Магистратура
Археология және этнология

Археология және этнология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 6М020800 – Археология және этнология
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихан: шетел тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері:
• Ғылыми-зерттеу институттарында зерттеу жұмыстары;
• ҚР музейлері, Қазақстан халықтарының Ассамблеясы, әкімшіліктер, жоғарғы оқу орындары.
• Мәдениет, өнер; сараптау қызметі және болжау;
• Мемлекеттік басқару, тарихи-мәдени және табиғи ескерткіштерді қорғау ұйымдарында, мәдениет департаменттерінде маман;
• Сараптау қызметімен айналысатын ұйымдарда сарапшы;
• Ғылыми-зерттеу саласындағы қызмет;
• Жоғарғы оқу орындарындағы оқытушы.

Кәсіби пәндер:
• Ерте және қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени үдерістер
• Қазақстан палеолитін зерттеу мәселелері
• Сақ-скиф археологиясын зерттеу мәселелері
• Қазақ этногенезі мен этникалық тарихын зерттеу мәселелері
• Қазақстанның этносаясаты
• Қазақтардың потестарлық-саяси институттары және т.б.

Білім берудің артықшылықтары:
• Ерекше авторлық курстар;
• Әр түрлі зерттеу мәселелері және пәнаралық зерттеулер;
• Археология мен этнологияның маңызды мәселелелерін терең зерттеу, тарихи-мәдени мұраны сақтау;
• Жоғары білікті оқытушылар

Халықаралық қатынас:
• Новосібір Мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы);
• М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік университеті (Мәскеу, Ресей Федерациясы);
• Томск мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы)
• Хажеттепе университеті (Анкара, Түркия);
• Гази университеті (Анкара, Түркия);
• Мимар Синан атындағы университет (Стамбул, Түркия).
• Әулие Кирилл және Мефодия университеттері (Трнава, Словак Республикасы);
• Стокгольм университеті (Швеция).
Тәжірибеден өтетін және жұмысқа орналасудың ықтимал орындары:
Мәдениет департаменті, ескерткіштерді қорғау бойынша комитеттер, ескерткіштерді қорғау комитеттері, ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттар, жоғарғы оқу орындары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Археология және этнология
Мамандық шифры
6M020800
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Археологиялық және этнологиялық ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Археологияның теориялық және методологиялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ежелгі және қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени үдерістер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары мектепте археология және этнологияны оқыту әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Этнологияның теориялық және методологиялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Антропологияның дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Археологиялықзерттеулердіұйымдастыружәнежоспарлау. Пәннің мақсаты – қазіргі әлемдік археология ғылымында болып жатқан үдерістерге сай Қазақстан палеолитінің өзекті мәселелері жөнінде түсінік қалыптастыру. Археология ғылымының әдіснамалық негізін қалыптастыруға үлкен ықпал жасап жатқан заманауи теориялық концепциялар қарастырылады. Сонымен қатар ежелгі адам мәдениеттерінің сабақтастығы, адамзаттың қалыптасуы мен дамуы, Қазақстандағы палеолиттанудың бүгінгі жай-күйі, стратиграфиясы сақталған ескерткіштерді зерделеу сынды мәселелерді қарастыруға ерекше назар аударылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - археологиядағы менеджментті меңгеру; - алғашқы қауым адамы мәдениеттерінің даму кезеңдерін біліп шығады; - палеолиттану дамуындағы заңдылықтар мен үрдістерді ұғынады; - тастан жасалған артефактілерді зерделеуге дағдыланады; - пәнді оқу кезінде алған білімін интеграциялай алады.

Археологияның теориялық және методологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғұн-сармат археологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Далалық археология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәстүрлі мәдениет және жаңғыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ерте және ортағасырлардағы Қазақстандағы этномәдени үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ диаспорасы мен репатрианттарын зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Проблемы изучение казахской диаспоры и репатриантов. Целью дисциплины является изучение истории формирования казахской диаспоры, ее самобытность и особенности традиционной культуры. Задачами являются: анализ процессов формирования и переселения казахской диаспоры на основе архивных и специальных документов; рассмотрение вопросов сохранения преемственности традиционного хозяйства; изменения материальной культуры под воздействиям местных условий; установления причин возвращения соотечественников на историческую родину, их адаптации в новых условиях. По окончании изучения дисциплины магистранты будут обладать следующими компетенциями: выявять историю формирования казахской диаспоры и ирреденты, обьективные и субьективные причины их переселения в Средней Азию; на основе статистических данных и переписи населения показана динамика роста и падения численного состава казахской диаспоры; в ходе проведенного анализа будут выявлять особенности сохранения и изменения традиционного хозяйства и культуры казахов в зависимости от характера расселения (компактности или дисперстности) казахской диаспоры; рассмотрят основные тенденции и региональные особенности этнокультурных процессов казахов и их влияние на этническое развитие казахской диаспоры.

Қазақ диаспорасы мен репатрианттарының әлеуметтік-мәдени және құқықтық кеңістігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ халқының потестарлық-саяси институттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ халқының этногенезі мен этникалық тарихын зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан демографиясын зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан палеолитін зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы отбасы және неке мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы ұлтаралық келісім мен толеранттық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қола ғасырын зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның ортағасырлық қала мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның этносаясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақтардың дәстүрлі потестарлық-саяси институты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени үдерістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР этноконсолидациялық және этноинтеграциялық үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ҚР этноконсолидациялық және этноинтеграциялық үдерістері. Мақсат - Қазақстандағы интеграциялық және этноконсолидациялық үдерістер мәселесінің этникалық бірігу, ассимиляция, миксация, т.б. ықпалын анықтау болып табылады. Сонымен қатар интеграция, консолидациялық үрдістердің теориялық-әдістемелік негіздерін, этникалық бірігу, топтасудың отандық және шетелдік концепциялары мәселелері қарастырылады. Магистрант аталған пәнді оқу барысында этнологияның теориялық методологиялық проблемаларын, әлемдегі интеграциялық және консолидациялық үдерістерді зерттеуде этникалық қауымдастықтардың құрылымы, бірігуі, топтасуы мәселелеріның алғышарттары жөніндегі іргелі проблемаларын білу керек. Міндеттері: Интеграциялық және консолидациялық үдерістер мәселесіне байланысты негізгі теориялар мен концепцияларды талдай білу, интеграция мен консолидация нәтижесіндегі Қазақстан халықтарының этникалық үдерісін саралау және этникалық өзгерісін айқындау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: білу керек – Магистрант аталған пәнді оқу барысында Қазақстан республикасындағы интеграциялық және этноконсолидациялық үдерістердің теориялық методологиялық негіздерін, интеграциялық және консолидациялық үдерістерді зерттеу барысында этникалық қауымдастықтардың құрылымын, бірігуін, топтасуы мәселелерінің алғышарттары жөніндегі проблемаларын білу керек. Түйсіну керек – магистрант қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы интеграциялық және этноконсолидациялық үдерістер бағыттарын, интеграциялық бірлесудің этникалық консолидацияға тигізетін ықпалы мен маңызын айқындай алуы тиіс. Дағдысы – Қазіргі таңдағы әлемдік қауымдастықтағы интеграциялық және консолидациялық үдерістер мәселесін зерттеу нәтижесінде магистрант интеграция және консолидация үдерістері мәселесіне қатысты іргелі теориялық және қолданбалы аспектілерімен танысады, терминдерді, тарихтың әр кезеңдеріндегі әлемдегі интеграциялық және консолидациялық процестерге баға беруге дағдыланады.

Орталық Азия археологиясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азияның қалалық мәдениетін зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орталық Азияныңқала мәдениетін зерттеумәселелері (ағылшын тілінде).Пән мақсаты – қазіргі кездегі археологияда қалыптасқан Орталық Азиядағы қала мәдениетін зерттеудің өзекті мәселелері жайлы таным-түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында қалалық мәдениет методологиялық негізінің қалыптасуына ықпал еткен жаңа теориялық концепциялар мен ғылыми гипотезалар қарастырылады. Сонымен қатар Ұлы Жібек жолын зерделеу мәселелеріне ерекше назар аударылады. Қаллар мен қалашықтар, олардың фортификациясы, қала махаллалары, қала топографиялары, археологтар есептеулері бойынша қала демографиясы, ортағасырлық қала тұрғындарының заттай және рухани мәдениеттері, қоғам мен әлеуметтік жіктелу, шаруашылық бұйымдар, қала мен дала симбиозы, ортаазиялық қалалардағы қоғамдық және ғұрыптық (мешіт, монша, т.б.) құрылыстар, қала архитектурасы, су жүйелері, кәріздер, үй құрылымдары, зергерлік әшекейлер, т.б. да зерделенеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - Орталық Азия қала археологиясы бойынша түрлі пайымдаулар; - қалаларды зерттеу бойынша іргелі мәселелерді ұғыну; - әлемдік археология аясында отандық ғылым саласында ғылыми жорамалдар түзе білу.

Сақ-скиф археологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сақ-скиф археологиясын зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі дәуірі археологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі халықтарының тарихы мен этнографиясын зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Түркі халықтары этнографисының зерттелу тарихы.Пәннің мақсаты Евразия кеңістігін мекендеген түркі халықтарының тарихы және зерттелу тарихы жайлы студенттердің таным түсінігін арттыру,дамыту.Модуль пәнінде түркі дәуірінің теориялық-методологиялық мәселелеріне, әсіресе түркі халықтарының өзара байланысына ерекше орын беріледі.Аталған тарихи-мәдени кезеңдердің зерттелу тарихы және кеңістігі кезеңдерімен жүйелі түрде қарастырылады.Түркі халықтарының тұрмыс-тіршілігі,салт-дәстүрі және мәдениеттер ерекшеліктерін архелогиялық-этнографиялық зерттеулермен байланыстыра отырып оқыту жоспарланған. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттіліктерге ие болады: -түркі халықтары этнографиясының зерттеу әдістерін меңгереді; - түркі дәуірі зерттеулері бойынша ғылыми сараптама жасай алады; - түркі дәуірі кезеңдері негізінде архелогиялық-этнографиялық ізденістер бойынша зерделеу дағдыларын меңгереді; - пәнді оқу барысында алған білімдерін археология-этнология саласына арналған зерттеулерге кіріктіре алады.

Ұлы Жібек Жолы өркениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұлы Жібек жолындағы өркениеттер атты пәннің мақсаты - әлемдік және отандық тарихнамадағы осы мәселені дүниетанымдық-құндылықтар мен теориялық-әдістемелік зерттеулер аясында қарастыру болып табылады. Пәннің мәні – Ұлы Жібек жолын түрлі халықтар мәдениеті шеңберінде зерделей білу, тарихи шындыққа жақын келетін маршруттар мен бағыттардың орнын айқындаудан тұрады. Пәнді оқып-зерттеу барысында магистранттарда Ұлы Жібек жолы маршруттары мен бағыттары өткен жерлердегі сан алуан тарихи-мәдени кезеңдердегі түрлі үдерістерді талдауға дағды қалыптасады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - Ұлы Жібек жолы бойындағы халықтардың тарихындағы, оның рөлі туралы айтылған негізгі түсініктер мен зерттеушілердің концептуалдық көзұарастарын біледі; - келешектегі ізденістерінде өркениеттілік ұстанымдарын кеңінен қолданыла алады; - мәдени қарым-қатынастарға негізделген тарихи-мәдени үдерістерді ғасырлар шенінде шендестіре алады; - алған білімдерін практикада, сонымен қатар далалық ізденістерде қолдана алады.

Шетел археологиясын зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шетел археологиясын зерттеу мәселелері.Пәннің мақсаты-шетел археологиясындағы зерттеулер жайлы магистранттардың таным-түсінігі мен білімін арттыру.Модуль пәнінде шетел археологиясындағы теориялық-методологиялық мәселелеріне,сондай ақ архелогиялық кезеңдердің өзара байланысына ерекше орын беріледі.Шетел архелогиясындағы басым және кемшін зерттелген археологиялық ескерткіштер және кезеңдер жүйелі түрде қарастырылады әрі қамтылады.Соңғы жылдары археологиялық зерттеулер барысында ашылған ескерткіштер мен мәдениеттерді оқыту да жоспарланған. Пәнді оқыту барысында магистранттар келесі құзіреттіліктерге ие болады: - Шетел архологиясының зерттелу тарихынан мол мағұлмат алады; - Шетел археологиясы кезеңдері бойынша зерттеулер,сараптама және тұжырымдама жасай алады; - Шетел архелогиясының теориялық мәселелерін ұғыну; - Шетел архелогиясындағы мәдениеттер байланысы мен ара-жігін ажырыта білу дағдылаларын меңгереді; - Пәнді оқу барысында алған білімдерін архелогия ғылымы саласына кіріктіре алады;

Этноархеология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнография және фольклор
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнология ғылымындағы фольклор мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фольклор және этнолгия ғылымының мәселелері. Пәннің мақсаты фольклор мен этнология ғылымы жайлы магистранттардың таным-түсінігін дамыту.Модуль пәнінде фольклор және этнология ғылымы саласындағы теориялық-методологиялық мәселелерге, сондай ақ өзара байланысына зерттеулер негізінде ерекше орын беріледі.Этнология және фольклор ғылыми бағыттарына жасалған зерттеулерге кезең-кезең бойынша жүйелі түрде сараптама қоытынды жасалады.Аталған ғылыми-мәдени кезеңдерді соңғы жылдары мемлекеттік бағдарламалар аясында жасалған зерттеу жұмыстары негізінде оқыту да жоспарланған. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттіліктерге ие болады: - Этнология ғылымы саласының зерттеу әдістерін меңгереді; - Фольклорлық зерттеулердің әдістерін меңгереді; - Этнология және фольклор ғылымы негізінде қорытынды сараптама зерделеу дағдыларын жасауды меңгереді; - Пәнді оқу барысында алған білімдерін кәсіби зерттеулер салаларына кіріктіре алады.

Этнологиядағы этносоциология және этнопсихология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнологияның теориялық және методологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген