Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

География

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN v.e.
Бағдарлама: «6М060900 – География».
Оқу деңгейі: Магистратура.
Емтихандар: Шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша).
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
Магистрант дайындау бағыты бойынша «География» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• ғылым және білім беру саласындағы жұмыстар;
• коммерциялық құрылымдарда, экологиялық, гидрологиялық, метеорологиялық, әлеуметтік-экономикалық зерттеу жұмыстарын жүргізумен, қызмет көрсету саласында, қашықтықтан зондылау, картография, геоақпараттық жүйелерде.
Бейінді пәндер:
• қоршаған ортаны геокеңістіктікте басқару;
• ғылыми жобаларды ұйымдастыру және жоспарлау;
• экономикалық, әлеуметтік және саяси географиядағы өзекті мәселелер;
• халықтар географиясы және Қазақстан Республикасының еңбек ресурстары;
• физикалық география мен геоморфологияның теориялық және әдіснамалық мәселелері;
• антропогендік факторлардың қоршаған ортаға әсерін бағалаудың қазіргі заманғы теориясы мен практикасы;
• ғаламдық логистика;
• географиялық үлгілеу;
• экономикалық және әлеуметтік географиядағы геоақпараттық жүйелер;
• ГАЖ ашық көздері және бөлінген архитектуралық деректер базасы;
• кеңістіктік талдау;
• табиғи картографиялау және табиғи-антропогендік геожүйелер;
• қашықтықтан зондтау;
• минералдық-шикізат ресурстарын экономикалық-экологиялық бағалау.
Білім беру артықшылықтары:
• Дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп пен географияның дамуы мен қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан ҚР жетекші профессорлары;
• Бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңа әдістемелер мен техникалық құралдар;
• география, геоинформатика және т. б. салаларда қазіргі заман талабына сай жоғары білікті мамандарды дайындау орталығы;
• жаңа технологиялар мен бағдарламаларды қолдана отырып оқыту: GPS қабылдағыштары, ArcGIS 10.1 лицензиялық бағдарламасы, MapInfo, ENVY, Erdas Imagine және т. б.
Халықаралық байланыстары: магистранттар серіктес жоғары оқу орындарында (семестрлік оқу және жазғы мектептер) оқуға мүмкіндіктері бар:
Зальцбург университетінің геоинформатика департаменті (Аустрия), Лейбниц елтану институты (Германия), Лейпциг университетінің география институты (Германия), Глазго университеті (Ұлыбритания), Ноттингем университеті (Ұлыбритания), Батыс - Венгрия университеті (Венгрия), Амстердам еркін университеті (Нидерланды), ҚХР ҒА География ғылымдары мен табиғат ресурстарын зерттеу институты (ҚХР), М.В. Ломоносов атындағы ММУ, РХДУ, РҒА география институты (Ресей) және т.б.
Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі:
ҚР БҒМ «География институты» ЖШС, РМҚК «Экономика институты», ҚР БҒМ Ғылыми комитеті, ЖШС «Казгипроград 1» жобалау институты, О.Ө. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты, Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық паркі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ЖОО-лары мен колледждері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
География
Мамандық шифры
6M060900
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
152
ОРЫС
152

пәндер

Географияның теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жобаларды басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - теорияларды, әдiстемелiк негiздерді және қазіргі заманғы шаруашылық қызметіндегі жобаларды басқарудың тәжірибелік әдістерін ашу. Мiндеттері: түлектерді жобаларды басқару төңiрегiнде бiлiмдермен қамтамасыз ету; кәсiпорынның ұйымдық құрылымына жобалық қызметтiң ықпалдасуының тәсiлдерiн қарастыру; жобаларды басқару функциялары мен ішкі жүйелерін қарастыру;жобалардың тиімділігін бағалау және жобалық талдау әдістерін меңгеру. Студент пәнді меңгеру нәтижесінде білуі тиіс: жобалардың түрлері мен негізгі белгілерін,жобалардың сипаттамаларын,жобаларды басқару қызметтерін. Білу керек: қызметтердің жеке өзара байланыс міндерттерін бөлуді,мнідеттерді аяқтауға қажетті ресурс пен уақытты бекіту,жобалардың жүзеге асуын талдау. Меңгеру керек: кешенді талдау әдістері мен инвестициялық жобалардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау.

Қазақстан Республикасының халықтар географиясы және еңбек ресурстары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 29окт2013

Қоршаған ортаны геокеңістіктік басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - engl

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Арақашықтықтан зерделеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқа мазмұнды оқыту мақсаты көрсетілген (негізгі бөлімдері) қысқаша сипаттама Пәнде топографиялық және арнайы картографиялау мақсатында дешифрлеудің замануи өндірістік әдісінің қағидалық сұрақтарын баяндалады. Осы бөлімде топографиялық дешифрлеудің ұйымдастыру және әдістері қарастырылып, салалық дешифрлеудің негізгі түрлерінің әдістері беріледі. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерге ие болады: - альтернативті шешімдерді спектр мен жағдайды жан жақты бағалау көпнұсқалылықты

Аумақтың табиғи-ресурстық әлеуеті: бағалау және болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс аумақтың табиғат ресурстарын зерттейді және аймақтың әлеуметтік-экономикалық кешенін аумақтық және рационалды, теңдестірілген тұрғыда қолданудың экономикалық тиімділігін анықтайды. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей міндеттерді орындай алуы керек: • ТРП аумағындағы табиғат ресурстарының әр түрін бағалауға анализ жасай білу; • аумақтың табиғи жағдайының Табиғат ресурстарының құрылуына қызмет жасайтын кешенді сипаттамасын білу; • табиғат ресурстаранын қолдануға анализ жасай білу.

ГАЖ ашық көздері және мәліметтер базасын құрастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқа мазмұнды оқыту мақсаты көрсетілген (негізгі бөлімдері) қысқаша сипаттама Пәннің мақсаты болып ГМББЖ геомәліметтер басқару жүйесінің озық әдістері мен технологияларымен таныстыру. Аталған пәнде кеңістіктік мәліметтер инфрақұрылымының негізгі мақсаттары көрініс табады және оларды құрастырудағы қажетті өлшемдер мен қадамдар көрсетіледі. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерге ие болады: - Кеңістіктік мәліметтер базасы технологиясын және жұмыс қағидаларын түсіну; - Кеңіст

ГАЖ жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоақпараттық жүйе мен ғылымға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географиядағы үлгілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географияның теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геокеңістіктік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геосаясат, геошиеленіс және геоэкономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғаламдық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу мақсаты менеджмент сферасында заманауи маманға қажетті логистикалық әдістерді зерттеу мен тәжірибелік қолдану сферасында біліктіліктер кешенін қалыптастыру; саудада, өндірісте және дистрибьюцияда өнімдер қорларын рационалды басқарудың тәжірибелік қабілеттерін, әлемдік нарықта компанияның стратегиялық позицияларын жақсарту мен тауарлар бағасын төмендету бойынша логистикалық шешімдерді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде мгистрант келесі біліктіліктерге ие болуы керек: • Логистикалы

Ғылыми дискурстың әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Дүниежүзі саясатының қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзінің инновациялық экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс халықаралық құқықтың қазіргі кезеңдегі дамуының мазмұны мен негізгі міндеттерін талдауға арналған; жаңа халықаралық құқықтық тәртіптің құрылуы және жаһандық басқару арқылы оның болашақта нығайтылуы жайлы тұжырымдамалар қарастырылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиісті: - кейбір жаһандық үдерістердің әлі жаһандық мәселе бола қоймағандығын, дегенмен олардың болуы мүмкіндігі бар екендігін ашып көрсету; - жаһандану ұлттық үкіметтердің мәнін азайта

Жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: жобаларды басқару саласындағы білім беру, компанияның қызметіндежобалық тәсілді қолдану орнын көрсету, жобаларды басқару негізгі құралдар туралы түсінік беру, жобаларды басқару сауатты және тиімді басқаруға үйрету. Білуі тиіс: қазіргі заманғы жобалық менеджменттің барлық облыстарын,жобалау қызметін іске асыратын, жобаларды басқарудың ұйымдастыру-шылық құрылымы; жобалық менеджменттіңхалықаралық стандарттары . Істей білуі: жобаларын жоспарлау, оның ішінде: критерийлерді әзірлеу жобасының табыстылығы; жобалық жұмыстардың құрылымдық декоспозициясын және құрамын қалыптастыру; жобаны басқару құны; жоба кестелерін басқару; жобалық тәуекелдерді жоспарлау; жобалық командалар және қолдау коммуника-цияларын қалыптастыру.

Жоғары мектепте географияны оқытудағы жаңа ақпараттық технологиялaр
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Картография және геовизуализациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Қысқа мазмұнды оқыту мақсаты көрсетілген (негізгі бөлімдері) қысқаша сипаттама Мақсаты болып, картографияны (жалпы), математикалық картографияны, топографиялық картаны, жобалауды және карталар мен атластар өндірісін зерттеумен қатар, оларды өңдеу, басып шығару, автоматтық көрнісі мен карталарды қолдануды оқыту табылады. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерге ие болады: - жағдайды бағалауға рұқсат беретін және алуантүрлі альтернативті шешімдерді қабылдауда көпнұсқалылықты түс

Кеңістіктік статистикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқа мазмұнды оқыту мақсаты көрсетілген (негізгі бөлімдері) қысқаша сипаттама Модуль кеңістіктік-статистикалық талдаудың қағидалары мен әдістемелеріне арналған, ArcGIS бағдарламасының детерминисттік және геостатистикалық әдістерді пайдалана отырып, Geostatistical Analyst модулі бедердің үлгілеуін жетілдіруге арналған ArcMap мүмкіндіктерінің қосымша құралдар арқылы кеңейтілуін зерттейді. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерге ие болады: - статистикалық талдау жасау, нәтижелер

Кеңістіктік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының халықтар географиясы және еңбек ресурстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның аймақтық дамуының қазіргі үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман сыртқы саяси стратегия және халықаралық шиеленістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны геокеңістіктік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Майнорлар (УрФУ)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтерді алу және үйлестіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды шикізат ресурстарын экономикалық-экологиялық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курс магистранттарды табиғатты пайдаланудың негізделген тиімді жолдарын іздеуге және табиғатты қорғау шараларының экономикалық тиімділігін анықтауды, сондай-ақ ұлттық шаруашылыққа қоршаған ортаның нашалауының тигізген экономикалық нұқсанын бағалауды үйретеді. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерге ие болады: - берліген мәселені зерттеуге деген кешенді амалдар; - табиғи кешендердің өзара байланысы мен өзара тәуелділігін анықтау; - табиғи ресурстар маңызды түрлерінің

Ресей Федерациясының қазіргі заман халықаралық қатынастары мен сыртқы саясатының эволюциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси дискурс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи-шаруашылық жүйелердің жағдайын бағалау (экологикалық-географиялық аспектілері)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастар тезаурусы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық құқықтың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық мәселелерді эксперттік бағалау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық және әлеуметтік географиядағы геоақпараттық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқа мазмұнды оқыту мақсаты көрсетілген (негізгі бөлімдері) қысқаша сипаттама Модульде табиғи және әлеуметтік-экономикалық геожүйелер, оның құрылымы, байланыстары, динамикасы, уақыт-кеңістікте компьютерлік үлгілеу арқылы кеңістік мәліметтер базасы негізінде қызмет етуін, географиялық нысандар мен құбылыстармен байланысты кеңістік-уақыт ақпаратының қызмет етуін, оны жинақтауды, өңдеуді, сақтауды, талдау мен таратуды зерттейді. ГАЖ-дың аппараттық және бағдарламалық құралдарын құрастыру әдіст

Экономикалық және әлеуметтік географияны оқытудағы инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергия ресурстар дипломатиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение