Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Физика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN, 2017
Ұлттық аккредитация: НААР, НКАОКО
Білім беру деңгейі: бакалавриат, магистратура
Оқу түрі: күндізгі
Oқу мерзімі: 4 жыл, 2 жыл
Кәсіптік қызмет түрлері:
 Жоғарғы және орта арнайы білім беру ордаларында оқу-тәрбиелік үрдістері;
 Мемлекеттік және халықаралық мекеме, фирмаларда ұйымдастыру-басқару процестері;
 Институттар, кәсіпорындар мен ұйымдарда ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық процестері;
Білім берудің артықшылығы:
 Физика жән педагогиа салаларында фундаментальды базалық дайындық; жоғарғы және орта арнайы білім беру ордаларында сабақ өткізуге қабілетті және шебер, үш тілді меңгерген физика сабағынан оқытушыларды дайындау, ғылыми-зерттеу институттарына қажетті физика саласы бойынша ғылыми зерттеулерді жүргізу.
 Ғылыми зертту жұмыстарында студенттердің тікелей қатысуы;
 Білім беру бағдарламасы алдыңғы қатарлы шетелдік білім бру ұйымдарының осыған ұқсас бағдарламаларын талдау арқылы өңдеу; ақпараттық, коммуникациялық және компьютерлік технологияларды пайдалану арқылы физиканы үш тілде оқыту әдістемелеріне ерекше көңіл бөлінеді.

Халықаралық байланыстар:
Жоғарғы температура бірлескен институты РҒА, Политехникалық университеті Валенсия Испании, Росток, Гайдельберг, Грайсфальд, Ерланген университеттері (Германия), Л.Д. Ландау ат. теориялық физика институты, г. Черноголовка, Россия, Осака университеті, Лазерлік инженерия иституты (Жапония), Париж университеті, Франция, Физика институты ҰҒА БР, Беларусь РеспубликаСЫ, Аризон университеті, АҚШ, Плазмалық зерттеу иституты, Гуджарат, Үндістан, Орлеан университеті, Франция

Тәжірибеден өту орындары және ықтимал жұмыс орындары: Назарбаев интелектуальды мектептері, РФММИ (Алматы қ.) және Қазақстан Республикасының басқа оқу орындары, Эксперименттік және теориялық физика ҒЗИ, Ашық түрдегі Ұлттық нанотехнологиялық лабораториясы, Физика-техникалық институты, Фесенков ат. астрофизикалық институы, Ионосфера институты, сонымен қатар басқа ғылыми-зерттеу институттары, университеттері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Физика
Мамандық шифры
6M011000
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

ЖОО-дағы физиканы оқытудың заманауи әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы физикасының өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Физика бойынша есептердің шығару әдістемелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық ғылым мен біліміндегі компьютерлік технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық ғылым мен біліміндегі компьютерлік технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Механика" және "Молекулярлық физика" курстарының арнайы сұрақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

"Электр және магнетизм" және "Атомдық физика" курстарының арнайы сұрақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Газды разрядтық процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жалпы физика курсы бойынша есептерді шығару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖОО-да физиканы оқытудың заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖОО-дағы физикалық тәжірибелерді жүргізу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Импульсті разрядтар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен тапсырмалары: Импульсті генераторлардағы кездесетін физикалық процестерді үйрену; Мазмұны: Импульсті генераторлардағы кездесетін физикалық процестер оқытылады.

Кварктaр физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен тапсырмалары: магистранттардың элементар бөлшектер физикасы мен іргелі әсерлесу физикасының заманауи күйін игеруі; магистранттардың құбылыстарға талдау жасауындағы, оларды құрылымды сипаттауындағы ғылыми дағдыларын дамытуы және нығайтуы, физика жайлы заманауи білім базасының болуы. Мазмұны: Әлсіз әсерлесудегі сұрыптау ережелері және лептондық заряд. Нейтрино. Нейтрино массасы. Күнді нейтрино мәселесі. Лептондар кестесі. Адрондардың кварктық құрылымы. Кварк кестелері. Классикалық электродинамикадағы калибрлеуші инварианттық. Кванттық теориядағы калибрлік инварианттық. Күшті изоспин және ішкі кеңістік. Кварктар мен лептондар үшін Неабел калибрлік теориясы. Адрондардың мультиплеттілігі.

Плазма физикасындағы компьютерлік әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазма физикасының қосымша тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмадағы сызықтық емес эффектілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ионосфералық және лабораториялық плазмадағы сызықты емес физикалық құбылыстары Пәннің оқыту нәтижесі магистранттар келесі құзырлықтарғы ие болады: - ионосфералық және лабораториялық плазмаларды сипаттаулардың негiзгi заңдарын және даму процесстерін, негiзгi физикалық құбылыстарды, олардың сипаттау және есептеу әдiстерiн біледі; - ионосфералық және лабораториялық плазмадағы сызықты емес құбылыстарды және ионосфералық және лабораториялық плазма қасиеттерiн замануи сипаттау әдiстерiн түсінеді;

Плазмалық тәжірибенің техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бақылау, практикалық тәжірибе және эксперименттерді топтамасы ретінде газдық разрядтар физикасы негіздері пәннің оқыту нәтижесі магистранттар келесі құзырлықтарғы ие болады: - газдық разряд физикасының негізгі заңдарын және олардың математикалық мәндерін; газдық разряд физикасының негізгі физикалық құбылыстарын, оларды бақылау әдістерін біледі; - газдық разряд физикасының негізгі заңдарын және есептердің шешу жолын түсінеді; - бөлімнің негізгі түсініктерін тұжырымдау, физикалық есептерді ше

Плазмалық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен тапсырмалары: Вакуумдық техникада кездесетін процестердің физикасын түсіндіру, олардың жұмыс істеу принципі мен түрлерін таныстырып оқыту. Плазманы зерттеу және диагностика жасаудың таңдаулы түрлерін оқытып үйрету. Қазіргі заманда қолданылатын плазманы диагностикалау және оларды қолдану шектерін оқыту. Сонымен қатар студенттерге осы бағдарлама жобасына сәйкес тәжірибелер жасау барысында қондырғылармен жұмыс істеуді үйрету. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студ

Теориялық физикадағы жуықтап есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мн тапсырмалары: магистранттарға микродүние заңдылықтары жөнінде түбегейлі түсінік беру. Магистрант табиғаттағы кванттық заңдылықтарға бағынатын құбылыстар туралы нақты көрініс қалыптастыруы қажет, кванттық процесстерді материалистік тұрғыдан түсіндіре алуы тиіс; магистранттарға түпкілікті және жуықтап шешу әдістерін және олардың қолданыс шегін үйрету, сонымен қатар магистранттарды оларды тәжірибеде тиімді түрде қолдана білуге бағыттау. Мазмұны - Кванттық механикадағы жуықтап есептеу әдістері. Стационарлық күй үшін ұйытқу теориясы. Энергия мен толқындық функцияға енгізілетін түзетулер. Ғасырлық теңдеу. Ритц әдісі. Жуықтап есептеудің вариациалық әдісі. Томас-Фермидің статистикалық әдісі, Хартри-Фоктың өзара үйлесімді өріс әдісі.

Теориялық физиканың қосымша тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз плазма физикасының қосымша сұрақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұптық корреляция жуықтауындағы псевдопотенциал үшін теңдеу. Оларды толық иондалған плазма үшін Фурье-жуықтауында дайындау. Плазмадағы жұптық әсерлесуге ортаның әсерлесуін ескеру үшін диэлектриктік шақыру әдісін қолдану. Жұптық корреляция жуықтауындағы ББГКИ әдісінің эквиваленттілігі. Толық иондалған плазма үшін кездейсоқ фаза жуықтауындағы СДШӘ. Модульдің соңына дейін магистрант білу қажет: Динамикалық құрылымдық факторлар және оларды момент әдісімен шешу; Плазмадағы физикалық процестердің м

Физикадан есептер шығару әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық білім берудегі сапа менеджмент жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жаратылыстану-ғылыми мамандықтары бойынша білім беру қызмет сапасын бағалау құралы ретінде, басқару және аккредитациялау жүйе құрушы объект ретіндегі сапаның рөлдерi Пәннің оқыту нәтижесі магистранттар келесі құзырлықтарғы ие болады: - сыртқы қолданушылардың қалайтын бiлiм берудің сапа көрсеткiштер жүйелері мен тиiмдiлiктерінің талаптарын бiледі; бiлiм берудегі сапалары менеджменті туралы; жаратылыстану-ғылыми мамандықтардың, жеке алғанда физика салаларында бiлiм беру сапасының бағалау барысы

Физикалық ғылым мен біліміндегі компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық процестерді компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Физикалық процестерді моделдеу үшін қолданылатын сандық әдістер Пәннің оқыту нәтижесі магистранттар келесі құзырлықтарғы ие болады: - теоретикалық физикалық модельдерді құру әдістерін біледі, сонымен қатар оларды математикалық түріне келтіре және шеше алады; - негізгі заңдарды түсіне алады және сандық әдістері арқылы физиканың әр түрлі есептерді шешу жолдарын біеді; - меңгерген білімдерін физикалық құбылыстарды моделдеу үшiн қолдануға икемi болады; - бұрын алдын ала меңгерген бiлiмдерiн

Физикалық тәжірибелерді компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен тапсырмалары: Плазма физикасында қолданылатын компьютерлік әдістерді үйрену. Мазмұны: физикалық процестерді модельдеуде қолданылатын сандыұ әдістер, плазма динамикасын модельдеу әдістері.

Физиканы зерттеудегі инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі заманғы әлемдегі, жеке алғанда ҚР-дағы жоғары бiлiмін беру саласындағы физиканың негiзгi бағыттары және даму барыстары. Пәннің оқыту нәтижесі магистранттар келесі құзырлықтарғы ие болады: - қазiргi қоғамдағы жоғарғы физикалық бiлiмнiң ролі және орыны, ҚР-ның бiлiм беру саясаты, Қазақстан жоғарғы мектебiнiң қалыптасу және дамуының негiзгi кезеңдерi туралы біледі. Болон процессi туралы түсініктері мен ұғымдары болады. - физика бойынша студенттердiң өзіндік жұмыстарына көп көңіл бөлетін

Физиканы оқытудағы компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиканы оқытудағы қазіргі заманғы білім беру технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиканы оқытудағы модульдік-құзыреттік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Элементар бөлшектер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен тапсырмалары: физикалық зерттеулерде қолданылатын ядролық технологияларды зерттеу, ядролық технологияларды қолданудың физикалық және әдістемелік негіздерін дәлірек зерттеу.; магистранттардың заманауи ядролық технологиялар туралы білім алуы және оларды қолдану мүмкіндіктері мен қолдану болашағы және ядролық технологияларда қолданылатын физикалық заңдылықтарды зерттеу. Мазмұны: Ионизациялық сәулеленудің түрлері. Ионизациялық сәуленің затпен әсерлесуі. Ядролық реакциялар. Ядролық реакторлар және олардың жұмыс істеу принциптері. Ядролық-энергетикалық қондырғылардағы функционалдық материалдар: ядролық-жанармай материалдары және оларға қойылатын талаптар. Ядролық-энергетикалық қондырғылардағы конструкциялық материалдар және оларға қойылатын талаптар. Радиациялық және ядролық қауіпсіздік. Радиациялық ақаулар, радиациялық бұзылулар және зақымдалу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение