Магистратура
Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN халықаралық аккредитациясы
Бағдарлама: 6М072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Оқу дәрежесі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мезімі: 2 жыл
«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» бағыты бойынша магистранттар келесі кәсіби қызметтеріне дайындалады:
• мұнай өңдеу және өндіру өндірісіндегі сапанын бақылау бөлімінің маманы, химия саласындағы инженер, химия маманы, жетекші инженері;
• агрохимиялық, фармацевтикалық және тағам өндірісіндегі сапанын бақылау бөлімінің маманы, химия саласындағы инженер, химия маманы, жетекші инженері;
• ғылыми және білім беру салаларындағы зерттеу лабораторияларының мамандар ретінде жұмыс жасау, органикалық заттардың химиялық технологиясы саласындағы мамандарды дайындау.
Мамандандыру пәндері:
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағылшын тілінде)
• Полимерлер химиясы мен технологиясының заманауи проблемалары
• Химиялық өнімдер сапасын бақылаудың заманауи проблемалары
• Органикалық заттарды өңдеудің заманауи технологиялары
• Мұнайды өңдеу процестерінің даму болашағы мен қазіргі жағдайы
Білім алу артықшылықтары:
• Тарихы зор ғылыми-зерттеу мектептерінің салттарының сабақтастығы;
• Бірегей авторлық курстар, жаңа әдістемелер мен оқыту техникалық құралдары;
• Органикалық заттардың химиялық технлогиясы саласындағы келелі мәселелер жиынтығының кең спектрі мен әдістемелігі;
• Арнайы және қажетті органикалық заттардың химиялық технологиясы саласы бойынша терең білім беру.
Халықаралық байланыстар: магистранттар келесі серіктес ЖОО-да білім алу мүмкіндіктері бар: Новосибирск Мемлекеттік техникалық университеті (Ресей Федерациясы); Уфа Мемлекеттік Мұнай техникалық университеті (Ресей Федерациясы); Н.Н. Ворожцов атындағы Новосибирск органикалық химия институты (Новосибрск, Ресей); Ресей Ғылым академиясының Сібір бөлімінің Г.К. Боресков атындағы катализ институты (Ресей Федерациясы); РҒА СБ ғылыми аспап жасау құрастыру-технологиялық институты (Ресей Федерациясы); Росток Университеті (Германия); Потсдам Университеті (Германия); Карачи Университеті (Пакистан); Пурду Университеті (АҚШ); Рединг Университеті (Ұлы Британия).
Тәжірибе өту және жұмыс жасау мүмкін болатын орындары: мұнай, мұнай-химиялық, мұнайгаз компаниялары, мұнай өңдейтін зауыттар, фармацевтикалық лабораториялар, химиялық лабораториялар, ғылыми-зерттеу институттар және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Мамандық шифры
6M072100
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
181
ОРЫС
181

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Мұнай өңдеу және мұнайхимиясының инновациялық технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайды өңдеу процестерінің даму болашағы мен қазіргі жағдайы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Алкалоидтар өндірісінің химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауыр мұнай қалдықтарын өңдеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биодисперсиялардың химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биомедициналық мақсатта полимер негізінде өнімдер алудың заманауи технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бұрғылау ерітінділерін алу мен қолданудың коллоидтық-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Газхимиядағы катализ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәрілік заттардың полимерлік туындыларын жасаудың технологиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірді кешенді өңдеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмір-су отындарын алу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсутекті газдарды өңдеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсутекті шикізатты өңдеудің инновациялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жуғыш заттардың сапасын сертификаттау және бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – синтетикалық жуғыш заттарды (СЖЗ) анализдеу әдістері және жуғыш әсердің физика-химиясы, оларды алудың теориялық және қолданбалы технологиясының негіздерін игеру. Жуғыш заттар мен беттік активті заттардың классификациясы, жуғыш заттардың құрамы және тауарлық атаулары, синтезі және өндірістік алу әдістері, кептірудің практикасы мен теориясы, (СЖЗ) алудың негізгі әдісі, синтетикалық жуғыш заттардан синтетикалық тазартқыш заттар алу, жуу және тазалау кезіндегі негізгі түсініктер, СЖЗ м

Медициналық фитопрепараттарды өндірудің замануи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық химияның өнеркәсіптік аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мономерлерді алу мен өңдеудің химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай дисперсияларының реологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай жүйелерін тұрақтандыру және бұзу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Негізгі органикалық синтезінің қазіргі заманғы инновациялық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық бояулар мен пигменттерді өндірудің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – бояғыштарды синтездеудің негізгі әдістерін және олардың өндірісі технологиясының, органикалық қосылыстар түсі және химиялық құрылымы арасындағы тәуелділікті зерттеу. Пән әртүрлі табиғатты химиялық бояғыштарды алудың химиясы мен технологиясын, бояғыштар молекулаларының хромофорлы жүйесін, боялатын нысандардың түсіне химиялық құрысылысы мен орынбасарларының әсерін қарастырады. Пәнді оқу барысында магистранттар келесі біліктіліктерге иеленеді: - бояулар мен пигменттердің бояғыш

Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – органикалық заттардың стандартизациясы және сертификациясы сұрақтары бойынша магистранттарға білім беру. Бұл пәнде аналитикалық бақылау, аналитикалық бақылау әдістемесі, аналитикалық лаборатория, химиялық құрам, құрылым нысанның қасиеттеріне қойылатын талаптар, нысандағы компонент құрамының нормасы сияқты сұрақтар қарастырылады. 1 пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі біліктіліктерге иеленеді: - органикалық заттардың химиялық өнімдерінің стандартизациясы мен сертификациясын біледі, - өндірістің аралық және соңғы өнімдерінің, бастапқы шикізаттарды бақылау процестерін түсінеді; - бақылау әдістерін: оптикалық спектроскопия, магниттік резонанстық спектроскопия, газ хромотографиясы, масс-спектрометрия және т.б. игереді; - үлгілер алу, химиялық анализ, сапалық анализ, сандық анализ, әдістің дұрыстығын сараптау, анализ қорытындыларының қайталануы, өнімділігі және т.б. жүргізе алады.

Өндірістік суспензияларды композициялық БАЗ-дармен құрылымдау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіптік органикалық химияның базалық жартылай өнімдерін алудың химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын алудың химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлер және полимер материалдарын сертификациялау және сапасын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1 пәннің мақсаты – полимерлер мен полимерлік материалдардың сертификаттау және сапасын бақылаудың заманауи әдістемесімен магистранттарды таныстыру. Полимерлік шикізатты өңдеу алдында сертификаттау және бастапқы бақылауды ұйымдастырумен байланысты, сондай-ақ жартылай фабрикаттардың (резиналық қоспалар, олигомерлі жартылай өнімдер және т.б.) технологиялық бақылау негіздері қарастырылады. 1 пәнді оқу нәтижесінде магистранттар білетін болады: -өндірістің аралық және соңғы өнімдерінің, бастапқы

Полимерлер химиясы мен технологиясының заманауи проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлерді өңдеу және өндіру процесін заманауи технологиялық және аппаратуралық рәсімдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлі материалдар өндірісінде өнеркәсіптік талдау және сапалық бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлі материалдардың радиациялық химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – полимерлі материалдарға ионизирлеуші сәуленің әсеріне байланысты және полимерлерді синтездеу және модифицирлеуде ионизирлеуші сәулелендіруді қолдануға бағытталған кәсіби біліктілік және білімді магистранттарға үйрету. 2 пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі біліктіліктерді игереді: - ионизирлеуші сәулемен иницирленген және сатылы механизм бойынша жүретін, мономерлердің гомо-, со- және біріншілік полимеризация процестерінің физика-химиялық заңдылықтары; химиялық құрылы

Полимерлі материалдардың химиялық технологиясының заманауи даму тенденциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлік дәрілік формаларды жасау химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлік материалтанудың қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – полимерлік композициялық материалдарды жасау және эксплуатациялау, есептеу, таңдау үшін қажетті білім беру. 1 пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі біліктіліктерді игереді: - термопластикалық және термореактивті байланыстырушылардың қасиеттерін, синтездеу әдістерін оқу; - композициялардың қасиеттерін, олардың әртүрлі салада қолдауын бағалайтын параметрлері бойынша салыстыру және анализ жасау, бұйымның конструкцияларының ерекшеліктеріне сай материал құрамын таңдай білу,

Синтетикалық беттік активті заттарды алудың химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Синтетикалық биологиялық белсенді заттарды алудың заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – синтетикалық дәрілік препараттарды анализдеудің заманауи әдістері туралы білімін ұйымдастыру. Пән дәрілік заттардың физика-химиялық және фармацевтикалық анализ әдістерін, халықаралық талаптарға сай органикалық заттардың фарманализі, ВФС және ФС құруды қарастырады. Пәнді оқу барысында магистранттар келесі біліктіліктерге иеленеді: - физика-химиялық анализ әдістері, фармацевтикалық анализ принциптерінің заманауи негіздерін; дәрілік заттың тазалық дәрежесіне қойылатын талаптары

Стимул-сезімтал полимерлерді алудың химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи гетероциклды қосылыстардың химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи полимерлерді өңдеудің инновациялық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - әсер ететін заттардың құрылымына байланысты фитопрепараттардың дәрілік формалардың стандартизациялау және сертификациялау GLP-сертификацияланған заманауи өндірістік әдістерін оқыту. Пән фитопрепараттардың әртүрлі дәрілік формаларын талдаудың негізгі заманауи өндірістік GLP-сертификациялық әдістерді, әсер ететін заттардың құрылымына байланысты фитопрепараттардың дәрілік формалардың стандартизациялау және сертификациялау GLP-сертификацияланған заманауи өндірістік әдістерінің мәлімет

Табиғи шикізаттан дәрілік формаларды жасаудағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – Қазақстанда өсетін жабайы өсімдік шикізатынан әртүрлі дәрілерді жасау. Бұл курста білім мен біліктілік жиынтығы дәрілердің стандартизациясын жасау, әртүрлі дәрілік препараттарға, оларды өндіру технологиялық регламенттерін Аналитикалық нормативті құжат ретінде жасау және ұсынудың теориялық және практикалық негізін құрайды. Пәнді аяқтағанда магистранттар келесі біліктілерді игереді және: - Қазақстанда өсетін әртүрлі өсімдік дәрілік шикізаттан сұйық, қою және құрғақ экстаркттар

Фармацевтикалық химияның таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – магистрантарды фармацевтикалық химияның қолданбалы ғылым ретінде жалпы және жеке заңдылықтарға негізделген дәрілерді жасау және олардың сапасын бағалау әдіснамалармен таныстыру. Пән органикалық дәрілік препараттардың жеке топтарын, соның ішінде, ең маңызды биологиялық белсенді қосылыстар - витаминдерді, карденолидтерді, терпендерді, терпеноидтарды, сапониндерді, биохимияның заманауи мәселелері, өсімдік препараттарды өндіру химиялық технологиясы, синтетикалық препараттарды өнд

Ферментативтік катализдің химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиологиялық белсенді полимерлердің химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фитопрепараттарды стандарттау және сертификаттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әсер ететін заттардың құрылымына байланысты фитопрепараттарды стандартизациялау және сертификациялау GLP-сертификацияланған заманауи өндірістік әдістерінің ерекшеліктерін оқыту. Пән әсер ететін заттардың құрылымын анықтау, құрылымына байланысты фитопрепараттарды стандартизациялау және сертификациялау, фитопрепараттардың маманданымы мен сәйкестік сертификатын құрастыруды қарастырады. Пәнді аяқтағанда магистранттар келесі біліктілерді игереді және: - фитопрепараттардың әсер е

Флотореагенттерді өндіру технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1 пәннің мақсаты – флотореагенттер алу технологиясы облысында, осы технологияның негізгі бағыттары мен жетістіктері туралы магистранттарға білім беру. Пән флотореагенттер химиясы мен технологиясының заманауи мәселелерін, флотореагенттер алу процесінде химиялық айналуларды жүргізу әдістерін, заттың құрылысы мен беттік белсенділігі арасындағы байланысты қарастырады. Пәнді оқу барысында магистранттар келесі біліктіліктерге иеленеді: - флотореагенттер өндірісі мен алу технологиясының заманауи мәс

Химиялық өнімдер сапасын бақылаудың заманауи мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Тәжірибелік зерттеу жұмысы бойынша семинар III
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген