Магистратура
Биотехнология

Биотехнология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASSIIN - 2020
Бағдарлама: 6М070100-Биотехнология
Оқу деңгейі: Магистратура
Емтихан: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: Күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«Биотехнология» бағыты бойынша магистрлер келесі кәсіби қызметке дайындалады:
Ғылыми-зерттеу қызметі:
- Ақпараттық технологияларды пайдаланып зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық және патентті ақпараттарды талдау, өңдеу және іріктеу;
- Ғылыми зерттеу бағдарламаларын өңдеу, алынған нәтижелерді бағалау және талдау;
- Биотехнологиялық өнімдерді алудың жаңа тиімді жолдарын іздеу және өңдеу, заманауи биотехнология оның ішінде нанобиотехнологияны зерттеу, дезоксирибонуклеин қышқылының (ДНҚ) рекомбинатты жасушаларын алу, жасушалық технология
- Биосинтез және биотрансформация өнімдерін талдау, идентификациялау және бөліп алу, биологиялық препараттардың жаңа продуцент штамдарын алу
Ұйымдастыру басқару қызметі:
- Биотехнологиялық өндірісті материалды – техникалық қамтамасыз етуді, белгіленген тәртіпте шикізат, дайын өнімді сақтау және есептеу жұмыстарын ұйымдастыру;
- Технологиялық тәртіпті, өндіріс жұмысының санитарлы-гигиеналық тәртібін, технологиялық қондырғыларды тиісті техникалық жағдайда сақтауды қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
- Өндірісте және қоршаған ортаны қорғауда техника қауіпсіздігі ережелерін сақтауды ұйымдастыру.
Өндірісті-техникалық қызмет:
- Қолданыстағы биотехнологиялық үдеріс пен өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау, басқару;
- Өндірістің жергілікті актілеріне сәйкес шығарылатын өнім сапасына және өндіріс көрсеткіштеріне тұрақтылықты қамтамасыз ету (технологиялық регламенттермен, қызметтік нұсқаулармен, талдау әдістерімен);
- Биотехнологиялық өндірістің бақылау құралдарының, автоматизация және автоматтанған бақылаудың тиімді жұмысын қамтамасыз ету;
- Өндірісті бақылау және аналитикалық бақылау құралдарының қондырғыларын техникалық паспорт және нұсқауларына сәйкес тасымалдауды қамтамасыз ету.
Педагогикалық қызмет:
- Профильді пәндер бойынша студенттермен әртүрлі оқу сабақтарын өткізу және дайындау;
- Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекішілік.
Профильі пәндер:
• Микроорганизмдердің төзімділік физиологиясы;
• Гендер экспрессиясының өзекті мәселелері;
• Өсімдіктер селекциясының генетикалық аспектілері;
• Тағам өндірісіндегі инновациялық технологиялар;
• Агроценоз өнімділігін жоғарлату биотехнологиясы;
• Топырақтағы патогенді микроорганизмдерді биобақылау;
• Қалдық суларды өңдеу биотехнологиясы.
Білім берудің артықшылықтары:
• Витаутас Магнус университеті (Литва); ҒЗУ Белгород Мемлекеттік университетімен (Ресей), ҒЗУ Б.Н.Ельцин атындағы Урал Федералдық университетімен (Ресей) бірлескен халықаралық білім беру бағарламалары;
• Халықаралық білім беру бағдарламалар, білім беруде жаңа әдістер мен техникалық құралдар;
• Жаңа қондырғылармен жабдықталған зертханалар;
Халықаралық байланыстар:
• Вена университеті (Австрия),
• Сеул Ұлттық университеті (Корея),
• Белгород Мемлекеттік университеті (Ресей),
• Витаутас Магнус университеті (Литва),
• Остиндегі Техас университеті (АҚШ),
• Иеусалимдегі Еврей университеті (Израиль),
• Токио ғылым университеті (Жапония).
Практиканы өту және жұмысқа орналасу орындары:
Түлектердің шет елде білімін жалғастыруға, халықаралық білім беру бағдарламалары мен байқауларда қатысуға мүмкіндігі бар. Терең дайындығы бар, ғылыми жұмыстарға икемділігі жоғары түлектер оқуын докторантурада жалғастыра алады.
• ҒЗИ, жобалы институттар, ЖОО аға ғылыми қызметкер;
• Биотехнологиялық өндірістерде менеджерлер мен қызметкерлер (ет сүт зауыттары, сыра-алкогольсіз және шарап-арақ зауыттары, фармакологиялық зауыттар, жемдер мен тыңайтқыш өндірістері);
• Азық-түлік және азық түлік емес тауарлардың сапасын бақылауды жүзеге асыратын өндіріс және мекеме эксперттері,(стандарттау және сертификаттау орталығы, кеден және т.б.);
• Колледж, лицей оқытушылары;
• СЭБ аға лаборант.
Бізің түлектеріміз ТОО «Coca cola», АО «Маслодел», АО «Food Master», АО «Адал», Дрожжевой завод, ТОО Carlsberg , «КазМунайгаз», ТОО «Ромат», АО «Роса» және басқа кәсіпорындарда сұранысқа ие.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биотехнология
Мамандық шифры
6M070100
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
162
ОРЫС
162

пәндер

Биотехнологиядағы жаңа әдістер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Микроорганизмдер генетикасы және геномикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі инновациялық биотехнология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Постгеномды биотехнология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Салалы биотехнология мен селекциянын қазіргі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Хромосомдық және гендік инженерия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Агроөндірістік кешендегі гендік инженерия жетістіктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Агроөндірістік кешенін дамытудағы селекцияның қазіргі заман аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Агроценоздардың өнімділігін жоғарлату биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: өндірілген дақылдардың қоректік тәртібін оңтайландыру және олардың өнімділігін арттыру биотехнологияларын зерттеу. Курста өсімдіктердің өсіп-өнуі жағдайларын оңтайландыру, негізгі топырақ түрлеріндегі өсімдіктердің қоректенуге қажетті макро - және микроэлементтерінің мөлшері, олардың өндірілген дақылдарға қажеттілігін есептеу, органикалық және минералды тыңайтқыштардың нормаларын және ендіру мерзімін анықтау. Осы есептер негізінде өсімдіктердің қоректенуін оңтайландыру биотехнологияларын құрастырады. Модулдың аяғында магистрант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: -ауылшаруашылық дақылдарының өндірілуінің биотехнологияларын; -негізгі топырақ түріндегі өсімдіктердің қоректенуге қажетті оңтайлы макро- және микроэлементтерінің мөлшерін; Істей білу: - өндірілген дақылдарға қоректену элементтерге қажеттілігін және органикалық және минералды тыңайтқыштардың нормаларын есептеуді; Дағдылану: - өсімдіктердің қоректенуін оңтайландыруды және агроценоздар өнімділігін көтеру мақсаттарын қоя алатын тәсілдерді игеруді.

Ағын суларды тазалау биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курс микробалдыр және цианобактериялар көмегімен ағын суларды биологиялық тазалау мәселелері мен жетістектерін қарастырады, әр түрлі токсикантарға төзімді дақылдардың биологиялық қасиеттерін және олардың ластанған су экожүйелерін тазалаудағы мүмкіншіліктерін зерттейді. Айқын тақырыптарға жатады: - ластанған экожүйелердің биоремедиациясы, процесстің негізгі этаптар және қолданылатын объектілер; - микробалдыр және цианобактериялар көмегімен ағын суларды биологиялық тазалау; - әр түрлі токсикантарға төзімді дақылдардың биологиялық қасиеттері, олардың метаболизмі. Модульдің аяғында магистрант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: - ластанған ағын сулардың биологиялық тазалауында қолданылатын, әр түрлі токсикантарға төзімді дақылдардың биологиялық қасиеттерін, олардың метаболизм ерекшеліктерін; - микробалдыр және цианобактериялар көмегімен органикалық заттар мен ауыр металдармен ластанған ағын сулардың биологиялық тазалауының принциптерін - теориялық білімдерін практикаға еңгізу, микробалдыр көмегімен ластанған ағын сулардың биологиялық тазалау тәжерибелерін сапалы жоспарлау.

Апоптоздың жалпы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – апоптоздың негізі және клетка жойылуының басқа жолдары туралы білім беру. Курста бағдарламаланған клеткалық өлімнің әртүрлілік мүмкіндік типтері; апоптоздың пайда болу механизмдері және іске асырылуы, апоптоздың маңызы және ерекшеліктері, көпклеткалық организмдегі апоптоздың рөлі қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білу керек: апоптоздың молекулярлық механизмдерін; оның аурудың дамуындағы рөлі (канцерогенезде және аутоимм

Белоктық инженерия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Белоктық инженерия» курсында биотехнологияда, медицинада және басқа да ауылшаруашылық саласындағы қолданатын және адамға қажет белгілі қасиеттері бар жаңа белоктарды алу, табиғи белоктық құрылымдардың бағытты өзгеру әдістерін зерттеу. Белоктық молекулалардың құрылым-функционалдық ұйымы. Табиғи белоктердiң модификациясы. In vitro, in silico және de novoда белоктардын құрастыруы. фармацияда, тағам өнімдерінің өндiрiсiнде, экологияда белоктық инженерияның жетістіктерінің қолдануы. Модульдің ая

Биомассаны алу және өңдеу биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биомедициналық инженерия және биоинформатика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиядағы өндірістік жобалау және жабдықтау негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиялық өндіріске арналған биополимерлер мен перспективті материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиялық өндіріске арналған биополимерлер мен перспективті материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиялық өндірістегі аналитикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиялық өндірістегі генетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиялық өндірістерді ұйымдастыру және экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиялық өндірістің сапасын және қауіпсіздігін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоэкологиялық препараттың сапасы мен қауіпсіздігін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендер экспрессияларының актуальды мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс барысында төменгі және жоғарғы сатыдағы организмдердегі тұқым қуалаушылық ақпараттың іске асуының әртүрлі сатысындағы ингибиторлық, стимуляциялық және гендердің кооперативті өзара әсері мен реттеуші белоктар жағдайындағы гендер белсенділігінің реттелу жүйесінің қарапайымдылығы мен күрделілігі қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білу керек: жеке гендер экспрессиясының, олардың топтары және жеке геномдарды зерттеу нұсқалары мен қазіргі заманғы әдістері, геномның, транскрипт және белоктың реттегіш бөлімі деңгейінде геннің белсенділігін анықтау тәсілдерін, гендердің өзара әрекеттесуінің таңдамалы модельдерін білу. Істей алуы керек: бір немесе бірнеше гендердің кездесуі жағдайында транскрипция, трансляция деңгейінде, in vivo және in vitro жағдайындағы гендер экспрессиясы немесе геномдардың реттегіш бөлімдерінің модификациясы бойынша тәжірибелерді жоспарлау, қарапайым және күрделі жүйелердегі гендер экспрессиясы бойынша тәжірибелерді талдай алу. Дағдысы болу керек: гендер экспрессиясы жүйесін талдау және дайындау, халықаралық нарықта сәйкес келетін коммерциялық препараттарды іздеу, осы курс негізінде алған білімдерін қолданып, тәжірибелері бойынша мақалалар мен тезистерді жазу, инструктордың тапсырмасы бойынша гендер экспрессиясының қазіргі жағдайы туралы есептер мен презентациялар дайындауды.

Гендік-инженерия индустрия: ұйымдастыру және болашағы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Генетикалық технологиялар және медициналық өнеркәсіптің дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геномды реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Целью курса является формирование практических навыков перевода, для обеспечения высококачественного устного двустороннего перевода при осуществлении разносторонних связей и информационного обмена между представителями разных стран и культур, использующими восточный и русский языки. Теоретические основы устного перевода. Теоретические модели устного перевода как вида переводческой деятельности.. Способы передачи смысловых компонентов. Языковое прогнозирование. Роль фоновых знаний. В результате изучения дисциплины овладеют компетенциями: - уметь соотнести понятийный аппарат изученных дисциплин с профессиональной деятельностью; -уметь вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учетом его функционально-стилевых характеристик, прагматических и экстралингвистических факторов; - владеть техническими приемами перевода (трансформациями, добавлениями, опущениями, компрессией, компенсацией);

Геномды талдау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста адам геномын зерттеуде молекулярлы-биологиялық әдістердің жетістіктерін қолдану қарастырылады; эукариот клеткаларының трансфекциясы, гендерді рестрикционды карталау және физикалық картасын құрастыру, ДНҚ үлкен молекулаларының технологиясы, нуклеин қышқылдарын SI- карталау; ДНҚ – дағы бірегей орын ауыстыруларын анықтау; ДНҚ алуда полимеразды түсті реакцияны жүргізу; генді дактилоскопияның негізгі принциптерін қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білу керек: сүтқоректілер клеткасына генeтикалық материалдың тасымалдануының әртүрлі әдістері, рестрикционды карталау бойынша эксперименттерді жүргізу методологиясын, ДНҚ-ның үлкен молекулаларымен жұмыс әдістері, геномды кітапханаларды шығару принциптері, геномды дактилоскопияда және ДНҚ-дағы бірлі-жарым нуклеотидтердің алмасуын табу әдістері. Істей алу керк: рестрикциялық карталарды құрастыру, өсімдік, лимфоцит, саңырауқұлақ және прокориоттардың өсірілген клеткаларынан ДНҚ-ны бөлу, гель-элетрофорез және ПТР жүргізу және ДНҚ-ны секвенирлеу. Дағдысы болу керек: ДНҚ үлгілерін дайындау, геномның карталануы бойынша нәтижелерді өңдеу, ПТР талдау бойынша эксперименттерді жүргізу, геномдық таңба әдісін қолдана отырып, шежірелік құрылымын анықтау.

Генотоксикологияның практикалық аспектілері және экологиялық өндіріс негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәрілік препараттар өндірісіндегі қазіргі заманғы генетикалық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жануарлар биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста жануарлардың жаңа түрлерін жасауда қолданылатын генно-инженериялық, клеткалық әдістер және технологиялар толық қарастырылады. - жануарлар биотехнологиясының жалпы биологиялық негізін, клеткалық және эмбриологиялық инженерияның экспериментальды әдістерін, клондау принциптері мен жануарлардың соматикалық және жыныстық клеткалардың генетикалық трансформациясын білу керек; - теориялық білімдерін практикаға ендіруді және жануарлар биотехнологиясы бойынша эксперименттерді сауатты қоя білуді игеру керек; - жануарлар биотехнологиясының құрал-жабдықтарын пайдаланудан, зертханалық жануарлар объектілерін, микроскоптық техниканы (әртүрлі микроскоп құрылысы, микроманипуляторлар, микроинъекторлар) және хирургиялық инструменттерді қолданудан дағдысы болуы қажет;

Жануарлар биотехнологиясының заманауи бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа дәрілік препараттарды жасау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы аурулардың диагностикасы, терапиясы және профилактикасының биотехнологиялық жолдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұқпалы аурулар қоздырғыштарының генетикалық, молекулалық және биологиялық қасиеттерін зерттеу; антигендер, аллергендер продуценттері ретінде қолданылатын пайдалы штамдарды сұрыптау және коллекциялау; жаңа қоздырғыштардың биологиялық қасиетін зерттеу, сонын ішінде приондардың, олардың биологиялық жүйеде тіршілік индикациясына әдістемелік жолдар іздестіру; биологиялық белсенді заттар алу үшін (антигендер, интерлейкиндер, интерферондар) генетикалық өзгертілген клеткалық дақылдарды зерттеу. Бұл пә

Иммунобиотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инфекцияға қарсы инновациялық препараттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клеткаішілік сигнализация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курс «Клеткаішілік сигнализация» сыртқы сигналдардың клетка берілуін және клеткаішілік сигнал жолдарының беруін қамтамасыз ететін жүйені қарастырады. Осы жүйе пролиферация, диференцировка, секреция, агрегация, өсу және қозғалу, қозуы, хемо- және фоторецепция сияқты рецепторға тәуелді жасуша функциясын күшейтуге жауапты болып табылады. Айқын тақырыбтарға жатады: - экстраклеткалық сигналдар, біріншілік мессенджерлер; - рецепторлар; - G-белоктар; - негізгі екіншілік мессенджерлер, олардың метаболизмі; - жасушаның Са2+-тасымалдау жүйесі. Модульдің аяғында магистрант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: - клеткалық үрдістердің жалпы реттелу негіздеріні; - рецепторлардың реттеуші молекулалармен молекулярлы байланысу механизмдерін біледі; - про және эукариот клеткаларындағы реттеуші үрдістердің ерекшеліктерін; - сенсорлық жүйелердегі және сигнальды каскадтардағы ұйымдасу негіздерін. - біріншілік және екіншілік мессенджерлер түрлерін біледі.

Қазіргі заманғы ауыл шаруашылық өндірісіндегі фитопатолгия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі медициналық өнеркәсіптің молекулалық-генетикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалдықтарды биозалалсыздандыруға арналған препараттар мен жабдықтар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ластанған экодүйелерді бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фототрофты микроорганизмдер негізінде биоиндикация және биотестлеу әдістері қарастырылып, ластанған су экожүйелерін бақылауда микробиологиялық бағыттар мәселелерін осы курс қарастырады. Айқын тақырыбтарға жатады: - ластанған су экожүйелерінің мониторгі; - биоиндикация және биотестлеу әдістерінің мәні, маңыздылығы, мақсаттары; - биоиндикация және биотестлеуде қолданатын объектілер ерекшеліктері. Модулдың аяғында магистрант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: - Фототрофты микроорганизмдердің негізінде ластанған су экожүелерді бақылауда заманауи әдістерің; - Микробалдырлардын сезімтал штамдарын қолданып биологиялық мониторинг тәжірибелерің пландауын игеру - Биомониторинг жүйесін дайындау және анализдеу, қажетті тест-объектілерін табу, тезис және ғылыми мақалаларды жазып дайындау

Макро-және микроорганизмдер арасындағы қарым-қатынастардың микроэкологиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс магистранттардың макро және микроорганизмдердің микроэкологиялық аспектілерінің қарым қатынасы, адам ағзасын экологиялық көрсеткіш ретінде; макроорганизм және ондағы микробиотаның қарым-қатынас түрлері, микроэкологияның негізгі ерекшеліктері, инфекциялық үдерістің жүруінде бактериялардың патогенді факторлары, инфекцияға қарсы туратын организмнің қорғаныс жүйелері жайлы түсінік береді. Пробиотикалық биотехнологияның мәселелері және перспективалары. Бұл пәнді оқу кезінде магистрант келес

Медицинадағы биотехнологиялық препараттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық биотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – медициналық жағдайда биотехнологиялық процессті жүзеге асыру мүмкіндіктерін зерттеу. Міндеттері: а) биообъектілерді (микробтық, өсімдік және жануар жасушалары, жануар, өсімдік мүшелері) және олардың тіршілік өнімдерін (біріншілік және екіншілік метаболиттер) қолдана отырып заманауи экономикалық және тиімді технологиялар негізінде профидактикалық, диагностикалық және емдік препараттарды жасау. Антибиотиктер, вакциналар, дәрумендер, гормондар, иммуномодуляторлар, антигендер, антиденелер, нуклеин қышқылдары, диагностикалық жүйелер, иммунокомпетентті жаушаларды қан препараттарын және т.б. жасау; б) практикада жаңа приборлар, аппаратура, сондай-ақ адамның жеке ұлпалары мен жүйелерінің жұмысындағы кемшіліктер орнын толтыратын материалдарды жасау және қолдану. Есте сақтау Медицинадағы микроорганизмдер мен вирустардың ролі микроорганизмдер мен вирустардың репродукциялық ерекшеліктері. Қолдану Микробиология, эпидемиология, молекулалық биология және гендік инженерия салаларындағы білімдері пайдалану. Бағалау Микробиология, эпидемиология, молекулалық биология және гендік инженерия әдістерінің артықшылығы мен кемшіліктерін бағалау. Түсіну Адам және жануарлардағы микроорганизмдер мен вирустардың негізгі туыстарының сипаттамасын.

Медициналық өндірістегі инновациялық генетикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроорганизмдер генетикасы және геномикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроорганизмдердің физиологиялық тұрақтылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс микробиологиялық объектілердің қоршаған ортаның әр түрлі факторларына бейімделу ерекшкліктерімен, сонын ішінде күйзелісті және микроорганизмдердің популяциясының табиғи мен зертханалық зерттеулердің физиологиялық жетістіктері мен мәселелері қарастырылған Бұл пәнді оқу кезінде магистрант келесі компетенцияларға ие болу: Білу керек: микроорганизмдердің әр түрлі физико-химиялық факторлардың, оның ішінде микроорганизмдердің күйзелісті әсерге төзімділік шекарасымен экстримальды әсеріне бейімделудің физиологиялық механизмі Меңгеруі керек: биотехнологияда қолдану барысында микроорганизмдердің әр түрлі топтарына физико-химиялық факторлардың әсерін бағалау Игеруі керек: Микроорганизмдердің ондірістік штамдарын популяцияда дақылдау кезінде физико-химиялық факторлардың әсерін талдау.

Молекулалық медицинаға арналған препараттар өндірісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мутацияның қазіргі заманғы теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста генетикалық материалдың кенеттен құрылымдық және функционалдық өзгерісінен туындаған тұқымқуалайтын өзгерістер ретінде мутацияның негізгі типтерін, олардың цитологиялық анықталуы, табиғи және жасанды мутагендер, молекулалық және биохимиялық, ағзалық және популяциялық деңгейлердегi алынған экстраполяция нәтижелер, сонымен бiрге тектiк токсикологияның қазiргi мәселелерi қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білу керек: мутациялық проц

Өндіріске арналған жаңа материалдар биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі нутрицевтика және нанокапсуляция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі ресурстарды сақтау биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі функциональды тамақтану және нанокапсуляция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік микроорганизмдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер селекциясының генетикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс дәнді дақылдардың селекциялық-генетикалық зерттеулерінің заманауй жағдайымен таныстырады. Бидайдың хромосомалық, молекулалық –генетикалық деңгейдегі шаруашылыққа-құнды белгілердің генетикалық табиғатын зерттеу. Қоршаған ортаның стресс факторларына дәнді дақылдардың төзімділігі және өнімділігін жоғарылату үшін жаңа перспективаларды ашатын, Н.И.Вавиловтан бастап генетиканың, молекулалық биологияның және биотехнологияның соңғы жетістіктеріне дейін селекцияның эволюциялық жетістіктерін ескере отырып, жұмсақ бидайдың адаптивті сорттарын шығару мәселелерін шешу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білу керек: өсімдіктер селекциясының негізгі түсініктері және процестері, өсімдіктің заманауи селекциясында қолданылатын әдістер, түрішілік, түраралық және гетерозисті гибридтерді алу жолдары. Істей алу керек: шаруашылыққа-құнды белгілерімен жаңа формаларды жылдам шығару үшін экспериментті жоспарлау, жаңа шыққан формалардың комбинациялық қабілеттілігін анықтау, мәселелерді критикалық бағалау, селекцияның заманауи жағдайын көрсететін амалдар және тенденциялар. Дағдысы болу керек: өсімдіктер селекциясының нақты ғылыми міндеттерін шешуде статистикалық талдау және селекциялық-генетикалық, цитогенетикалық әдістер және статистикалық талдауды қолдану.

Постгеномды биотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Протеомика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Протеомика белоктардың жиынтығы, олардын әр түрлi организмдардағы құрылым-функционалдық ерекшелiктерiн қарастырады; протеомдардың зерттеуi әдiстерi, медицинада фармакологияда, өнеркәсiптiк өндiрiсте қолданудың болашағы. Нақты тақырыптардан тұрады: - Протеомиканың құрылым-функционалдық негiздерi - Протеом зерттеу мен талдау әдiстерi - Протеомика бойынша деректер қорлары -Белоктардың физикалық-химиялық қасиеттерін және функцияларының модельдеу - Өсiмдiк және жануарлар организмдегі протеом

Табиғи шикізаттың биоконверсиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тағам биотехнологиясындағы халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тағамдық азық-түлік өндірісінде Қазақстандық және халықаралық стандарттарды салыстырмалы анализдеу. Тағамдық азық-түліктердің сапа бақылау стандарты: жаңа стандарттар дайындау. Дисциплинаны оқу нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды игеруі қажет: - ұлттық және халықаралық стандарттар техникалық регламент талаптарына сәйкес тағамдық азық-түліктер бақылау сапасын және қауіпсіздікті қамтамасыз етуді білу; - ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеуге арналған жоғары техникаларды дайындау - жаңа тағамдық азық-түліктерді өндіріске қоюда техникалық және технологиялық құжаттарды дайындау - азық-түлік өнімдерінің жаңа түрлерін шығару жумыстарын дағдыларын игеру;

Тағам өндірісінің инновациялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Денсаулық сақтау және алдын алу маңызындағы тағам азық-түліктерінің осы заманғы технологиялары; сүт негізіндегі азық-түлік тағамдарына функционалды модуль әдістерін өңдеу; микроорганизмдер-пробиотиктерді таңдау және культивация мүмкіндіктерін зерттеу, лакто – және бифидобактериялар дамуы және әртүрлі факторлардың дамуына әсері . Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды игеру қажет: - технологиялық процестердің компьютерлік рецептура проектірін және математикалық моделдеуін білу; - тағамдық азық-түліктердің жүйелік сапасын білу; - Қазақстандағы және шетелдегі тағамдық биожүйелердің сапалық бақылау әдістерін игеру; - шикізат және дайын тағамдық азық-түліктердің сапасын анықтау дағдыларын игеру; - комбинирленген тағамдар қауіпсіздігі және бақылау сапасының ерекшелігін анықтау дағдыларын игеру;

Топырақтағы патогенді миркроорганизмдерді биобақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Топырақтағы патогенді микроорганизмдерді биобақылау» курсының мақсаты – жаңа әдістерді, теориялық және практикалық білімдерді пайдалана отырып топырақтағы санитарлы микробиологиялық бақылау жүргізу кезінде өндірістік объект ретінде қолдануда оның қауіпсіздігін анықтау. Модульдің аяғында магистранттар білу қажет: - эдидемиологялық қауіпсіздігі жағынан топырақ микрофлорасының құрамы мен маңызын және топырақтағы санитарлы - көрсеткіш микроорганизмдердің нормада болуын білу. - топырақтың санитарлы-микробиологиялық тазалығын анықтауда қазіргі жаңа әдістерді пайдала білу. - топырақтың профилактикалық және ағымдағы санитарлық қадағалау жасауда әдістерін, мерзімдерін және себептері жайлы дағдысы болуы қажет.

Тұқымқуалайтын аурулардың молекулярлы механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - тұқымқуалаушылық аурулардың пайда болу механизмдері туралы білім беру. Курста гендік патологияны анықтау тарихы; гендік мутациялардың молекулярлық негіздері; ДНҚ-ң репликация мен репарация процестеріндегі және рекомбинация процестеріндегі қателіктер; ДНҚ-ң метилдену механизмдері, негіздердің дезаминделуі, депуринизация мен депиримидинизациялар; ортаның экзогенді факторларының әсер ету ерекшеліктері қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі компетенцияларды ме

Тұқымқуалайтын аурулардың молекулярлы-генетикалық патологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – тұқымқуалаушылық аурулардың қазіргі кездегі диагностиканың молекулярлы-генетикалық әдістері туралы білім беру. Курста ДНҚ-диагностиканың негізгі қағидаттары; тіркесу гендердің әдістері; биохимиялық және иммуногенетикалық әдістер; ПТР-талдау және FISH- әдісі қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білу керек: тұқымқуалаушылық аурулардың теориялық пен тәжірибелік негіздерін және дәлелдеу диагностиканың ерекшеліктерін; қазіргі

Фитопатогендер және өсімдіктердің қарым-қатынасның молеклылаық механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты өсімдіктер қоздырғыштардың өзара іс-қимыл молекулалық механизмдерімен докторанты таныстыру. Курс мазмұны: микроорганизмдер - зауыт патогендерiн; өсімдіктердің қорғаныс реакциясын еңсеру жолдары; Патогендік өсімдік қарсылық түрлері; ауру тудыруы микроорганизмдердің өсімдік қарсылық молекулярлық механизмдері Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: өсімдіктер-микроорганизмдер жүйесін түсіну - Өсімдіктер қорғаныс реакция қалай жеңуге білу; Қо

Фитопатогендер мен өсімдіктердің арақатынастарының молекулалық механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фитопатогендермен және өсімдіктер арасындағы қарым-қатынас молекулалық механизмдерін зерттеуге кешенді көзқарас қажеттігін түсіну. Өндірістік-технологиялық, жобалық және зерттеу аймағында алған білімідерін фитопатология саласында пайдалану. Модуль аяғында магистранттар білу қажет: - өсімдік қоздырғыштардың молекулалық механизмін теориялық негізі ғылым дамуының қазіргі үрдістерін талдау білу; - саңырауқұлақтар, бактериялар, вирустар туындаған ауруларға қарсы иммунитеттің молекулалық механизмдерін анықтай білу. - өсімдік патогендерін типтеу және идентификациялауда қазіргі заманғы әдістерін пайдалана білу; - тәжірибелерді жасаудың заманауи әдістерін игеру, мәліметтерді талдау және зерттеуді ұйымдастыру, диссертациялық зерттеу мәселесі бойынша ақпаратты кең көлемде және бос өңдей алу.

Фитопатологияның генетикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс ауылшаруашылық және орман дақылдарындағы аурулардың даму заңдылықтары мен себептерін, патогенездегі сигналды молекулалардың қатысуын, фитопатогендердің ерекшеліктерін, өсімдіктердің ауруларға төзімділігі туралы сұрақтар және әртүрлі экологиялық-өндірістік объектілеріндегі өсімдіктер бірлестігінде төзімділікті жоғарлату мүмкіндіктері қарастырылады. Сонымен қатар, бір түр немесе бірнеше түрлер популяциясының үлкен бөлігінің аурумен жаппай зақымдануы жүйе тұрақтылығын және тепе-теңдігінің бұзы

Функциональды тамақтану өнімдерінің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Емдеу және алдын алу маңызында азық-түліктерді өндірудің теориялық негізі. Емдеу және алдын алу маңызындағы азық-түліктерді негіздеу және композиттін құру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды игеру қажет: - химиялық, физико-химмиялық, ферментно-микробиологиялық және биохимиялық процестердің негізгі заңдылықтарын және олардың шикізат және тағамдық азық-түліктердің сапалық сипатына әсерін білу ; - биологиялық активті заттардың негізгі өндірістік продуценттері; - жануар және өсімдік тәріздес шикізаттың биотехнологиялық потенциалы және берілген сапалық сипаттамаларды алу үшін реттеу әдістері; - ақуыздық препараттардың, биологиялық активті заттардың және тағамдық қоспалардың функционалды – технологиялық сипаты ; игеру: - тағамдық қоспалардың және БАЗ-дың табиғатын және функционалды-технологиялық құрамын анықтау әдістерін; - биотехнологиялық процестердің және тағамдық өніммдер өндірісінде құрал жабдықтар жұмысының рационалды параметрлерін анықтау; - технологиялық құралдардың эксплутационды мүмкіндігін бағалау әдістері; - физико-химиялық, биохимиялық және шикізаттың құрылымдық-механикалық көрсеткіштері, материалдар және дайын тағамдық өнімдерге стандартты сынақтар жүргізу әдістері.

Экожүйенің қайта қалпына келтіруде микробтық препараттар және өнімдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Органикалық қалдықтарды: нәжіс бөлінділерін, майлы қалдықтарды, мұнай қалдықтарын, лай арықтарын тазартуда микробты препараттарды қолдану және ауылшаруашылығындағы микробиологиялық тыңайтқыштар, бұршақ тұқымдас дақылдарына арналған ризобиальды инокуляттар (биоинсектицидтер, родентицидтер). Бұл пәнді оқу кезінде магистрант келесі компетенцияларға ие болу: Білу керек: ББЗ табиғаты, ризобиальды инокуляттарды Меңгеру: микроорганизмдер негізінде жасалған биопрепараттар алу технологиясын жасауда

Экологиялық биотехнологияның өндірістік аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Тәжірибелік зерттеу жұмысы бойынша семинар III
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген