Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Әлеуметтану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - әлеуметтік білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ACQUIN
Бағдарлама: 6M090500 - Әлеуметтану
Оқу деңгейі: Магистратура
Емтихандар: шет тілі, мамандығы бойынша бойынша түсу емтиханы
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл

«Әлеуметтану» магистрі дайындық бағыты келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
• әлеуметтік сарапшы;
• жоғары оқу орындарының әлеуметтік ғылымдар оқытушысы;
• ғылыми-зерттеу ұйымдары қызметкері;
• қоғамдық және коммерциялық ғылыми-зерттеу орталықтарының зерттеушісі, сарапшысы, академиялық кеңесшісі;
• қоғамдық консультациялық және әлеуметтік аудит бойынша маман;
• адам ресурстарының маманы;
• PR-мамандары.

Бейінді пәндер:
• социологиялық зерттеулердегі статистикалық әдістер мен болжау
• ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
• қазіргі социологиялық теориялар
• әлеуметтік процестерді модельдеу
• қазіргі заманғы әдеуметтанулық зерттеу әдістері
• нарықтық қатынастардың әлеуметтануы
• экономикалық өзгерістерді әлеуметтанулық талдау
• тұтынушылық мінез-құлық әлеуметтануы

Бағдарламаның артықшылықтары:
• қазіргі заманғы социологиялық теориялар мен әдістер саласындағы соңғы үрдістер туралы; әлеуметтік қауымдастықтар, институттар мен процестер, қоғамдық пікір мәселелеріне қатысты іргелі және/немесе қолданбалы әлеуметтік ғылымдар зерттеу әдістемесі мен әдістері туралы білімді игеру;
• ұйымдастырушылық және әкімшілік міндеттерді қою және шешу үшін кешенді әлеуметтік ақпаратты жинау, өңдеу және түсіндіру әдістерін еркін пайдалану қабілеті;
• қоғамдық пікір саласындағы, саяси, ғылыми және технологиялық шешімдерді әлеуметтік жобаларды бағалау; маркетингтік қызметтерді ұйымдастыру жұмысын жоспарлау және жүзе асыруға мүмкіндігі;
• кәсіби социологиялық білімге негізделген , әлеуметтік проблемаларды шешу үшін ұсыныстар мен ұсынымдарды жасау мүмкіндігі; әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар мүдделерін үйлестіру тетіктерін дамыту мүмкіндігі;
• сараптамалық кеңестер мен ұсынымдар, аналитикалық шешімдер дайындау үшін өңдеу дағдылары және деректерді талдай білу.

Халықаралық қарым-қатынастар:
Кафедра келесі университеттермен бірлескен ғылыми-зерттеу туралы келісімге қол қойды:
- Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Ресей)
- Орталық Еуропа университеті (Венгрия)
- НИУ Белгород мемлекеттік университеті (Ресей)
- Орал федералдық университеті (Ресей)
- Вашингтон университеті (АҚШ)
- Колумбия университеті (АҚШ)
- Сеул Ұлттық университеті (Корея)
- Ханьян мемлекеттік университеті (Оңтүстік Корея)

Практика орындары мен ықтимал жұмыспен қамту:
Педагогикалық практика оқу жұмыс процесінің үшінші мерзімінде теориялық оқыту кезеңінде жүргізіледі.
Магистранттардың ғылыми-зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымдардың жаңа теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерін қолдана отырып шоғырландыру дағдыларын, өз диссертацияларында ғылыми зерттеудің заманауи әдістерін қолдану, өңдеу және тәжірибелік мәліметтерді түсіндіру үшін жүзеге асырылады.
Магистрлік диссертация тақырыбы зерттеу тәжірибесін мазмұнымен айқындалады.
Магитсранттар біліктілігін арттыру және диссертацияларына қажетті қажетті ақпаратты жинау үшін шетелдік ғылыми тәжірибеден өтуі тиіс. Халықаралық тәжірибеге өз мамандықтарының өнімділігін жақсарту үшін ғылыми зерттеулерді зерделеу , ақпаратты өңдеу әдістері кіреді.

Түлектер жұмыс табады
• әлеуметтік саладағы басқару шешімдерін талдау, болжау және салдарларын бағалау жөніндегі жұмысты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының министрліктері мен ведомстволарының орталық кеңселерінде;
• аймақтық мемлекеттік органдарда, әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту басқармаларында;
• әлеуметтік институттардың жоспарлау және болжау әлеуметтік бөлімшелерінде, денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қорғауды да қамтиды;
• ғылыми-зерттеу ұйымдары мен жоғары оқу орындарында;
• қоғамдық және коммерциялық зерттеу орталықтарында.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтану
Мамандық шифры
6M050100
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
172
ОРЫС
172

пәндер

Әлеуметтанулық зерттеулердегі статистикалық әдістер мен болжау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтанулық зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтанулық зерттеулердің модельдері және логикасы
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтанулық теориялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлеуметтанулық зерттеулердің қазіргі зманғы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік желілерді сараптаудың зерттеулік стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік үдерістерді моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-демографиялық үдерістерді статистикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Брендинг және маркетингтік коммуникациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: зерттеу процестерінде элементтерді тәжірибелік тұрғыда жалпы әлеуметтану теорияларымен және маркетингтік зерттеу әдіснамаларымен тығыз байланыстыру, шынайы әлеуметтік және экономикалық зерттеу нарығында жұмыс жасайтын Қазақстан және шет елдік компаниялардың негізгі іс-әрекеттерінің бағыттарымен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзырлықтарды игеруі қажет: Өзара мүдделер мен ымыраға келу мүмкіншілігі матрицасы негізінде қиыстыру мақсатында тауар мен қызмет көрсету

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Демографиялық ақпараттарды жинақтау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: халық туралы демографиялық ақпарат жинау әдістері мен негізгі принциптері, оны зерттеудің ерекшеліктері, Қазақстандағы және әлемдегі демографиялық ақпарат жинау әдістерінің эволюциясы туралы білімді қалыптастыру. Негізгі бөлімдер: Халық туралы ақпараттың қайнар көзі; Қазақстан мен басқа да елдердегі демографиялық ақпаратты жинау әдістері мен негізгі принциптері, әрекет етуші жүйенің ерекшелігі. Ақпарат жинаудың әртүрлі қайнар көздерін жүйелі пайдалану мен алдағы ақпарат жина

Демографиялық мәліметтерді сараптаудың статистикалық пакеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – демографиялық ақпаратты талдау, қолданбалы бағдарламалар пакетінің статистикалық әдістерін жүзеге асыру ерекшеліктері (SPSS, Stata); демографиялық үдерістердің моделдерінің параметрлері мен құрылымы туралы, нәтижелерді мазмұндық интерпретациялау дағдысына ие болу қажет. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзырлықтарды игеруі қажет: Демографиялық үдерістердің өзекті мәселелерін статистикалық зерттеу, әлеуметтік-экономикалық және демографиялық зерттеуді статистикалық талдау

Жастар қозғалысының теориясы мен тәжірибесі/
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатыменміндеттері:Қоғамныңбарлықсалаларыныңәлеуметтікдамуындажастардыңалатынрөліменорнын, әлеуметтікбасқаруменөзін-өзібасқаруғаенгізумәселелерінайқындау. Студенттердіәлеуметтікқұбылысретіндежастарқозғалысынзерттеудіңәдіснамасыментаныстыру. Мазмұны: модульшеңберіндежастарқозғалысыныңтарихидамуыныңзаңдылықтары, жастардыңсаясижәнеқоғамдыққозғалыстарыныңәлеуметтікмәселелерінайқындаудыңәлеуметтіктехнологияларықарастырылады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Жастар қозғалысын зерттеудің теориялық бағыттары мен негізгі тұжырымдамаларын білуі тиіс. Жастарды мемлекеттік қолдаудың әлемдік тәжірибесін жалпылау және әр түрлі деңгейде жастар саясатын қлыптастыруды меңгеруі тиіс. Оқытудың жетекші тхнологиялары арқылы ақпаратты қабылдауға дағдылану тиіс.

Жастарға зерттеу жүргізудің стратегиясы мен сараптауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: Жастардың мінез-құлқына макро және микро әлеуметтік үдерістердің әсері, қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларындағы трансформалары, жаһандық әлеуметтік ауысу жағдайындағы жастар мәселелерін зерттеу туралы көзқарасты қалыптастыру. Негізгі бөлімдер: Жастардың білім беру стратегиялары Өмірлік траектория және жастардың құндылықты бағыттары Жастар еңбек нарығында Жастардың инновациялық потенциалы Жастар ортасындағы діни экстремизм Жастардың әлеуметтік сәйкестігі Жастардың азам

Инновация теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман әлеуметтанулық теориялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамның құндылықты нормативтері мен реттеушілеріне қазіргі заманғы талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қызмет көрсету саласының экономикалық әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Латентті белгілерді сараптаудың әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нарықтық қатынастар әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: экономикалық секторда әлеуметтік-бағдарланған стратегияны құруды жүзеге асыруда экономикалық әлеуметтануға теориялық және әдіснамалық талдау жасау, сонымен қатар әртүрлі әлеуметтік-экономикалық қызмет көрсетуде елдің сұраныстарын қанағаттандыруды қамтамасыз ету. Негізгі бөлімдер: Қазіргі экономикадағы нарықтық қатынастар. Нарық жүйесі Тұтынушылық тауарлар нарығы Өндірістік амалдар нарығы Жұмыс күші нарығы Инвестиция нарығы, шетелдік валюта және құнды қағаздар нары

Социологиялық зерттеулерді бағдарламалық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Социологиялық теориядағы теңсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұтынушылық мінез-құлық әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: күнделікті тіршіліктің маңызды құрамдас бөлігі ретінде тұтынушылық қызметтің стратегиясын зерттеу, әлеуметтік ұсынуды кең спектрде түсіндіру, қарым-қатынас пен өзара әрекеттесу, әлеуметтік кеңістікте субъекттің көзқарасын сипаттау. Негізгі бөлімдер: Тұтынушылық мінез-құлық – әлеуметтік трансформациялық индикатор ретінде. Тұтынушылық мінез-құлықтағы тиімділік және тиімсіздік. Әлеуметтік қарым-қатынас және ұсыну жүйесіндегі тұтыну. Азық-түлік тауарлары нарығындағы тұтынушыл

Ұйымдардың әлеуметтік жауапкершілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық өзгерістердің әлеуметтанулық өзгеруі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: экономикалық өзгерістердің болмысы, олардың түрлері, даму үрдістері және әлеуметтік салдары жайлы магистранттарға кешенді білім беру. Негізгі бөлімдер: Қоғамның әлеуметтік құрылымының жаңғыртылуы. Қазақстандық жаңғырту. Қазіргі әлеуметтік қозғалыстың тұрпаттамасы. Қазіргі әлемдегі әлеуметтік үдерістер. Өзгерістерді басқару. Пассионарлық соққы және пассионарлы емес теориясы. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзырлықтарды игеруі қажет: Әлемнің қазіргі заманғы ғыл

Экономикалық программалар мен жобаларды верификациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: экономикалық секторда әлеуметтік-бағдарланған стратегияны құруды жүзеге асыруда экономикалық әлеуметтануға теориялық және әдіснамалық талдау жасау, сонымен қатар әртүрлі әлеуметтік-экономикалық қызмет көрсетуде елдің сұраныстарын қанағаттандыруды қамтамасыз ету. Негізгі бөлімдер: Қазіргі экономикадағы нарықтық қатынастар. Нарық жүйесі Тұтынушылық тауарлар нарығы Өндірістік амалдар нарығы Жұмыс күші нарығы Инвестиция нарығы, шетелдік валюта және құнды қағаздар нарығы Ғылыми-техникалық өңдеу нарығы Ақпараттық нарық. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзырлықтарды игеруі қажет: Кәсіби этиканың негізгі ережелері туралы білу және еңбектік қызметте оны қолдана алу. Заңдық шығармашылық, атқарушылық, жобалық қызметте ғылыми және әлеуметтік-ақпараттық қамсыздандыру жұмысын атқара білу. Жоспарлау, ұйымдастыру және бизнесте, басқаруда және мемлекеттік билік органдарында басқарушылық процестерді жүзеге асыра алу қабілетінің болуы.

Экономикалық социологиядағы жаңа бағыттар: желілік сараптау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение