Магистратура
Философия

Философия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитацияACQUIN (Германия).
Бағдарлама: 6М020100 – Философия.
Оқытудеңгейі: магистратура.
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтиханқабылдау (жазбаша).
Оқуформасы: күндізгі.
Оқумерзімі: 2жыл.
Кәсіби қызмет: «Философия» мамандығы бойынша гуманитарлық білім магистрі келесі кәсіби қызметтерді атқаруға дағдыланады:
• жоғары оқуорындарындағы философиялық пәндер оқытушысы;
• академиялық және ғылыми зерттеу ұйымдарындағығылымиқызметкер;
• мұражайлар мен кітапханалар, бұқаралық ақпарат құралдары редакцияларында, мемлекеттік билік органдарында, қоғамдық ұйымдарда және коммерциялық құрылымдарда аналитик, сарапшы;
• ғылыми-білім беру және әлеуметтік қорларда қызмет атқаратын маман.
Профильдікпәндер:
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
• Әл-Фараби және қазіргі заман
• Билік философиясы
• Әлеуметтік үдерістердің динамикасын зерттеудің әдістері
• Білім беру философиясы
• Миф және қоғам
• Желілік құрылымдар қоғамы: философиялық талдау
Артықшылықтары:
• білім бағдарламасының үш деңгейінің халықаралық аккредитациядан өтуі, дипломға Еуропалық қосымша (Diploma Supplement) алу мүмкіндігі;
• Қазақстандық философиялық білім беру дәстүрлерлерінің сабақтастығы;
• бірегей авторлық курстар және философиялық білім берудің инновациялық модельдері;
• философиялық ойлау мәдениетін қалыптастыру, әлеуметтік талдау дағдыларында сыни ойлауға бағдарлану;
• бағдарламаның пәнаралық бағытталынуы, жеке оқу траекториясын таңдау, түлектерінің кәсіби еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі
Халықаралық байланыстар: магистранттар қосымша оқытуды келесі серіктестерде – Ресей , Түркия, АҚШ, Корея және басқа да елдердің жоғары оқу орындарында өтуге мүмкіндігі бар.
Тәжірибе өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: жоғары білім беру орындары, мемлекеттік органдар мен бұқаралық ақпарат құралдары, ғылыми-зерттеу институттары, қоғамдық ұйымдар мен қорлар және т. б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Философия
Мамандық шифры
6M020100
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
159
ОРЫС
159

пәндер

Білім философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Қазіргі заманғы қазақ философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі философияның өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам экологиясының философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адами капитал: философиялық және мәдени-әлеуметтік аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аксиологияның философиялық проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Атлған курста қазіргі қоғамдағы негізгі аксиологиялық мәселелер қарастырылады. Әсіресе, оларды қойып, шешуге ерекше көңіл бөлінеді. Құндылықтардың алмасуы мен қоғамдық-экономикалық, мәдени жетістіктердің әлеуметтік-мәдени жалпылықпен өзара байланысы қатаң және ыждаһатты түрде зерделеуден шешіліп, жетілуі тиіс. Оқыту нәтижесінде магистранттар құндылықтарды ежелгі және қазіргі мәдениет тарихы аясында түсіндірудің негізгі жолдарын біледі. Қазіргі мәдениеттегі адамгершіліктің рөлі турасында ғылыми

Ақпараттық қоғам және ақпараттық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік қатыныстар жүйесіндегі миф
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курста жаңашылдық аспектідегі әлеуметтік мифтер талданады. Әлеуметтік мифтердің құрылысы, қазіргі әлемдегі олардың қалыптасуының ерекшеліктері қарастырылады. Мифологиялық ойлау қазіргі әлемде жоғары қалыпқа ие екендігі және әлеуметтік эволюция нәтижесінде адамдық сана дамуының деңгейі екендігі мазмұндалады. Оқыту нәтижесінде магистранттар курстың негізгі теоретикалық әдістемелік аспектілерімен танысып, гуманитарлық білім контекстіндегі «миф» ұғымының ерекшелігі, әлеуметтік мифтерді тал

Әлеуметтік үдерістердің динамикасын зерттеудің әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік үрдістерді болжау және моделдеудің философиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс магистранттарды қазіргі замандық философиялық үлгілер, әдістермен таныстыруға бағытталған. Аталған әдістер әлеуметтік-гуманитарлық мәселелерді шешуде тиімді қолданылып келеді. Курс аясында әлеуметтік үдерістер қозғалысын зерттеудің философиялық әдістерімен қатар, пәнаралық үлгілері де қарастырылады. Оқыту нәтижесінде магистранттар әлеуметтік қозғалысты зерделеудің негізгі жолдарын біліп, диалектикалық методология мен әлеуметтік энергетиканың ұстанымдарын меңгереді. Пәнаралық әдіснаманы қо

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

әл-Фараби философиясы: қазіргі заманғы оқу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару және менеджмент философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару саласындағы кеңес беру және ұйымдастырушылық іс-әрекет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мазмұнның және ұсталықтарды ара басын ашу және ұйымның мәселесінің тұжырымдауын иемденуге қойып басқару консультациясының әдісінің мазмұндамасына деген оқтаулығын, ара проблемалық даланың жіктелуінде, ара, нешіншінің жүзеге асуы басты мәселе тыным ізденіс ұйым стратегиялық дамуын анықтау. Қарасытырылатын: негізгі тіл табулардың феноменге басқару консультациясы, негізгі мінездемелердің облыс консультациялық жобалау, ұстанымдардың және басқару тынымның өлшемдері, факторлардың тиімділіктің жә

Бизнес философиясы және этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Билік философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бренд-менеджмент және маркетингтік зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендерология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Диалектика тарихы мен теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дін философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діни антропологияға қазіргі ыңғайлар мен принциптер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жанжалмен талдау және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс келіспеушілікті жағдаймен үдерістің және басқарманың зерттеу деген оқтаулы.Қазіргі шарттарда конфликтің тиімді рұқсатының мәселесі өзектілікті тек тұлғааралық әрекеттестіктің эмоциялы ахуалының жақсартуының жоспарында, бірақ және табысты іскер әрекеттестіктің қажетті адамдардың арасында иемденеді. Шегінде курстың қазіргі қоғамның дамуының көкейкесті мәселелері бейбіт сосуществования, мәдениетті түрліліктің және дақылдың әрекеттестігінің сақта- түбінің ізденісінің айқындамасынан талданады.

Желілік құрылымдық қоғам: философиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курста желілік қоғам теориясы әлеуметтік-философиялық мазмұнда қарастырылады. Қазіргі философия, урбанизм, ақпараттандыру, өмір стилі, консьюмеризм, юппи-класс, т.б. сұрақтар қамтылады. Постмодернисттік теория мен әдіснама мәдениет пен қоғамда болып жатқан өзгерістерді жақсы білуге, түсінуге мүмкіндк береді. Оқыту нәтижесінде магистранттар интеллект пен руханилылықтың мәселелерінің әлеуметтік-философиялық талдаудың қазіргі замандық жолдарын, концепцияларын біледі.

Заманауи саяси мифология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста саяси мифологияның қалыптасу ерекшеліктері, мазмұны және іске асу тетіктері қарастырылады. Аталған курстың өзектілігі қазіргі жағдайда бұқаралық ақпарат құралдарының мифтік шығармашылықта рөлі мен жаңа ақпараттық коммуникация арналары мен заманауи тордық жүйелердің басымдылығының артуы болып отыр. Оқыту нәтижесінде магистранттар мифтің жалпы теориясымен, саяси мифология табиғаты мен мәнін, оның қоғамдағы рөлін, жіктеу түрлерін, бағыттарын түйсініп, меңгереді.

Заманауи тіл философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс тіл құбылысының тарихи-философиялық мазмұнда философиялық және теориялық-әдіснамалық мәселелерін, ғылыми дамуы мен тіл жайындағы қазіргі таңда өзгеріске ұшыраған пікірлердің, әсіресе, тілді таңбалық, когнитивті жүйе, қарым-қатынас, әдіснамалық, постмодернистік, лингивистикалық, мәдени-философиялық, антропологиялық сфералардағы жаңаша тұрғыда түсіндіруге арналған. Курс оқу барысында магистрант мыналарды меңгереді: тіл сферасын зерттеу мен дамуындағы жаңа тенденциялары жайында жан-жақты мағлұматы болады. Өзекті философиялық зерттеулер мен талдаулардың түрлі сипатында қазіргі философиялық-лингивистикалық зерттеулер теориясы мен әдіснамасын қолдану мүмкіндігіне ие болады

Кешенді әлеуметтік талдау. Зерттеудің сапалық және сандық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Космогонез және адам «архитектоникасы»
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ философиясының өзекті проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әлеуметтік философия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаһандық өркениет: әлеуметтік-философиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы коммуникативистиканың философиясы және теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі шетел философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің оқытылу мақсаты магистранттарға қазіргі батыс философиясының мәселелерімен таныстыру, ол үшін қазіргі онтологиялық, гносеологиялық және этикалық мазмұндағы философияның актуалды мәселелерін қарастырып, бірегей ойшылдардың шығармашылығының мәнін көрсете отырып, қазіргі ой-толғаудың парадигмасын түсіну. Пәнді меңгеруде магистрант келесілерді білуі қажет:  қазіргі батыс философиясының ерекшелігін және оның пәндік таралу аймағын білу;  қазіргі батыс философиясының бағыттары мен мектептерінің дамуындағы мәселелер мен негізді беталыстарды бағамдау;  қазіргі батыс бағытының философиясы мен методологиясы;  қазіргі батыс философтарының бірегей еңбектерін білу;  әлемдік философияның дамуында қазіргі батыс философиясының рөлі. Білу:  диалог жүргізу, өз пікірін қуаттау;  сол немесе өзге батыс мектептерінің философиясын бағалауда олардың идеологиялық ізін айыра білу;  жалпы ғылыми әдістемені қазіргі мәселелерді шешуде қолдану. Ие болу:  философиялық делелдеме дағдылары;  сыни философия рефлексия дағдылары;  өзге философиялық салтты ұстанатын өкілдермен диалог жүргізу дағдылары.

Құқық философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Құқық философиясы пәнінің оқытылу мақсаты – магистранттарға жалпы құқықтық құбылыстар заңдылықтарын адам болмысында, құқықтық мемлекет құруда жан-жақты қарастыру. Пәнді меңгеруде магистрант келесілерді білуі қажет:  Философиялық білім жүйесінде құқық философиясының орны мен рөлі;  Құқық философиясының пәні, құрылымы және қызметі;  Құқық философиясының дүниетанымдық аспектілері мен методологиялық тәсілдерін меңгеру;  Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам дамуының басты бағыттары;  Негізгі философиялық-құқықтық терминдер мен түсініктер;  Философиялық-құқықтық процестің фундаменталды теоретикалық концепциялары, бағыттары және ағымдары;

Миф және қоғам
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс миф құбылысының тарихи-философиялық тұрғыда, ғылыми дамытуда және мифтер туралы ұсынымдардың қазіргі өзгерістеріне арналады. Миф тек қана ежелгі мәдениеттің типі ретінде ғана емес, сонымен қатар, әлеуметтік шынайылылықтың барлық сфераларында нәтижелі болған жаңашылдықтың негізгі құбылысы болып саналады. Пәнді оқыту арқылы магистрант мыналарды меңгере алады: миф құбылысының негізгі классикалық және қазіргі концепцияларын біледі, миф философиясының тарихы туралы жалпы түсінігі дамытылады; м

Ницше және постмодерн философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Постмодернизм философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Прагматизм философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Риторикалық аргументация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Руханият философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салыстырмалы әлеуметтік зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саясат және құқық әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: жалпы гуманитарлы және арнайы дайындығын кеңейту, философия, саяси теория және құқықтанудың өзара байланысы туралы түсінікті дамыту үшін магистрантты саясат пен құқық әлеуметтануына теория жүзінде таныстыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант келесі біліктілікке ие болуы қажет: әлеуметтік онтология, экономикалық теория және тәжірибе, мәдениет және т.б. салалардағы философиялық көзқарастардың даму тарихын зерттеу негізінде әлеуметтік өмірдің жалпы теориялық және қолданбалы сұрақтары мен мәселелерін білу,түсіну Әлеуметтік философия білімінің теориялық-методологиялық құралын меңгеруде алған білімді дұрыс қолдану Ғылыми-проективтік жұмыстарда, ҒЗЖ жоспарын құруда және т.б. шараларда белсенді қатысу үшін ғылым және білім беру саласындағы мағлұматтарды қолдану.

Философияны оқытудың инновациялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс магистранттарды әлемдік білім беру кеңістігінде тиімді қолданылып жүрген оқытудың қазіргі үлгілері мен әдістерімен таныстырады. Курс мазмұнына философиялық дискурсты таңбалық үлгілеу қамтылған. Сонымен қатар, оны таңбалау мен типологиясын құруда қол жеткізген үлгілер де мазмұндалады. Курс философиядағы инновациялық үдерістердің ерекшеліктерін түсіну мен ұғындыруды, қазргі мәдениеттегі көзқарастық бағдарлар мен көп қырлы тенденциялармен байланысын жете зерделеуді қамтамасыз етеді. Оқыту

Философияны оқытудың инновациялық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философияның заманауи саяси және құқықтық теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курс бүгінгі таңдағы қазіргі философиялық концепциялардағы негізгі саяси және құқықтық теорияларды мазмұндауға арналған. Курста саяси еркіндік,, саяси билік, т.б. әлеуметтік-философиялық аспектіде жан-жақты талданады. Сондай-ақ, курста мәдениеттердің өзара әрекеттесуі мен көптүрлілігін сақтау, бейбіт өмірді сүру ұстанымдарымен қазіргі қоғамды дамытудың өзекті мәселелері зерделенеді. Курс мазмұнына философиялық білімнің саласы ретінде құқық философиясының жеке сұрақтары мен жалпы мәсе

Шаруашылық философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономика философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген