Магистратура
Аударма ісі

Аударма ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

« Аударма ісі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: ACQUIN, 2016
Бағдарлама: 6М020700 – Аударма ісі
Білім беру деңгейі: Магистратура
Емтихандар: Шет тілі, мамандық бойынша емтихан
Білім беру формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
- Аудармашылық қызмет (ауызша, жазбаша);
- Зерттеу құрылымдары - институттар, университеттер, орталықтардағы ғылыми-зерттеу жұмысы;
- ЖОО білім беру қызметі;
- Орта білім, арнайы білім беру орындарындағы қызмет;
-Халықаралық қатынастар саласында, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі және қорғанысы саласындағы қызмет;
- Халықаралық компаниялар, мемлекеттік және жергілікті басқару органдарындағы, бизнес саласындағы ұйымдастырушылық және басқару қызметі;
-Ұлттық, халықаралық ұйымдар мен компанияларда аудармашы-референт қызметі;
- Идеологиялық, мәдени, діни салалардағы жұмыс;
- Туристтік салада қызмет;
- Көші-қон қызмет органдарында жұмыс;
Кәсіби пәндер:
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағылш.тіл);
• Мәдиниетаралық коммуникация және аударма мәселелері;
• Аударматанудағы заманауи тенденциялар;
• Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі;
• Аударматанудағы зерттеу әдістері;
• Шығыс тіліндегі арнайы аударма;
• Шығыс тілінің іскерлік этикет ерекшеліктері;

Білім берудің басымдылықтары:
Қазақстандағы тұңғыш шығыстану саласы бойынша ғылыми мектеп дәстүрлері;
Профессор-оқытушылар құрамының жоғары деңгейі;
Элективті авторлық пәндерді таңдаудың кең мүмкіндігі;
Қазақша, орысша, ағылшынша және шығыс тілдерінде білім алу мүмкіндігі;
Халықаралық байланыстар:
Ынтымақтастық жөнінде келісім-шартқа қол қойылған университеттер: Васэда университеті, Цукуба университеті, Нара университеті (Жапония), Анкара университеті, (Түркия), Тегеран университеті (Иран), Каир университеті (Египет), Иордания университеті (Иордания), Сауд Королі университеті (Сауд Арабиясы), Сонгюнгван университеті, Хангук университеті, Тэгу университеті, Кангнам университеті, Пусан ұлттық университеті, Ханъянг университеті, POSKOTJ ParkFoundation (Корея Республикасы), Ланьчжоу университеті (Қытай), Дж.Неру университеті (Дели, Индия).
Практика өтетін орындар және жұмысқа тұру мүмкіндіктері:
Оқу, ғылыми-зерттеу практикалары база ретінде қолдауға болатын, қол қойылған келісімдер бойынша практика базасы болып саналатын мекемелер, кәсіпорындар және ұйымдарда орындалады. Бұл тектес база ретінде Р.Б.Сүлейменов атындағы шығыстану институты, Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасы саналады. Бірінші және екінші шет тілі елдерінде кемінде бір семестр бойы зерттеу жүргізу міндетті болып саналады. Шет елдерге бару мақсаты - шетелдік орталықтар мен университеттерде ғылми-зерттеу жұмысын жүргізу.
Шығыс тілін жетік меңгерген аударма ісі мамандары түрлі мемлекеттік мекемелерде - халықаралық қатынастар саласында, Қазақстандағы шетелдік елшіліктерде, ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс, ішкі істер саласындағы мекемелерде, ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысатын зерттеу құрылымдарында - институттар, университеттер, орталықтарда, түрлі деңгейдегі білім беру саласы мекемелерінде, сонымен қатар мемлекеттік емес құрылымдарда жұмыс істей алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Аударма ісі
Мамандық шифры
6M020700
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
160
ОРЫС
160

пәндер

Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі Современная методология теории и практики перевода Modern Methodology of Theory and Practice of Translation

Аударматанудағы заманауи тенденциялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Академиялық мақсаттағы шығыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Аударманың жалпы теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аударманың жалпы теориясы /Общая теория перевода / The General Theory of Translation

Аударматанудағы заманауи тенденциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Ғылыми-техникалық мәтіндер аудармасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жапон тіліндегі келіссөз жүргізу практикасы және сөйлеу этикеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнде ресми шығыс тілі, Жапонияда кәсіпкерлікті жүргізу ерекшеліктері және шығыс менталитетінің ерекшелігін еске ала отырып келіссөздер жүргізу практикасы оқытылады. Оқытылатын шығыс тілінде әртүрлі ресми құжаттармен практикалық жұмыс жасай білу көзделеді (келісім шарттар, өтініштер, анықтамалар, қолдаухаттар, мінездемелер,кіріс, шығыс қатынас қағаздары, ресми және іскерлік хаттар). Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - тілдік білімдері және басқа

Заманауи араб терминологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Кез келген тілдің терминологиясы қазіргі қоғамның әлеуметтік өмір саласында прогреспен шартталған ғылым мен техниканың белгілі бір этапта өзіндік дамуы мен үздіксіз трансформация жағдайындағы күрделі лексикалық жүйені құрайды. Ғылыми-техникалық прогрестің әрбір жаңа орамымен және жаңа технологиялардың дамуымен пайда болған ұғымдарға атаулар мен анықтамаларды беруді қажет етеді. Осылай қазіргі араб тілінің терминологиялық фонды жаңа терминологиялық бірліктермен толықтырылуда, терминқұрылымның тұрақты әртүрлі тәсілдері арқылы, осы процестің синхрондығына орай бір саладығы термин басқа саладағы терминдермен тығыз байланыста. Беріліп отырған пәннің негізгі міндеттері ол қазіргі даму этапындағы заманауи араб тілінің терминқұрылым жүйесін зерттеу, тілдің терминқұрылымдағы әртүрлі құрылымдық семантикалық ерекшеліктерін айқындау, және тілдің терминқұрылымының негізгі тәсілдерін жүйелеу және реттеу болып табылады. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар төмендегідей білім мен компетенцияларды игереді: - тілдегі терминдердің қолданыс жиілігі мен игерімділік деңгейін саралау; - заманауи араб тілінің терминдерін қолдана алу дағдысына ие болу; – терминдерден кірме сөздерді ажырата білу; – араб тілінің әртүрлі терминқұрылым тәсілдерін анықтау; - араб тілінің әлемдік бейнесін қалыптастыру, өз мәдениеті мен шет елдің мәдениетін салыстыра алу машығын дамыту және сол елдің адамымен өзара түсіністікте болу.

Заманауи парсы терминологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Кез келген тілдің терминологиясы қазіргі қоғамның әлеуметтік өмір саласында прогреспен шартталған ғылым мен техниканың белгілі бір этапта өзіндік дамуы мен үздіксіз трансформация жағдайындағы күрделі лексикалық жүйені құрайды. Ғылыми-техникалық прогрестің әрбір жаңа орамымен және жаңа технологиялардың дамуымен пайда болған ұғымдарға атаулар мен анықтамаларды беруді қажет етеді. Осылай қазіргі парсы тілінің терминологиялық фонды жаңа терминологиялық бірліктермен толықтырылуда, терминқұрылымның тұрақты әртүрлі тәсілдері арқылы, осы процестің синхрондығына орай бір саладығы термин басқа саладағы терминдермен тығыз байланыста. Беріліп отырған пәннің негізгі міндеттері ол қазіргі даму этапындағы заманауи парсы тілінің терминқұрылым жүйесін зерттеу, тілдің терминқұрылымдағы әртүрлі құрылымдық семантикалық ерекшеліктерін айқындау, және тілдің терминқұрылымының негізгі тәсілдерін жүйелеу және реттеу болып табылады. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар төмендегідей білім мен компетенцияларды игереді: - тілдегі терминдердің қолданыс жиілігі мен игерімділік деңгейін саралау; - заманауи парсы тілінің терминдерін қолдана алу дағдысына ие болу; – терминдерден кірме сөздерді ажырата білу; – парсы тілінің әртүрлі терминқұрылым тәсілдерін анықтау; - парсы тілінің әлемдік бейнесін қалыптастыру, өз мәдениеті мен шет елдің мәдениетін салыстыра алу машығын дамыту және сол елдің адамымен өзара түсіністікте болу.

Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби мақсаттарға арналған шығыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост

Корей тілінің келіссөз жүргізу практикасы және сөйлеу этикеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнде ресми шығыс тілі, Кореяда кәсіпкерлікті жүргізу ерекшеліктері және шығыс менталитетінің ерекшелігін еске ала отырып келіссөздер жүргізу практикасы оқытылады. Оқытылатын шығыс тілінде әртүрлі ресми құжаттармен практикалық жұмыс жасай білу көзделеді (келісім шарттар, өтініштер, анықтамалар, қолдаухаттар, мінездемелер,кіріс, шығыс қатынас қағаздары, ресми және іскерлік хаттар). Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - қоғамдық және мәдени құбылыст

Қазіргі шығыс тілінің терминологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қауіпсіздік саласындағы аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қытай тіліндегі келіссөз жүргізу практикасы және сөйлеу этикеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән іскерлік шығыс тілі тереңдетіліп оқытылады. Шығыс елдерінде бизнес жүргізу ерекшеліктері мен шығыс ментали-тетінің ерекшеліктерін ескере отырып, келіссөз жүргізу практикасы оқытылады. Оқитын шығыс тілінде әртүрлі ресми құжаттармен (келіссөз, өтініш, анықтама, мінездеме, қолдаухат, кіріс және шығыс қатынас хаттары, ресми және бизнес қатынас хаттары т.б.) жұмыс істеу практикасы жүргізіледі. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - тілдік білімдері және басқа е

Мәдениетаралық коммуникация үдерісіндегі аударма мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәдениетаралық коммуникация кезіндегі эквивалентті жазбаша аударманы қамтамасыз ету үшін лингвистикалық және аудармашылық компетенцияларды дамыту курстың мақсаты болып табылады. Курсттың негізгі міндетері: - жазбаша аударманың әртүрлі аспектілерінде қолданылатын зерттеу әдістері мен жалпы теориялық концепцияларды зерттеу; - түпкі мәтінді редакциялау, бастапқы мәтінді қайта кодировка жасау және саралау машықтарын жетілдіру. Модульдің аяғына таман білім алушы төмендегідей машықтарға үйренеді: - жазбаша аударма үдерістерінің ерекшеліктері, жазбаша аударма үдерістерінің кезеңдері, әр кезеңдегі жұмыс тәсілдері мен технологиялары; - жазбаша аударма саласында аудармашыға қойылатын талаптар; істеу білу керек: - тұпнұсқа мәтінін саралау, стандартты және стандартты емес аударма мәселелерін әр түрлі аударма трансформацияларын қолдана отырып оларды шешу тәсілдерін таңдау; - лексикалық, грамматикалық, стилитстикалық трансформациялар жүйесін түпкі мәтінді тілдік жаңғыртудың құралы ретінде қолдану; төмендегідей дағдыларға: - түпкі мәтіндегі автордың ойын негізге ала отырып аударылатын мәтіннің кодын өзгерту және басқа тілді алушыларға мәтінді қайта бағдарлау; - аударылатын мәтінді редакциялау; - әртүрлі деңгейдегі күрделіліктегі мәтінді аудару тәжірбиесін қорытындылау; - кәсіби түрде сөздіктермен, анықтамалармен және басқа да ақпарат көздерімен қолдану; - электрондық сөздіктер мен мәтіндік редактор және т.б. компьютерлік бағдарламаларыды қолдану.

Мәтінді лингвистикалық талдау әдістері және аудармашылық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мультимедиялық ортадағы текст анализі және трансмедиялық аударма мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын тілдегі синхронды аударма (жоғары деңгей)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын тілдегі ілеспе аударма (жоғары деңгей)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Практикалық риторика және ауызша аударма техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастар саласындағы аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс тілі жазба аудармасының теориясы мен практикасы1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты тіларалық коммуникация жағдайындағы эквиваленттік жазбаша аудармамен қамтамасыз ету үшін лингвисткалық және аудармашылық компетенцияларды дамыту болып табылады. Курстың негізгі міндеттері болып: - жазбаша аударманың әртүрлі аспектілері мен зерттеу әдістерінде қолданатын жалпы теориялық концепцияларды зерттеу; - саралау дағдыларын жетілдіру және бастапқы мәтіннің кодын өзгерту, ақырғы мәтінді редакциялау. 1 пәнді оқудың нәтижесінде, магистранттар келесі құзыреттерге ие болады: - жазбаша аударма үдерістерінің ерекшеліктері, жазбаша аударма үдерістерінің кезеңдері, әр кезеңдегі жұмыс тәсілдері мен технологиялары; - жазбаша аударма саласында аудармашыға қойылатын талаптар; істеу білу керек: - тұпнұсқа мәтінін саралау, стандартты және стандартты емес аударма мәселелерін әр түрлі аударма трансформацияларын қолдана отырып оларды шешу тәсілдерін таңдау; - лексикалық, грамматикалық, стилитстикалық трансформациялар жүйесін түпкі мәтінді тілдік жаңғыртудың құралы ретінде қолдану; төмендегідей дағдыларға: - түпкі мәтіндегі автордың ойын негізге ала отырып аударылатын мәтіннің кодын өзгерту және басқа тілді алушыларға мәтінді қайта бағдарлау; - аударылатын мәтінді редакциялау; - әртүрлі деңгейдегі күрделіліктегі мәтінді аудару тәжірбиесін қорытындылау; - кәсіби түрде сөздіктермен, анықтамалармен және басқа да ақпарат көздерімен қолдану; - электрондық сөздіктер мен мәтіндік редактор және т.б. компьютерлік бағдарламаларыды қолдану.

Шығыс тілінде сөйлеу этикеті және келіссөз практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс тіліндегі арнайы аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән басқа тілдің құралдары арқылы әртүрлі ғылымдар саласы мен адамның қызметіндігі жазбаша және ауызша тілдесу мәтіндерін тасымалдау мәселелерін қарастырады. Бұл мәтіндердің ерекшелігі терминдерді қолдану арқылы ойды анық білдіре алуда. Арнайы аудармаға жататындар: әскери, заңгерлік, медициналық, техникалық және т.б., яғни арнайы мәтіннің терминалогиялық белгілеулер мен олардың тілдік ерекшеліктерін талдай алу білімін қажет ететін аудармалар. Пәннің мақсаты білім алушылардың бойына шығыс тіліндегі арнайы аударма саласындағы кәсіби қызметін асыра алатын дағдыларды қалыптастыру. Білім алушылар пәнді игерудің нәтижесінде төмендегідей компетенцияларды меңгереді: - шығыс тіліндегі арнайы мәтіндерде еркін бағдарлану шеберліктері мен дағдыларын тереңдету; - кәсіби тақырыптар бойынша шығыс тілінде сұхбаттаса алу және хабарлама жасай алу; - кәсіби тақырыптар шеңберінде шығыс тілінен қазақ, орыс тілдеріне, қазақ, орыс тілдерінен шығыс тілдеріне жазбаша және ауызша аудармалар жасау.

Шығыс тіліндегі арнайы аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән басқа тілдің құралдары арқылы әртүрлі ғылымдар саласы мен адамның қызметіндігі жазбаша және ауызша тілдесу мәтіндерін тасымалдау мәселелерін қарастырады. Бұл мәтіндердің ерекшелігі терминдерді қолдану арқылы ойды анық білдіре алуда. Арнайы аудармаға жататындар: әскери, заңгерлік, медициналық, техникалық және т.б., яғни арнайы мәтіннің терминалогиялық белгілеулер мен олардың тілдік ерекшеліктерін талдай алу білімін қажет ететін аудармалар. Пәннің мақсаты білім алушылардың бойына шығыс тіліндегі арнайы аударма саласындағы кәсіби қызметін асыра алатын дағдыларды қалыптастыру. Білім алушылар пәнді игерудің нәтижесінде төмендегідей компетенцияларды меңгереді: - шығыс тіліндегі арнайы мәтіндерде еркін бағдарлану шеберліктері мен дағдыларын тереңдету; - кәсіби тақырыптар бойынша шығыс тілінде сұхбаттаса алу және хабарлама жасай алу; - кәсіби тақырыптар шеңберінде шығыс тілінен қазақ, орыс тілдеріне, қазақ, орыс тілдерінен шығыс тілдеріне жазбаша және ауызша аудармалар жасау.

Шығыс тіліндегі арнайы аударма1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән басқа тілдің құралдары арқылы әртүрлі ғылымдар саласы мен адамның қызметіндігі жазбаша және ауызша тілдесу мәтіндерін тасымалдау мәселелерін қарастырады. Бұл мәтіндердің ерекшелігі терминдерді қолдану арқылы ойды анық білдіре алуда. Арнайы аудармаға жататындар: әскери, заңгерлік, медициналық, техникалық және т.б., яғни арнайы мәтіннің терминалогиялық белгілеулер мен олардың тілдік ерекшеліктерін талдай алу білімін қажет ететін аудармалар. Пәннің мақсаты білім алушылардың бойына шығыс тіліндегі арнайы аударма саласындағы кәсіби қызметін асыра алатын дағдыларды қалыптастыру. Білім алушылар пәнді игерудің нәтижесінде төмендегідей компетенцияларды меңгереді: - шығыс тіліндегі арнайы мәтіндерде еркін бағдарлану шеберліктері мен дағдыларын тереңдету; - кәсіби тақырыптар бойынша шығыс тілінде сұхбаттаса алу және хабарлама жасай алу; - кәсіби тақырыптар шеңберінде шығыс тілінен қазақ, орыс тілдеріне, қазақ, орыс тілдерінен шығыс тілдеріне жазбаша және ауызша аудармалар жасау.

Шығыс тіліндегі арнайы аударма2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән басқа тілдің құралдары арқылы әртүрлі ғылымдар саласы мен адамның қызметіндігі жазбаша және ауызша тілдесу мәтіндерін тасымалдау мәселелерін қарастырады. Бұл мәтіндердің ерекшелігі терминдерді қолдану арқылы ойды анық білдіре алуда. Арнайы аудармаға жататындар: әскери, заңгерлік, медициналық, техникалық және т.б., яғни арнайы мәтіннің терминалогиялық белгілеулер мен олардың тілдік ерекшеліктерін талдай алу білімін қажет ететін аудармалар. Пәннің мақсаты білім алушылардың бойына шығыс тіліндегі арнайы аударма саласындағы кәсіби қызметін асыра алатын дағдыларды қалыптастыру. Білім алушылар пәнді игерудің нәтижесінде төмендегідей компетенцияларды меңгереді: - шығыс тіліндегі арнайы мәтіндерде еркін бағдарлану шеберліктері мен дағдыларын тереңдету; - кәсіби тақырыптар бойынша шығыс тілінде сұхбаттаса алу және хабарлама жасай алу; - кәсіби тақырыптар шеңберінде шығыс тілінен қазақ, орыс тілдеріне, қазақ, орыс тілдерінен шығыс тілдеріне жазбаша және ауызша аудармалар жасау.

Шығыс тіліндегі арнайы аударма3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән басқа тілдің құралдары арқылы әртүрлі ғылымдар саласы мен адамның қызметіндігі жазбаша және ауызша тілдесу мәтіндерін тасымалдау мәселелерін қарастырады. Бұл мәтіндердің ерекшелігі терминдерді қолдану арқылы ойды анық білдіре алуда. Арнайы аудармаға жататындар: әскери, заңгерлік, медициналық, техникалық және т.б., яғни арнайы мәтіннің терминалогиялық белгілеулер мен олардың тілдік ерекшеліктерін талдай алу білімін қажет ететін аудармалар. Пәннің мақсаты білім алушылардың бойына шығыс тіліндегі арнайы аударма саласындағы кәсіби қызметін асыра алатын дағдыларды қалыптастыру. Білім алушылар пәнді игерудің нәтижесінде төмендегідей компетенцияларды меңгереді: - шығыс тіліндегі арнайы мәтіндерде еркін бағдарлану шеберліктері мен дағдыларын тереңдету; - кәсіби тақырыптар бойынша шығыс тілінде сұхбаттаса алу және хабарлама жасай алу; - кәсіби тақырыптар шеңберінде шығыс тілінен қазақ, орыс тілдеріне, қазақ, орыс тілдерінен шығыс тілдеріне жазбаша және ауызша аудармалар жасау.

Шығыс тіліндегі арнайы аударма8
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс тіліндегі аударма қызметінің тренингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – оқытылатын тілге шығыс мәтіндерін аудару бойынша практикалық дәрістер. Сонымен қатар шығыс тілінің білімін тиімді қолданатын тренингтер. Бұл тренингтер нәтижесинде магистранттар заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып библиографиялық жұмысты жүргізуді үйрену қажет, ғылыми зерттеудің нәтижелерін ана тілінде және оқытылатын тілде ғылыми мақалалар, рефераттар, есептер түрінде тапсырып отыру қажет. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар төмендегідей білім мен компетен

Шығыс тіліндегі аударманың лингвостилистикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс тіліндегі аударманың лингво-стилистикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аударма теориясы мен аударманың практикалық аспектісі салалары жөнінде біліммен қамтамасыз ету пәнді оқытудың мақсаты болып табылады, бұл білім алушыларда кәсіби коммуникация аясында ауызша және жазбаша түрде аудармашылық жұмысты іске асыру үшін қажетті білім мен шеберлікті қалыптастыруды ойластырады. Реалийлер мен баламасы жоқ лексикаларды аудару. Стилистикалық редакциялау және түзету. Бір мәтіннің әртүрлі нұсқадағы аудармаларына салыстырмалы талдау жасау. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистран

Шығыс тіліндегі аудармашылық семантография негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ауызша ілеспелі аударма саласындағы аудармашылық компетенцияның бірі ол кез келген ұзақтықтағы сөзді түсіріп алуға мүмкіндік беретін арнайы жазба түрін меңгеру. Бұл функция үздіксіз стрестік жағдайда болатын аудармашының қызметінде өте маңызды. Жазбалар күйіндегі «қағаздық ес» қуат көзін сақтаушы болып келеді, сондықтан аудармашының кәсіби мансабындағы валеологиялық фактор болып табылады. Аудармашылық семантаграфия түсінігі сияқты теориалық мәселелері мен оның атқарымдары және ерекшеліктері қара

Шығыс тіліндегі аударылатын мәтіндерді редакциялау, рефераттау негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аудармашы ғылыми, техникалық, заңгерлік және т.б. шығыс тіліндегі басқа да арнайы әдебиетпен жұмыс істегенде мазмұнын тез және қатесіз ұғынып, оқытылып жатқан тілде әртүрлі мәтіндерді аударып қана қоймай, ана тілінде осы материалдардың қысқаша және жалпылама мазмұнын айтып үйрену керек, яғни рефераттау өнерін меңгеру қажет. Рефераттау аударма қызметінің түрі. Рефераттау маңызы. Аударманы редакциялау ерекшеліктері. Шығыс тіліндегі мәтіндерді редакциялау және рефераттау негіздерімен таныстыру пәнн

Шығыс тіліндегі ауызша аударманың спецификасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты ауызша аударма теория мен практика мәселелерін жүйелеу, оның практикалық жүзеге асыру механизмдері мен спецификасын зерттеу; аударма трансформацияларын, тілдік компрессияларын талдау, жаңа бағыттар мен заманауи инновациялық технологияларды жүйелі меңгеру және ықтималды болжау механизмдері болып табылады. 2-ші пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегідей компетенцияларды меңгереді: - кәсіптік компетенциялардың тілдік параметрлерін еркін меңгеріп, ғылыми мәселелрді шешу барысында басқа пәндік саладағы эксперттермен әлеуметтік тұрғыда өзара әрекеттесе және ынтымақтаса алады ; - арнайы әдебиет пен ғылыми-техникалық ақпаратты, өзінің кәсіптік қызметіне қатысты отандық және шетелдік жетістіктерді қолдана алатын болады.

Шығыс тіліндегі гуманитарлық аударма практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән гуманитарлық саладағы аудармашы жұмысының негізгі мәселелерін жарықтандыруға бағытталған. Пәннің мақсаты мен міндеттері ол аудармашы-гуманитарий міндетті түрде ұстанатын және шығыс тіліндегі гуманитарлық мәтіндерде еркін бағдарлана алатын дағдылар мен шеберлікті дамытуды көздейтін, нақты әдістемелік нұсқамаларды ашатын аударманың технологиясын зерттеуге көңіл бөлетін аударманың теориалық мәселелерін және аударма практикасының мәселелерін қарастыру. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар төмендегідей білім мен компетенцияларды игереді: - аударматанудың негізгі теориалық ережелерін білуді; - аударма технологиясын білуді; - мәтінді аудармаға дайындаудың бастапқы кезңінде оның тақырыптық қатыстылығын анықтау мақсатында мәтінге жалпы кәсіби мағыналық талдау жасай алу; - аудармаға ұсынылатын мәтіннің апараттық мәнісін тіреуші кілт терминдерін ажырата білу; - мәтінді грамматикалық және семантикалық синтагматикалық құрылымын өзгерту дағдыларын меңгеру керек.

Шығыс тіліндегі гуманитарлық аударма практикасы8
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән гуманитарлық саладағы аудармашы жұмысының негізгі мәселелерін жарықтандыруға бағытталған. Пәннің мақсаты мен міндеттері ол аудармашы-гуманитарий міндетті түрде ұстанатын және шығыс тіліндегі гуманитарлық мәтіндерде еркін бағдарлана алатын дағдылар мен шеберлікті дамытуды көздейтін, нақты әдістемелік нұсқамаларды ашатын аударманың технологиясын зерттеуге көңіл бөлетін аударманың теориалық мәселелерін және аударма практикасының мәселелерін қарастыру. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар төмендегідей білім мен компетенцияларды игереді: - аударматанудың негізгі теориалық ережелерін білуді; - аударма технологиясын білуді; - мәтінді аудармаға дайындаудың бастапқы кезңінде оның тақырыптық қатыстылығын анықтау мақсатында мәтінге жалпы кәсіби мағыналық талдау жасай алу; - аудармаға ұсынылатын мәтіннің апараттық мәнісін тіреуші кілт терминдерін ажырата білу; - мәтінді грамматикалық және семантикалық синтагматикалық құрылымын өзгерту дағдыларын меңгеру керек.

Шығыс тіліндегі гуманитарлық аударманың теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шығыс тілінің гуманитарлық аударма теориясының негізідері лингвистикалық аударма теориясының бір бөлігін құрайды. Аударманың жеке теориялары және арнайы аударма теорияларымен қатар аударманың беріліп отырған бір тілден екінші бір басқа тілге аударманың лингвистикалық аспектілерін зерттейді. Әртүрлі типтегі және жанрдағы мәтінді аудару процессінің ерекшеліктерін және оның осы процеске тілдік формалар мен оның жүзеге асырылу жағдайларын зерттейді. Бұл пән жеке және арнайы аударма теорияларының негізгі түсініктерін айқындайды және теориялық дәйектеме береді. Жеке және арнайы аударманың теориялары аударманың жалпы теориясындағы белгілі бір аударманың типтері мен түрлеріне қатысты ережелерді нақтылап береді. - аударманың жалпы лингвистикалық негіздерін сипаттап бере алу, яғни аударма процесінің негізінде қандай тілдік жүйе мен тілдің функциялану заңдылықтары жатқанын көрсету, осы процесті мүмкін ететін оның мінезі мен шекарасын анықтайтын; - аударманы лингвистиканың зерттеу объектісі етіп анықтап беру; - аударма мен түпнұсқа мәтіндерінің коммуникативтік теңдігінің негіздері ретінде аударма эквиваленттілігінің маңызын айқындай білу; - әртүрлі тілдер комбинациясына жеке және арнайы аударма теорияларының құрылу ерекшеліктері мен жалпы принциптер туралы білімді меңгеру.

Шығыс тіліндегі гуманитарлық аударманың теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шығыс тілінің гуманитарлық аударма теориясының негізідері лингвистикалық аударма теориясының бір бөлігін құрайды. Аударманың жеке теориялары және арнайы аударма теорияларымен қатар аударманың беріліп отырған бір тілден екінші бір басқа тілге аударманың лингвистикалық аспектілерін зерттейді. Әртүрлі типтегі және жанрдағы мәтінді аудару процессінің ерекшеліктерін және оның осы процеске тілдік формалар мен оның жүзеге асырылу жағдайларын зерттейді. Бұл пән жеке және арнайы аударма теорияларының негізгі түсініктерін айқындайды және теориялық дәйектеме береді. Жеке және арнайы аударманың теориялары аударманың жалпы теориясындағы белгілі бір аударманың типтері мен түрлеріне қатысты ережелерді нақтылап береді. - аударманың жалпы лингвистикалық негіздерін сипаттап бере алу, яғни аударма процесінің негізінде қандай тілдік жүйе мен тілдің функциялану заңдылықтары жатқанын көрсету, осы процесті мүмкін ететін оның мінезі мен шекарасын анықтайтын; - аударманы лингвистиканың зерттеу объектісі етіп анықтап беру; - аударма мен түпнұсқа мәтіндерінің коммуникативтік теңдігінің негіздері ретінде аударма эквиваленттілігінің маңызын айқындай білу; - әртүрлі тілдер комбинациясына жеке және арнайы аударма теорияларының құрылу ерекшеліктері мен жалпы принциптер туралы білімді меңгеру.

Шығыс тіліндегі екі жақты аударма практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ және орыс тілдері мен шығыс тілдерін қолданатын әртүрлі елдер мен мәдениет иелерінің арасындағы әртүрлі байланыстар мен ақпараттық алмасуды жүзеге асыру барысында жоғарғы сапалы ауызша екіжақты аудармамен камтамасыз ету, аударманың практикалық дағдыларын қалыптастыру курстың мақсаты болып келеді. Ауызша аударманың теориалық негіздері. Ауызша аударманың теориялық модельдері аударма қызметінің түрі ретінде. Мағыналық компоненттерді жеткізу тәсілдері. Тілдік болжам. Реңкілі білімдердің рөлі. Білім алушылар пәнді игерудің нәтижесінде төмендегідей компетенцияларды меңгереді: - оқытылған пәндердің мағыналық аппараты мен кәсіби қызметпен арақатынасын белгілеу; - мәтіннің функционально-стильдік сипаттамаларын, прагматикалық және экстралингвистикалық факторларына көңіл бөле отырып, мәтін аудармасының тұтастылық стратегиясын қалыптастыра алу; - аударманың техникалық тәсілдерін игеру (трансформациялармен, қосымшалармен, өткізіп тастаумен, компрессиямен, компенсациямен);

Шығыс тіліндегі екі жақты аударма практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс тіліндегі жазба аудармасының теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіларалық коммуникация кезіндегі эквивалентті жазбаша аударманы қамтамасыз ету үшін лингвистикалық және аудармашылық компетенцияларды дамыту курстың мақсаты болып табылады. Курсттың негізгі міндетері: - жазбаша аударманың әртүрлі аспектілерінде қолданылатын зерттеу әдістері мен жалпы теориялық концепцияларды зерттеу; - түпкі мәтінді редакциялау, бастапқы мәтінді қайта кодировка жасау және саралау машықтарын жетілдіру. Модульдің аяғына таман білім алушы төмендегідей машықтарға үйренеді: - жазбаша аударма үдерістерінің ерекшеліктері, жазбаша аударма үдерістерінің кезеңдері, әр кезеңдегі жұмыс тәсілдері мен технологиялары; - жазбаша аударма саласында аудармашыға қойылатын талаптар; істеу білу керек: - тұпнұсқа мәтінін саралау, стандартты және стандартты емес аударма мәселелерін әр түрлі аударма трансформацияларын қолдана отырып оларды шешу тәсілдерін таңдау; - лексикалық, грамматикалық, стилитстикалық трансформациялар жүйесін түпкі мәтінді тілдік жаңғыртудың құралы ретінде қолдану; төмендегідей дағдыларға: - түпкі мәтіндегі автордың ойын негізге ала отырып аударылатын мәтіннің кодын өзгерту және басқа тілді алушыларға мәтінді қайта бағдарлау; - аударылатын мәтінді редакциялау; - әртүрлі деңгейдегі күрделіліктегі мәтінді аудару тәжірбиесін қорытындылау; - кәсіби түрде сөздіктермен, анықтамалармен және басқа да ақпарат көздерімен қолдану; - электрондық сөздіктер мен мәтіндік редактор және т.б. компьютерлік бағдарламаларыды қолдану.

Шығыс тіліндегі мәтіндерді редакциялау, рефераттау теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс тілінің ауызша аударма спецификасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс тілінің ғылыми және техникалық аудармасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән басқа тілдің құралдары арқылы адамзат қызметі мен ғылымның әртүрлі салаларындағы жазбаша және ауызша мәтіндердің беріліс мәселелерін қамтиды. Бұл мәтіндердің ерекшелігі терминдерді қолдану арқылы ең анық ойын жеткізу болып табылады. Шығыс тілінде ғылыми және техникалық аударма саласында білім алушыларда кәсіптік қызметті жүзеге асыртатын нақыштарды қалыптастыру пәннің мақсаты болып келеді. Пәнді оқу нәтижесінде төмендегідей компетенцияларды меңгереді: - шығыс тіліндегі арнайы мәтіндердің еркін жөнін білу машықтары мен дағдыларын тереңдету; - шығыс тілінде кәсіптік тақырыпта әңгімелесе білу және хабар жасай білу; - кәсіптік тақырып шеңберінде шығыс тілінен орысша/қазақшаға және орысша/қазақшадан жазбаша мен ауызша аударма жасай алуды.

Шығыс тілінің іскерлік этикет ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс тілінің іскерлік этикет ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Беріліп отырған модуль бойынша оқыту барысында тілдің мағлұматтары бойынша шығыс қоғамдарының тілдік менталитеті және оның фразеологиялық, паремиологиялық қоры қайта құрылады. Шығыс мәдениеті мен шығыс тілінің теоретикалық мәлімет базасының негізінде мәдениет пен тілдің, әлем мен тілдің өзара сәулелену мәселелері зерттеледі. «Жаһандану» мен «барлық нәрсенің барлық жағынан интеграциалану» фонында гуманитарлық ғылымдарда тілдік менталитетті ерекше интегративті пән ретінде зерттеу идея пайда болып отыр. Тілдегі адами фактор, антропоцентристікпен байланысты гуманитарлық білімдердің доминантының өзгеруі бұл мәселеде маңызды рөл ойнайды. Беріліп отырған құбылысты зерттеу жолдарын нақтылау модульдің мақсаты болып табылады. Сонымен өатар, беріліп отырған модульде Шығыс менталитетінің ерекшеліктерін ескере отырып Шығыс елдеріндегі бизнесті жүргізу ерекшеліктері мен келіссөздер жүргізу практикасы, яғни іскерлік шығыс тілі тереңірек зерттеледі. Зерттеліп отырған шығыс тілінде әртүрлі ресми документтермен (келіссөздер, өтініштер, анықтамалар, мінездемелер, кіріс пен шығыс қатынас қағаздары, ресми және бизнес хат жазысу және т.б.). Модульдің аяғына таман білім алушы: - ғылыми ақпаратты қорытындылауды, жалпы білім контекстісінде жаңа ғылыми факторларды құруды, әртүрлі деңгейдегі қиындықтағы бейстандарттық мәселелерді орындау үшін сабақтас ғылымдардың концептуальдық және методологиялық аппаратты қолдануды меңгереді; - кеңестік, сараптамалық, басқарушылық және ұйымдастырушылық дағдыларын бойларына сіңіреді; - қоғам мен өндірістік қажеттіліктер мен қоғамдық және этикалық құндылықтар мен өзінің жеке қызығушылықтар ара қатынасын белгілей алатын болады; - тілдік білімін, басқа елдердің мәдениеті мен дәстүрі туралы білімін қолдана отырып, халықаралық бизнес ортасында жұмыс істей алатын болады; - кәсіпкерлік пен инициативаға бейімділікті, сценарилерді жобалауды, жобаларды жасау дағдыларын игереді.

Шығыс тілінің іскерлік этикет ерекшеліктері1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Беріліп отырған модуль бойынша оқыту барысында тілдің мағлұматтары бойынша шығыс қоғамдарының тілдік менталитеті және оның фразеологиялық, паремиологиялық қоры қайта құрылады. Шығыс мәдениеті мен шығыс тілінің теоретикалық мәлімет базасының негізінде мәдениет пен тілдің, әлем мен тілдің өзара сәулелену мәселелері зерттеледі. «Жаһандану» мен «барлық нәрсенің барлық жағынан интеграциалану» фонында гуманитарлық ғылымдарда тілдік менталитетті ерекше интегративті пән ретінде зерттеу идея пайда болып отыр. Тілдегі адами фактор, антропоцентристікпен байланысты гуманитарлық білімдердің доминантының өзгеруі бұл мәселеде маңызды рөл ойнайды. Беріліп отырған құбылысты зерттеу жолдарын нақтылау модульдің мақсаты болып табылады. Сонымен өатар, беріліп отырған модульде Шығыс менталитетінің ерекшеліктерін ескере отырып Шығыс елдеріндегі бизнесті жүргізу ерекшеліктері мен келіссөздер жүргізу практикасы, яғни іскерлік шығыс тілі тереңірек зерттеледі. Зерттеліп отырған шығыс тілінде әртүрлі ресми документтермен (келіссөздер, өтініштер, анықтамалар, мінездемелер, кіріс пен шығыс қатынас қағаздары, ресми және бизнес хат жазысу және т.б.). Модульдің аяғына таман білім алушы: - ғылыми ақпаратты қорытындылауды, жалпы білім контекстісінде жаңа ғылыми факторларды құруды, әртүрлі деңгейдегі қиындықтағы бейстандарттық мәселелерді орындау үшін сабақтас ғылымдардың концептуальдық және методологиялық аппаратты қолдануды меңгереді; - кеңестік, сараптамалық, басқарушылық және ұйымдастырушылық дағдыларын бойларына сіңіреді; - қоғам мен өндірістік қажеттіліктер мен қоғамдық және этикалық құндылықтар мен өзінің жеке қызығушылықтар ара қатынасын белгілей алатын болады; - тілдік білімін, басқа елдердің мәдениеті мен дәстүрі туралы білімін қолдана отырып, халықаралық бизнес ортасында жұмыс істей алатын болады; - кәсіпкерлік пен инициативаға бейімділікті, сценарилерді жобалауды, жобаларды жасау дағдыларын игереді.

Шығыс тілінің іскерлік этикет ерекшеліктері2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Беріліп отырған модуль бойынша оқыту барысында тілдің мағлұматтары бойынша шығыс қоғамдарының тілдік менталитеті және оның фразеологиялық, паремиологиялық қоры қайта құрылады. Шығыс мәдениеті мен шығыс тілінің теоретикалық мәлімет базасының негізінде мәдениет пен тілдің, әлем мен тілдің өзара сәулелену мәселелері зерттеледі. «Жаһандану» мен «барлық нәрсенің барлық жағынан интеграциалану» фонында гуманитарлық ғылымдарда тілдік менталитетті ерекше интегративті пән ретінде зерттеу идея пайда болып отыр. Тілдегі адами фактор, антропоцентристікпен байланысты гуманитарлық білімдердің доминантының өзгеруі бұл мәселеде маңызды рөл ойнайды. Беріліп отырған құбылысты зерттеу жолдарын нақтылау модульдің мақсаты болып табылады. Сонымен өатар, беріліп отырған модульде Шығыс менталитетінің ерекшеліктерін ескере отырып Шығыс елдеріндегі бизнесті жүргізу ерекшеліктері мен келіссөздер жүргізу практикасы, яғни іскерлік шығыс тілі тереңірек зерттеледі. Зерттеліп отырған шығыс тілінде әртүрлі ресми документтермен (келіссөздер, өтініштер, анықтамалар, мінездемелер, кіріс пен шығыс қатынас қағаздары, ресми және бизнес хат жазысу және т.б.). Модульдің аяғына таман білім алушы: - ғылыми ақпаратты қорытындылауды, жалпы білім контекстісінде жаңа ғылыми факторларды құруды, әртүрлі деңгейдегі қиындықтағы бейстандарттық мәселелерді орындау үшін сабақтас ғылымдардың концептуальдық және методологиялық аппаратты қолдануды меңгереді; - кеңестік, сараптамалық, басқарушылық және ұйымдастырушылық дағдыларын бойларына сіңіреді; - қоғам мен өндірістік қажеттіліктер мен қоғамдық және этикалық құндылықтар мен өзінің жеке қызығушылықтар ара қатынасын белгілей алатын болады; - тілдік білімін, басқа елдердің мәдениеті мен дәстүрі туралы білімін қолдана отырып, халықаралық бизнес ортасында жұмыс істей алатын болады; - кәсіпкерлік пен инициативаға бейімділікті, сценарилерді жобалауды, жобаларды жасау дағдыларын игереді.

Ілеспелі аударма практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Беріліп отырған пән парақтан ауызша аударма мен ауызша аударманың бір түрі ретіндегі ілеспелі екіжақты аударманың машықтарын дамытады, және ілеспелі аударманың дағдылары мен машықтарына қатысты салыстырмалы түрде қысқа мерзімде магистранттарға негізгі білім береді. Пәнді оқудың нәтижесінде магистранттар төмендегідей компетенцияларды меңгереді: - аударматанудың негізгі теориялық ережелерін; - аударма технологиясын; - мәтінді аудармаға дайындау барысында оның тематикалық қатыстылығын анықтау мақсатымен оған жалпы кәсіптік мағыналық талдау жасай білу; - аудармаға беріліп отырған мәтіннің ақпараттық мәнін және тірек кілт сөздерін анықтауды.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген