Магистратура
Аймақтану

Аймақтану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - әлеуметтік білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«6М050500 – Аймақтану» білім беру бағдарламасы сипаттамасының құрылымы

Халықаралық аккредитация: FIBAA
Бағдарлама: «6M050501 – Аймақтық қауіпсіздік мәселелері»
«6M050502 – Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Орталық Азия»
Оқу дәрежесі: магистратура
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
«6М050500 – Аймақтану» даярлық бағыты бойынша магистр келесідей кәсіби белсенділік түрлері бойынша дайындалады:
• Түлектер ҚР Сыртқы істер министрлігінің аппаратында, елшіліктерде, шетелдік дипломатиялық және консулдық мекемелерде, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және мәдени орталықтарыңда, белгілі бір шет елдер мен аймақтарға қатысты сыртқы саясатты жүзеге асыру; облыс, саяси-әлеуметтік, экономикалық және мәдени даму аспектілері (елдер) мамандандыруы бойынша сараптамалық-талдамалық орталықтарында жұмыс істей алады.
• Олар сарапшылар ретінде, халықаралық істердің маманы, әр түрлі деңгейдегі жетекшілер, саяси шолушылар, халықаралық бейіндегі мамандық бойынша және шет тілдің пән оқытушылары ретінде де жұмыс істей алады.
Кәсіби пәндер:
«6M050501 – Аймақтық қауіпсіздік мәселелері»
1. Ұлттық және ғаламдық қауіпсіздік теориялары
2. Қауіпсіздік саласындағы аймақтық ұйымдар
3. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық соғыстар
4. Қауіпсіздіктің аймақтық жүйесіндегі діни фактор
5. Энергетикалық қауіпсізідік
6. Аймақтық және ғаламдық қауіпсіздіктің жаңа қауіп-қатерлері: оларды шешудегі Қазақстанның бастамалары
7. Әлемдік державалар және халықаралық қауіпсіздіктің аймақтық аспектілері
8. Қазіргі әлемдегі ядролық қауіпсіздік мәселелері
«6M050502 – Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Орталық Азия»
1. Орталық Азия елдерінің трансформациясының мәдени-өркениеттік негіздері
2. Орталық Азия елдерінің саяси жүйесі: дамуының барысы мен келешегі
3. Орталық Азиядағы ынтымақтастық мәселелері мен келешегі: тарих және қазіргі жағдайы
4. Орталық Азиядағы интеграциялық үрдістер: аймақтық ұстаным
5. Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің теориялық-әдістемелік талдауы
6. Орталық Азияның аймақтық қауіпсіздік жүйесі: қалыптасуы, дамуы, келешегі
7. ШЫҰ және қазіргі әлемдік тәртіп
8. Орталық Азиядағы ШЫҰ мүше мемлекеттерінің аймақтық саясаты
Білім берудің артықшылықтары:
• Магистрлік бағдарлама шет тілдерін, саясат саласы саласындағы әлемдік және аймақтық үдерістерді, жаһандық жүйенің даму тұжырымдарын, елдердің өзара әрекеттесуінің әртүрлілігін, іскерлік коммуникациялық байланыстар мүмкіндігін жетілдіруді терең оқытуды ұсынылады.
• Әлемдік саясаттағы ынтымақтастық желісін жетік оқытуды, біздің аймақ үшін болуы мүмкін қауіп-қатерлерді талдауды, құжаттарды жүргізу дағдарларын толық меңгеруді, аудиториямен жұмыс жасауды оның ішінде шетелдік аудиториямен ғламдық және аймақтық мәселелерді шешуде консенсуске келіп басқа да мәселелерді үйлестіреді.
• Кәсіби қызмет аймақтық және мемлекеттік билік органдарында, сонымен қатар өзге де салиқалы мекемелерде жиі жүзеге асады.
Халықаралық байланыстар: магистранттар бір семестр көлемінде екі диплом бағдарламасы бойынша ТМД Желілі университеттерінде (РУДН, МГИМО), ШЫҰ Желілі университеттерінде (Ресей, Қытай) сондай-ақ алыс шетелдердің ЖОО оқи алады.
Тәжірибе өткізу және болуы мүмкін жұмысқа орналасу орындары: ҚР СІМ, елшіліктер, шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілеттіліктер, ҚР Бірінші Президенті Қоры жанындағы әлемдік экономика және саясат институты, ҚР Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Аймақтану
Мамандық шифры
6M050500
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
160
ОРЫС
160

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың өзекті мәселелері: теоретикалық және тәжірибелік ұстанымдар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты магистрантардың аймақтық саясат, экономика, мәдениет саласындағы білімдерін жетілдіру. Әлемнің әр түрлі аймақтарындағы даму заңдылықтар мен ұзақ мерзімді тенденцияларды сараптау мен оның теориялық әдістемелік негіздерін сараптай білу. Сонымен бірге, ғаламдық және аймақтық интеграциялық үрдістер мен қатынастардың әдістемелік категорияларын, мәнін теориялық және практикалық мәнін талдай білу.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақтануды зерттеудің әдістемелік негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақтық және ғаламдық қауіпсіздіктің жаңа қауіп-қатерлері: оларды шешудегі Қазақстанның бастамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс аймақтық және ғаламдық қауіпсіздіктің мәселелері туралы теориялық және практикалық түсініктермен қамтамасыз етеді. Курстың шеңберінде айматық және ғаламдық қауіпсіздіктің жаңа қауіптері мен қатерлеріне кешенді талдау жасалынады. Қазіргі Қазақстанның қауіпсіздік ортасына, Қазақстан Республикасындағы қауіптердің алдын алу мен жою бойынша мемлекеттік билік органдарының қызметінің негізгі бағыттарына сипаттамасына айрықша көңіл бөлінеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі құзіретт

Аймақтық және жаһандық қауіпсіздік мәселесін шешудегі Қазақстанның бастамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақтық қауіпсіздік жүйесіндегі діни фактор
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық соғыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік державалар және халықаралық қауіпсіздіктің аймақтық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты халықаралық қатынастардың өзгермелі жүйесіндегі әлемдік державалар рөліне талдау жасау. Курс міндеттері әлемдік саясаттағы жаңа тенденцияларды зерттеу мәселелері және жаһандық даму динамикасын анықтаушы акторлар ретінде әлемдік державалардың сипаттамасы, жаңа әлемдік тәртіпті қозғаушы тұрақты стратегиялық тенденцияларды және белгілі мақсаттарға, құндылықтық бағдарларға сәйкес оның ұзақ мерзімді сипаттамаларын айқындау, жаңа «күш орталықтары»/аймақтық көшбасшылардың пайда болуын,

Әлемдік кешенді аймақтанудың қазіргі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа Жібек жолдың аймақтық өлшемдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әлемдегі ядролық қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты магистранттарғы қазіргі кезеңдегі ядролық қауіпсіздік мәселесіне деген жаңа тұрғылар туралы түсінік беру, болашақ мамандарды дайындау сапасын көтеру және оларды ядролық қару және ядролық материалдардың қауіпсіздігі және таратпау бойынша қазіргі халықаралық-құқықтық талаптар мен нормалармен таныстыру. Магистранттар ядролық қаруды таратпау, аталған үрдістегі Қазақстан Республикасының рөлі мен бастамаларының жалпы мәселелері туралы толық кешенді түсінік алады. Үш факторға ерекше наз

Қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі аймақтық ұйымдардың рөлі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азия елдерінің саяси жүйесі: дамуының барысы мен келешегі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азия елдерінің трансформациясының мәдени-өркениеттік негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азиядағы аймақтық ынтымақтастықтың мәселелері мен болашағы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азиядағы интеграциялық үрдістер: аймақтық ұстаным
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 17marz

Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің теориялық-әдістемелік талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – магистранттардың курстың шеңберіндегі оқылатын негізгі теориялық тұрғыларды пайдалана отырып, Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелерін талдау дағдыларын меңгереді. Курс теориялық-қолданбалы сипатқа ие, себебі студенттерге Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің үдерістерін талдау бойынша білім мен дағдыларын ұсынады. Курстың шеңберінде қауіпсііздіктің (реализм, неореализм, амрксизм, неомарксизм және т.б.) сияқты модернистік теориялары және постмодернистік (феминизм, конструктивизм,сыни

Орталық Азиядағы су және экологиялық мәселелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азиядағы ынтымақтастықтың мәселелері мен болашағы: тарихы мен қазіргі кезеңі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азияның аймақтық қауіпсіздік жүйесі: қалыптасуы, дамуы, келешегі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – магитранттардың халықаралық қатынастар жүйесінде әрекет ететін Орталық Азияның аймақтық жүйеше ретіндегі кешенді түсінігін қалыптастыру. Курстың шеңберінде Орталық Азияның саяси құрылымдалған аймақтық жүйе ретіндегі рөлі мен орны, оның ерекшелігі мен негізгі сипаттамасы қарастырылады. Орталық Азиядағы аймақытқ қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әр түрлі аспектілері қарастырылады, жаһанданушы әлемдегі өзара бағыныштылықтың артуын ескере отырып, аймақтық қауіпсіздік жүйесінің қалыпт

Саяси аймақтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси аймақтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық және жаһандық қауіпсіздік теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ШЫҰ және қазіргі әлемдік тәртіп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – магистранттарды аймақтық құрылымдар аумағында өтіп жатқан қазіргі интеграциялық үрдістердің ерекшелігімен таныстыру. Курс аясында қазіргі әлемдегі ШЫҰ рөлі мен орны қарастырылады, ШЫҰ-ң ірі аймақтық ұйым ретінде қалыптасуына, оның қызмет ету механизміне және қазіргі әлемнің маңызды проблемалары бойынша келісілген ұстанымдардың қалыптасуына талдау жүргізіледі. Курс теориялық және қолданбалы сипатқа ие, себебі ШЫҰ туралы игерілген білім аталған ұйымда жұмыс істеу үшін пайдалы бол

ШЫҰ-ның мүше мемлекеттерінің Орталық Азиядағы аймақтық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – магистранттарда ШЫҰ мүше-мемлекеттернің қазіргі аймақтық саясатын, олардың өркениеттік ерекшелігі мен тарихи тәжірибесін есепке ала отырып, адекватты кәсіби түсінік қалыптастыру. Магистранттар ШЫҰ қатысушылар арасындағы өзара қатынастардың ерекшеліктерін олардың басқа мемлекеттермен қатынастары контекстінде кшенді түсінік алуға, ШЫҰ мүшелерінің сыртқы акторларға келісілген ұстанымдарға ықпал ету дәрежесін, ұйымның ары қарайғы даму болашағын және оның аймақтық интеграциялық бірлест

Энергетикалық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – «энергетикалық қауіпсіздік» түсінігіне негізгі назар аударушы негізгізерттеушілік парадигмаларын қарастыру. Курсты оқыту маңыздылығы мемлекеттің ұлттық қауіпсізідігі саласындағы энергетикалық проблемалардың өсуімен анықталады. Балама энергетикаға қызығушылық төркін және энергетикалық мәселені саясиландыруды қарастыруға, энергия көздерінің баламалары саласындағы қазіргі жағдайға, балама және дәстүрлі энергетиканың аймақтық және саяси аспектілерін шолуға басты назар аударылады.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы(Ғылыми семинар IІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген