Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Аймақтану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «6М050500 - Аймақтану»
Халықаралық аккредитация: FIIBA(2015-2020 жж.)
Бағдарлама: 6М050500 - Аймақтану
Дәрежесі: магистратура.
Емтихандар: шет тілі, мамандық бойынша емтихан
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
Кәсіби қызмет түрі:
Аймақтану бағыты бойынша магистрларды төмендегідей кәсіби қызмет түрлеріне дайындайды:
- Сараптамалық құрылымдарда, СІМ, ҚР шетелдердегі елшіліктерінде, ҰҚК, сыртқы саясат бойынша зерттеу орталықтарында қызмет ету;
- өндірістік құрылымдарда, шетелдік және отандық компанияларда, трансұлттық корпорацияларда қызмет ету;
- халықаралық және шығыс елдерінің мемлекеттік емес ұйымдарында қызмет ету;
- аударма бюроларында, ғылым және білім беру саласында, халықаралық қатынастар (шығыс елдері) саласы бойынша мамандар дайындау;
- шығыс елдеріндегі әлеуметтік –экономикалық, мәдени, саяси үдерістер мен олардың сыртқысаяси қызметіне сараптама жасаумен айналысатын сараптамалық, мемлекеттік және салалық құрылымдарда кәсіби қызмет ету.
Негізгі пәндер:
• Академиялық мақсатқа араналған шығыс тілі
• Аймақтық интеграция және халықаралық қатынастар теориясы
• Халықаралық байланыстағы шығыс тілі: қоғамдық-саяси аударманың тәжірибесі
• Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтанудың өзекті проблемалары: теориялық және практикалық әдістері
• Шығыс Азиядағы саяси үрдістер мен демократиялық транзит
• Шығыс Азия мемлекеттерінің сыртқы саяси концепциялары мен стратегиясы
• Шығыс Азия мемлекеттерінің экономикасы мен экономикалық саясаты
• Шығыс Азия мемлекеттеріндегі саяси-экономикалық үрдістер
• Шығыс Азия мемлекеттеріндегі этнологиялық және этникалық үрдістер
• Шығыс Азия мемлекеттеріндегі модернизациялық үрдістер
• Шығыс Азиядағы халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері
• Оңтүстік Корея, ҚХР, Жапония арасындағы еркін сауда аймағын құру мәселелері және ҚР сыртқы экономикалық саясаты

Бағдарламаның артықшылықтары:
- шығыстанудағы ғылыми мектептер дәстүрін жалғастыру;
- бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңа әдістер мен техникалық жабдықтар ;
- аймақтану саласы мәселелерін зерттеу методологиясының кең жиынтығы:
- екі шығыс тілін меңгеру;
- екі шығыс тілінде аударма жасау дағдысын игеруі;
- жаһандық геосаяси, саяси және әлеуметтік-экономикалық үдерістерді терең зерттеу;
- Қытай, Араб елдері, Иран, Жапония, Үндістан, Оңтүстік Корея, Түркия сияқты шығыс елдерінің алдыңғы қатарлы ЖООда ғылыми - білім беру тағылымдамасынан өту мүмкіндігі.
Халықаралық байланыстар: студенттер ҚХР, Иран, Жапония, Үндістан, Оңтүстік Корея, Түркия, Египет, Марокко, Иордания елдерінің ЖОО-на оқуға бара алады.
Практика өтетін және жұмысқа тұруы мүмкін орындар: сараптамалық орталықтар, мемлекеттік құрылымдар, ғылыми-зерттеу орталықтары, ғылыми-білім беру орталықтары, шетелдік компаниялар, халықаралық және мемлекеттік емес ұйымдар және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Аймақтану
Мамандық шифры
6M050500
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Аймақтануды зерттеудің әдістемелік негізі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақтық интеграция және халықаралық қатынастар теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dus22sen

Академиялық мақсаттағы негізгі шығыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Вост

Академиялық мақсаттағы шығыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Халықаралық байланыстағы шығыс тілі: қоғамдық-саяси аударманың тәжірибесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dus22sen

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың өзекті мәселелері: теоретикалық және тәжірибелік ұстанымдар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты магистрантардың аймақтық саясат, экономика, мәдениет саласындағы білімдерін жетілдіру. Әлемнің әр түрлі аймақтарындағы даму заңдылықтар мен ұзақ мерзімді тенденцияларды сараптау мен оның теориялық әдістемелік негіздерін сараптай білу. Сонымен бірге, ғаламдық және аймақтық интеграциялық үрдістер мен қатынастардың әдістемелік категорияларын, мәнін теориялық және практикалық мәнін талдай білу.

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың өзекті мәселелері: теориялық және практикалық ұстанымдар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Үлкен Оңтүстік Азия" жоспары және Оңтүстік және Орталық Азиядағы интеграциялық үрдістердің болашағы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттеріндегі модернизациялық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттеріндегі саяси-экономикалық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттеріндегі этнологиялық және этникалық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттеріндегі этносаяси және діни қақтығыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің сыртқы саяси концепциялары мен стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің экономикасы мен экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азиядағы саяси үрдістер мен демократиялық транзит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оңтүстік Корея, ҚХР, Жапония арасындағы еркін сауда аймағын құру мәселелері және ҚР сыртқы экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оңтүстік Корея, ҚХР, Жапония арасындағы еркін сауда аймағын құру мәселелері мен ҚР сыртқы экономикалық саясатын сарптау. Халықаралық сауда, саяси жағдай және сыртқы сауда қатынастары саласындағы мамандар дайындау.

Шығыс Азия мемлекеттеріндегі модернизациялық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің басты мақсаты, Шығыс Азия елдеріндегі модернизациялану үрдістерін сарпатай білу. Шығыс Азия елдерінің модернизациялану кезеңіндегі ұзақ мерзімдегі даму тенденцияларын сараптау мен заңдылықтарын анықтау

Шығыс Азия мемлекеттеріндегі саяси-экономикалық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dus22sen

Шығыс Азия мемлекеттеріндегі этнологиялық және этникалық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - дус22сен

Шығыс Азия мемлекеттерінің сыртқы саяси концепциялары мен стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dus22sen

Шығыс Азия мемлекеттерінің экономикасы мен экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - дус22сен

Шығыс Азиядағы саяси үрдістер мен демократиялық транзит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dus22sen

Шығыс Азиядағы халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты магистранттарда Шығыс Азиядағы халықаралық қатынастар туралы ұғымды қалыптастыру мен аймақ елдерінің сыртқы саясатының негізгі құрылымы мен басым бағыттарын сараптау.

Шығыс елдеріндегі саяси аймақтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Ғылыми-зерттеу
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение