшін ECLIPSE программасы шекті ақырлы әдісін қоса пласт әдісін спекторлық есепте толық қамтамасыз ете алады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттерді игеруі тиіс: - ECLIPSE программалар пакетінің жұмыс істеу принципі термодинамикалық жүйенің тепе-теңдігімен термодинамиканың нігізін білу; - сызықты тоқ әдісімен термодинамикалық ауыр метал әдісі газ конденсантты композиционды құрамы, құрғақ газ, қара мұнай үшін шекті ақырлы әдісті қоса пласт әдісінің принципін түсіну,

Резонанстық көп жиілікті жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Робототехникалық жүйелерді басқарудың математикалық моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Робототехникалық кешендерді басқару жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Робототехниканың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты роботехника саласында студенттерге жүйелі білімммен қамтамасыз ету болып табылады. Пәннің есебі, студенттер: робототехниканың есебін шешу әдісін және қазіргі жағдайы туралы түсінігі болуы тиіс, кинематиканың есебін компьютерлік технология көмегімен шеше білуі керек, кеңістіктік роботыны жұмысын анықтауды білуі керек, робот қозғалысының траекториясын жоспарлау, алынған нәтижелерді талдап және қорытынды жасай алуы. Берілген курста манипуляциялық робот, кинематикалық манипуляциялық роботтар (тура және кері есептер) туралы, манипулятор траекториясын жоспарлау және кеңістік рбот жұмысын, техникалық жүйе қөз қарасы, роботтардың программалау тілін жалпылама мәліметтермен студенттерге таныстыру. Манипуляциялық роботтар,тура және кері есептер, кеңістік роботтардың жұмысы және манипулятор траекториясын жоспарлау, техникалық көз карас жүйесінде,роботтардың программалық тілдері білуі керек. Кинематика есептерін компьютерлік технология көмегімен шеше біле алуы керек, кеңістік роботтың жұмысын анықтау, робот қозғалсының траекториясын жоспарлау, алынған нәтижелерді талдап, қорытынды жасай алуы керек. Алынған нәтижелердің талдау әдістері және роботехникалық есептерді шешу әдістерін меңгере алуы керек.

Роботтарды компьютерлік бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Роботтарды микропроцессорлық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Роторлы машиналар динамика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Скважинаны модельдеу, тестілеу және өндіру қарқындылығын арттыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – магистранттарды көлденең және тік ұңғымаларға қатысты сұйықтың ағу теориясы негізінде ұңғыманы сынау техникасына және мәліметтерді түсіндіруді үйрету, сонымен қатар ұңғымаларды ынталандыру әдісін үйрету қажет. Қазіргі таңда бүйірін кесу әдісімен қайта құрылатын ұңғымалар кеңінен қолдануда. Бағдарламалық пакеттерді қолдану ұңғымалардың тиімді құрылымын табуға себеп болады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттерді игеру тиіс: - ұңғыманы тестілеу және қарқыдылату әдістерін білуі тиіс; - ұңғыманы қарқындылатудың негізгі механизмдерін біілуі тиіс - бағдарламалық өнімдер негізінде ұңғыманы қайта құруды білуі тиіс; - ұңғыманы тестілеу және қарқыдылату үшін бағдарламалық пакеттердің мүмкіншіліктерін қолдана білуі тиіс.

Соққы теориясы және оның кейбір қосымшасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Статистикалық механика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты – докторанттарды статикалық механиканың негіздерімен таныстыру, яғни кездейсоқ процестердің статистикалық мазмұнын модельдеу Статикалық механика, Статикалық гидромеханика, термодинамика, химиялық физика, ядролық физика гидромеханика ғылымдарының негізі болып келеді. Дәл осы шынайы ғылымдардың айналасындағы мамандарға статикалық механиканы үйрену маңызды. Лекция курстары өзіне мынадай негізгі түсінік, яғни ықтималдықтар теориясын статикалық механика пәніне шығару, термодинамиканы және статикалық гидромеханиканы қоса отыра. Осы пән гидромеханиканың турбулентті ағысының жағдайларының талдауына қосылады, ықтималдықтар теорясы негізінде статикалық мінездеме негіздерін модельдеуді қоса отыра және кездейсоқ биіктіктерді статикалық жайғастыру қасиеттерінде. Осы модульді оқу барысында магистранттар: - статистикалық физиканың кездейсоқ жағдайларын өз бетімен талдау және модельдеу; - статистикалық гидромеханикадағы модельдеудің қазіргі заманғы мәселелерін талдау; - кездейсоқ жағдайларды болжау және сипаттаудың жаңа математикалық модельдерін құру және қолдану.

Стержендер мен стержендер жүйесі теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стерженді механизмдерді беріктікке және қатаңдыққа есептеудің теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – көптеген ғылыми пәндер базасында оқытылатын күрделі көпкритериалды есептердің стерженді механизмдерін жазық түрде жобалау. Бұл есептің шығарылуы келесі көпфункционалды машина, роботтардың өнеркәсіптік манипуляторы, механизмдер машинасы, әр түрлі жылдамдық роботтары жаңа прогресс құруға алып келеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі компетенцияларды игеруі тиіс: - стерженді механизмдерді беріктікке және қатаңдыққа динамикалық есептеу негізін білу; - стерженді механизмдерді беріктікке және қатаңдыққа динамикалық есептеу негізін түсіну және есептеу әдісін білу; - механизмдер және машиналарды жобалау негізін көрсете білу.

Стохастикалық жүйелер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Су қоймаларын 3D құрылымдық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты жерасты резервуарларындағы сұйық қозғалысы үшін, физикалық механизмдер резервуарлары мен математикалық әдістерді су жиегі арқылы математикалық модельеу болып табылады. Магистрант методикалық, статикалық пласт әдістерін сейсмикалық мәліметтермен танысу керек және ағын модельімен қамтамасыздандырылған стандартты бағдарлама сиымдылығы, гидродинамикалық әдіс үшін келесі импортталған тор үшін құруы және алу керек. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттерді игеру тиіс: - сейсмикалық мәліметтер бойынша пластты статикалық модельдеудің әдісн білуі тиіс; - ағындарды модельдеудің стандартты бағдарламалық қамтамасыздардыруымен үйлесетін гидродинамикалық модельдеу үшін торлардың құрылу принципін білу. - геодинамикалық модельдеу үшін тұрғызылған структуралық әдісті пайдалана білу керек; - геостатикалық симулятормен алынған мәліметтердегі талдауды қолданып, петрофизикалық әдісті іске асыра алу;

Сызықсыз сипаттамаларды ескергендегі механизмдер динамикасының әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықты емес жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сырықты механизмдерді оңтайлы жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тау жыныстарының жылжу теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тау жыныстарының механикасы үшін кернеу мен деформация теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тау жыныстарының механикасы үшін материалдар кедергісінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тау жыныстарының механикасы үшін серпімділік теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тербелмелі жүйелер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Термосерпімді сырықтарды зерттеуде қолданылатын энергетикалық әдіс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ТЖМ жалпы теңдеулері, есептері және әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақтар мен тау жыныстарын зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақтар мен тау жыныстарындағы механикалық үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақтар мен тау жыныстарының деформациялануы физика-механикалық қасиеттері мен модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Турбуленттік ағындар үшін есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Турбуленттік ағындарды зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - The purpose of the module is to familiarize the undergraduates with the main provisions of the theory of turbulent flows and methods of mathematical modeling of their basic statistical characteristics. This discipline is intended to familiarize the undergraduates with the theory of turbulent flow of a viscous fluid (gas) at large Reynolds numbers, and aims to give an idea of the mechanism of the emergence and development of the structure of turbulence. To acquire practical skills, the course is supported by laboratory studies and independent work of undergraduates. As a result of studying this module, students will be able to: - to build mathematical models for calculating turbulent flows; - introduce modern principles for the description of turbulent flows.

Ұйытқу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физика-химиялық процестердің математикалық үлгілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эластодинамика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электр машиналары мен оларды пайдалану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электромеханикалық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген