Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Туризм

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - ғылым магистрі
 • Бейіндік бағыт - қызмет көрсету саласының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Туризм
Мамандық шифры
6M090200
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
178
ОРЫС
178

пәндер

Ғылым және білімдегі компьютерлік технология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жоғары мектепте туризмді оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік деңгейде туристік іс шараларды жоспарлау және болжау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2sen

Мемлекеттік деңгейде туристік іс шараларды жоспарлау және болжау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2sen

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Рекреациялық география теориясы және әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризм индустрияның заманауи зерттеулер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмдегі картографиялық моделдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік индустрияда әлеуметтік-экономикалық зерттеулердің теориясы және әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам ресурстарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам ресурстарын басқару – заманауи менеджментті құрайтын маңызды бөліктерінің бірі. Адами капиталды заманауи басқару – бұл ұйымдарды, жобаларды тиімді құрастыру мен басқарудың идеялары мен тәсілдерінің жүйесі. Бұл пәнде келесідей тақырыптар оқылады: экономикалық өсудің классикалық тұжырымдамаларындағы адам дамуының мәселелері; халықаралық ұйымдар қызметіндегі адам дамуының сұрақтары; адам даму индекстері. Пән бойынша оқыту нәтижелері негізінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс

Ақпараттық-сараптамалық жұмыстар технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік экономика мен жаһандық басқаруға кіріспе
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - аудит-геофак-маг-10окт2015

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа білім беру технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – білім беру саласындағы заманға сәйкес технологиялары туралы білім беру, сонымен қатар, қазіргі педагогикалық технологияларды қолдану арқылы сабақты жобалауда алғашқы біліктілікті қалыптастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі педагогикалық технологиялардың шолуы; қазіргі кезеңдегі мемлекеттік білім беру саясатын талдау, жоғары білім беру ісінде білім беру технологияларын таңдап алу өзектілігін дәлелдеу кіреді. Анықтамалар, модульдік білім беру технологиялары (тарихы, мән-мағына

Кәсіби ағылшын тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны қорғау менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяхат индустриясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғатты пайдалану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - audit, PP 5305

Тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты : тәуекелдерді басқару тәсілдерін үйрету. Міндеттері : тәуекелдi анықтау тәсiлдерi мен тәуекелдiң жiктелу тәсiлдерiн зерттеу; тәуекелді тәдыратын факторлардың идентификация-сын меңгеру.;тәуекелді басқару-да дағдыларды мелену;тәуекелді төмендету төмендету тәсiлдерiн талдау; Курстың мазмұны : курс мына сұрақтарды қарастырады: экономикалық белсендiлiктегі тәуекелдердiң ұғымы, тәуекел-дердi туғызатын факторларды, тәуекелдің жалпы қағидалары, тәуекелдердi басқару, тәуекелдi төмендету тәсiлдерi, жобаны қаржыландыруындағы есебi, тәуекел ұйым - менеджмент. Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі тиіс: тәуекелдiң ұғымы және оның жiктелуi,зиян әкелген тәуекелдердi бағалау әдiстерi; белсендiлiктiң әр түрлi қызметіндегі тәуекелдi барынша азайтудың негiзгi тәсiлдерi . Білу керек: потенциалдық тәуекелдердi талдап анықтауды, оларға басқару механизмдерін қолдануды, ескертiлген шараларды ұйымдастыруды. Дағдылануы: тәуекелде тиiмдi басқару тәсiлдерін таңдауға.

Туризм индустриясының теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризм экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – туризм және қонақжайлылық индустриясының дамуы туралы жүйелендірілген білім беру. Курстың міндеттеріне туризмнің әлеуметтік-экономикалық табиғатын анықтау; туристік қызметтер нарығының қызмет ету ерекшеліктерін білу; қонақүй бизнесін оқыту; туризс және қонақүй бизнесі саласында басқару, ұйымдастыру және маркетинг сұрақтарын қарастыру; Пәнді оқу нәтижесінде студент экономика мен туристік сала кәсіпорындарының шаруашылық қызметін ұйымдастыру сұрақтарын, қонақүй шаруашылығының ерекшелігін, қонақүйлердің классификациясын, туристік индустрияның ерекшелігін білуі керек. Халықаралық туризм дамуының негізгі бағыттарында бағдарлануы, қазақстандық туризм және қонақжайлылық индустриясындағы мәселелерді анықтай алу тиіс, әлемдегі туризм рөлі, оның негізгі экономикалық көрсеткіштерге әсерін анықтай алуы тиіс.

Туризмдегі инновациялық менеджемент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – инновациялық басқарудың – идеяның пайда болуынан бастап, іске асырылуына дейін – теориялық заңдылықтары мен тәжірибелік негіздері туралы білім беру. Пәннің қысқаша мазмұны: курстың бағдарламасы туризм инновациялық менеджмент сипаты мен мазмұнының зерттеу нәтижелерін қамти отырып, инновациялық қызмет басқару обьектісі ретінде, инновациялық менеджмент функциялары мен әдістері, бәсекелестік артықшылықтарды қалыптастыру әдістері, инновациялық жобаларды басқару сұрақтарын қарастырад

Туризмдегі картографиялық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмдегі менеджмент стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмнің ұлттық және аймақтық жоспарлануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Туризмнің ұлттық және аймақтық жоспарлануы

Туристік жобалардың экспертизасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік индустрияда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік индустрияда инновациялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік индустрияда үрдістердің тиімділігін бағалау және мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік нарық құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұрақты даму негіздері
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - audit, OUR 5302

Халықаралық мекемелер және тұрақты даму стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - audit, MOSUR 5304

Іскерлік және басқару риторикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – іскерлік қарым-қатынастарының тіл ерекшеліктері мен коммуникативтік аспектілері туралы көзқарастарды қалыптастыру; іскерлік сөздің нақыштық сипаты жайлы білім беру; кәсіби қызмет ерекшеліктерін ескеріп, мәтіндермен жұмыс істеуді үйрету. Пәннің қысқаша мазмұны: ғылым және өнер ретінде риторика.іскерлік риторика зерттеудің пән,обьектісі. Сөйлеу қызметінің түрлері. Іркерлік қарым-қатынас және оның түрлері;тіл,сөйлеу, іскерлік сөйлеу түрі. Сөйлеу техникасы. Мәдени сөйлеу негізі, келіс

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение