Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Саясаттану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - әлеуметтік білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: AQUIN (2019 жылға дейін жарамды)
Программа: 6М050200 – Саясаттану
Білім деңгейі: магистратура
Емтихандар: ағылшын тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл

«Саясаттану» бағыты бойынша магистрлерді дайындауда кәсіби қызметтің келесідей түрлеріне бағытталады:
• Мемелекеттік билік органдарында және басқару жұмысы (ҚР Президент әкімшілігі, Парламент, Діни істер мен азаматтық қоғам және оның құрылымы жөніндегі министрлік, Сыртқы істер министрлігі және оның құрылымы мәслихаттар, әкімдіктер)
• Саяси партияларың жұмыс аппаратында, қоғамдық қорларда, бірлестіктер мен қозғалыстарда, үкіметтік емес ұйымдарда;
• агенттіктерде кәсіби қызмет, сайлау науқанымен айналысатын ұйымдарда, болжау және саяси кеңес беруде;
• ғылыми талдау және ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттарында;
• білім беру саласында;
• ақпараттық және PR-агенттіктерінде қызмет, БАҚ.

Бейінді пәндер:
Мемлекеттік саясат
Мемлекеттік басқару
Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар және ғаламдық даму
Саяси жаһандану
Дүниежүзілік саясаттағы шығыс елдері
Әлемдік саясат АҚШ және Еуропалық Одақ
Қазіргі әлемдегі демократиялану проблемасы және т.б.

Білім беру басымдықтары:
• білім беру бағдарламалары, халықаралық саясаттанушыларды дайындау бағдарламаларын, қазіргі заманғы саяси зерттеулер мен инновациялық әзірлемелер зерттеу бағыттарын және саяси процестер мен институттарды ескере отырып жасалған;
• жеке білім беру траекториясын " Саяси институттар мен процестер "; "Саяси технологиялар"; "Саясаттану, халықаралық қатынастар. "Мемлекеттік басқару және қоғамдық қауіпсіздік";
• білім беру бағдарламасын іске асыруға жұмыс берушілер, халықаралық және отандық сарапшылар қатысады;

Халықаралық байланыс: Васэда (Япония)университеті, Кагнам (Южная Корея)университеті, Ханьянь (Южная Корея, New School For Social Research (США) университеті, Принстон университеті (США),Калифорния университеті (США), , РФ Президенті жанындағы Ресей мемлекеттік қызмет академиясы, Спбму және т. б.

Практикадан өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: ҚР Бжғм Философия, саясаттану және дінтану институты, ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, "Альтернатива" орталығы, Орталығы-гуманитарлық-саяси конъюнктура ӘЭСИ ҚР Тұңғыш Президенті Қоры жанындағы институты әлеуметтік-экономикалық ақпарат және бол

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Саясаттану
Мамандық шифры
6M050200
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
172
ОРЫС
172

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Мемлекеттік басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік саясат
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік саясат
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақтық және муниципалды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерді Қазақстан Республикасындағы, унитарлы және федеративті жүйелердегі аймақтық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік-әкімшілік басқаруды жүзеге асыруға үйретеді. Пәннің міндеттері: мемлекеттік, аймақтық және муниципалды басқару теорияларының ережелерін терең зерттеу; мемлекеттік, аймақтық және муниципалды басқарудың ресурстық қамтамсыз етілуі және шаруашылық қызметке әсер ету құралдары мен принциптері, әдістері, формаларын талдау; аймақтық және муниципалдық деңгейдегі әлеуметтік

Антидағдарыстық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік саясаттағы АҚШ және Еуропалық Одақ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік саясаттағы Орталық Азия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курста аймақтық зерттеулердің салыстырмалы-географиялық әдістері, оларды реттеудің құқықтық негіздері, өндіру және қайта өндіру процесстерінің аймақтық ерекшеліктері мен құрылымы, Орталық Азиядағы аймақтық саясаттың бірлестіктері мен саяси институттары, оның әлемде алар орны, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Орталық Азиядағы аймақтық дамуына болжамдар қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттерге ие болады: - Орталық Азия мемлекеттеріндегі билік пен са

Әлемдік саясаттағы Шығыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-саяси танымдағы конструктивистік әдіснама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интеграциялық үрдістер: жаһандық және аймақтық өлшем
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – интеграциялық процестерді жаһандық және аймақтық өлшемдер негізінде зерттеу туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Міндеті: - интеграциялық процестерді жаһандық және аймақтық өлшемдер негізінде зерттеу туралы білімдер жүйесін жинақтау; - интеграциялық процестерді жаһандық және аймақтық өлшемдер саласындағы зертемме жасау мен шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру; - жаһандық деңгейдегі және Орта Азия деңгейіндегі интеграциялық процйестерді басқару әдетін қалыптастыру. Пәнді аяқтаған PhD докторы келесіні білуі шарт: - интеграциялық процестердегі жаһандық және аймақтық өлшемдерге әсер ететін негізгі факторлар; - халықаралық және аймақтық қатынастарының қалыптасуының интеграциялық тәсілі мен басқа да теоретикалық тәсілдер; - халықаралық процестер мен жаһандану қарым-қатынастары саласындағы әлемдік тәжірибе; - қазіргі заманғы Қазақстандағы сыртқы және ұлттық саясаттың құқықтық негіздері; - жаһандану дәуіріндегі әлемдік қауымдастыққа Қазақстанның кіруінің әртүрлі үлгілерін тәжірибе жүзінде қолдана білу; - халықаралық және аймақтық қатынастардың даму бағдарламасын сараптау; - жһандық және аймақтық деңгейдегі интеграциялық процестерді дамыту; - интеграциялық процестерді реттеу сұрақтары бойынша шешімдер мен жобалар дайындау.

Кореяның мәдени дипломатиясы
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Аудит - востоковедения

Қазақстан Республикасындағы аймақтық және муниципалды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әлемдегі интеграциялық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып мемлекетаралық деңгейдегі саяси жүйенің біртұтас жиынтығын қалыптастыруға бағытталған, өзара ынтымақтастыққа негізделген екі немесе одан да көп саяси құрылымдардың жақындасуын зерттеу табылады. Курстың міндеті интеграция теориясын, алғышарттарын зерттеу, саяси интеграцияның түрлерін (мемлекетаралық және мемлекетішілік), экономикалық интеграция формаларын (преференциальды аймақ, еркін сауда аймағы, кедендік одақ, ортақ нарық, экономикалық одақ, экономикалық және валюталық ода

Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар мен жаһандық даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі Қазақстандағы этноәлеуметтік үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі қоғамдағы мемлекеттік-конфессионалдық қатынастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі таңдағы демократизация мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі таңдағы саяси үрдістердің институционалды анализі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Міндеті: - Қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы туралы білімдер жүйесін жинақтау; - Қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы саласындағы зертемме жасау мен шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру; - Қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы басқару әдетін қалыптастыру. Пәнді аяқтаған PhD докторы келесіні білуі шарт: - Қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы саласындағы негізгі түсініктер; - Қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы саласындағы теоретикалық тәсілдер; - Қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы саласындағы әлемдік тәжірибе; - Қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы саласындағы құқықтық негіздері; - Қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы саласының әртүрлі үлгілерін тәжірибе жүзінде қолдана білу; - Қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы саласын дамыту; - Қазіргі заманғы процестердің институционалдық сараптамасы сұрақтары бойынша шешімдер мен жобалар дайындау.

Қоғамдық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты қоғамдық қауіпсіздік теориясы, оны қамтамасыз ету механизмдері туралы жүйелі ғылыми білімді қалыптастыру болып табылады. Пәннің негізгі мақсаттары: ұлттық және қоғамдық қауіпсіздіктің теоретикалық және тәжірибелік аспектілерін, жаһанданудың негізгі қатерлерін, шешім қабылдау механизмдерін, сонымен қатар, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құралдары мен тәсілдерін зерттеу. Аталмыш курста Қазақстанның қауіпсіздік, ұлттық мүдде және стратегиялық ұлттық басымдықтар сала

ҚР мен шетел мемлекеттеріндегі этносаяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста этнос пен этносаралық қарым-қатынасты зерттеуде теориялық-методологиялық аспектілер, Қазақстандағы этно- саяси үдерістерді дамыту перспективалары берілген шетел мемлекеттердегі этносаяси үрдістердің мемлекеттік және мемлекеттік емес институттар тәжірибесін реттеу. Пәнді зерттеу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерге ие болуы керек: - әлемдегі және Қазақстандағы этносаяси процестердің мәні , заңдар мен тетіктерін білу және түсіну ; - Этникалық топтар арасындағы төзімділік қамтамасыз ету мүмкіндігі ; - ҚР этникалық саясатының стратегиялық бағыттарының жоспарлау және жүзеге асыру , - Қазақстанда этносаяси процестерді реттеудегі кәсіби технологияларды иелену .

Мемлекет және Қазақстан Республикасындағы конфессияаралық қатынастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – конфессияаралық қатынастардың мәні болып табылатын Қазақстан Республикасындағы діндер мен конфессиялар арасындағы арақатынасты зерттеу. Міндеттері: конфессиялар, сонымен қатар негізгі әлемдік діндерді ұстанушылар арасындағы қатынастарды зерттеу, бейбіт және тұрақты конфессияаралық қатынастарды орнатудағы мемлекеттің рөлін анықтау; әрбір конфессияның автономдылығын мойындау, сонымен қатар, барлығына ортақ құқықтық орта қалыптастыру; конфессиялар арасындағы қатынастарға әс

Мемлекеттік бағдарламаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік басқару жүйесінде саяси шешімдер қабылдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі стратегиялық жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік қызметтерді ұсыну
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өркениет тарихындағы соғыс пен бейбітшілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өркениет тарихындағы соғыс пен бейбітшілік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси глобалистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси ғылымдағы компаративистік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси ғылымдар аясындағы этносаясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси легитимділік: тәжірибесі және тарихи формалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс саяси биліктің легитімділік мәселелерінің теориялық проблемаларын зерттеуге, сонымен қатар оның практикалық легитимация проблемасын, яғни, қоғам алдындағы легитимділікке ие болу ммәселелріне арналған. Курста билік легитимділігі жүйесінің қалыптасуы мен эволюциясы ұзақ әрі қиын жолы, билік легитимділігінің ішкі және сыртқы деңгейлері мен әдістеренің қалыптасуы қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттерге ие болады: - билік легитимділігінің концепциясы мен түрлері

Саяси маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыртқы саясат және дипломатия: шетелдік тәжірибе және Қазақстан
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста дипломатия және дипломатиялық қатынастар теориясы, кәсіби дипломатия, дипломатиялық миссиялар мен өкілдіктер қызметтерінің ерекшеліктері, қазіргі заманғы дипломатиялық протокол, Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі зерттеледі. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттерге ие болады: - сыртқы саясаттың негізгі басымдықтарын, Қазақстандағы дипломатиялық қызмет пен дипломатиялық қартынастарды білу және түсіну; - мемлекеттің, аймақтың саясатын салыстыру, талдау, негіз

Табиғи ресурстарды пайдалануды мемлекеттік басқару және экологиялық саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Терроризм және жаһандық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздіктің мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық конфликт және оларды реттеудің тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш курста халықаралық конфликтілердің шығу себептері мен негізгі теориялық және практикалық әдістері, олардың типологиясы, даму динамикасының ерекшеліктері мен кезеңдері, халықаралық конфликтерді реттеудің жолдары қарастырылады Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттерге ие болады: - қазіргі конфликтологияның даму тенденциялары мен негізгі жетістіктерін түсіну мен білу; - халықаралық конфликтілерді реттеу мен алдын алу бойынша болжалдық моделдерін жасай білу; - заманауи те

Экономикалық және саяси үрдістерді стратегиялық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этно-саяси үрдістерді зерттеудегі құндылықтар және мәдени-символикалық тәсілдеме
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – этносаяси процестерді зерттеудегі құндылықтар және мәдени-символикалық тәсіл туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Міндеті: - біртұтас Қазақстан ұлтын қалыптастырудағы құндылықтар мен этномәдени символизмнің ролі туралы білімдер жүйесін жинақтау; - этносаясат саласындағы зертемме жасау мен шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру; - этносаяси процестерді басқару әдетін қалыптастыру. - ұлттық саясат саласындағы зертемме жасау мен шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру; - ұлттық құрылым процестерін басқару әдетін қалыптастыру. Пәнді аяқтаған PhD докторы келесіні білуі шарт: - Қазақстанның ұлттық бірегейлігін қалыптастырудағы мәдени-символикалық әдісті айқындайтын негізгі құндылықтар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасудағы этномәдени символизм және басқа да теоретикалық тәсілдер; - ұлттық бірегейлік пен этномәдени символизм саласындағы әлемдік тәжірибе; - қазіргі заманғы Қазақстандағы ұлттық саясаттың құқықтық негіздері; - ұлттық бірегейлікті қалыптастырудың әртүрлі үлгілерін тәжірибе жүзінде қолдана білу; - ұлттық қатынастардың даму бағдарламасын сараптау; - ұлттық салада жанжал туындаған жағдайларды алдын алу және шешу; - ұлттық қатынастарды реттеу сұрақтары бойынша шешімдер мен жобалар дайындау.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение