Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Тарих

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

6М0020300 – Тарих (ғылыми-педагогикалық бағыт)білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредитация ACQUIN
Бағдарлама6М0020300– Тарих
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы – жазбаша.
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Тарих бағыты бойынша магистратура келесі қызмет түрлеріне дайындайды:
 Ұйымдастыру-басқару;
 оқу-әдістемелік құжаттама жасау және оны өндіріске енгізу;
 білім беру мекемесінде анықтамалық-сараптама жұмыстарын жүргізу;
 әдістемелік кабинет жұмысын ұйымдастыру;
 құрылымдық бөлімшелердің, қоғамдық ұйымдардың жұмысын үйлестіру;
 оқу үдерісін ұйымдастыруда кеңес беру;
 оқу мекемесінің қызметін басқару;
Профилдік пәндер:
Әлем тарихының іргелі мәселелерін инновациялық тұрғыдан зерттеу.
Тарихнама және деректанудың теориялық – әдістемелік мәселелер.
Отан тарихының өзекті мәселелеріне қазіргі кезендегі теориялық-әдістемелік көзқарас.
Білім берудің артықшылықтары:
- білім беру және тарихи білімдер саласында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау:
- ғылыми-педагогикалық қызметке, зерттеу қызметіне қабілеті бар, әлеуметтік маңызды құбылыстарды талдау және болжау үшін үлгілерді құру және қолдану, оларды сапа мен сан тұрғысынан талдау қабілеті бар;
- әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар әдістемесінің қазіргі философиялық мәселелері бойынша; білім беру саласында басқару және менеджмент теориясы бойынша; тарих ғылымы дамуының барлық кезеңдерінде, оның іргелі және қолданбалы бағыттары бойынша білімі бар;
- зерттеу саласында, кәсіби қызмет үдерісінде білімдерді жаңарту жүйесінде, мемлекеттік білім беру саласындағы стратегиялық міндеттерінде ғылыми-әдістемелік бағыттарды анықтай білетін;
- жаңа инновациялық технологияларды және белсенді оқыту әдістерін қолданабілетін; ғылыми нәтижелерді баяндауға және рәсімдеуге қойылатын талаптарды орындауға қабілетті;
Халықаралық байланыстары: Ресей, Түркия, Ұлыбритания, Нидерланды, Германия, Италияның ғылыми орталықтары мен жоғары оқу орындарымен тығыз байланыстар орнатылған.
Тәжірибеден өту және мүмкін болатын қызметке орналасу орындары: Ғылыми-зерттеу тәжірибелері Еуропа елдерінде, АҚШ, Ресей, Түркия мемлекеттерінде өтеді.
Магистартура түлектері ЖОО, ғылыми-зерттеу институттарының ғылыми қызметкерлері, білім беру департаменттерінің, мемлекеттік органдардың қызметкерлері, архив, музей, радио және телевизия саласында, саяси-қоғамдық ұйымдарда жұмысқа орналаса алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Тарих
Мамандық шифры
6M020300
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
152
ОРЫС
152

пәндер

Әлем тарихының іргелі мәселелерін инновациялық тұрғыда зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы тарихи ғылымға пәнаралық көзқарас
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отандық тарихтың іргелі мәселелеріне қазіргі кезеңдегі теориялық-әдістемелік көзқарас
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өркениет танымы және тарихи білім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өркениет танымы және тарихи білім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихнама мен деректанудың теориялық-методологиялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

«Еуразия» тұжырымдамасының тарихы мен дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс еуразияшылдық тұжырымдамасы туралы теориялық пен практикалық көзқарастар бойынша білім және түсінікпен қамтамасыз етеді. Магистрант курстың шеңберінде ресейлік эмигранттардың еңбектеріндегі еуразияшылдық қозғалысының теориялық негізімен, сонымен қатар, Л. Гумилевтің маңызды еңбектері негізінде жаңа еуразияшылдықтың пайда болуымен танысады. Айрықша назар қазіргі уақыттағы еуразияшылдық тұжырымдамасының әр түрлі саладағы мемлекеттердің интеграциясына ықпал етуші идея ретіндегі жаңаша сипатқа

19-20 ғасырлардағы баспасөз және мұрағат деректері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МагистранттарғапәндіоқытубарысындаХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. жарық көрген баспасөз материалдары мен мұрағат құжаттарының Қазақстан тарихын зерттеудегі деректемелік және тарихнамалық маңызы мен оның қолданудағы ерекшеліктер көрсетіледі. Бұл бағыттағы білім магистрантқа болашақта ғылыми еңбектер жазуға, зерттеулер жүргізуге көп мүмкіншілік береді. Пәндіоқытубарысындамагистранттартөмендегідағдыларды меңгеруі керек: - баспасөз материалдары мен мұрағат құжаттарын іздеу, жинау және өңдеу; - мұрағат құжаттары мен мерзімді басылым материалдарының құндылығын, деректік маңызын; - ғылыми зерттеу барысында тақырыбына қатысты баспасөз және мұрағат деректерін сыни талдауға алу және оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына қолдану алуды.

Аймақтық дамудың демографиялық факторлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді игерудің мақсаты: магистранттің негізгі тапсырмаларды орындауы, демографиялық аймақтық дамудың әдістері мен бағыттары, сонымен қатар халықтың әлемде дамуының жалпы сипаттамасын тұрақты білімге айналдырып, ерекшеліктеріне бөлек тоқталу. Пәннің нақты тапсырмалары: демографиялық аймақтық дамудың жүйелі негізін теоретикалық тұрғыда таңдап нақты зерттеу, халық саясаты аясындағы әртүрлі тарихи, экономикалық, әлеуметтік-мәдени шарттардың өзара әрекеттесуін жүргізетін әлемдік тәжірибені білу, демографиялық жағдайлардағы аймақтық ерекшеліктердің байқалуы, және мемлекеттік мәселелерді реттеудің әдістерін зерттеу, бір аймақты елдердегі демографиялық жағдайларға әсер ететін жағымды және жоққа шығаратын факторларды жүйелендіру, ұлттық және халықаралық базаны пайдалана отырып, магистранттың статистикалық-демографиялық көрсеткіштерді есептеу мен бағалауды жетілдіруі, аталған мінездемелердің жағдайы мен тенденцияларын аймақтық демографиялық дамуы саласында бағалау, қолда бар ақпараттардың негізінде алынған нәтижелерге критикалық талдау жасау, оқытылатын пән мәселелеріне жеке және ұжымдық есептерді, шолуды жазбаша және ауызша жасау. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды игеруі міндет: • Әлеуметтік-гуманитарлық білімдер қарсаңындағы пәнаралық қатынастардың базалық түсінігі мен категориялары; • Демографиялық факторлардың тарихи зерттеулердегі аймақтық дамудың құрылу және пән негізінде даму тарихы; • Аталған курсты оқытудағы ғылыми заманауи зерттеулердің нақты жағдайы мен басты тенденциялары.

Әлем тарихының іргелі мәселелеріне инновациялық тұрғыдан зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік тарихи кеңістіктегі дала өркениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік тарихнамадағы Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік тарихты зерттеудегі жаңа қөзқарастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Батыс Еуропа ортағасырдағы рухани мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс феодалдық дәуірдегі, христиандық дүниетанымы басым болған Еуропаның рухани мәдениетіне арналған. Ортағасырлық Еуропадағы мәдени өмірдің, әдебиет жанрларының, философиялық ағымдар, Қайтаөрлеу өнерінің жаңа формаларының дүниеге келуі қарастырылады. Ортағасырлық мәдениет деңгейлерінің ортағасырлық қоғамның таптық- корпоративтік құрылымына сәйкестігі ашылады. Идеялық принциптердің көпжақтылығына, әлеуметтік және идеялық негіздері бар өнердің формалары мен стильдеріне назар аударылған.

Батысшыл Европаның (XVIII-XX) саяси ойының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - The course studies socio-political concepts of Great Britain, Germany, France, Italy of XIX-XXI cc. The attention is paid to the German idealism, utilitarianism, positivism, liberalism. The subject researches the difference theories of state formation, historic materialism. The students will find out about functionalism, weberianism, ethnomethodology, phenomenology, feminism, postmodernism. Курс қоғамдық және саяси тұжырымдамаларды Ұлыбританияның, Германияның, Францияның, XIX Италиясының - XXI

Византияның тарихы мен мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Германия мен КСРО халықаралық қатынастар жүйесінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дала өркениеті Шығыстың мұсылман тарихшыларының еңбектерінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Далалық өркениет трансформациясының отаршылдық және кеңестік тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың басты мақсаты: Көшпелілер өркениетінің әлеуметтік-саяси мәні мен ролін түсінуге көмек, негіз болу; - Көшпелілер мәдениетіндегі құндылықтарды талдау; - Қазіргі Қазақстанның мәдени бейнесіне номадологиялық тұрғыдан талдау жүргізу. - Қазақстан тарихын зерттеудің методологиялық ұстанымдары анықтау; - дала өркениеті тарихын дәуірлеудің методологиялық қырларымен танысу; - әлемдік тарихи кеңістіктегі Дала өркениетінің орны мен ерекшеліктерін, құндылықтары және ғылыми зерттеулердің теориялық-методологиялық негіздерімен танысу; - Байырғы түркілердің өркениеттік мұрасының маңызы мен құндылықтарымен танысу; - Тарих үдерісі және ұлттық идея Магистрант пәнді зерделеу барысында мынадай құзырларды білуге тиіс: Далалық өркениеттің әлемдік тарихи кеңістіктегі орны мен оның қоғам дамытудағы рөлін, ғылыми таным критерилерін; • Дала өркениетінің құрылымын, динамикасын және әдістемесін; • Отандық ғалымдар мен шетелдік ғалымдардың Дала өркениеті туралы тұжырымдарымен ; • Ғылыми-зерттеу жұмысының жалпы ережесін; Ғылыми-зерттеу жұмысының құрылымын ашу;

Дәстүрлі қоғамды әлеуметтік жаңартудың Кеңестік тәжірибесі: сабақтары мен тарихи маңызы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Демографиялық және миграциялық саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мемлекеттің демографиялық және көші-қон саясаты негіздерін зерделеу, республика мен әлемде болып жатқан оқиғалар туралы білімді қалыптастыру. Курстың міндеті демографиялық және көші-қон саясатындағы теориялық тәсілдерді талдау мен әдістерін зерделеу арқылы, халықтардың орналасу аумағындағы саясатты жүргізу мен түрлі жағдайларда тарихи, экономикалық және әлеуметтік-мәдени негізде қысқа және ұзақ мерзімді перспективада негізгі әдістемелік тәсілдер арқылы зерттеу болып табылады. Магистрант пәнді зерделеу барысында мынадай құзырларды білуге тиіс: - әлеуметтік-гуманитарлық шеңберіндегі базалық ұғымдар мен пән аралық тәсілдердің санатын білу; - тарихи зерттеулерде демографиялық және көші-қон саясатының қалыптасуы мен даму тарихын білу; - осы курстақазіргі заманғы ғылым дамуындағы өзекті мәселелер мен негізгі үрдістердің дамуын білу.

Диаспораларды зерттеудің әдістері мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзі тарихы: жаңа әдістемелік тұрғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзі тарихын зерттеудегі жаңа методологиялық тұрғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ежелгі түркі мифологиясы көшпелі өркениетінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еуразия аумағында ежелгі түркі тайпалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еуразия аумағында көшпелі империялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Методологиялық парадигмалардың ауысуы «көшпелі империяның» жұмыс істеуі мен өмір сүру мәселесін зерттеуде әр түрлі тәсілдер мен қағидаларды айқындады. Заманға сай тарих ғылымы көшпелілердің империялық құрылымында ерте мемлекеттік элементтердің бар болуын анықтайды. Көшпелі мемлекеттілік мәселесін зерттеуде өткен әлеуметтік ақиқатқа көзқарасын есептемей және әлеуметтік – тарихи білімге комплексті тәсілсіз алға басу мүмкін емес. Заманға сай тарих ғылымының даму кезеңінде және оның тарихи таны

Еуразия көшпелі өркениет пен дәстүрлі дүниетанымды зерттеу аясындағы ежелгі түркі мифологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты Орталық Азия тарихының ежелгі және ерте ғасырлық кезеңіндегі маңызды оқиғалар туралы мәліметтер беретін этногенетикалық аңыз негізінде тарихи білімді құру. Басында осы ауданда өздерін туған ағаларының ұрпақтарымыз деп санаған үнді – иран тайпалары үстемдік еткен. Бұл аңыз пайда болуының бірлігі мен тайпа арасындағы күресті дәлелдейді. Тарих ғылымында тұлғалардың рөлін зерттеу ең маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Қазақстан тарихнамасында өткен элиталардың рухани және саяси

Еуразия өркениеті мен тарихындағы ғұндар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күнделікті өмір тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ зиялыларының тарихи мұрасы (ХV- XXIғ. басы)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ зиялыларының тарихы мен тағдыры (ХV- XXI ғ. басы)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ хандығының құрылуының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан территориясында Ресей империясының колониалды саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық апаттар: себептері, ауқымы және сабақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттарға Қазақстанда болған әлеуметтік- демографиялық апаттардың шығу себебі мен салдарын нақтылай отырып, қазақ халқының даму және құлдырау үрдісін айқындау, халықтың демографиялық тұрғыда азаюына әсер ететін саяси факторларды талдау болып табылады. Пәндіоқытубарысындамагистранттартөмендегідағдыларды меңгеруі керек: - Қазақстанда болған әлеуметтік-демографиялық апаттарға қатысты деректерді; - Апатпен күрескен тұлғаларды; - апаттарға қатысты қазақстандық және шетелдік зерттеушілердің білу және оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына қолдану; - оқу үдерісінде ғылыми зерттеулердің нәтижелерін пайдалана білу және практикалық дағдыны қалыптастыру.

Қазақстандағы дәстүрлі ислам генезисі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы демографиялық апат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы тоталитарлы социализм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы тоталитарлы социализм: теориялық-методологиялық әдістер мен зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы ұлттық қозғалыстар тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның халық тұрғындары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әлемдік дамудың негізгі тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қайта өркендеу дәуірінің зияткерлік мәдениеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғам тарихына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - модульды оқу барысында европа, америка, ресей ғалымдарының жалпы тарихи, гуманитарлық және ғылыми теорияларын талдау. Отандық және шетелдік тарихи әдістемелерінің қалыптасуы мен дамуын қарастыру. Нарративті деректерді, ауызша тарих айту дәстүрі мұралары мен олардың ерекшеліктерін зерттеу нәтижесінде тарихи үдерістердің маңызды теориялық мәселелерін ашу. Этникалық территорияның, саяси құрылымның, мемлекеттік идеологияның қалыптасуының сан қырлы да қиын үдерісін қамтитын үлкен

Миграциялық үрдістер және Қазақстан халқының қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – магистранттарда Қазақстандағы көші-қон үдерістерін, оның мәні мен маңызына қарай бөлінген тарихи кезеңдердегі барысын, негізгі факторларын, түрлері мен нәтижелерін анықтап, республика халқының этнодемографиялық дамуына ықпалын туралы жалпы ұғымдар мен түсініктерді қалыптастыру Міндеті - пәнді оқыту барысында Қазақстан мен көптеген елдердің ішкі және сыртқы саясатында орын алып келе жатқан миграциялық және демографиялық үрдістердің мәселелері ашылады. Пәнді меңгеру барысында меңгеру магистранттар келесідей білімді игереді: халықтану мәселелерін зерттеудегі демографиялық даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін, миграциялық саясатпен байланыстылығын анықтау мен қолдану барысында зерттеуді, есеп жүргізу әдістері мен демографиялық үдерістердің негізгі статистикалық көрсеткіштерін анықтауды, елдер мен аймақтардағы демографиялық дамудың факторлары мен өздеріне тән демографиялық жағдайын анықтайтын ерекшеліктерін білуі керек.

Ортағасырлық Қазақстан тарихының дерекөздерінің ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азия елдерінің ұлттық тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерді Орталық Азияның қазіргі заман тарихының ерекшеліктерімен таныстыру. Тарихи зерттеуде кеңестік кезең мәселесі бұрынғыдай ерекше орынды алады. Сондықтан бұл пән тоталитаризм мәселесіне арналған. Орталық Азияда посткеңестік мемлекеттерінде пайда болу және кезеңдерінің тарихы қарастырылады. Қоғамдық өмірдің әр түрлі саласында заманға сай интеграция мәселесіне көп көңіл беріледі. Сонымен қатар интеграциямен бірге болатын дезинтеграция үрдісі ортаға тартушы мен орталықтан

Орталық Азия номадтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азия тарихының өзекті мәселелеріне қазіргі кезеңдегі теориялық-әдістемелік қөзқарас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азия түркі халықтарының рухани және мәдени қарым-қатынасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азиядағы ислам
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азиядағы көшпелілер: экология және мәдени антропология мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азиядағы сопылық тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс исламдағы сопылық бағыттың қалыптасуы және даму эволюциясы, таралу аумағы, әр түрлі сопылық тариқаттардың тарихы, олардың теориясы мен практикасындағы ерекшеліктерді салыстырмалы түрде қарастырады. Курстың басты мақсаты Орталық Азия халықтары арасында таралған сопылықтың өзіндік ерекшеліктерін танып білу болып табылады. Курс аясында сопылықтың түркілік мектебін қалыптастырған атақты шайқы Қожа Ахмет Ясауидің ілімі мен практикасы, ол өмір сүрген тарихи уақыт, ясауийа сопылық тариқатының өзін тану.

Отан тарихының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отандық тарихтағы хандық кезең
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ресей империясының заңдары ұлттық тарих дерегі ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ресейдегі қазақтар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи зерттеудің міндеттерін шешудегі компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи персоналистика: тарихы және деректері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи процестің сызықтық және бейсызықтық динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұсынылып отырған пән жалпы тарихтың оқиғалары мен құбылыстарының ішкі логикасының іргетасын құрайтын негізгі теориялық мәселелерді қамтиды. Тарих ғылымы дамуының қазіргі кезеңінде бірқатар жағдайлар оның теориялық-методологиялық мәселесіне ерекше назар аударуды және оларды зерттеуді талап етеді. Соңғы жылдардағы тарих ғылымындағы зерттеушілік бағдарлар мен методологиялық приоритеттердің өзгеруі тарихи таным және тарихи үрдіс теориясы туралы түсініктерде де өзгерістер туғызды. Марк¬систік теорияғ

Тарихнама және деректанудың теориялық-методологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - докторанттарды деректану мен тарихнаманың теориялық-әдістемелік мәселелерімен таныстыру. Пәннің міндеттері: - докторанттарға деректану мен тарихнаманың негізгі түсініктері бойынша жүйелі білім беру; - деректану мен тарихнаманың талдау және синтездің кәсіби дағдыларын қалыптастыру; - познакомить их с основными источниками по отечественной истории и методами их изучения оларды отан тарихының негізгі деректермен және оларды зерттеу әдістерімен. таныстыру Докторантпәнді зерделеу барысында мынадай құзырларды білуге тиіс: - теория мен методология саласындағы қазіргі жетістіктерді білу; - тарихи үдерістерді зерттеудегі қазіргі әдістерді білу; - тарихнамалық, деректанулық және библиографиялық талдаудың қазіргі жүйесін білу.

Тарихтағы тұлғалардың рөлі мен орны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихтағы тұлғаның ролі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Евразия түркі көшпелілерінің ұжымдық сананың менталды стереотиптерінен көшпелі элитаның интеллектуалды және көркем мәдениетіне дейінгі рухани аспектілерін кешенді талдау. Менталдылықты зерттеу қазақстандық тарихнама мен мәдениеттану үшін жаңа бағыт. Оның ерекшелігі пәнаралық тұрғы мен қазақ деректері және заманауи ғылыми әдебиеттерді кең пайдалануда. Пәнаралық синтез арқылы тарих ғылымының жалпы жағдайын көре отырып, теориялық және нақты тарихи ойлаудың жаңа деңгейіне көтерілуге болады. Магистранттар төмендегі білім мен түсініктерді жинақтай алады: - ғылыми зерттеулер мен тарихи деректерді кешенді талдау мен пайдалану әдістерін; - тарихи мәселелерді тың көзқарас тұрғысынан, отандық және шетелдік ғалымдардың жалпытарихи, гуманитарлық және ғылыми теорияларын пайдалана отырып талдауды; - отандық және шетелдік тарихи әдістемесінің қалыптасуы мен дамуын және нақты тарихи материалды талдауды

Тарихтың концептуалды модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХХ ғ. 20-80-жылдарындағы кеңестік тарих ғылымы марксистік ғылым болды, ол XIX ғ. екінші жартысында К.Маркс жасаған және Ф.Энгельс толықтырған методологияға негізделді. Марксистік концепцияның түбірлі түсінігі ¬¬– қоғамдық-экономикалық формация. Алайда марксистік теория тарихтың көптүрлі көріністерін зерттеудің әмбебап әдісі бола алмайды. Сондықтан шетелдік ойшылдар жасаған басқа да концептуалдық моднельдерді оқып-үйрену және оларды тарихи зерттеулерде қолдану мүмкаіндіктерін қарастыру қажет. Ұс

Тарихтың методологиясының қазіргі бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – ғылым методологиясының дәстүрлі және замануи бағыттарын айшықтау. Мәселенің терминологиясы, ғылым методологиясы бойынша заманауи тұжырымдамалар мен мектептер қарастырылады. Сонымен бірге, ғылым методологиясының дәстүрлі және дәстүрлі емес бағыттарына салыстырмалы талдау жасалады. Магистранттар мынаны меңгеру қажет: - әртүрлі тарихнамалық мектептермен танысу және жалпы тарихтың фундаментальды мәселелерін зерттеуді үйрену; - деректік материалдарды терең меңгере отырып тарихи

Тәуелсіз Қазақстанның демографиялық даму тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі халықтарының қоғамдық ой-санасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстан дәстүрлі конфессияның тарихында діни лидердің тұлғалық рөлін ашу. Оның жүзеге асырылу үшін ханафиттік исламда рухани жетекшіліктің ағымдары мен қағидалары және православияның Қазақстан тарихымен өзара байланысы ашылады; конфессионалдық тарихтың аз зерттелген беттері өмірбаян мен рухани лидердің мұрасын зерттегенде ашылады. Жобаның орындалуының алғашқы кезеңінің мақсатына теологиялық деректер негізінде лидердің тұлғасын теориялық - методологиялық мәселесін зерттеу, дінтану мен тарихи әд

Түркі-славян синтезі антропологиясының тарихи аспектлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық тарихты оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық тарихтың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халық тұрғындарының тарихи типтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық еуропалық қатынастардағы Германия мен ҚСРО
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастар контекстіндегі миграциялық және демографиялық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттарға Қазақстанда болған әлеуметтік- демографиялық апаттардың шығу себебі мен салдарын нақтылай отырып, қазақ халқының даму және құлдырау үрдісін айқындау, халықтың демографиялық тұрғыда азаюына әсер ететін саяси факторларды талдау болып табылады. Пәндіоқытубарысындамагистранттартөмендегідағдыларды меңгеруі керек: - Қазақстанда болған әлеуметтік-демографиялық апаттарға қатысты деректерді; - Апатпен күрескен тұлғаларды; - апаттарға қатысты қазақстандық және шетелдік зерттеушілердің білу және оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына қолдану; - оқу үдерісінде ғылыми зерттеулердің нәтижелерін пайдалана білу және практикалық дағдыны қалыптастыру.

Халықтың ұдайы өсуі және миграциялық қозғалысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс және мұсылман деректеріндегі зияткерлік өлшем (Қазақстан және Орталық Азия)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыстық Ренессанс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение