Магистратура
Баспа ісі

Баспа ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - өнертану ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - өнертану магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Кәсіби білім беру бағдарламасының паспорты «6М042200 - Баспа ісі»

Білім беру бағдарламасының атауы: Баспа ісі
Халықаралық аккредитация: FIBAA
Ұлттық аккредитация: НКАОКО
Оқыту деңгейі: магистратура
Оқыту нысаны: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл

Кәсіби қызметтің түрлері: баспаның авторлармен, баспаханалармен және кітап саудасы ұйымдарымен қарым-қатынастарвын реттей білуі, оқырмандардың және жалпы алғанда кітап нарығының талап-тілектерін зерттей алуы; қолданбалы және кәсіби проблемаларды, оқу және еңбек қызметінің күрделі және кездейсоқ ахуалдарында басқарушылық қызмет пен ақпараттық ізденіс проблемаларын шеше алуы, ғылыми және кәсіби пікір алмасу, мәдениетаралық коммуникация дағдысы болуы; редакциялық-баспа үдерісі қалыптасуының негізгі кезеңдерін, баспа ісі қызметкерлерінің кәсіби құпияларын, гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың жаңа жетістіктерін, авторлық құқық негіздерін, түрлі типтегі баспалар жұмысының тетіктерін, қазіргі заманғы кітап басу проблемаларын білуі; кітап-журнал өнімін жасаудың практикалық дағдыларын, сөз сөйлеу техникасын, стилистика және алуан мәтін түрлерін редакциялау ережелерін игеруі қажет.
Білім беру артықшылықтары:
Түлектердің жұмыс күші нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру, мұның өзі мамандық бойынша өте жедел еңбекке орналасу мүмкіндігін, студенттердің білім және кәсіби құзіртеттілік саласында жеке бағдарламаларды таңдауын қамтамасыз етеді; магистранттарды өзгермелі дүниеде кәсіби әбжілдікке кепілдік беретін іргелі біліммен қамтамасыз етеді; магистранттардың баспагерлік және педагогикалық қызмет проблемаларын игерудегі теориялық және практикалық, жеке даярлығын тереңдетеді; әлемнің ғылыми бейнесін толыққанды қабылдауды қамтамасыз ететін баспа секторындағы анағұрлым маңызды және тұрақты білімді магистранттардың игеруі; ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, ғылыми жұмыстың, ғылыми жұмыстарды жазудың қажетті әдістерін игеруі; қазіргі заманғы электрондық бағдарламалар мен іздестіру нұсқаларын, ғылыми жобалау қызметінің, стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерін шешу, ғылыми және сыни ой-пікірді игеруі; ақпараттық және білім технологиялары, ақпаратты іздеу және креативтік шешімдер, қызметтің кәсіби және жеке тәжірибесін актуальданлыру негізінде өз білімін кеңейтуі.
Халықаралық байланыс: Магистранттарымыздың 80% жетекші шетелдік университеттерде: Колумбия университеті, Нью-Йорк, АҚШ; Огайо университеті, Атенс қаласы, АҚШ; Рединг университеті, Ұлыбритания; Н. Коперник ат. университет, Польша; Академиялық және халықаралық ынтымақтастық Еуразия орталығы, Чехия; Стамбол университеті, Түркия; Н.Э. Бауман ат. МЖТУ, Иван Фёдоров ат. Мәскеу мемлекеттік баспа университеті (ММБУ), қазір МПУ, Россия және басқаларда тағылымдамадан немесе семестрлік оқудан өтті.
Жұмысқа қабылдану мүмкіндігі және практикадан өту орны: магистрант тәжірибесі баспа ісін зерттеудің теоретиялық және эксперименттік әдістерін қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру, өндірісті, технологиялық үдерістерді, сараптауды, менеджментті, маркетингті жоспарлаумен, ұйымдастырумен және жаңғырту, т.б. мақсатымен жүргізіледі. Алматы мен Астананың және облыстың Баспа үйлері бағдарламаның тұрақты әріптестері болып табылады. Алматы және Астана баспаларымен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, радиостанциялармен, түрлі кәсіпорындар мен ұйымдардың PR-бөлімдерімен және баспасөз қызметтерімен әріптестік жолға қойылған.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Баспа ісі
Мамандық шифры
6M042200
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
160
ОРЫС
160

пәндер

Баспа ісіндегі ғылыми-педагогикалық таным әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баспа ісіндегі инновацияны басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баспаны жоспарлау және баспа портфелін басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кітап шығару мәдениеті: дәстүрлі және қазіргі жағдайы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кітап ісіндегі ғылым тақырыбын зерттеудің жаңа әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Академиялық және анықтамалық әдебиеттердің ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Академиялық және анықтамалық әдебиеттердің ерекшелігі» курсы академиялық және анықтамалық әдебиеттер таным құралы ретінде өскелең ұрпаққа, әр саланың мамандарына қажетті ұғымдар мен деректерді жүйелеп беріп, ғылымның алға дамуына негіз қалайды, қозғау салатын басылым екені туралы айтылады.Қай елде болсын академиялық және анықтамалық басылымдардың жарық көруіне мемлекеттік деңгейде көңіл бөлініп, қамқорлық көрсетілітіні сондықтан. Қазақстанда елдің елдігін көрсететін, барша ғылым білімге қорытынды жасайтын Академиялық және анықтамалық басыламдар даярлау ісі туралы мәліметтер беріледі. «Академиялық және анықтамалық әдебиеттердің ерекшелігі» пәнінің өзекті мәселелері, Қазақстандағы ғылыми академиялық кітаптардың бағыттары, салалары, баспа ісінің дамуы, дайындалу және олардың жарық көру үрдісін зерделеп, оның тарихын жүйелі түрде көрсету. Анықтамалық әдебиеттердің түрлері, мазмұны, ғылымның жеке салалары жөніндегі анықтамалық кітаптар, әмбебап анықтамалықтарды жүйелеп , саралау жұмыстарымен таныстыру. Кітап мұрасы дүние жүзі халықтарының көп ғасырлық мәдениеті мен тарихын, тілі, дәстүрі мен әдет-ғұрпын бейнелейтін асыл мұра. Осы асыл мұраларға байланысты магистранттарға Қазақстандағы ғылыми кітаптар басылымының тарихын зерттеуді меңгере білуге бағдар беріледі. Баспа саласында магистрант теория мен практикаға сүйене отырып, кітап басу индустриясына ғылыми жаңалықтар енгізе білу, баспа ісінің маманы қызметін меңгеріп, салалық басылымдарды шығару технологиясымен толық меңгеріп шығады. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді білуі тиіс: - Баспа ісін ұйымдастыра білу; редакторлық талдау жасай білу. - Әдебиет түрлеріне қарай редакциялау; көркем әдебиетті редакциялау. - Анықтамалық басылымдарды редакциялау; энциклопедиялық басылымдарды редакциялау; Редакциялаудың әдістерін.Ой қорыта білуді. - Кітап басылымының жүйеленуін.Басылымдардың типологиялық құрылымы және классификациясын.Академиялық әдебиеттердің табиғаты мен құрылымын. - Академиялық басылымдардың ақпараттық – анықтамалық аппаратымен жұмыс жасай білу. Анықтамалық әдебиеттердің табиғаты мен нышаны. - Көркем шығарманы құрылысына қарай редакциялау. Энциклопедиялық басылымдардың ерекшеліктері. Энциклопедиялық басылымдардың типологиясы. Анықтамалық басылымның типологиясы. Ғылыми басылымдардың түрлерін; ғылыми басылымдарды зерттеу әдістерін; - Қазақстан кітап басыламындағы ғылыми басылымдардың алатын орнын; кітап зерттеу саласының ғылыми стилін; халықаралық кітап басу жүйесінің алғы тәжрибелерін; зерттеу жұмыстарының теориялық-методологиялық негізділігін; баспа-редакциялық жұмысты ұйымдастыру; Бизнес-жоспар жасау;

Баспа өнімдерінің аумақтық нарық мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баспа- полиграфиялық өндірісті жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баспа ісіндегі инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - баспа ісіндегі инновациялық технологиялар туралы және олардың қазіргі кездегі маңызы, ерекшелігі туралы автоматтандыру жүелеріндегі ақпаратпен жұмыс істей білетін мамандарды даярлау.баспа бизнесіндегі ақпараттық басқару жүйесінің принциптерін;баспа бизнесіндегі ақпараттық кеңістік технологиясын дамытуды білуі керек.ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру үшін ұсыныстар ұсынуды;сандық активтерді қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырыпқолдануды білуі тиіс.деректер базасын басқару жүйесін ұйымдастыру және пайдалану әдістемесінмеңгеруі тиіс.

Баспа ісіндегі инновацияны басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баспа ісіндегі кәсіби іскерлік коммуникация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Болашақ кәсіби мамандардың баспа ісіндегі кәсіби іскерлік коммуникация құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шартының бірі – оқу үдерісін оқытудың интерактивті әдістері мен технологиялары негізінде ұйымдастыру. Қазіргі коммуникативтік кеңістік күрделі жүйеден тұрады, онда негізгі орындардың бірі коммуникацияның әр түрлеріне тиесілі. Себебі адам өзін әр түрлі жағдайларда түрліше ұстайды, сөйтіп әрбір жеке жағдайда басқа адамдармен ерекше қатынас орнатады. Сонымен қатар коммуникацияның сипаты мен ерекшеліктері ақпарат беру құралдарымен, тәсілдерімен, коммуникация субъектілерімен, мақсаттарымен және басқа көптеген себептермен анықталады. Коммуникацияның төмендегі түрлерін атап көрсетуге болады: этникааралық, іскерлік, әлеуметтік, халықаралық, тұлғааралық, бұқаралық, мәдениетаралық және басқалары. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант білуі керек: - ауызша және жазбаша қарым-қатынасын қалыптастыру; - сөйлеу дағдыларын дұрыс меңгерту; - жеке тұлғаның құзіреттілік қатысымдылыған жүзеге асыру. - құзыреттіліктер – адамның белгілі бір салада беделге, танымға, тәжірибеге ие сұрақтар мен құбылыстар шеңбері. - Коммуникативтік құзыреттілік: - коммуникативтік тәртіп аймағындағы білімі (қажетті тілдерді білуі, педогогика және психология, конфликтология, логика, риторика, мәдениет және сөйлеу аймағындағы білімі). - коммуникативтілік және ұйымдастырушылық қабілеті (іскерлік қатынастарды нақты және жедел орнату, белсенділік таныту, тұлғаны дұрыс қабылдау және түсіну негізінде психологиялық әсер ету, қоршаған ортамен және оқшауланған адамдармен біріккен іс-әрекет кезінде белсенді әрекет жасау); - коммуникативтік құзыреттілік бойынша сөйлесудің барлық компоненттеріне тән дағдыларды меңгеру: ауызша және жазбаша тілде, сөзді таңдау тәсілдерін ұстану, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгеру және де тақырыпқа сай сөздерді қолдана білу талаптарын кешенді меңгеру.

Баспаны жоспарлау және баспа портфелін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баспа-полиграфиялық өндірісті жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - басылымды басуға дейінгі технологиялық үдерістерді жобалау саласында және арнайы полиграфиялық өндірісті қосқанда түптеуді білетін, білім мен тәжірибесі бар инженер-технологтарды даярлау технологиялық шешімдерді анықтау үшін алдын-ала баспа өнімдерін басып шығару , түптеу процестерінің дамуының қазіргі заманғы үрдістерін білуі; - полиграфия өндірісінің технологиялық процестерді оңтайландыру әдістерін ; - нормативтік және анықтамалық әдебиеттер; -технологиялық есептеулер әдістемесін үйренуі; - полиграфиялық технологияны меңгеруі.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми- танымдық қазақ публицистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ редакторларды ғылыми-танымдық қазақ публицистикасының өкілдерімен және олардың шығармашылығымен таныстыру, олардың ғылыми еңбектерін талдап, саралап, фактілер мен ой-тұжырымдарын жинақтауды жүзеге асыру. Қазақ зиялыларының жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру ойларын саралай білу; мәтіндік материалдарды талдап, қорытындылауды үйрену; қазақ ғылыми-танымдық публицистикасының пайда болуы мен дамуы жолдарының ерекшеліктерін талдай білу.

Көркем әдебиеттерді редакциялау және басып шығару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Көркем әдебиеттерді редакциялау және басып шығару туралы жүйелі теориялық білім алуына оны тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға негізделеді. Бұл пәнді оқытудағы мақсат – магистранттарға көркем әдебиеттерді редакциялау және басып шығару негізгі ұғымдары туралы, әсіресе функциональдық стильдер мен тілдің стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім беру, кез-келген мәтіннің қай стильге жататынын ажырата білуге үйрету. Көркем әдебиеттердік басылымдарға тілдік тұрғыдан талдау жасап, әр басылымға редакциялауды машықтау. Міндеттері: Мәтіндегі фонетикалық немесе грамматикалық қателерді болдырмаудың жолдарын көрсете білуге үйрету, ауызша және жазбаша жұмыстарды орындау үстінде магистрлардың тіл тазалығын, анықтығын, дәлдігін сақтап, әр сөз, сөйлемді өз орнымен жұмсап қазақ тіл мәдениетін көтеруге үлес қосуды мақсатқа алады.Пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді білуі тиіс: - баспа ісінің теориясы мен практикасы саласы бойынша білімі бар, ұлттық баспа ісінің даму тарихын білетін және кітап шығару ісінің күрделілігі мен жан-жақтылығын түсінетін; - республиканың қазіргі баспа саясатын қалыптастыруда мемлекет пен қоғамның өзара байланысын, ғылыми, саяси, әлеуметтік, мәдени және экономикалық факторларды қоса алғанда халықаралық дәрежедегі мемлекеттік емес және ұлттық ұйымдардың осы саладағы талдауларын бағалай білетін; - теориялық, әдістемелік және эмпирикалық дәрежеде зерттеу жүргізе алатын және олардың әрқайсысының ерекшелігі мен маңыздылығын түсінетін; - өздігінше зерттеу жұмысын жаза алатын және аналитикалық дағдылары бар; - кітаптану, библиография, редакциялау бойынша даулы мәселелерге қатысты әртүрлі көзқарастарды және оларды ғылыми дәстүрлер тұрғысында қарастырудың ерекшеліктерін білетін; - өзін-өзі дамытуға, жетілдіруге, әлеуметтік бейімделуге бейімдей алатын; - баспа ісінің проблемалық мәселелерін шешуге байланысты жүйелі дағдыларды меңгерген, еңбек нарығында бәсекеге қабылетті жалпы және кәсіби мәдениеті, ғылыми дайындық дәрежесі жоғары мамандарды дайындау.

Кітап бизнесіндегі менеджмент пен құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: – кітап бизнесіндегі менеджмент ұғымы мен мәнін ұғыну, заманауи баспаның менеджментімен және құқықтық негіздерімен танысу. Міндеттері: - кітап бизнесіндегі шаруашылық, әлеуметтік, психологиялық, құқықтық проблемаларды шешу қабілетін және басқару машығын қалыптастыру; - Қазақстандағы және әлемдегі менеджмент эволюциясын зерделеу, авторлық және сабақтас құқытарды меңгеру, кітап бизнесіндегі басқару функцияларын: жоспарлауды, ұйымдастыруды, бақылау мен кәсіпорынды басқаруды ақпараттық қамтамасыз етуді игеру; - Қазақстандағы баспа менеджменті жəне маркетингі мысалында менеджмент пен маркетинг саясатын түсіндіруі; - компьютерлік техниканы кəсіби қолдана білуі; - баспа бизнесін зерттеудің жолдарын меңгеру; Модуль бойынша оқытудың нəтижелері Құзырет: - менеджмент жəне маркетинг саласындағы міндеттер мен функцияларды білу; - мемлекеттік құрылымдар, əлеуметтік-экономикалық сала, коммерциялық сектор, қоғамның өміріндегі мəдени жəне қоғамдық саяси салалардағы қоғаммен байланыс бөлімдерінің жұмысының табиғатын, ұйымдастырудың принциптерін білу; - баспа қызметін реттейтін құқықтық актілерді игеру; - баспалардың құқықтары мен міндеттерін білу.

Кітап саудасындағы ассортиментті моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты- магистранттардың мамандық саласындағы ғылыми ой-шеңберін кеңейтуге және кәсіби көзқарасын қалыптастыруға ықпал ету арқылы болашақ мамандардың арнайы дайындығын қамтамасыз ету. «Кітап саудасындағы ассортиментті моделдеу» пәнін оқыту арқылы осы саланың қыр-сырын зерттеп магистранттардың біліктілігін арттыра түсу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант білуі керек: - кітап басылымдарына қойылатын эстетикалық, экономикалық, технологиялық талаптарды; - кітап басылымдары түрлері мен типологиялық ерекшеліктерін -қойылған талаптарға сай кітап басылымдарың ассортименттік жүйесін қалыптастыруды; - кітап басылымдарының әлемдік нұсқаларымен салыстырып, кез-келген кітаптың типологиялық ерекшеліктеріне сай жіктеп, мақсаттық ,оқырмандық бағыты, ақпараттық белгісі бойынша, көлемі, мазмұны, жанры сияқты және т.б. ерекшеліктері бойынша ассортименттік бөлінуінің ереже-тәртіптерін

Кітап тарату ісіндегі басқару үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сабақтың мақсаты студенттердің методологиялық жүйе анализі және негізгі зерттемесінің шешімінің оптимальді таңдауы методология зерттеме басқармасының таңдауы; зерттемелер технологиясының жолдрын басқару алу - үйлесімді жолдарды таңдау және оптимальды тәсілдерді тиімді колдануын басқару -классикалық және әркелкі тіл табуды және әдістерді анықтау үдерісте басқару тынымын қабылдау -зерттеменің және басқару тынымның дағдыларымен қабылдау

Кітап шығару мәдениеті: дәстүр және қазіргі таным
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кітап шығару мәселелерін шешу концепциясы және ұлттық идея
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ кітабы тілінің эволюциясы мен cтилі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Курсты оқыту барысында кiтап тiлi мен стилi қызметiн қайта бағдарлаудың көптеген аспектiлерi талданып, нақты бiр инновация өткiзуге ұжымды жұмылдыра бiлу мүмкiндiктерi қарастырылады. Ол мынадай міндеттерді қамтиды: Дәрістерде кітап тілі мен стилі хақында теориялық қағидалармен таныстырылып, практикалық сабақтарда әдебиет марқасқалары – А. Байтұрсынов, М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, Ә.Нұрпейісов т.б. қоса, қазіргі белгілі қаламгерлердің туындыларындағы әдеби тіл мен кітаби стильдің маңыздылығы жазбаша түрде талданады. - Пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді білуі тиіс: - Тіл арқасында құрастырылатын сөздер, сөйлемдер. - Бүгінгі күндері бекзаттық (гуманитария) ғылымының үлкен саласы – тілі білімі. Ал, мұның үлкен тармағы – кітап тілі. - Өз пікірін оқырманға жеткізуге автор сол тілді қолдану негізінде өзіндік стиль қалыптастыруды. Бұл проблемаларды саралау, талдау, студенттер зердесіне жеткізу ісі - “Бүгінгі заман кітабының тілі.

Қазақстандағы кітап шығару саласының құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге баспа қызметінің тәжірибесінде қажетті дағдыларды, кәсіби білім беру. Бұл төтенше маңызы мен күделікті қажетті ГОСТ пен ОСТ және кітаптың шығу тарихының барлық кезеңдерінде өзге де нормативтерді қадағалау. стандарттар мен негізгі терминдер теориясын білу; - негізгі ГОСТ пен ОСТ кітапты жариялау үшін, - өз білімдерін кітап шығару тәжірибесінде пайдалану. - тілді ақпараттық-іздестіру саласында практикада пайдалану. -библиографиялық құралдармен практикалық жұмысты меңгеру.

Оқу басылымдарын редакциялаудағы жаңашылдық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазіргі замандағы әлемде салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері аса маңызды саласы болып табылады. Ғылымның ілгерішіл негізі заманауи өркениет дамуында шешуші роль атқарады. Ғылымның негізгі міндеті әлемнің ғылыми картинасының негізін құрайтын объективті білімді жасап жүйелеу. Оның өзіндік ерекшеліктерінің қатарына зерттеу процесі кіретін іс-әрекеттің кешенді сипаты, жаңа білімді меңгеріп, оны қоғамдық өмірдің барлық салаларында қолдану. Салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері проблемаларын тауып, оларды сипаттау; оларды шешудің тәсілдері мен әдістері және қол жеткізген нәтижелердің практикалық тиімділігі кіреді. Болашақ зерттеушілер салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері жұмысының негіздерін меңгеріп, оларды магистрлік жұмысында пайдалануы қажет. Ғылыми жұмыстарында олар зерттеу әдістері мен тәсілдерін қолдана білуге тиісті. Пәннің негізгі мақсаты: – магистранттардың салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері туралы жалпы көзқарасын қалыптастыру; - салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдерінен бастап, ғылыми проблеманы анықтап, жұмысты толық аяқтап, толық дайындағанға дейінгі кезеңдері туралы жалпы түсініктің пайда болуы туралы білім беру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант білуі керек: - салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері, ғылыми терминдер мен анықтамаларды; - салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау жұмысының құрылымын, ғылыми зерттеудің мазмұны мен кезеңдерінің реттілігін біліп, -білікті ғылыми жұмысты жазудың әдістемесі, оны толық аяқтап дайындаудың ережелері туралы: -магистранттың диссертациялық зерттеуіне қажетті негізгі тұжырымдар мен ұсыныстар дайындаудың ережелері туралы хабардар болып; -зерттеу жұмысының жоспарын құрастыру; - ғылыми-педагогикалық проблеманы анықтау, алдына мақсат қоя білу, теориялық және практикалық маңызы бар зерттеудегі міндеттердің тізімін құрастыру;

Халықаралық баспа бизнесін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты- магистранттарға халықаралық баспа бизнесін басқару және ұйымдастыру жолдарымен таныстыру Болашақ зерттеушілер халықаралық баспа бизнесін басқару тәсілдері жұмысының негіздерін меңгеріп, оларды магистрлік жұмысында пайдалануы қажет. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант білуі керек: - Баспа бизнесін жоспарлау ерекшеліктері - Жекеменшік баспаның құқықтық жүйесі - Баспа ісіндегі маркентинг - Бизнес жоспар - Кітап сату ісін басқару ерекшеліктері - Кітап саудасы, баспалардың өз өнімдерін таратуы - Кітап саудасы таралуын жүйеленген нұсқа бойынша басқару

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген