Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Туризм

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - ғылым магистрі
 • Бейіндік бағыт - қызмет көрсету саласының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация:
1) The Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA);
2) UNWTO. TedQual Certification System.
Бағдарлама: 6М090200 – Туризм.
Оқу деңгейі: магистратура.
Емтихандар: ҰБТ тестілері (бейіндік пән – география), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
Біліктілік: ғылыми-педагогикалық бағыт – ғылымдар магистрі; бейіндік бағыт – қызмет көрсету саласындағы магистр.
Дайындықтың «Туризм» бағытының магистрі кәсіби қызметтің келесі түрлері бойынша дайындалады:
1) ұйымдастыру-басқару қызметі, оның ішінде:
• туристік өнімдер мен қызмет көрсетулерді қалыптастыру және сату үдерістерін тұтынушылардың талаптарына және қонақжайлылық және туризм индустриясы кәсіпорындарының жұмысына сай ұйымдастыру және басқару;
• туристік өнімдер мен қызмет көрсетулерді тұтынушылар талаптарына сай әзірлеу және сату істерін ұйымдастыру және басқару;
• туристік қызметтің әртүрлі (ұлттық, аймақтық, жергілікті) деңгейлердегі мониторингі және бағалануы;
• қонақжайлылық және туризм саласы кәсіпорындарының жұмысын ұйымдастыру және басқару;
2) білім беру және сараптау қызметі, оның ішінде:
• қонақжайлылық және туризм индустриясы үшін білім беру және мамандарды даярлау саласындағы жұмыс;
• қонақжайлылық және туризм саласын талдау жұмысымен айналысатын сарапшылық, салалық және мемлекеттік ұйымдардағы кәсіби қызмет;
3) жобалау қызметі, оның ішінде:
• туристік жобаны әзірлеу және туристік қызметті жобалау;
• туристік өнімдер мен қызмет көрсетулер саласындағы қызметті ұлттық, аймақтық, жергілікті деңгейлерде оперативтік, тактикалық және стратегиялық болжау, жобалау және жоспарлау;
• қонақжайлылық және туризм индустриясы кәсіпорындарының қызметін оперативтік, тактикалық және стратегиялық жоспарлау және жобалау;
• туристік-рекреациялық зоналар мен кешендерді жоспарлау;
4) ғылыми-зерттеу қызметі, оның ішінде:
• қонақжайлылық және туризм саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді жүргізу;
• туристік қызмет көрсетулер нарығын жүйелі түрде талдау және оның дамуын қонақжайлылық және туризм индустриясы тиімді жұмыс атқаруы үшін, сондай-ақ, тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру мақсатында болжау;
• қонақжайлылық және туризмдегі қызмет көрсету үдерістерінде инновациялық технологияларды әзірлеу және іске қосу, сонымен қатар, туристік қызметті ғылыми тұрғыдан қамтамасыз ету;
• қонақжайлылық және туризм саласында инновацияларды әзірлеу және іске қосу.
Бейіндік пәндер:
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау;
• Туризм индустриясының теоретиялық және әдістемелік мәселелері;
• Туризмді картографиялық моделдеу;
• Жоғары мектепте туризмді оқыту әдістемелігі;
• Туризм индустриясының қазіргі зерттеулері;
• Туризм экономикасы.
Білім алудың артықшылықтары:
• ең тәжірибелі ғылыми-білім беру мектебінің дәстүрлерімен бірге туризмдегі ең жаңа инновациялық үрдістерді зерттеу;
• элективтік модульдердің бірегей авторлық курстары, оқытудың ең жаңа әдістемеліктері, технологиялары және техникалық құралдары;
• туризм саласындағы өзекті мәселелер мен зерттеу тәжірибесінің кең ауқымы;
• академиялық мобильділік пен кәсіби білімдерін тәжірибе жағдайында бекіту үшін көптеген мүмкіндіктер мен оған қажетті серіктестердің болуы.
Халықаралық байланыстар: магистранттар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың отандық және шетелдік ЖОО-дағы бейіндік кафедраларда академиялық мобильділік ретінде оқу мүмкіндігіне ие.
Практикаларды өту және ықтимал жұмысқа орналасу орындары: қонақжайлылық және туризм саласының кәсіпорындары (туристік фирмалар, орналастыру, тамақтандыру кәсіпорындары, ақпараттық-туристік орталықтар, экскурсиялық бюро, спорттық-сауықтыру орталықтары, мұражайлар, демалыс пен мәдениет саябақтары, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (ЕҚТА) т.б.); бейіндік білім беру және зерттеу ұйымдары; бейіндік мемлекеттік мекемелер; туризм дамуына ат салысатын қоғамдық және коммерциялық емес ұйымдар; қонақжайлылық және туризм саласының басқа органдары, мекемелері мен ұйымдары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Туризм
Мамандық шифры
6M090200
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
178
ОРЫС
178

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жоғары мектепте туризмді оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризм индустрияның заманауи зерттеулер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмдегі картографиялық моделдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам ресурстарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам ресурстарын басқару – заманауи менеджментті құрайтын маңызды бөліктерінің бірі. Адами капиталды заманауи басқару – бұл ұйымдарды, жобаларды тиімді құрастыру мен басқарудың идеялары мен тәсілдерінің жүйесі. Бұл пәнде келесідей тақырыптар оқылады: экономикалық өсудің классикалық тұжырымдамаларындағы адам дамуының мәселелері; халықаралық ұйымдар қызметіндегі адам дамуының сұрақтары; адам даму индекстері. Пән бойынша оқыту нәтижелері негізінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс

Аймақтық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – аумақтарды (қалалар, аймақтар, елдер) тауарлық категориялар ретінде, олардың имидждік, инвестициялық, туристік және әлеуметтік тартымдылығын ескеріп, жылжыту тұжырымдамалары туралы білім беру. Пәннің қысқаша мазмұны – бағдарламада туристік-рекреациялық маркетинг аумағы: негізгі түсініктер, рөлі, анықтамасы және функциясы; маркетинг аумағы: концепциясы, құрал-жабдықтар, дамыту мүмкіншілігі; туристік-рекреациялық маркетинг аумағының кешені қарастырылды. Пәнді оқу нәтижесіндег

Ақпараттық-сараптамалық жұмыстар технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым және білім берудегі компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – информатика, картографиялық моделдеу және геоинформатикалық жүйелер (ГАЖ) теориялық негіздері, сонымен қатар, қолданбалы аспектілері туралы жүйелік білімді қалыптастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: ГАЖ танысу; стол үсті ГАЖ және оның Қазақстанда қолданысы. ГАЖ жайлы мәліметтер және қолданылуы. ГАЖ ұйымдастырылуы мен мәліметтер форматы. ГАЖ функциялары: мәліметтерді енгізу, талдау, сұраныс, көрініс және шығару. Туристік карталарды жасау үшін космостық суреттерді дешифирлеудің техно

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа білім беру технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – білім беру саласындағы заманға сәйкес технологиялары туралы білім беру, сонымен қатар, қазіргі педагогикалық технологияларды қолдану арқылы сабақты жобалауда алғашқы біліктілікті қалыптастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі педагогикалық технологиялардың шолуы; қазіргі кезеңдегі мемлекеттік білім беру саясатын талдау, жоғары білім беру ісінде білім беру технологияларын таңдап алу өзектілігін дәлелдеу кіреді. Анықтамалар, модульдік білім беру технологиялары (тарихы, мән-мағына

Жобаларды басқару, ұйымдастыру, жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – ұйымды басқару бойынша сауатты шешімдерді қабылдауға; қаржыны, жабдықтарды, материалдар мен графиктерді ұйым мақсаттарына жету үшін үйлестіруге мүмкіндік туғызатын жобалау мен жобалау менеджментінің теориясы мен тәжірибесін игеру. Пәннің қысқаша мазмұны: туризмдегі ұйымдастырушылық әдістемелік негіздері, жоба және оларды басқару; туризмдегі жобаларды басқару және жобалау кезеңдері, туризмнің жеке түрлерін жобалау және оларды ресурспен қамтамасыз ету. Пәнді оқу нәтижесіндегі м

Замануи стратегиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяхат индустриясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты : тәуекелдерді басқару тәсілдерін үйрету. Міндеттері : тәуекелдi анықтау тәсiлдерi мен тәуекелдiң жiктелу тәсiлдерiн зерттеу; тәуекелді тәдыратын факторлардың идентификация-сын меңгеру.;тәуекелді басқару-да дағдыларды мелену;тәуекелді төмендету төмендету тәсiлдерiн талдау; Курстың мазмұны : курс мына сұрақтарды қарастырады: экономикалық белсендiлiктегі тәуекелдердiң ұғымы, тәуекел-дердi туғызатын факторларды, тәуекелдің жалпы қағидалары, тәуекелдердi басқару, тәуекелдi төмендету тәсiлдерi, жобаны қаржыландыруындағы есебi, тәуекел ұйым - менеджмент. Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі тиіс: тәуекелдiң ұғымы және оның жiктелуi,зиян әкелген тәуекелдердi бағалау әдiстерi; белсендiлiктiң әр түрлi қызметіндегі тәуекелдi барынша азайтудың негiзгi тәсiлдерi . Білу керек: потенциалдық тәуекелдердi талдап анықтауды, оларға басқару механизмдерін қолдануды, ескертiлген шараларды ұйымдастыруды. Дағдылануы: тәуекелде тиiмдi басқару тәсiлдерін таңдауға.

Туризм индустриясының теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризм экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – туризм және қонақжайлылық индустриясының дамуы туралы жүйелендірілген білім беру. Курстың міндеттеріне туризмнің әлеуметтік-экономикалық табиғатын анықтау; туристік қызметтер нарығының қызмет ету ерекшеліктерін білу; қонақүй бизнесін оқыту; туризс және қонақүй бизнесі саласында басқару, ұйымдастыру және маркетинг сұрақтарын қарастыру; Пәнді оқу нәтижесінде студент экономика мен туристік сала кәсіпорындарының шаруашылық қызметін ұйымдастыру сұрақтарын, қонақүй шаруашылығының ерекшелігін, қонақүйлердің классификациясын, туристік индустрияның ерекшелігін білуі керек. Халықаралық туризм дамуының негізгі бағыттарында бағдарлануы, қазақстандық туризм және қонақжайлылық индустриясындағы мәселелерді анықтай алу тиіс, әлемдегі туризм рөлі, оның негізгі экономикалық көрсеткіштерге әсерін анықтай алуы тиіс.

Туризмдегі инновациялық менеджемент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – инновациялық басқарудың – идеяның пайда болуынан бастап, іске асырылуына дейін – теориялық заңдылықтары мен тәжірибелік негіздері туралы білім беру. Пәннің қысқаша мазмұны: курстың бағдарламасы туризм инновациялық менеджмент сипаты мен мазмұнының зерттеу нәтижелерін қамти отырып, инновациялық қызмет басқару обьектісі ретінде, инновациялық менеджмент функциялары мен әдістері, бәсекелестік артықшылықтарды қалыптастыру әдістері, инновациялық жобаларды басқару сұрақтарын қарастырад

Туризмдегі картографиялық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмдегі логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – туристік кәсіпорын жұмысының тиімділігін туристік өнімді жылжыту барысында барлық функционалды бөлімшелерінің біріккен жұмысын ұйымдастыру арқылы арттыру жөнінде магистранттарға білім беру. Пәнің қысқаша мазмұны: бағдарламада туристік тауарлар мен қызметтерді жылжыту үрдісін есепке ала отырып, басқару, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, реттеу бойынша логистикалық қызмет жүйесі қарастырылады, Пәнді оқу нәтижесіндегі магистранттың құзіреттері: - туризмдегі логистиканың негізгі

Туризмдегі менеджмент стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмдегі тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – туризмдегі тәуекелдерді басқару үдерістерін ғылыми тұрғыдан зерттеу тәсілдері мен әдістемелігі туралы білім беру. Пәннің қысқаша мазмұны: «туристік бизнестегі тәуекелдік» түсінігі, экономика мен әлеуметтік саланың жаһандануы жағдайындағы туристік қызметтегі қауіптер мен тәуекелдер, туристік бизнестегі тәуекелдер ұғымы қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесіндегі магистранттың құзіреттері: экономикалық тәуекелдікті басқару, оның ішінде саяхат және туризм индустриясы капиталдану

Туризмнің ұлттық және аймақтық жоспарлануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Туризмнің ұлттық және аймақтық жоспарлануы

Туристік дестинацияның маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік жобалардың экспертизасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік индустрияда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік индустрияда инновациялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік индустрияда үрдістердің тиімділігін бағалау және мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік нарық құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік-рекреациялық жобалау технологиясы және аймақты меңгеру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық туристік ұйымдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іскерлік және басқару риторикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – іскерлік қарым-қатынастарының тіл ерекшеліктері мен коммуникативтік аспектілері туралы көзқарастарды қалыптастыру; іскерлік сөздің нақыштық сипаты жайлы білім беру; кәсіби қызмет ерекшеліктерін ескеріп, мәтіндермен жұмыс істеуді үйрету. Пәннің қысқаша мазмұны: ғылым және өнер ретінде риторика.іскерлік риторика зерттеудің пән,обьектісі. Сөйлеу қызметінің түрлері. Іркерлік қарым-қатынас және оның түрлері;тіл,сөйлеу, іскерлік сөйлеу түрі. Сөйлеу техникасы. Мәдени сөйлеу негізі, келіс

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение