Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Ядролық физика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN

Ұлттық аккредитация: АРТА, БСҚТҚА, 2017

Бағдарлама: 6M060500 –Ядролық физика.

Берілетін академиялық дәреже: магистр.

Экзамен: шетел тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша).

Оқу мерзімі: 2 жыл

Ядролық физика бағыты бойынша магистр келесі кәсіби қызметке дайындалады:
• Ғылыми-зерттеу;
• Ғылыми жобалық;
• Эксперттік;
• Өндірістік-технологиялық;
• Педагогикалық;
• Ұйымдастыру-басқарушылық.
Профильдік пәндер:
• Ядролық физика тәжірибелерінің әдістемесі
• Ауыр иондар мен ядролық реакциялар
• Калибрленген өрістер теориясының қосымша тараулары
• Биологиялық жасушаларға радиоактивті сәулелердің әсер етуінің ядро-физикалық негізі
• Нейтрондық физика және бөлшектерді тіркеу әдістері
• Кванттық хромодинамика
• Атом ядроларының бөлінулері
• Ядролықмедицинадағысәулелік диагностика және терапия әдістері

Бағдарламаның артықшылығы:
• АЭС, үдеткіштер және ядролық нұрлар детекторлары туралы терең білім алу;
• Адам қоғамын әрі қарай дамыту жолында ғылым мен технологияның жетістіктерін дұрыс меңгеріп табиғат құбылыстарын терең түсіну;
• Тәжірибеде алған ақпараттарды сараптап және өңдей білу, сонымен қатар қазіргі заманғы элементар бөлшектер тіркегішін пайдалану.
Халықаралық байланыс:
• Магистранттар 1-ші курста "Дубна" университетінде, (Дубна қ., Ресей), əл-Фараби атындағы ҚазҰУ - "Дубна" университеті - Біріккен ядролық зерттеулер институты (Дубна қ., Ресей) - Ядролық физика институты (Алматы қ.) арасындағы келісімшартпен, қосдиплом бағдарламасы бойынша оқу мүмкіндіктері бар;
• Академ - мобильді бағдарламасы аясында магистранттарға: Біріккен ядролық зерттеулер институты (Дубна қ., Ресей); Латвия университеті (Латвия қ.); Кёльн университеті, математика және жаратылыстану ғылым факультеті, ядролық - физика институты (Германия); Осака университеті (Жапония); Халықаралық релятивистстік астрофизика орталығы (Италия) және т.б секілді әртүрлі xалықаралық және зерттеу институттарында ғылыми - зерттеу практикаларын өтулері үшін өзіндік таңдау жасауларына мүмкіндік беріледі.

Жұмысқа орналасу және практикадан өту: ҰЯО РК, ғылыми зерттеу лабораториялар, өндірістік-технологиялық заводтар, сараптамашы және ядролық инженер ретінде үкіметтік-мекемелерде.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Ядролық физика
Мамандық шифры
6M060500
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
152
ОРЫС
152

пәндер

Аралық энергиядағы ядролық реакциялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Ядролар үлгілері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық реакторлар физикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Ядролық физикадағы тәжірибелерді автоматтандыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аралық энергияларда ядролық реакциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Атом ядроларының бөлінулері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауыр иондармен ядролық реакциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдегі нуклеосинтез
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Биологиялық жасушаларға радиоактивті сәулелердің әсер етуінің ядро-физикалық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бұрыштық моменттің кванттық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және мәселелері: Кванттық теорияда бұрыштық моменттің жалпы сипаттамалары туралы негізгі түсінік, екі, үш және төрт моментті қосу ережелері, моменттерді векторлық қосу коэффициенттерінің қасиеттері, олардың көмегімен нақты симметриясымен толқындық функцияларын құру. Мазмұны: орбиталдық момент теориясы, орбиталдық момент операторының меншікті функциялары және меншікті мәндері, толық момент, квантталуы, спиннің кванттық теориясы, моменттерді қосу, векторлық қосу коэффициенттері, екі нуклон жүйесінің толқындық функциясын құрастыру, толқындық функциялардың симметриясы.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Емханадағы ядролық диагностика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарғы энергияның тәжірибелік физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Калибрленген өрістер теориясының қосымша тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кванттық механиканың аз бөлшектер мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кванттық статфизика және зат күйінің теңдеуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кванттық хромодинамика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көп денелердің кванттық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейтрондық физика және бөлшектерді тіркеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазма физикасының таңдаулы сұрақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмалық және термоядролық қондырғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық генетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: генетиканың табиғи және антропогендік мутациядан радиоактивті сәулелену ретінде пайда болу тарихымен танысу. Жалпы және молекулалық генетикада негізгі түсініктер мен заңдылықтарды үйрену. сәулеленудің ген мен хромосомаларға әсерінің негізгі заңдылықтарын зерттеу. Мирасты белгілердің ұрпаққа берілуін және радиацияның хромосомалық абберацияға әсер принциптерін игеру. Мазмұны: генетика пәні және радиациялық генетика. Мендель заңы. Тұқым қуалаушылық хромосомдық теориясы. Мутациялық теория және мутация классификациясы. Геномның құрылымы және пайда болуы. Ген құрылымы. Даму генетикасы. Иммуногенетика және онкогенетика негіздері. Хромосомдық емес тұқым қуалаушылық. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Жалпы және молекулалық генетиканың негізгі заңдылықтары және осы заңдылықтарды радиациялық сәулеленуде қолдануды; Пайдалана білуі керек: Әртүрлі ядролық сәулелену көздерінен алынған дозаны бағалауды және алынған хромосомдық абберацияның ықтималдылығын; Дағдылану керек: Тұқым қуалаушылықтың негізіг заңдарынан түсінікке;

Радондық терапия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сәулеленудің биологиялық әсері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Суперсимметрия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз плазмадағы соқтығысу процестері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді иеленеді: Білу: тығыз плазмасындағы соқтығысу процесстердiң физикасы туралы түсініктері бiледі; соқтығысатын бөлшектердiң кулондық алыстан әсерлесу кезіндегі соқтығысулардың сипаттау ерекшелiктерін түсiнеді; Істей білу: ұсынылған курстағы оқытылатын әдістері арқылы соқтығысу процестерін зерттей алады; серпiмдi және серпiмсiз шашыраулар қималарын табу үшін теңдеулерді интегралдай алады; Иелену: шашырау қималарын график түрiнде тұрғызу үшiн компьютерлік бағдарламаларын қолдана алады.

Физикалық процестерді моделдеу үшін сандық әдістерді қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фотоядролық процестер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядро теориясындағы сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық медицинадағы дозиметрия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық медицинадағы радиациялық биофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық медицинадағы сәулелік диагностика және терапия әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық реакторлар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық физика тәжірибелерінің әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық физикадағы көп бөлшектік жүйелер әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық физикадағы тәжірибелерді автоматтандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение