Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Химия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - жаратылыстану магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASSIN
Бағдарлама: 6М060600 – Химия
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: Шет ел тілі, аналитикалық химия, бейорганикалық химия, органикалық химия, физикалық химия
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл

«Химия» бағытының магистранты кәсіптік қызметтің келесі түрлеріне дайындалуда
• Химиялық процестерді және заттар мен материалдардың физико-химиялық қасиеттерін зерттеуде теориялық химияның дамуының басым бағыты бойынша іргелі білімдер және ең алдыңғы ақпаратты әдістер саласында білімнің кең спектрін иемдену, бұл әдістерді меңгеру және қолдануда оңтайлы әдістемелерді таңдау қабілеттілігі.
• Химия саласында ғылыми зерттеулерді алынған нәтижелерді диссертациялық жұмыс түрінде кезекті дайындай отырып жоспарлау және дәлелдеу қабілеттілігі, шығармашылық және ізденушілік қызметтегі тәжірибеге ие болу: қола бар білімді қолдана алу немесе оларды өз бетімен жаңа жағдаға ауыстыру; химиялық ғылымның таңдалған саласындағы мәселелер мен міндеттердің ең оңтайлы шешімдерін іздеуде альтернативті ойлауды көрсете алу.
• Жүйелік көзқарастың қағидаларын білу және иемдену және оларды нақты кәсіби міндеттер мен мәселелерді шешуде тиімді қолдану, химимялық ғылым саласында ақпараттарды тиімді іздеуге, сыни талдауға, қайта жасауға, жинақтау мен сақтауға қабілеттілік және нақты міндеттер мен мәселелердің шешімінің тактикасы мен стратегиясын жасау үшін қолдану.
• Өздігінен даму және өздігінен жетілудің шығармашылық қағидаларын білу және иемдену, оларды бүкіл кәсіби қызметте негізгі және пәндік құзыреттердің дамуы үшін қолдану, шығармашылық қызметтің қағидаларын иемдену, жаңа нәтижелі идеяларды жаса алу, оларды тәжірибе жүзінде іске асыру.
• Қиын жағдайларда кәсіби қызметпен байланысты жаңа жағдайларға үйренудің дағдыларына иемдену, қиын кенеттен пайда болған жағдалардан шығудың ең оңтайлысын таба алу.
Білім беру бағдарламалары:
• Аналитикалық химия
• Сирек элементтер химиясы
• Бейорганикалық химия
• Химиялық физика
• Физикалық химия
• Катализ және мұнайхимия
• Коллоидтық химия
• Органиқалық химия
• Табиғи заттар химиясы
• Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы
Білім берудің артықшылықтары:
• Көне ғылыми-зерттеу мектептер дәстүрлерінің сабақтастығы
• Бірегей авторлық курстар, білім беру саласындағы ең жаңа әдістемелер және техникалық құралдар
• Химия саласындағы ғылыми зерттеулер аса кең ауқымды спектрі
• Мамандандырылған және талап етілген химия саласын терең зерттеу
Халықаралық қатынастар: серіктес жоғары оқу орындарында білім алуға магистранттар мүмкіндігі бар: М.В. Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік университеті (Ресей федерациясы), Babes-Bolyai Университеті (Румыния), Солтүстік Арктикалық федералды университет (Ресей федерациясы), Николай Коперник атындағы Университеті (Польша), Aix-Marseill Университеті (Франция), Грайсвальд Университеті (Германия), В.С. Соболев атындағы геология және минерология институты (Ресей федерациясы), Джорджтаун Университеті (Малайзия), Ла-Рошель ғылыми Университеті (Франция), Карачи Университеті (Пакистан), Постдам университеті (Германия), Карачи университеті (Пәкістан), Пурду университеті (АҚШ), Рединг университеті (Ұлыбритания) және т.б.
Іс-тәжірибе өті орындары мен ықтимал жұмыспен қамту: ғылыми-зерттеу институттар, жоғары оқу орындар, мектептер, техникумдар, колледждер, мұнай, мұнай-химия, мұнай-газ компаниялары, мұнай өңдеу зауыттары, фармацевтикалық зауыттар, химиялық зертханалар және басқа т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Химия
Мамандық шифры
6M060600
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Бейорганикалық химияның таңдамалы тараулары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Физикалық химияның теориясы және мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Акуыздар және синтетикалық полиэлектролиттердің физика-химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - биологиялық және синтетикалық макромолекулалардың кеңiстiк құрылымы, құрылымдық ұйымы, функциясы, физика-химиялық қасиеттері және синтездеу әдiстерi туралы фундаменталды білімдердің негізін беру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - табиғи және синтетикалық полиэлектролиттер физика-химиясының қазіргі күйі жайлы білетің болады; - синтетикалық полимерлерді зерттеу тірі ағзаның кейбір функцияларың модельдеу мүмкіндігінің теориялық негізі

Аналитикалық химия әдістері дамуының қазіргі бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - аналитикалық химияда қолданылатын заманауи әдістердің негізгі тенденцияларымен таныстыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - нормалы-техникалық құжаттар, әдістерді аттестациялау және зертханаларды аккредитациялау ерекшеліктері жөніндегі білімдерге ие болады; - аналитикалық құрал жасаудың негізгі беталыстары және аналитикалық техниканы тиімді пайдалану принциптері жөніндегі білімдерге ие болады; - талдауды автоматтандыру мен комп

Аналитикалық химиядағы органикалық реагенттер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - органикалық реагенттердi аналитикалық химияның практикасында қолдану жөніндегi теориялық білімдерiн кеңейту және тереңдету. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: – органикалық реагенттердi заттарды бөлу мен концентрлеу әдістерінде қолданудың теориясы мен практикасы жөніндегі білімдер алу; – алға қойылған міндетке сәйкес органикалық реагенттердi қолданып заттарды талдаудың сызбанұсқасын жасаудың және оны жүзеге асырудың практикалық дағдыл

Аналитикалық химиядағы теориялық дәлелдеулер мен есептеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аналитикалық химияның таңдамалы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Арнайы мақсатты полимерлер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Бағытталған органикалық синтездің қазіргі синтонды шешімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - молекуланы түрлі фрагменттерден құрастырылуы тиіс құрылым қаңқасы ретінде қарастыратын синтондық әдіс негізінде кез-келген органикалық молекуланың бағытты синтезі аумағындағы біліммен қамтамасыз етеді. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - синтонды икемделу негізінде органикалық молекулалардың синтезді негіздерін біледі; - - синтездің түрлі тізбектерінен логикалық сараптама жасауды және құрастыруды біледі; - шикізат, реагенттер, еріткі

БАЗ-дардың адсорбациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қатты беттің физика-химиялық қасиеттерін; фазааралық негізгі заңдылықтарын, әртүрлі фазаларды бөлу шекаралардағы төмен- және жоғары-молекулалық беттік-активті заттардың адсорбциясын; беттің ауданы мен беттік энергиясын анықтау әдістерін қарастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - БАЗ адсорбциялық қабаттарының беттік ауданын, беттік энергиясын және параметрлерін анықтау тәсілдерін; - қатты денелердің беттік қасиеттеріне БАЗ фазааралық адсорбциялық қабаттарының әсерін; - адсорбциялық өлшеулер арқылы меншікті ауданды анықтау әдістерін; - сорбциялық процестерді су мен ауаны тазалауда қолдануын біледі.

БАЗ-дардың полиэлектролиттермен ассоциациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - БАЗ-полимер полиэлектролиттік комплекстердің түзілуінің негізгі заңдылықтарын мазмұндау және олардың физикалық-химиялық қасиеттерінің әдістерін зерттеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - синтетикалық және табиғи полимерлердін детергенттермен комплекс түзу негізгі зандылықтарын біледі; - экологиялық мәселелерді шешу ушін тәжірибелік білімдерді қолдануын біледі; - комплекс түзу процестерін био- және нанотехнологияларда қолдануын білед

Бейорганикалық заттарды зерттеудің заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - магистранттарға Периодтық жүйесіне негізделіп, қазіргі заманғы зат құрылысы және теориялық химияның басқа сұрақтарын пайдалана отырып, химиялық элементтердің қосылыстарының қасиеттері жайында жалпы ұғым беру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - атомның электрондық құрылысының функциясы ретіндегі элементтер қасиеттерiн түсiндiруде қолданбалы аспектілері мен проблемаларын бiледi; - бейорганикалық заттардың тазартуы және синтезі туралы т

Бейорганикалық материалдардың сапасын талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейорганикалық реакциялардың механизмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - бейорганикалық реакциялардың кинетикасы мен негізгі жағдайларын, ерітінділердегі бейорганикалық тепе-теңдік пен қиындықтарын, бейорганикалық реакциялардың байланыстары мен механизмін үйрету. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - химия ғылымының жүйелік тұрғысында координациялық байланыстардың химиядағы рөлін, басқа пәндермен байланысын білетін болады; - кешен түзуші ерітінділер мен кешенді қосылыстардың құрылысын экспериментттік жоспар

Беттік кұбылыстардың термодинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеудің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге ғылыми зертттеуді жүргізу мен ұйымдастыру саласында теориялық білім мен практикалық дағдысын меңгерту. Курстың міндеті: студенттердің ғылыми зертттеу жүргізу, алынған нәтижелерді талдау және қандай да бір қызмет түрін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындаудағы практикалық білігін дамыту. Білім нәтижелері., модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: ғылыми білімнің әдіснамалық негіздері, теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістері; ғылыми және ғылыми- техникалық шығармашылық теориясы мен әдістемесі элементтері ; ғылыми мәселелерді және инновацияларды құру шешуде ғылыми-зерттеу және шығармашылық әдістерін пайдалана білу; ғылыми зерттеулердің нәтижелерін тұжырымдау және ұсыну ; меншікті зерттеу әдістері мен ғылыми-техникалық шығармашылық әдістерін игеру.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәрілік заттарды индентификациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - дәрілік заттардың сапасын бақылау және идентификациялау, заттарды табиғаты, пайда болуы, әсер етуі, химиялық құрамы негізінде классификациялау аймағында магистранттарға ауқымды білім және түсінікті қамтамасыз етедi. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - дәрілік заттардың құрамына және әсер етуіне қарай негізгі биологиялық активті заттар класына, құрылымдық фрагменттеріне көрсететін сапалық реакцияларды, сонымен қатар дәрілік заттар құрыл

Дәрілік өсімдік шикізаттарының полифенолдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа материалдарды идентификациялаудың қазіргі физикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - магистранттарды заманауи физикалық әдістермен, олардың ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы нақты тәжірибелік міндеттерді шешудегі мүмкіндіктері мен шектеулерімен теориялық және практикалық таныстыру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - физикалық зерттеу әдістерінің теориясын білу керек; - заманауи аспаптарда жұмыс істеу дағдысы болу керек; -нақты тәжірибелік міндеттерді шешу үшін оптималды физикалық әдістерді анықтай білу к

Жеке тұлғалық қарым-қатынас педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұмсақ дәрілік формаларды стандарттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - дүниежүзілік фармацевтикалық нарықта, соның iшiнде және Қазақстанда кең таралған жұмсақ дәрілік түрлерді (капсула, жақпа май, суппозиторийлер) стандарттау төңiрегiнде магистранттарды әзiрлеу болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: -капсула, суппозиторийлерді және жақпа майлар классификациясын, олардың өндірісінің технологиялық сызбанұсқасын, негізгі әсер етуші заттардың және эксципиент мөлшерін, жұмсақ дәрілік түрлердің сапалы

Ион алмасудың физика-химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - минералды және органикалық иондардың бейорганикалық ионидтарда және ион алмастырушы шайырлардағы алмасу адсорбциясының негізгі заңдылықтарын көрсету. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: будут знать: - ион алмасу процестерінің тәжірибеде қолданылуын; - табиғат пен техникадағы ион алмасу процестерінің қолданылуын; - табиғи және синтетикалық ионалмастырғыш материалдарды (иониттерді) алу әдістерін; - ионалмастырғыштардың физика-химиялық қасиеттерін. игеру қажет: - өз ғылыми зерттеулерін жүргізуде және практикалық мәселелерді шешуде алынған білімді қолдану.

Катализаторларды және каталитикалық процестерді зерттеудің қазіргі заманғы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Комплекс түзілу процестердің физика-химиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - органикалық лигандтардың әртүрлі металл иондарымен комплекс түзілу процесінің термодинамикалық және кинетикалық сипаттамаларын есептеу, жаңа қосылыстарды синтездеудің оптималды жағдайын жорамалдау үшін оларды қолдану мүмкіндігін көрсету. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - металл иондарының әртүрлі органикалық лигандтармен комплекс түзілу процесінің термодинамикалық аспектілерін білу; - координациялық қосылыстардың түзілу процесінің ки

Көмірсутектердің жану кезінде күйенің түзілуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - күйенің түзілуі жанудағы басты аспект, негізгі практикалық маңызы бар, резинаны белсенді толтырғыш ретінде техникалық көміртекті алумен, энергетикалық мәселелермен, экологиялық сұрақтармен байланысты. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - көмiрсутектердiң жануының теориялық негiздерiн білу қажет; - күйетүзілуді зерттеу үшін оптималды физикалық әдістерді анықтай білу керек; - күйетүзілудің механизмін білу керек; - фуллерентүзілудің мех

Көпкомпоненті жүйелердегі фазалық тепе-теңдік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кристаллдарды өсіру және олардың морфологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы катализдің теориялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – катализ теориясымен практикасының заманауи күйін, әртүрлі химиялық процестеріндегі каталитикалық әрекеттің келтіру элементтерін зерттеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - катализ теориясының негізгі заманауи ережелерін; катализдің әртүрлі химиялық процестеріндегі каталитикалық әрекеттің келтіру элементтерін зерттеу білу керек; - теориялық сурақтарымен байланысты әртүрлі технологиялық үрдістерге катализаторларды таңдай білу керек;

Қазіргі заманғы каталитикалық органикалық синтездер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - тотықтыру, гидрлеу, тотықсыздандыру, дегидрлеу, гидратациялау, дегидратациялау, көмірсутектердің гидролизі және алкоголизі сияқты қазіргі каталитикалық органикалық синтез жөнінде теориялық және практикалық білім беру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - көмірсутектердің гидролизі және алкоголизі, тотықтыру, гидрлеу, тотықсыздандыру, дегидрлеу, гидратациялау, дегидратациялау сияқты қазіргі каталитикалық органикалық синтез жөнінде

Қазіргі заманғы эксперименталды термодинамиканың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қатты дәрілік формаларды стандарттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - дүниежүзілік фармацевтикалық нарықта, соның iшiнде және Қазақстанда кең таралған қатты дәрілік түрлерді (таблеткалар, ұнтақтар, гранулалар) стандарттау төңiрегiнде студенттерді әзiрлеу болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - қатты дәрілік түрлердің классификациясын, өндірістің технологиялық жүйесін, негізгі әсер етуші заттардың және эксципиент мөлшерін ескеріп, қатты дәрілік түрлердің сапалық көрсеткіштерін ескеріп стандар

Қатты заттардың реакцияға түсу қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - термодинамикалық функциялар және фаза аралық шекарада өтетін реакциялардағы қатты заттардың реакциялық қабілеттіліктерінің айырмашылығын бағалаудағы олардың ролін қарастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - минералдардың (қатты заттардың) реакциялық қабілеттіліктерін болжау үшін дәстүрлі емес термодинамиканың негіздерін, минералдардың Гиббстің орташа атомдық түзілу энергиясын есептеу әдістерін, минералдардың еруінің кинетикалық парам

Қатты фазалы реакциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы гидрохимияның теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы молекулярлық спектроскопия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған орта нысандарын талдаудың заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны қорғаудың коллоидтық-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макромолекулааралық комплекстер және олардың ғылыми ауқымды технологияларда қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макромолекулалардың түзілу механизмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - макромолекулалардың түзілуінің кинетикасы мен механизмі жайлы қазіргі заманғы қөзқарастармен танысу Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - табиғи және синтетикалы тектi макромолекулаларды синтездеудің әр түрлi әдiстерi туралы бiлiмдердi алады. - алынған білімдерді өз ғылыми зерттеулерiн орындауда және практикалық мәселелерді шешуінде қолдана білу.

Мамандығы бойынша химиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Металкомплекстермен катализ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - металлкомплексті катализ, органикалық және бейорганикалық лигандалардың металл комплексі негізіндегі катализаторлардың құрылысы, қасиеті және механизмі жөнінде практикалық және теориялық білімінің негізін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - металкомплексті катализдің теориялық негізінің жай-күйі және мәселелері, олардың тәжірибеде қолдану бағыттары, металл комплекстері негізіндегі катализаторлардың типтері мен қасиеттері

Мұнай өңдеу өнімдерінің негізіндегі каталитикалық синтездер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мұнай өнімдерін өңдеу негізіндегі каталитикалық синтездер – изомеризация, алкилдеу, арилдеу, полимеризация, көміртек құрамды газдар негізіндегі синтездер жайлы практикалық, теориялық білім беру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - көміртек құрамды газдар негізіндегі синтез, полимерлеу, арилдеу және алкилдеу, изомеризация сияқты мұнайды өңдеу өнімдері негізіндегі каталитикалық синтез туралы білімдері болады; - алған білімдерін өздерін

Мұнай химиясының қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымданған жүйелердің химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымды материалдардың синтезі және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - магистранттарды наноөлшемді бөлшектердің өсуін теориялық және практикалық таныстыру және оларды қолдану, сонымен қатар заманауи физика-химиялық зерттеу әдістерімен анализдеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - наноөлшемді бөлшектердің өсуі теорияларың; нанотехнология принциптерін; наноматериалдардың қолдану бағыттарын түсіне білу; -наноқұрылымды материлдарды алудың негізгі әдістерін, нанотехнологияны, наноматериалдардың қолдану аймақ

Органикалық қосылыстарға функционалды топтарды енгізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - күрделі органикалық қосылыстарды синтездеуде нақты органикалық молекуланың негізгі құрылымына функционалды топтарды енгізу және өзгерту концепциясы негізінде тиімді шешімін таба білу әдістемесін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - кез-келген құрылымдағы күрделі табиғи биологиялық активті қосылыстардың аналогтары болып табылатын түрлі органикалық заттарды синтездеу аумағы білетін болады; - синтездің жүру жолдарының түрлі в

Органикалық қосылыстардың электрохимиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - органикалық қосылыстардың қатысында электрохимиялық реакцияларды қарастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: білу керек: - органикалық қосылыстардың қатысында жүретін катодтық және анодтық реакциялардың негізгі заңдылықтарын білу; органикалық қосылыстардың қатысында электрохимиялық реакцияларды жүргізетін әдістерді білу; органикалық заттардың өндірісіне маңызды электросинтездің технологиялық режимін білу; игеру қажет: -органикалық қ

Органикалық молекулаларды талдаудың спектралды әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - магистранттарды органикалық қосылыстарды спектралды талдау әдістермен идентификациялау саласындағы кең аумақтағы тақырыптарды білім және түсініктермен қамтамасыз ету. . Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - ИҚ-спектр жолақтары бойынша органикалық қосылыстарда әр түрлі функционалды топтарды идентификациялауды білетін болады; - 1Н ПМР, 13С ЯМР-спектрлерді қолдана отырып органикалық қосылыстардың нәзік құрылымын анықтай алатын болады.

Органикалық молекулалардың кеңістік құрылысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық молекулалардың стереохимиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық химиядағы көп сатылы синтездерді жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - органикалық синтездегі қайтатоптасуды жоспарлау мен тактикасының негіздерін меңгеру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - - органикалық синтездегі қайтатоптасуды жоспарлау мен тактикасының негіздерін меңгереді; - - кез-келген органикалық қосылысты бастапқы заттың және белгілі реагенттердің болуына байланысты синтездеу жолын таңдай біледі; - органикалық молекула синтезін жоспарлаудың тиімді жолын құрастыру, варианттардың кемшіліктері м

Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өздігінен таралатын жоғары температуралық синтез процесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қиын балқитын бейорганикалық заттар мен материалдардың жоғарытемпературалық өздігінен таралатын синтез (ӨЖС) үдерістерін білу және түсіну. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - ӨЖС үдерістердің табиғаты мен механизмін түсіне білу; - ӨЖС процестерiнiң негiзгi технологиялық түрлерiн бiлу; - Қажетті материалдарды алу үшін ӨЖС үдерістерді дайындауды және ұйымдастыруды білу; - оқытудың практикалық нәтижесінде білімді кіріктіруге ие болады.

Өсімдік тектес дәрілік заттарды жасаудағы заманауи жетістіктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - магистранттардың өсiмдiк тектi жаңа фармпрепараттарын өңдеу әдiстемесі төңiрегiдегi кең спектрлі тақырыптарды, осы бағыттағы негiзгi табыстарды, өсiмдiк текті заттардың негiзгi химиялық қасиеттерi және құрылымдық алуантүрлiгінiң сұрақтарын, биологиялық белсендiлiктiң күшейтуi үшiн олардың құрылымын нысаналы өзгерту әдiстерiн бiлуін және түсiнуін қамтамасыз етедi. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - өсiмдiк тектi дәрiлер жасаудың негiзг

Өсімдіктердің гидролизденетін және конденсирленетін илегіш заттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлер синтезінің теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Полимерлердің құрылымының қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлердің химиялық түрлендіруі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - білім алушыларды полимерлердi синтездеу және түрлендірудің теориялық негіздерімен таныстыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - полимерлердi түрлендiруiнiң қазiргi әдiстерi туралы бiлiмдер алады. - полимерлерді түрлендіру саласында алынған білімдерді өз ғылыми зерттеулерiн орындауда және практикалық мәселелерді шешуінде қолдана білу.

Полимерлік композиттер химиясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациалық экологияның өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - радиоактивтілік құбылысының физика-химиялық негіздерін, иондаушы сәулеленудің затпен әрекеттесуін, яғни, радиацияның тірі ағзаларға тигізетін әсерін, сонымен қатар дозиметрия мен радиоактивті сәулеленуден қорғау әдістерін қарастыру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - радиацияның табиғи және жасанды көздері және сәулеленудың құрамы, радиациялық қорғаудың нормалары туралы теориялық білім алады; - ядролы-отындық циклдың (Я

Радиохимия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - радиохимияның негізгі түсініктері және алуантүрлі объектілердің радиохимиялық анализінің принциптері жайлы білім беру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - радиоактивті элементтер химиясының химиялық ғылымдар жүйесіндегі ролін, оның басқа пәнімен байланысын білуі керек; - курста алынған білімді іс жүзінде қолдана алу керек; - курсты оқу барысында изотоптардың радиоактивтілік қасиеттерін зерттеу жұмыстарын жүргізу, радиохимиялық сарапт

Сирек және сирек-жер элементтердің кешенді қосылыстарын зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сирек және сирек-жер элементтерінің электрхимиялық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сирек және сирек-жер элементтерінің электрхимиялық параметрлерін зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сирек металды шикізаттарды талдаудың қазіргі әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - сирек металды шикізатты талдаудағы қазіргі әдістер туралы көзқарас қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - сирек металды шикізатты әр түрлі химиялық, физика-химиялық әдістермен талдау әдістерін таңдау және олардың сызбанұсқасын құрастыру жөнінде білімдер мен дағдыларға ие болу; - сирек металды шикізатты қазіргі заманғы химиялық, физика-химиялық әдістермен талдауды жүзеге асырудың практикалық дағдыларына ие болу; - практикад

Сирек элементтерді талдау мен идентификациялаудағы органикалық реагенттер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - магистранттарды сирек элементтерді талдау мен идентификациялауда пайдалынылатын органикалық реагенттермен таныстыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - сирек элементтерді олардың органикалық реагенттермен химиялық реакцияласуына негізделген химиялық және физика-химиялық талдау әдістері жөніндегі білімдерге ие болу; - алға қойған міндетке сәйкес органикалық реагенттерді қолданып сирек элементтерді талдаудың сызбанұсқасын жасаудың, тиім

Супрамолекулалық жүйелер химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тағамдық өнімдер компоненттерің идентификациялаудың аспаптық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - тағамдық өнімдерді аналитикалық бақылауға қойылатын жаңа талаптар және олардың құрамындағы негізгі компоненттерді анықтау әдістері жөнінде білімдер қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - тағамдық өнімдердің негізгі компоненттері және олардың тағамдық құндылығы жөніндегі білімдерге ие болады; - тағамдық шикізат пен дайын өнімдерді сақтау және қайта өңдеу кезінде оларда жүретін химиялық өзгерістер жөніндегі білімдерге ие бола

Тағамдық өнімдер сапасын бақылаудың физикалық және физика-химиялық әдістерi
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - магистранттарды тағамдық өнімдерді талдаудың осы заманғы әдістерімен таныстыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары шикізатының сапасына бақылау жүргізу әдістерінің стандарттары жөніндегі білімдерге ие болады; - тағамдық өнімдерден үлгілер даярлаудың, талдау тізбегін жасаудың және оның ең тиімді әдістемесін таңдау мен орындаудың практикалық дағдыларына ие болу; - аналитикалық операциялар мен талдау мет

Талдаудың заманауи электрхимиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тепе-теңдік және тепе-теңдіксіз термодинамиканың қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Функционалды табиғи және синтетикалық полимерлерді зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - функционалдық табиғи және синтетикалық полимерлердi зерттеудің негізгі қазiргi кезде қолданатың физикалық және физикалық-химия әдiстерiң оқып білу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - функционалды топтардың сапалық талдауымен полимерлерді идентификациялау әдістері туралы білімдер алады; - полимерлердің сапалық реакциялары және деструкциялау өнімдерін талдаумен полимерлердің құрылымын анықтау әдістері жайлы білімдерге ие болады;

Хемометрика және химиялық метрология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жеке әдістердің ерекшелігін ескеріп химиялық талдау нәтижелерін есептеу алгоритмін ашып көрсету. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - шешілетін мәселенің мәніне сәйкес экспериментті жоспарлаудың дағдыларына ие болады; - шешілетін мәселенің мәніне сәйкес эксперимент нәтижелерін өңдеу дағдыларына ие болады; - химиялық метрология мен хемометрика әдістерінің химиялық талдаудағы тәжірибелік қосымшалары жөніндегі білімдер мен дағдыларғ

Химиялық материалтанудың өзекті проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық физиканың қазіргі кездегі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – көміртеқұрамды материалдардың құрылымы мен классификациясы туралы көзқарасты құрастыру:көміртекті нанотүтікшелер, фуллерендер,графендер, гидрофобты күйе. Пәнде көміртекті материалдардың классификациясы, қасиеттері, ашылу тарихы, даму кезеңі, құрылымы, номенклатура, морфологиялық ерекшеліктері қарастырылған. Оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерді иеленеді: - нанобөлшектердің классификациясын білу, көміртекті нанотүтікшелердің, фуллерендердің және гидрофобты күйенің физика-химиялық ерекшеліктерін, құрылысын, морфологиясын білу - фуллерендердің, нанотүтікшелердің, гидрофобты күйенің құрылымдық ерекшеліктерін түсіну; - нанотүтікшелердің, фуллерендердің және гидрофобты алу алу әдістері туралы білімдері болады.

Хроматографияның қазіргі заманғы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - хроматографиялық талдау әдістері жайлы қажетті фундаменталды білім беру, хроматографиялық талдау әдістерінің қолданылу аумағы және даму мүмкіндіктерін көрсету. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - бір және екі өлшемді хроматография негіздерін, ультраэффективті сұйық хроматографияны, масс-спектрометрлі газды және сұйық хроматографияны, газды және сұйық хроматографиядағы заманауи детектрлерді білуі керек; - қойылған талаптарға сай хрома

Электрокинетикалық құбылыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – электрокинетикалық қубылыстын механизмін қарастыру және электрокинетикалық потенциал мен байланысын негіздеу, магистрантардың дисперстік жүйелерді зерттеу аймағындағы электрокинетикалық әдістердің практикалық қолданылуындағы білімі мен дағдалануын қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: білу керек: - электркинетикалық құбылыстардың пайда болу механизмін; - электркинетикалық құбылыстардың практикалық маңызы; - табиғат пен техн

Электрохимиялық процестердің термодинамикасы мен кинетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - теоретикалық электрхимияның кей бір аспектілерімен тереңділік танысу, оның ішінде электрхимиялық реакциялар жұру кинетикалық ерекшіліктермен танысу, осы процестерге әртүрлі факторлардың әсерін зерттеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - электродтық процестердің кинетикасының негізгі заңдылықтарын, электродтық процестер кинетикасына әртүрлі факторлардың әсерін, электрохимиялық жүйелерде электродтық тепе-теңдіктің жағдайын, гальваностеги

Электрхимиялық үдерістердің теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение