Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Математикалық және компьютерлік модельдеу

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN.
Бағдарлама: 6M070500-математикалық және компьютерлік модельдеу.
Білім деңгейі: магистратура.
Емтихандар: шет тілі (тест), (жазбаша) мамандық бойынша түсу емтихан.
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 1,5goda; 2 жыл.
Кәсіби қызмет түрлері:-
Бағдарламалық қамтамасыз етудің басып шығару, әзірлеу және сүйемелдеу.
Компьютерлік бағдарламалау, есептеу техникасын басқару, ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа да іс-шаралар саласындағы кәсіби қызметі.
Ғылыми зерттеулер жүргізу, техникалық сынақтар мен талдаулар, эксперименттік әзірлемелер саласындағы жаратылыстану ғылымдары мен инженерия.
Жалпы сипаттағы мемлекеттік басқару саласында жұмыс, бас басқару қызметі, инженерлік қызмет саласындағы өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет және осыған байланысты техникалық кеңес.
Ғылым және білім беру саласындағы жұмыс, математикалық және компьютерлік моделдеу саласында мамандарды даярлау.
Бейінді пәндер:
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау.
Математикалық модельдеудің заманауи әдістері
Химиялық процестердің математикалық және компьютерлік модельдеу
Стационарлық сызықты емес физикалық процестерді математикалық және компьютерлік модельдеу
Параллельді программалаудің қазіргі технологиялары
Көпфазалы бұқаралық ақпарат құралдарының қозғалыс есептеу теориялық негіздері
Компьютерлік модельдеу және графикалық пакеттерді визуализация
Кері және корректі емес математикалық физиканың міндеттері
Жоғары сапалы жүйелерінде гидродинамика инженерлік есептерінің сандық шешімі.
Әмбебап бағдарламалық жүйелер мен басқа да негізделген процесстерді модельдеу шешу мәселесі.
Қалыптастыру артықшылығы:
Магистратураның білім беру бағдарламасы екі бағытта жүзеге асырылады - ғылыми-педагогикалық және бейіндік оқыту бағытында. және терең қамтамасыз даярлауды оқытады, түлектер кейіннен табысты, ғылыми, білім беріп, басқарып және сараптамалық қызметпен айналысуға мүмкіндік береді.
Білім белсенді зерттеулер қамтиды, ғылым мен практиканың басым бағыттары бойынша алдыңғы қатарлы мамандардың басшылығымен ғылыми-зерттеу жобаларына қатысу, бағыттары бойынша алдыңғы қатарлы мамандардың басшылығымен ғылыми-зерттеу жобаларына қатысады.
шетелдік оқу және ғылыми ұйымдардың жетекшілерімен тығыз ынтымақтастық бар. Магистранттарға жыл сайын шетелден арнайы шақырылған ұстаздар лекция оқиды (Германия, Франция, Словения, Китай және т.б.) Магистранттар шетелдік жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу орталықтарында оқу және тағылымдамадан өту үшін саяхат мүмкіндігі бар.
Халықаралық қатынастар:
Магистранттар серіктес жоғары оқу орындарындарында тағылымдаманы өтуге мүмкіндігі бар:
• Аахен Университеті (RWTH), Германия–Chair of Fluid Mechanics Institute of Aerodynamics
• Жоғары өнімді есептеу ғылыми орталығы (HRLS, Штутгарт, Германия)
• Делавэр Университеті (DelawareUniversity), США
• Йонсей Униврситеті (Yonsei University), Корея
• Киль Университеті (Keele University), Великобритания
• Савойи Университеті (University of Savoy Mont Blanc), Франция
• Сібір бөлімшесінің РАН есептеуіш математика және математикалық геофизика институты (ИВМиМГ СО РАН), Новосибирск
• Сібір бөлімшесі Ресей ғылыми академиясы, Новосибирск
• Мәскеу Физика-Техникалық институты
• Schlumberger Logelco Inc., США
тағылымдамалар мен ықтимал жұмыспен қамту орындары:
Ішкі мекемелер: АОО «Назарбаев университет», Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Х. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Алматыдағы «Назарбаев Зияткерлік мектеп» Филиалдары. Банктер: «Қазақстан Халық Банкі», «Kaspi», «Казкомерцбанк», РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология», КазНИПИ (Казмунайгаз), АО Жилстройсбербанк, Шәкен Айманов атындағы АО «Қазақфильм», Математика және математикалық модельдеу институты, ақпараттық және компьютерлік технологиялар институты, инфекцияға қарсы препараттар зерттеу орталығы, АО Самрук-Энерго, АО «НАК «Казатомпром» және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Математикалық және компьютерлік модельдеу
Мамандық шифры
6M070500
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
177
ОРЫС
177

пәндер

Атмосфера процесстерін және метерология есептерін математикалық және компьютерлік есептеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық модельдеудің заманауи әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Стационарлы емес сызықты емес физикалық процесстерді математикалық және компьютерлік модельдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық процесстерді математикалық және компьютерлік модельдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Айырымдық схемалар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздік аудиті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздік нысандарын тексеру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдерді өңдеу және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Атмосфералық процесстерін және метерология есептерін математикалық және компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әзірлеу және күрделі процесстердің жүрістұрыстар пішіндеулері әдістердің әзірлеу және зерттеуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әмбебап бағдарламалық жүйелер негізінде технологиялық процестерді модельдеудің есептерін шешу.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрудың формалды әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биологиялық процестерді математикалық және компьютерлік пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биомедициналық үрдістерді математикалық және компьютерлік пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геостатистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геостатистика және геомеханика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геофизикалық зерттеулердің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гетерегендік ортадағы ағыстарды сандық пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гиперболалық жүйелер үшін жоғары дәрежелі сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Графикалық пакеттерде компьютерлік модельдеу және визуализация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми нәтижелерді визуализациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептеу гидродинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – компъютер есептеуіш тәжірибелердің екібастан - айырма аппроксимациялардың, өткізудің есептердің, құрастырудың қойылулар және сандық шешімдері әдістерге үйрену. Пәндер зерттеудің есептері – есептеуіш гидродинамикада негіздерде терең білімде студенттерде істеп шығару керек ; қолдану білу есептер шешім және талдау үшін бұл білімдер.

Есептеу физикасындағы спектральдық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептеуіш гидродинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқыту мақсаты – есептердің қойылымы мен оларды сандық шешу әдістеріне үйрету, ақырғы-айырымдық аппроксимация жүргізу, компьютерлік есептеуіш тәжірибелерін жүргізу. Пәнді оқытудың мәселесі – магистранттарда есептеуіш гидродинамика негіздерінің терең білімін қалыптастыру; және бұл білімді есептерді шешу мен талдауда қолдана білу. Пән соңында магистранттар келесідей компетенцияларға ие болады: • есептердің қойылымы және оларды сандық шешу әдістері жайлы біледі, • ақырғы – айырымдық ап

Жалпыланған функциялардың Фурье және Лаплас түрлендірулері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желі қауіпсіздік жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желіаралық экрандау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарғы өңдеу жүйесінде гидродинамиканың инженерлік есептерін сандық шешу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқыту мақсаты – қазіргі заманғы математикалық модельдеу әдістерінің ішінде бұрынғысынша ақырғы-айырымдық әдістер алғашқы орындарда, себебі олар ең жалпы қойылымда кең тарлған физикалық есептер шеңберінде қолданылады. Шынайы процесстердің әр түрлілігі мен күрделі құрылымы кейбір модельдерді жүзеге асыруға бейімделген кез-келген әдістің қосымшалар сферасы көп жағдайда шектеулі болып келетініне әкеледі. Оның нәтижесі ретінде ақырғы-айырымдық тәсіл аясындағы әр түрлі аппроксимациялық конс

Жоғары деңгейлі есептеулердің моделдері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары өнімді есептеулердің модельдері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқыту мақсаты – кеуекті ортада көп фазалы сұйықтың қозғалыс процесстерін зерттеу үшін қолданылатын, негізгі математикалық модельдермен студенттерді таныстыру болып табылады. Көптеген пластылық мұнайлар өздерінің сипаттары бойынша ньютондық емес сұйықтарға жатады, сонымен бірге механиканың классикалық заңдары осындай сұйықтардың қозғалыс ерекшеліктерін кеуекті орталар арқылы жібере алмайды. Магистранттарды зерттелетін процесстің математикалық модельдерінің ерекшеліктерімен таныстыру ор

Жоғары өнімді есептеуіш технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылдамдығы дыбыс жылдамдығынан жоғары газды ағыстарды сандық модульдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылжымалы шекарамен жылу және масса алмасу есептердің сандық әдістерін шешу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты заманауй жылу энергетикалық аппаратар элеметтерінде өтетін процесстерге қатысты жылу масса алмасу есептерін шешудің сандық әдістерін игеру. Пәннің мақсаттары жылу энергетикалық аппаратар элеметтерінде өтетін процесстерге қатысты жылу масса алмасу есептерін шешудің сандық әдістерімен таныстыру, есептің корректілігі, орнықтылығы, жинақтылығы, есептеу алгоритімінің қателігі туралы ақпарат беру. Пән соңында магистранттар келесідей компетенцияларға ие болады: • Конвективті жылу ма

Жылу және салмақ ауысу есептердегі ақырғы элементтер әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустрия саласында стохастикалық пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инженерлік талдаудың заманауи жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кен орнының гидродинамикалық моделдерін құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кері есептеу және деректерді меңгеру әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік графиканың математикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көп бұқаралық ақпарат құралдарында жылу процестерді математикалық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көп өлшемді фазалық жүйелердің басқарулар математикалық үлгілерді әзірлеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көп фазалы орталардың қозғалысын есептеудің теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқыту мақсаты – жоғары өнiмдi жүйелерде математикалық модельдер мен гидродинамика есептерiн шешудің әдiстерін игеруге арналған. Дәрiстердiң материалдарына рецензиалалатын журналдардағы отандық және шетел авторларының бiртума ғылыми жариялаулары кiредi. Оқылытын курс магистранттарға турбуленттiк ағыстарды сандық модельдеу есептерін параллельдеу үшін қолданылатын декомпозиция техникасы сипатталатын үщ өлшемді Навье-Стокс теңдеулерімен қатар декартық координата жүйесіндегі үзіліссіздік те

Қазіргі заманға сай параллельді программалау технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физиканың кері және корректі емес есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: кері және корректі емес есептерді зерттеудің әдістерін терең игеру негізінде магистранттарда негізгі компетенцияларды қалыптастыру. Кері және корректі емес есептерді зерттеудің әдістері туралы ұғымдар қалыптастыру, күрделі математикалық аппаратты игеру және ғылыми-зерттеу қызметінің белсенділігін атрттыру. Пән соңында магистранттар келесідей компетенцияларға ие болады: • математикалық физиканың кері және корректі емес есептері туралы, оларды қоя білу, кері және корре

Матиематикалық физика шеттік есептерінің шекаралық интегралдық әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық және биологиялық үдерістерді математикалық және компьютерлік пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқыту мақсаты – медицаналық және биологиялық процесстердің сызықты және сызықты емес математикалық моделдерін, математикалық есептерді қою және шешу әдістерін үйренуге, берілген процесстерді талдауды тереңдетіп оқытуға арналған, Сонымен қатар, тірі организмдегі процесстерді сипаттауға арналған математикалық модельдер де қарастырылады, мысалы гистаминд этиология бронхоспазмасы, вирусты аурулар, иммунды реакциялар, қанды орау және т.б., және де биологиялық жүйелердің математикалық моде

Медициналық санақ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Монте-Карло әдістері және олардың қолданылулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - Монте-Карло әдісін физика, астрофизика, ядролық физика (және т.б. радиациялық беру және заттар, ядролық физика, статистикалық физика,) мәселелерін есептеу үшін пайдалану болып табылады. Сонымен қатар, радио, жаппай қызмет көрсету теориясы, сенімділік теориясы, химия, биология, экономика ( оңтайландыру, басқару, желілік жоспарлау, және т.б.), автоматтар теориясы, аэродинамика, гидрология және тағы да басқа өмір сфераларының есептерін осы әдіспен шығаруға болады. Ағылшын тілінде оқытылатын «Монте Карло әдістері мен оларды қолдану» курсы барысында Монте-Карло әдістерін пайдалануға байланысты барлық дерлік ең маңызды мәселелерін талқылады. Курс барысында студенттер келесіні жетік меңгеріп шығады: математикалық есептерді шешуге арналған ықтималдық теориясы мен статистика, математикалық физика есептерін шешуге арналған «неоклассикалық» сандық әдістер. Сонымен қатар, студенттер күрделі кездейсоқ шамалар мен процестерді компьютерде модельдеуді үйренеді. Сол модельдерді қолдана отырып практикалық есептерді Монте Карло әдістерінің алгоритмдерін және басқа да алгоритмдерді қолдана отырып шешуге әрі алынған нәтижелерді талдауға үйренеді.

Резервуардың геостатистикалық моделдерін құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Реология есептерін сандық шешу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Гидродинамиканың негізгі теңдеулері. Тұтқырлы сығылмайтын сұйықтың қозғаласы. Жай-ұқсас алгоритімдер. Газдың бір өлшемді ағысы. Адиабаталық және изотермиялық ағыстар. Сұйықтың және газдың турбулентті ағысы. Турбуленттілікті модельдеу. Ньютондық емес сұйықтарды математикалық модельдеу. Реологиялық теңдеулер. Пән соңында магистранттар келесідей компетенцияларға ие болады: • Турбуленттіліктің негізгі модельдерін және оның көп процессорлы жүйелерде сандық іске асыру әдістерін игереді. • Алған бі

Серпімділік және пластикалық теориясындағы сызықтық емес модельдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Серіпімді ортаның тербелісті динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стационарлы емес сызықты емес физикалық процесстерді математикалық және компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стохастикалық есептеулер және қосымшалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сұйық және газ механикасында турбуленттік модельдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықты емес шекті есептерді сандық шешу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сызықты емес өлкелік есептердің « Сандық шешім пәндер Негізгі мақсатпен шылқыған орталар механика теңдеулер талдау үшін қолданхатын есептеуіш әдістер негізді ұғымдар және іргелі тұрғылар туралы бүтіндік ұсыныста студенттерде құрастыру » келіп жатыр.

Сызықтық емес технологиялық процестер тұрақтылығын пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Таралған құрылым осы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Толқынды процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Торлық құрылымдар жүйелердің математикалық үлгілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Турбуленттік сұйық және газағыстарын модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйытқу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үлестірілген деректер қорын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үнемдеулерде және техникада орнықтылықтар теориялары элементтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физико-технологиялық үрдістерді математикалық пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты және есептері : Физико-технологиялық процесстердің математикалық пішіндеулер ерекшеліктерін үйрету және сапалы талдау жасауды үйрету, математикалық үлгілерге талдау жасап үйрету. Пәнде қаралатын есептерді масса жылу таралу есептері ретінде қарастыруға болады. Бұл есептердегі теңдеулер сызықсыз, көппараметрлі болғандықтан тура шешімін алу қиындық тудырады. Құбылыстар күрделі болғандықтан олардың дербес жағдайын қарау мүмкіндігі қарастырылады. Ықшамдаған үлгілерде зерттеуде процесстің негізгі ерекшеліктерін айқындауға болады.

Химиялық үрдістерді математикалық және компьютерлік пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы(Ғылыми семинар IІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение