Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Ақпараттық жүйелер

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»
Халықаралық аккредитациялау: жоқ. Бағдарлама: 6M070300- Ақпараттық жүйелер Оқу сатысы: Магистратура.
Емтихан: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша). Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«Ақпараттық жүйелер» магистрі келесі кәсіби қызметін оқытуа дайындайды: кәсіби қызметтер салалық және меслекеттік зерттеу ұйымдарында, әр түрлі АТ компанияларында, өндірушілік компаниялар мен білім беру салаларында және де ақпараттқы жүйелер мамандарын дайындау аймағындағы болады. Ақпараттық технологиялар мен жүйелерге қатысы бар басқа да лауазымдар.

Негізгі пәндер:
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағылшын тілінде)
• АЖ-ң корпоративті модельдері
• АЖ-і талдау, моделдеу және жобалау
• Ақпараттық жүйелер архитектурасы
• АЖ жаңа технологиялары
• Жобаның өзгерістерін басқару
• Стратегия және саясат

Білім артықшылықтары:
Ақпараттық жүйелердің түлектері 3 санат негізінде құзыреттілік алады:

1. Ақпараттық жүйелер облысындағы кәсіпқой білімі мен дағдысы: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағылшын тілінде). АЖ-ң корпоративті модельдері. АЖ-і талдау, моделдеу және жобалау. Ақпараттық жүйелер архитектурасы. АЖ жаңа технологиялары. Жобаның өзгерістерін басқару.Стратегия және саясат.
2. Негізге алынатын білімдер мен дағдылар: озаттық пен серіктестиік. Бұл программа өздерінің түлектерін озат әрі тиімді де білімді жетекші болуға дайындайды. Бұл программа өзінің түлектерін әр түрлі ұйымдарда тығыз жұмыс жасауға, өзінің кәсіпкерлігін көрсетуге, дұрыс қарым-қатынас жасауға дайындайды. Бұл программа өзінің түлектерін алған білімдері мен қиын тәжірибені біріктіре отырып, шектелген ақпараттармен және өзінің білім негіздерімен құрастыра отырып жұмыс жасай алуды. Бұл программа өзінің түлектерін АЖ облысында маңызды болатын негіздегі бизнес-администратор ретінде дайындайды.
3. Пәндік аймақтың негізі болатын білім мен дағдылары: пәндік аймақтың негіздері ол – білім мен дағдылардың үшінші категориясы. Мұнда жатады: жобалық қызметтің өмірлік цикліб программалық құралдарды жасаудың ережесі, бизнес- процесс компаниясының негіздері, қызметкерлерді басқару негіздері, кәсіпорын, менеджмент, психологиялық басқару, ақпараттық қауіпсіздік сұрақтары.


Халықаралық қатынастар:
• ИТМО университеті, Санкт-Петербург
• Пьера Мендес университеті (Франция)
• Қолданбалы ғылымдар университеті Шмалькальден, Германия
• Ұлы Петр Санкт-Петербург политехникалық университеті
• Люблин техникалық университеті

• Каунасс технологиялық университеті (Каунас қ., Литва)
• Порто университеті, Португалия
• Рейнс-Вестфальс техникалық университеті (Ахен қ., Германия)
• Валенсия техникалық университеті
• Нью-Йорк штатының университеті
• Куала Лумпур технологиялық университеті, Малайзия
• Техникалық университеті-София
• Украинаның ұлттық техникалық университеті және т.б.

Өндірістік тәжірибе және мүмкін жұмыспен қамту орындары: математика және механика ғылыми зерттеу институтының мемлекеттік еншілес кәсіпорны; Информатика және басқарма институты; Математика, информатика және механика институты; IT- компаниялар; , әртүрлі адам қызметі аймағындағы ақпараттық жүйелерді құратын, ендіретін және пайдаланатын әртүрлі меншік формасындағы ұйымдар мен мекемелер («Технопарк Алатау» ЖШС, «Alem Research» ЖШС және басқалары)

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Ақпараттық жүйелер
Мамандық шифры
6M070300
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
195
ОРЫС
195

пәндер

АЖ-i талдау, модельдеу және жобалау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық жүйелер архитектурасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Web - сервистер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АЖ Басқару және шешім қолдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АЖ жаңа технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АЖ қауіпсіздігін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты қазіргі заманғы технологиялар, модельдер, әдістер мен ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін құралдарымен таныстыру. Курстың мақсаты ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін жобалау және әзірлеу әдістерін зерттеу болып табылады. Әрине бөлімдер модульдерін қамтиды: ақпараттық қауіпсіздік (IS) саласындағы тәуекел талдау; ақпараттық қауіпсіздікті басқару стандарттары; ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін талдау үшін модельдері, әдістері мен құралдары; Ақпараттық қауіпсіздік аудит. Магистрлі

АЖ талдау, модельдеу және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АЖ шешім қабылдауды қолдаудың моделі мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АЖ-ң корпоративті модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпаратты қорғау жүйелерінің модельдері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Білімі мен түсінігін компьютерлік жүйелер мен желілердегі ақпараттық қауіпсіздік теориялық негіздерін, дерекқорлар, деректер бойынша негізгі қорғау; алгоритмдер, қорғау және деректерді өңдеу бағдарламалық және аппараттық қорғауды ұйымдастыру әдістері және сақтау қорғау жүйелерінің принциптері мен заманауи АЖ олардың пайдалану қамтамасыз білім, түсіну және қазіргі заманғы технологияларды қолдана білу. Тәртіп магистрлік дәрежесін нәтижесінде мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: Білімі: ақпаратты

Ақпараттық желілердің архитектурасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық жүйелерді жобалаудағы жүйелік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық жүйелерді құру технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық жүйелердің мәліметтерін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің моделі мен тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық үрдістер мен жүйелерді модельдеу және жүйелік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік желілердегі мәліметтерді талдау және ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалық қамтамасыз етудің сәулеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Веб-қосымшалар, қанық Интернет-қосымшалар (RIA), қанық клиенттік қосымшалар, қызметтер және мобилді қосымшалар сияқты жалпылама типті қосымшалардың дизайны және архитектурасы бойынша ұсыныстарды жасап үйрену. Сәтті шешімді өңдеуге арналған дизайн мен архитектураны құру шаблондары мен негізгі принциптерін түсіну. Міндеті: Жоба архитектурасын құрудың базалық принциптері мен шаблондарын үйрету; Жобалаудың стратегиясы мен шаблонын дұрыс қолдануды уйрету; Негізгі техникалық шешімдерді анықтауды және жүзеге асыруды үйрету. Қысқаша мазмұны: Бағдарламалық қамтама архитектурасы. Архитектуралық шаблондар және тәсілдер. Архитектураны құру және дизайн әдістемесі. Жобалау сатылары. Сервистер және қабаттар. Көп қабатты құрылымды жобалау сатылары. Бизнес қабатты жобалау бойынша ұсыныстар. Сервис қабатын жобалау бойынша ұсыныстар. Проектирование компонентов представления. Ұсыну компоненттерін жобалау. Копоненттерді жобалау бойынша ұсыныстар. Офистік бизнес қосымшалардың компонеттері. Бірлескен ақпаратты басқару.

Бизнес талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бұлтты инфрақұрылым мен қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Веб іздеу технологиялары және жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геологиялық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Деректерді өңдеу және деректерді сақтау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желідегі деректермен алмасудың қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желілер мен есептеуіш жүйелер қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - компьютерлік қауіпсіздік компьютерлік жүйелердің проблемалары байланысты мәселелердің кең ауқымын зерттеу. Ғимараттың және компьютерлік жүйелер, желілер және телекоммуникация, компьютерлік және желілік технологиялармен, сәулет жүйелер мен желілерді, иерархиялық құрылымын қағидаттары мен аппараттық және бағдарламалық ресурстарды тиімді басқару қажет білім алу жұмысын ұйымдастыру теориялық негіздерін зерттеу. Курстың мақсаты компьютерлік жүйелер мен желілерді қамтамасыз ету үшін

Жерасты гидродинамикасы. Кеуек ортада ауысу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаларды басқару программалық жабдықтамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаның өзгерістерін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалды ақпараттық жүйелер жобаларын және дамуын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалды ақпараттық жүйелер қауіпсіздігін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалды ақпараттық жүйелердегі жаңа технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалды ақпараттық жүйелердегі өнеркәсіп моделі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалды ақпараттық жүйелерді басқару және шешім қабылдауды қолдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалды ақпараттық жүйелерді жобалаудың саймандық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалдық желілер мен хаттамалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – желілерді жобалаудың заманауи технологияларын игеру, желілік қызметтерді жобалау негіздерін білу. Оған кіретін нақты тақырып : желі орны. Желілер: Windows 2000. RAR, NAT, DHCP, DNS, WINS, RRA, RADIUS. Орналастыру процесі. Желілік қызметтер жобасыңың параметрлері.Желілік хаттамалар жобасы ұйымдастыру. TCP / IP протоколын қолдайтын жоба. TCP/IP жобасының базалық параметрлері. TCP/IP протоколындағы ақпаратты қорғау. TCP/IP оптимизациясы. TCP / IP қолдауымен желі жо

Интеллектуалды ақпараттық жүйелердегі қолданбалы бағыттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интеллектуальды жуйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – интеллектуалды автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді құру және оларды пайдалануға магистрлерді дайындау Осы мақсатты жүзеге асыру үшін келесі мәселерді шешу қажет: • Білім ұғымдарының үлгісің құру • Эксперттік жүйелерді құру және жобалау • Пәндік аймақтын үлгісін құру Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзіреттілікке ие болуы тиіс: • Білім ұғымдарының үлгісің, ақпараттық білім үлгісін, білім инженерия әдістерің білу • Жасанды интеллект есептерін шеші жолдарын

Интернет программалаудың технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпорын ресурстарын жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпорын ресурстарын жоспарлау жүйесі (ERP – жүйелері)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеуекті ортада мультифазалық ағынынын модельдеу үшін сандық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпоративтік желілерді әкімшілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс жіктеулік және стандартты ақпараттық желілерді қамтиды.Ашық жүйелердің анықтамалық моделіне мына ұғымдарды кіргізсек болады: қызмет көрсету, интерфейс және хаттама.Аналогты және сандық беру әдістері.Модуляция түрлері. Каналдарды уақыт жиілігіне байланысты орналастыру. Ақпаратты кодтау. Синхрондауға арналған кодтар. Ақпаратты беру дұрыстығын тексеру әдістері. Локальді есептеу желісі. Ортаға қол жеткізу әдістері (қақтығыстарды анықтауға арналған тасымалдаушы желілер Ethernet, желілік To

Машина мен адамзат арасындағы байланыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Машиналық аударудың семантика модельдері мен тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтер қоймасын талдау мен жобалау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтерді өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтердің қоймасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай термодинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай-газ кәсіпорындары үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің әзірлеу принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай-газ саласы үшін жоғары сапалы қосымшалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейрондық желілердің модельдері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Обьектідегі мәліметтер қоры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқытудың негізгі мақсаты - магистранттар білім мен нысан деректер базасын жобалау дағдылар жүйесін қалыптастыру. Курстың мақсаты мақсаты деректер базасын жобалау және әзірлеу әдістерін зерттеу болып табылады. модуль білімі мен түсінігін деректер базасын теориялық негіздерін, деректер бойынша негізгі операциялар, ұйымдастыру және зерттеу мәліметтерін әдістері, сипаттау тілі құралдары мен дүкен деректерді, негізгі деректер модельдерін принциптері мен қазіргі заманғы деректер базасын басқару жүйесі

Өңдеу және алгоритмдердің талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Параллельді бағдарламалаудың модельдері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Параллельді және үлестірілген бағдарламалауға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Резервуарларды 3D сандық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегия және саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Су қоймаларын 3D құрылымдық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты жерасты резервуарларындағы сұйық қозғалысы үшін, физикалық механизмдер резервуарлары мен математикалық әдістерді су жиегі арқылы математикалық модельеу болып табылады. Магистрант методикалық, статикалық пласт әдістерін сейсмикалық мәліметтермен танысу керек және ағын модельімен қамтамасыздандырылған стандартты бағдарлама сиымдылығы, гидродинамикалық әдіс үшін келесі импортталған тор үшін құруы және алу керек. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттерді игеру тиіс: - сейсмикалық мәліметтер бойынша пластты статикалық модельдеудің әдісн білуі тиіс; - ағындарды модельдеудің стандартты бағдарламалық қамтамасыздардыруымен үйлесетін гидродинамикалық модельдеу үшін торлардың құрылу принципін білу. - геодинамикалық модельдеу үшін тұрғызылған структуралық әдісті пайдалана білу керек; - геостатикалық симулятормен алынған мәліметтердегі талдауды қолданып, петрофизикалық әдісті іске асыра алу;

Суперкомпьютер жүйелерінің сәулеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Суперкомпьютер жүйелерінің сенімділігі мен қабыл алмауға тұрақтылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сымсыз жүйелер технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты –замануи мәліметтерді жіберу радиожүйелерінін жұмысы және негізгі қағидаларымен магистранттарды таныстыру . IEEE 802.11 және 802.16 (Wimax) топтарынын стандарттар сипаттамасы және әр түрлі өндеушілердін құрал-саймандарында тәжирибелік жүзеге асыруын осы пән арқылы танысады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзіреттілікке ие болуы тиіс: • түрлі деңгейдегі сымсыз желілерді жобалау және орнатуды білу • VLAN, VTP, trunk-интерфейстер, Cisco коммутаторларындағы RSTP ар

Табиғи тілдерді өңдеу моделі және әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық информатика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық жүйелерді иммитациялық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық процестерді талдау модельдері мен құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұткыр ағындардың гидродинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үлестірілген есептеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үлкен мәліметтерді ұйымдастыру және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физико- химиялық және гидродинамикалық қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шешім қабылдауды қолдау және басқарушы А Ж
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение