Магистратура
Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - өнертану ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - өнертану магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: AQCUIN
Бағдарлама: 6М041900 – Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихан: шетел тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу мерзімі: 4 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері:

• ҚР музейлерінде қызмет, тарихи-мәдени және табиғи ескерткіштерді қорғау ұйымдарында, мәдениет департаменттерінде;
• Сараптау қызметімен айналысатын ұйымдарда сарапшы;
• Ғылыми-зерттеу саласындағы қызмет;
• Жоғарғы оқу орындарындағы оқытушы.

Кәсіби пәндер:
• ҚР тарихи-мәдени және табиғи мұралары: тарихы және әдістемесі;
• Музей ісіндегі инновациялар: теория және тәжірибе;
• Ескерткіштерді қорғаудың заңдық-құқықтық негіздері;
• ҚР тарихи-мәдени мұраларын музеефикациялау;
• Музей заттарын атрибуциялау және сараптау;
• Музей коммуникациясының теориясы мен практикасы және т.б.

Білім берудің артықшылықтары:
• ерекше авторлық курстар;
• әр түрлі зерттеу мәселелері және пәнаралық зерттеулер;
• тарихи-мәдени мұраны сақтаудың маңызды мәселелелерін терең зерттеу;
• жоғары білікті оқытушылар.

Халықаралық қатынас:
• Новосібір Мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы);
• М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік университеті (Мәскеу, Ресей Федерациясы);
• Томск мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы)
• Хажеттепе университеті (Анкара, Түркия);
• Гази университеті (Анкара, Түркия);
• Мимар Синан атындағы университет (Стамбул, Түркия).
• Әулие Кирилл және Мефодия университеттері (Трнава, Словак Республикасы);
• Стокгольм университеті (Швеция).
Тәжірибеден өтетін және жұмысқа орналасудың ықтимал орындары:
Мәдениет департаменті, ескерткіштерді қорғау бойынша комитеттер,
ескерткіштерді қорғау комитеттері, ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттар, оқу орындары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау
Мамандық шифры
6M041900
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
151
ОРЫС
151

пәндер

Әлемдік музейлер кеңістігінің заманауи мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы музейтану: ұғымы, компоненттік құрылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР тарихи-мәдени және табиғи мұралары: тарихы мен методологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Музей ісіндегі инновациялар: теориясы және практикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Археологиялық және этнографиялық коллекциялардың консервациясы және реставрациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-мәдени жобалаудың теориясы, әдістемесі және тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ескерткіштану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ескерткіштанудың өззекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты білім алушының ескерткіштану саласында қолданылатын әдіснамалық ұстанымдарын игерту. Мәдени мұраларды қорғау қазіргі таңда әлемдің мәдени саясаттың басты бағыттарының бірі болып отыр, барлық мемлекеттер өз аумағындағы тарихи, археологиялық, сәулет және басқа ескерткіштерді сақтауға ұмтылуда. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттілікті игереді: • әртүрлі бағыттағы ескерткіштерді сақтау жүйесін және нормативтік базасын игереді; • материалдық емес мәдениет ескерткіштерінің ерекшелігін игереді; • ескерткіштерді қорғау жұмысын ұйымдастыру және жоспарлауды біледі; • ескерткіштерді қорғау ісімен байланысты мекемелерді басқару қызметін біледі.

Ескерткіштерді қорғаудың заңды құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ескерткіштерді қорғаудың заңды құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ халқының мемлекеттік рәміздері мен атрибуттарының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның заманауи музейлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР музей коллекцияларын қалыптастыру мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР тарихи-мәдени және табиғат мұралары: тарихы мен әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР тарихи-мәдени және табиғат мұралары: тарихы мен әдістемесі.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР тарихи-мәдени мұраларын музеефикациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдени құндылықтар реституциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдени мұра нысандарының сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Музей артефактарының реставрациясы мен консервациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты көркемсурет, мүсін, графика туындыларын талдап, ғылыми сипаттай білуді үйрету. Өнер туындыларын сипаттау мен сараптау тарихи-мәдени контекспен байланысты жүреді. Сипаттау мен сараптаудың негізгі әдістері игеріледі, өнер туындыларындағы символдық образдар, діни-мифологиялық танымдар игеріледі. Пәнді оқу нәтижесінде магстрант келесідей құзыреттілікті игереді: • көркемсурет және сәндік-қолданбалы өнер туындыларын сипаттау игеріледі; • өнер туындыларының тілі, мазмұны, орындалуы талданады; • өнер ескерткіштеріне мұражайлық сипаттау жасай алады.

Музей коммуникациясының теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты магистранттарға мұражай коммуникациясының негізгі мәселелерімен таныстыру. Мұражай коммуникациясы мұражай заттары арқылы келушілермен байланыс жасау үдерісі. Бұл қарым-қатынас негізінде экспонат арқылы негізгі мәселенінің түсіндіру, келушілердің затты қабылдау түсінігін ашу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттілікті игереді: • мұрайжағы коммуникативтік үдерістің негізгі әдістерін біледі; • мұражайлық іс-шаралардың білім беру және тәрбие беру ісін жүргізе алады; • мұражайтанудың негізгі мәселелерін шешу жолдарын біледі.

Музей қоры жүйесіндегі фалеристика, геральдика және сфрагистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Музей ісіндегі инновациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Музей экспонаттарын атрибуциялау және сараптама жасау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту барысында магистранттар мұражай материалдарын атрибуциялау мен экспертизалау әдісінің дағдысын және мұражай заттарының белгілерін анықтауды үйренеді, заттардың дайындалу әдістерін біледі, мұражайлық зерттеулерде заттарды жоспарлау мен ұйымдастыруға көмектеседі. Мұражай заттарын өңделу әдістерінің мәселелері мен мұражай заттарын сипаттау, магистранттардың мұражайлық құжаттарын жүргізу дағдысын қалыптастырады. Пәнді оқыту барысында магистрант төмендегідей компетенцияларды игеруі керек: • Мұражайлық зерттеулер мен пән аралық жобасымен жұмыс істеу біліктілігін арттырады; • Ғылыми зерттеулер мен нақтылы мұражай заттарын сараптама жасауды атқара білу; • Дәлелді сөйлеу және жазбаша және ауызша презентациялар жасай білу.

Музейде қор материалдарын сақтау мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Музейдегі есеп құжаттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дисциплина носит прикладной и практико-ориентированный характер и призвана создать условия для развития одной из важнейших способностей магистранта – ведения учетной документации. Магистранты научатся заполнять книги поступлений, специнвентари, инвентарные книги и книги временных поступлений, оформлять акты приема, выдачи, внутренней передачи, выдачи во временное пользование, коллекционные и топографические описи. Узнают правила регистрации музейных предметов, их учете и переучете, актах списания, а также деятельности международного комитета по музейной документации - CIDOC и принципах перевода различных видов музейной документации в электронный вид. В результате изучения дисциплины магистрант должен владеть следующими компетенциями: • - владеть информационными технологиями для создания документов и сохранения информации; • - уметь осуществлять документирование всех видов музейных коллекций; - знать об использовании АИС в музее и уметь ими пользоваться.

Музейдегі пәнаралық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Музейдегі экскурсияны жоспарлау мен ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мұражайлық-педагогикалық заңдылықтарды оқып білу. Магистранттар экскурсия ісінде жаңа технологияларды қолдануды, келушілермен қазіргі коммуникациялық дістерді қолдануды, Мұражай экспозициясы концепциясын ғылымыи тұжырымдамасын жасау негіздерін, Мұражай ісінің білім беру ісінің түрлері мен әдістерін, экскурсияның классификациясының мәселелерін, тарихи бағыттағы Мұражайлардағы экскурсия ісін жүргізу әдістемесін меңгереді. Пәнді оқуда магистранттар келесідей құзыреттілікті игереді: • мұражай экскурсиясын әдістемелік негіздемесін жасауды егереді; • экурсия жүргізудің әртүрлі түрлерін игереді; • мұражайлық-педагогикалық қызметтің қосымша түрлерін жоспарлауды игереді.

Өнер ескерткіштерін сипаттау және сараптау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың негізгі мақсаты - көркемөнер, мүсін және графика туындыларын стилистикалық, мазмұндық жәнекомпозициялық тұрғыдан сараптай білуге үйретеді. Діни-мифологиялық шығармалардың, көркем шығармалардың маңызын қарастырады. Пәнді оқыту барысында магистранттар келесідей дағдыларды игереді: - көркем шығармаларды сипаттай білуге үйретеді; -көркем шығарманың стилін, сюжетін, маңызына сараптама жасай білуге үйренеді. - өнер ескерткіштерін атрибуциялауға үйренеді.

Өнер тарихының методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – магистранттарға екі жүз жыл шамасында дамыған өнертанудың негізгі зерттеу методикасы мен тәсілдері мен таныстыру. Пәнді оқытудың шеңберінде тарихи пайда болудың тарихи сипаттамасы, қалыптасуы, жоғалу және басқа әдістері сондай – ақ заманауи өнер тарихының медтодологиясының жағдайын қарастыру керек. Курстың негізгі бөлімдері: өнер тарихының бастапқы кезеңі, Қайта Құру дәуірінің өнер туралы ғылым (Вазари, Карел ван Маандер, Зандрарт), өнертану тарихындағы барокко және классицизм, өнер тарихының ғылым ретінде басталуы (Винкельман, Гёте, Вакенродер), тарихи - мәдени мектептің маңызы ( Тэн, Фромантен, Буркхардт), формальды – стилистикалық әдіс ( Вёльфлин), өнертанудың веналық мектебі (Ригль, Дворжак), өнертанудығы семиотика, өнер сыны, өнерге психологиялық қатынас, өнер әлеуметтануы. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттілікті игереді: • ғылыми білімнің басты бағыттарын, тарихи зерттеудің талаптарын және тарихи өнертануды енгізуді игереді; • өнер тарихы пәнінің қалыптасу үдерісін сараптай алады; • өнертану ғылымының даму кезеңдерін талдай алады; • өнер тарихы мәселелерінің әдіснамасын ғылыми сараптай алады.

Тарихи-мәдени мұракартографиясы және типологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи-мәдени мұракартографиясы және типологиясы,
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлыбритания музейлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген