Магистратура
Биология

Биология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - жаратылыстану магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN (2016)
Бағдарлама: 6М060700-Биология
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 2 жыл
«Биология» мамандығына бағытталынатын магистр мынадай кәсіби қызметтер түріне дайын болуы керек:
• жаратылыстану ғылымдары мен инженерия салаларында ғылыми зерттеу жұмыстары мен эксперименттік өңдеулер жасау, жаратылыстану ғылымдары мен инженерия салаларында басқа да зерттеулер мен өңдеулер жасау, биология саласында ғылыми зерттеулер мен эксперименттік өңдеулер жасау;
• медициналық мекемелерде лабораториялық талдамалар жасау, фармацевтикалық препараттар жасау өндірісінде, басқа категорияларға жатпайтын тағамдық өнімдер өнідірісінде жұмыс жасау;
• білім беру және ғылым салаларында кәсіби қзметтер атқару.
Профильдік пәндер:
• Бағаналы клеткалар;
• Экоцитология;
• Хромосомалық инженерия;
• Гендер экспрессиясының молекулалық механизмдері;
• Гормондардың әсер ету механизмдері;
• Медициналық биофизика;
• Су және су жағалауындағы өсімдіктер биологиясы;
• Медициналық биохимияның қазіргі заманғы мәселелері және т.б.
Білім берудің ерекшеліктері:
- биология мамандығы бойынша оқу жоспары шетелдік жоғары оқу орындарының оқу жоспарына сәйкес;
- магистранттың академиялық ұтқырлық бойынша шетелдік ЖОО оқып келуге мүмкіншілігі бар;
- бірегей авторлық курстар және білім берудің қазіргі заманғы әдістері;
- зерттеулерде инновациялық әдістерді қолдану;
- қазіргі заманғы биологиядағы басым бағыттарды терең зерттеу.
Халықаралық байланыстар:
- Цитология институты РҒА (Мәскеу қ., Ресей),
- Томск мемлекеттік университеті (Томск қ., Ресей)
- Мак-Гилл Университеті (Монреаль қ., Канада),
- Н.К. Кольцов атындағы даму биологиясының институты РҒА (Мәскеу қ., Ресей),
- Турин Университеті (Турин қ., Италия) және т.б.
Практика өтетін орындар мен жұмысқа орналасу мүмкіншіліктері:
- Адам және жануарлар физиологиясы институты ҚР БҒМ ҒК,
- Жалпы генетика және цитология институты ҚР БҒМ ҒК,
- Зоология институты ҚР БҒМ ҒК,
- М. Айкимбаев атындағы карантиндік және зооноздық инфекция ғылыми орталығы ҚР ДСМ,
- Мамандандырылған лабораториялар,
- Колледждер мен ЖОО оқытушылары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биология
Мамандық шифры
6M060700
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Геномика және протеомика негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клетка биологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Теориялық биология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам және жануарлар эмбриологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: адам және жануарлар ұрықтарының дамуының жалпы заңдылықтарын зерттеу. Адам эмбриогенезінің ерекшеліктерін, мүшелердің өсу және дифференцировка кезеңдерін және ұрықтың дамуына экологиялық факторларының әсерін зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • адам мен жануарлардың жыныстык циклінің ерекшеліктерін, ұрықтардың жас шамасымен, өсуімен, мүшелердің дифференцировкасымен байланысын білу. Адамның постнатальді дамуын, қартаюдың за

Арахнология және энтомология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағаналы клеткалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – бағаналы клеткалардың құрылысы мен қызметін, in vivo и in vitro жағдайларындағы бағаналы клеткалардың морфофункционалдық ерекшеліктерін, көп клеткалы организмдердің дамуындағы бағаналы клеткалардың рөлін зерттеу. Бағаналы ісік клеткаларының өзектілігі. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • бағаналы клеткалардың қазіргі заманғы және қолданбалы теориясын білу керек; • қалыпты және патологиялық жағдайда дифференциацияланған клеткалар мен бағаналы клеткалардың өзара байланысын, потенттілігінің деңгейі бойынша бағаналы клеткалар маркер туралы ақпараттың көмегімен клеткаларды дифференциациялайтынын түсіну крек; • цитологиялық және гистологиялық препараттарды зерттеуге дағдылану, ультрақұрылымдық ерекшеліктерінің деңгейіне және клетка дифференциациясының бағытына байланысты анықтай білуді меңгеру керек.

Биологиялық белсенді заттардың ағзаға физиологиялық биофизикалық әрекет жасау механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: биологиялық белсенді заттардың физиологиялық биофизикалық әрекет жасау механизмдерін көрсету. Биологиялық белсенді қосылыстардың ағзадағы физиологиялық процестердің реттеу ролін көрсету. Мускарин, никотин, адреналин рецепторларға биологиялық белсенді заттардың физиологиялық, биофизикалық әрекет жасау механизмдері; орталық және шеткі әрекет жасау механизмдерімен биологиялық белсенді заттар; фементативтік, гормоналдық, нейропептидтық, миелопептидтық, иммундық шығу тегімен биологи

Ботаникалық арнайы практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ботаникалық география
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ботаникалық зерттеу әдістемелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендер экспрессиясының молекулалық механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: негiзгi заңдылықтар және гендер экспрессиясының молекулалық механизмдері туралы бiлiмдi тереңдету. Курста прокариоттар және эукариоттар арасындағы гендердің дифференциалды экспрессиясының механизмдері және қазiргi замандағы сауалдары; модельді биологиялық организмдердегі гендердiң әр түрлi экспрессиясының үлгiлерi; гендердiң дифференциалды экспрессиясының әр түрлi модельдері қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • реплик

Гормондардың әсер ету механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста эндокринологияның дәстүрлі сұрақтарымен бірге гормондардың мембраналық және клеткаішілік әсер ету механизмдері, гормондардың рецепторларымен байланысуы, нысана-мүшелердің клеткаларындағы ферменттер функцияларының активтену немесе тежелу, сонымен қатар ген активациясының нәтижесінде фермент концентрациясының жоғарылауы және екінші реттік месенджердін ролі. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • молекулалық деңгейден ағзалық деңгейге дейін ақпа

Даму биологиясының қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: қазіргі кездегі даму биологиясының әдістерімен танысу. Соның ішінде: балық және мал шаруашылығындағы колдан ұрықтандыру, экстракорпоральді ұрықтану, эмбриондардың трансплантациясы, аналықтардың жыныстық циклдарын реттеу (гормондар арқылы), криоконсервация, клондау, трансгенді жануарлар мен өсімдіктерді жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • эмбриология, генетика, клеткалық және молекулалық биология, биотехнология арасындағы

Жануарлардың салыстырмалы морфологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Заманауи биофизикалық зеоттеу әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Биофизикалық зерттеулердің казіргі әдістердің игеруі бүгінгі заманғы мамандардың дайындығы үшін маңыздылығы өте жоғары. Курс оқытудың мақсаты: биофизикалық әдістердің физика-химиялық негіздерін беру. Пәнді оқытудың негізгі мәселелері: осы зерттеу әдістердің негізіне қойылған қағидалары туралы көзқарастарды қалыптастыру; биофизикалық зерттеулердегі жаңа жетістіктері мен жетілдерулерімен таныстыру. Негізгі тараулар: электрофизиология, электроөткізгіштік, спектроскопия, хроматография, фотометрия. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • биофизикалық зерттеу әдістерінің негізгі қағидалары олардың физика-химиялық негіздерін, биофизикалық зерттеулердегі жаңа жетістіктері мен жетілдерулерін білуге тиісті; • биофизикалық зерттеулердің негізгі әдістерінің қолдануына үйренуге тиісті; • биофизикалық зерттеу әдістерінде жаңа пайда болған жетілдірулерді игеруге тиісті

Клеткалар мен ұлпалардың реттеуші механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: клеткалық, ұлпалық, мүшелік және организм деңгейіндегі тірі организмдердің реттеуші механизмдерін зерттеу. Гомеостаз туралы тусінік және нервтік, гуморальдік және генетикалық реттелу. Дифференциация, детерминация, регенерация, клетка ішілік сигналды жүелер, клетка аралық коммуникация механизмдері. Гемопоэздың, клеткалық циклдың реттелу механизмдері. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • организмнің негізгі реттеуші жүйелерін және оның клеткалық, ұлпалық деңгейде жүзеге асуын білу. • теориялық және практикалық мәселелерді шешу, ғылыми-зерттеу жұмысын орындау барысында клеткалар мен ұлпалардың реттеуші механизмдері туралы білімді пайдалана білу. • қазіргі клеткалық биологияның заманауи қолданбалы әдістерін меңгеру, микроскоп арқылы гистологиялық және гистохимиялық препараттарда клеткалар мен ұлпалардын күйін талдай алу.

Қазіргі заманғы медициналық биохимияның мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қайтымсыз процестердің термодинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: ашық жүйелердегі негізгі термодинамика қарастырылады: термодинамикалық параметрлердің периодты өзгерісі макроскопиялық жүйелерді ұйымдастыру деңгейін жоғарылата отырып жүретін биологиялық эволюция мен химиялық процестердің міндетті шарттары ретінде; энтропияны биологиялық реттіліктің энтропиялық «бағасы» және биожүйелерді ұйымдастыру мен реттелуінің өлшемі ретінде; ермодинамикадағы қайтымсыздықты дайындалған күйінің жүйемен «ұмытылуының» нәтижесі ретінде; биологиялық жүйелерде жүретін процестердің сипаттамасында классикалық тепе-теңдік пен тепе-теңсіздік термодинамикасын қолдану жолдарын қарастырады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • термодинамика көзқарасымен биологиялық процестердің жүруінің негізгі заңдылықтарын, олардың реттелу механизмдерін және қайтымсыз процестердің негізгі ерекшеліктерін; қайтымсыз процестердің термодинамикасының теориялық және практикалық мәндерін, басқа да жаратылыстану ғылымдарымен өзара байланыстарын; қайтымсыз процестердің термодинамикасы саласындағы жаңа жетістіктерін және медицина мен ветеринарияның әртүрлі салаларында оларды қолдану болашағын білуі тиіс. • қайтымсыз процестердің термодинамикасы жөніндегі білімдерін қалыпты жағдайларда және ағзаның функционалды әрекеттеріндегі функцияларының бұзылған кезінде тірі ағзаларда жүретін маңызды физиолого-биофизикалық процестерді түсіндіруге қолдана алуы міндетті: • өздігінен әдебиеттерден, базалық ақпараттық, электрондық көздерден ақпараттарды жинақтау және сараптау; теориялық білімдерін практикада қолдана алу; ағзаның биоэнергетикалық және функционалды күйін бағалаудың дағдыларын игеру қажет.

Қан-тамыр жүйесінің физиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жүрек-қан тамырлар жүйесінің физиологияда колданылатын негізгі экспериментальді әдістерімен таныстыру, сонымен қатар, физиологиялық экспериментті жүргізу техникасы бойынша негізгі білім беру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • электрофизиологиялық әдістерің, сонымен байланысты негізгі теориялық сұрақтарды біліп үйрену; • организмнің және оның физиологиялық жүйелерінің функциональдік күйін бағалау үшін негізгі сандық және сапалық әдістерді игеру; • физиологияда қолданатын тесттік әдістерімен және модельдерімен таныстыру; • организмнің физиологиялық жағдайын бағалау және анализдеу үшін практикада физиологиялық әдістерді қолдана білу.

Қолданбалы генетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: теориялық генетиканың қолданбалы аспектілерін көрсету. Курста гентиканың рөлі селекцияда; эволюция механизмдерін зерттеуде; медицина практикасында тұқымқуалаушылық ауруларды анықтауда және емдеуде; биотехнологияда жоғары өнімді үй жануарлардың қол тұқымдарын, мәдени өсімдіктердің сорттарын, микроорганизмдер штаммдарын жасауда; экология және табиғатты қорғауда генетикалық қатерді бағалау және мүмкіндігін болжау қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • адамның денсаулығын сақтау және қажеттiлiгін қанағаттандыруға бағытталған қолданбалы биология, медицина, биотехнология және экологияның әр түрлi бағыттарында пайдаланылатын генетикалық қағидаттарды және қазiргi замандағы әдiстерді бiлу керек; • iс жүзiндегi қызметте генетикалық қағидаттар мен әдiстердi пайдалануды, қойылған міндеттерге арнайы әдiстемелердi қолдануды, алынған нәтижелерді түсiндiруді игеру керек.

Мал азықтық өсімдіктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық биофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: магистрант-биологтарда медициналық биофизиканың теориялық және практикалық қағидаларына негізделген, тірі ағзаларда жүретін маңызды физикалық процестер жөнінде көзқарастарын қалыптастыру. Қалыпты жағдайларда және патология кезінде тірі жүйелердің функциялауының физикалық және биомедициналық аспектілерінің өзара байланыстарын түсіндіру. Биологиялық құбылыстар мен заңдылықтарды эксперименталды зерттеулері кезінде медико-биофизикалық тұрғыдан дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәт

Медициналық микробиология және биотерроризм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: микроорганизмдер систематикасы және номенклатурасының принциптері; бактериялық, вирустық, саңырауқұлақтық инфекциялардың пайда болу заңдылықтары, берілу және даму механизмдері; микроорганизм қоздарғыштары патогенділік факторлары және адамның инфекциялық аурулар патогенезінің молекулалық механизмдері. Адамдар, жануарлар және өсімдіктерді жаппай зақымдау мақсатында қолданылатын бактерия, вирустар және саңырауқұлақтар, олардың токсиндік өнімдері- биологиялық қару қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • сыртқы орта факторларына микроорганизмдердің сезімталдылығы-тұрақтылығының негіздері және залалсыздандыру, дезинфекция, асептика, антисептика негіздерін білу керек; • инфекциялық аурулардың қоздырғыш-микроорганизмдердің негізгі топтарының сипаттамасы, микробтарға қарсы химиотерапевтік препараттар және олардың микроорганизмдерге әсер ету механизмдерін игеру керек; • иммуно-, химио- және антисептикотерапия әдістерімен науқастардыдың материалдарын зерттеу әдістерімен ережелерін және инфекциялық аурулардың алдын алуға дағдылану керек.

Микроорганизмдердің генетикалық және молекулярлық биологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Микроорганизмдер генетикасының моделді нысандары. Прокариоттар және эукариоттардағы генетикалық ақпараттың берілуі. Микроорганизмдер геномы. Прокариоттардағы көшпелі генетикалық элементтер. Генетикалық инженерия. Микроорганизмдер клеткасындағы гендерді клондау. Генетикалық инженерия жетістіктері және болашағы. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • бактериялардағы тұқым қуалайтын белгілердің өзгерісінің мутациялық табиғатын дәлелдеу; микроорганизмдердің бейімделушілік түсініктері туралы; мутация классификациясы және мутациялық процестердің молекулалық негіздерін білу керек; • бактерияларды будандастыру техникасын жүзеге асыру; бактериялардың мутантты формасын алу үшін мутагенді факторларды қолдануды игеру керек; • бактерия мутанттарын бөліп алу әдістерін; рекомбинанттарды іріктеу принциптеріне дағдылану керек.

Молекулалық физиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Молекулалық-генетикалық сараптама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жануар және өсімдіктерден алынған биоматериалдарға молекулалық-генетикалық сараптама жүргізуде теориялық және практикалық меңгеруді қалыптастыру болып табылады. Курста молекулалық-генетикалық сараптаманың қазіргі заманғы мүмкіндіктері мен оны шешу туралы сауалдары; ДНҚ құрылымындағы әртүрлі қасиеттерге негізделген молекулалық-генетикалық маркерлік жүйелері қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • молекулалық-генетикалық сараптама жүргізудің негізгі әдістерін; молекулалық-генетикалық сараптама жүргізуді және жүргізу ережесін білу керек; • зертханалық зерттеулерде сараптама жүргізу үшін қажетті биоматериалдар және зертханалық құралдарды пайдалана алуларды, зерттеу нәтижелерінің есептерін рәсімдеуді игеру керек.

Онкогенетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіптік микробиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Микроорагнизмдерді дақылдау заңдылықтары; дақылдардың өнімділігіне әсер ететін факторлар; өндірістік микроорганизмдерді селекциялау әдістері; тағам өнеркәсібінде, медицинада және экологияда қолданылатын микробтық синтез өнімдерін алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • микробтық синтез өнімдерін алудың технологиялық негіздерін; микробиологогиялық өндірісте санитарлы-микробиологиялық бақылау жүргізу принциптерін; бионысандарды жетілдіру және олардың өнімділігін арттыру әдістерін білу керек; • егу материалдарын алу; продуценттерді қатты фазада дақылдауды жүргізу; терең дақылдауды жүргізу игеру керек; • микробиологиялық өндірістік зертханада жұмыс істей алу дағдылары; микроорагнизмдерді сақтау әдістерін; микроорганизмдердің метаболизмдерінің мақсатты өнімдерін алуға дағдылану керек.

Протозоология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рудеральді өсімдіктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салыстырмалы және эксперименттік гистология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Цитология және гистология, жеке гистология, клеткалар мен ұлпалар патологиясы, гистологиядан арнаулы практикум, бағаналы клеткалар, экоцитология, клетка мен ұлпалардың реттеуші механизмдері. Эволюция процесінде көпклеткалы жануарлардың негізгі тип өкілдерінің ұлпалары мен оны құрайтын элементтерінің құрылысы мен қызметін оқып үйренуге арналған. Сонымен қатар, әртүрлі ұлпа түрлерінің ішкі әсерлерге жауап реакциясын таныстырады.

Су және су жағалауындағы өсімдіктер биологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлпалар биологиясының қазіргі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс гистогенездің өзекті проблемалары мен клеткалық-дифферендық құрылым және ұлпалар регенерациясы, регенерация процесіндегі бағаналы клеткалардың рөлі, басқа клетка түрлерімен қарым-қатынасы туралы мәліметтермен таныстыруға арналған. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • онтогенезде ұлпалар дамуының негіздерін; клеткалық-дифферендық құрылым принциптерін; әртүрлі ұлпалар жүйесінің регенерациялану мүмкіншіліктерін; әртүрлі бағаналы клеткалардың табиғаты жә

Хромосомалық инженерия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: дәнді дақылдардың ауыл-шаруашылығына құнды белгілеріне гендік талдау жүргізу. Курста мәдени өсімдіктердің генетикасының қазіргі кездегі жетістіктері қарастырылады;. өсімдіктердің гетеро– и анеуплоидия мәселелері; хромосомалардың құрылымы мен құрылысы; хромосмада гендердің орналасу мүмкіншіліктері; гендердің тіркесуі және қартаға түсірілуі; хромосомалары ауысқан линиялар шығару тәсілін қолдану арқылы бидай геномын реконструкциялау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыре

Хронобиологияның таңдамалы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - магистрлер қоршаған ортаны цикл, тірі организмдердің ішінде процестерді ішкі үндестіру принциптеріне олардың өзара сипаты ырғақты процестерді іргелі заңдар білетін болады, олар биологиялық ырғақтар табиғаты туралы қазіргі заманғы идеялар құрайды. Студенттер олардың негізгі сипаттамаларын анықтау, түрлі ауытқуына арасында олардың заңды биологиялық ырғақтар бөлу мүмкіндігіне ие болады; биологиялық ырғақтар құрылымын құру есептеулерде білікті болады; өз зерттеу тәжірибесінде теориялық бі

Шөл және дала өсімдіктері және оларды қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнде шөл және дала өсімдіктерінің ерекшеліктері қаралады. Пәннің мақсаты- шөл және дала өсімдіктерін жеткілікті білетін маман дайындау. Міндеті – арнайы геоботаниканың мазмұнын, маңызын және мақсатын айқындау, шөл және дала өсімдіктері флорасы ерекшеліктерін зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • Өсімдіктер әлемін қорғаудың ғылыми негізін геоботаникалық жалпы теориялық және тәжрибелік принциптерін және әдістерін білу; шөл дала өсімдіктерінің ерекшеліктерін түсініп білу. • Дала жағдайында оқу-лабораториялық құралдарды пайдаланып жұмыс істей білу. • Табиғи экожүйелерді зерттеудің және қалпына келтірудің қазіргі әдістерін игеру.

Ісік клеткалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эволюцияның қазіргі теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты : органикалық дүниенің эволюциясына қазіргі заманғы көзқарастар туралы білім беру. Бұл курста эволюциялық процестер механизмдерін түсінуге қатысты эволюцияның синтездік теориясының қосқан үлесі; эволюциялық теорияның шешілмеген және талқыға салынатын сауалдары; нейтральды, пунктуализм, авто- және ортогенез теориялардың негізгі постулаттары; эволюциялық үрдістерді түсінуге және тану үшін болашаққа жол ашқан генетика және молекулалық биологияның жаңа жетістіктері қарастырылады

Экоцитология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста экологиялық цитология саласы бойынша жаңа ғылыми жетістіктер қаралады және шығу тегі, спектрі, сипаттамалары және әсер ету деңгейлері әртүрлі экологиялық қауіпті факторлардың әсеріне клеткалардың маманданған және маманданбаған жауап реакцияларының қалыптасуы туралы білімдерін тереңдету жолы талқыланады. Енетін тақырыптардың мазмұнына: экоцитологияның маңызы және қасиеті, жануарлар организміне негізгі табиғи факторлардың әсері; жануарлар организміне әртүрлі экологиялық факторлардың әсері және маманданған және маманданбаған жауап реакцияларының қаралады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • маманданған және маманданбаған жауап реакцияларды; қауіпті экологиялық факторларды және организмнің қорғаныс деңгейін; жануарлар организмінің жекелеген жүйелерінің клетка құрылымына экологиялық факторлардың әсерін білу керек; • деструктивті және компенсаторлы-бейімделу түріндегі негізгі құрылымдық өзгерістерді ажырата білуі және оның салдарлары туралы болжам жасай білуі керек. • патологиялық сипаттағы құрылымдық өзгерістерді анықтай алуы крек.

Эпигенетиканың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – клеткадагы эпигенетикалық сигналдардың табиғаты туралы және олардың организмдегі іске асу жолдары, клетка жіктелуі, гендер экспрессиясын бақылайтын механизмдер туралы білім беру. Курста эпигенетикалық сигналдардың бірнеше тобы қарастырылады: ДНҚ-ның метилденуі және диметилденуі, «гистондық код» (гистондардың энзиматикалық модификациясы), гендердің кіші РНҚ-лармен транскрипциялық және трансляциялық бекітілуі, хроматин элементтерінің позициялануы. Нақты тақырыптардың құрамына бағаналы клеткалардың жіктелуінің эпигенетикалық механизмдері, ісік эпигенетикасы және т.б. сияқты эпигенетиканың өзекті мәселелер кіреді. • клеткадағы эпигенетикалық сигналдарды және олардың организмде іске асу жолдарын; клеткалық жіктелуін және гендер экспрессиясын бақылайтын жеке механизмдерді білу; • ядроны ауыстыру және ядроның қайтадан бағдарлануы, лимфопоэзды эпигенетикалық бақылау туралы түсінік алу; • адамның эигенетикалық ауруларын талдау, организмнің эигенетикалық әртүрлі топтарына мысалдар келтіру және интерпретирлеу дағдысын алу.

Эукариоттар хромосомаларының құрылымы және қызметтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: эукариоттар хромосомаларының құрылымдық-функциялық ұйымдасуы туралы білімді кеңейту. Курста өсімдіктер, жануарлар және адам хромосомаларының құрылымы мен функцияларының ерекшеліктері; хромосомалардың химиялық компоненттерінің (ДНҚ, РНҚ, белоктар) өзара әрекеттесуі; хромосомалардың редупликациясы; кроссинговер; хромосомалық бұзылыстардың пайда болу себептері және механизмдері қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • эукариоттар

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген