Магистратура
Психология

Психология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - әлеуметтік білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 6M050300-Психология
Оқыту деңгейі: Магистратура
Емтихандар: Шет тілі (тест), мамандық бойынша оқу түсу емтиханы (жазбаша)
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту мерзімі: 1 және 2 жыл
«Психология» бағыты бойынша оқитын бакалавр келесі кәсіби іс-әрекет түрлеріне дайындалады:
Ғылыми-теориялық білімі мен құзіреттілігі бар, білім беру, денсаулық сақтау, бизнес салаларында жұмысқа сұранысқа ие жоғары білікті магистр психологтарды даярлау. Ғылыми - педагогикалық, басқару және жоғары оқу орындарының отандық және шетелдік қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін әкімшілік және сараптамалық қызметі, психологиялық ғылыми-зерттеу орталықтары, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекеме профилі, әскери және құқық қорғау құрылымдары, бағалау, іріктеу, басқару, кеңес беру және тұлғалық даму саласындағы психологиялық білімдерді пайдалану негізінде психология мамандығы бойынша бәсекеге қабілетті ғылыми мамандарды қалыптастыру.
Профильді пәндер:
• Зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен ұйымдастыру;
• Әлеуметтік мінез-құлықты компьютерлік модельдеу;
• Тұлға және ұйымдық мінез-құлық;
• Психологиядағы кәсіби практиканың этикалық мәселелері;
• Интервенцияны бағалаудың тиімділігі;
• Критикалық мультимәдени практика: кеңес берудегі әртүрлі мәселелер;
• Психикалық бұзылыс және аддикция кезіндегі психологиялық факторларды бағалау;
• DSM4 және МКБ (соматикалық клиникада);
• Балалар мен ересектердегі соматикалық патология кезіндегі психологиялық интервенциялар.
Білім берудің артықшылықтары:
«Психология» мамандығы бойынша бағдарлама «6М050301 – Ұйымдастыру психологиясы және тұлға», «6М050302 – Кеңес беру психологиясы», «6М050303 – Денсаулық сақтаудағы психология» сияқты маманданудың білім беру бағытының әлемдік стандартқа сай жоғары білікті магистр-психологтарды даярлауға бағдарланған. «Психология» мамандығының магистратура бағдарламасы бойынша республикалық және халықаралық деңгейде өзінің кәсіби іс-әрекетін жүзеге асыра алатын жоғары білікті магистр-психологты қалыптастыруға негізделген оқыту ағылшын тілінде жүргізіледі.
2 жылдық бағдарлама тек ағылшын тілінде жүргізіледі.
Бір жылдық бағдарламада қазақ, орыс және ағылшын тілінде оқуы мүмкін.
Халықаралық байланыстар:
• «Протекта» инновация және білім беру орталығы (Бургас қ., Болгария);
• Zayed University (БАӘ);
• Тұңғыш Президент Б.Н. Ельцин атындағы УрФУ (Ресей);
• Перм мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық университеті;
• University of Reading (Беркшир, Ұлыбритания);
• Канада Онтарио, Трент университеті;
• SWPS әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар университеті (Польша, Варшава);
• Канадалық психологиялық ассоциация жанындағы кросс-мәдени психология орталығы, Гельф (Канада);
• Штихтинг Еврорегион университеті (Нидерланды).
Тәжірибеден өту орындары және жұмыспен қамту мүмкіндіктері: Жергілікті және шетелдік жоғары оқу орындары, ҒЗИ, лабораториялар, клиникалар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Психология
Мамандық шифры
6M050300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
167
ОРЫС
167

пәндер

Әлеуметтік мінез-құлықты компьютерлік модельдеу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеу әдістері мен тәжірибе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы тенденциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Психологиядағы зерттеу әдістері мен эксперимент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологиядағы қазіргі статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологиядағы статистиканың қазіргі әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әдеп мәселелері және қарама-қайшылықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік мінез-құлықты компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери бөлімшелерде психологиялық қызмет ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери қызметкерлердің индивидуалды-психологиялық ерекшеліктерін диагностикалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери қызметкерлердің өзара қатынасының, конфликтілер, эмоциялық тұрақсыздықтарының алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери қызметкерлердің тұлғалық ерекшеліктерін диагностикалау және алдын алу бойынша психотехникаларды қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гуманистік бағыт: алғышарттары және гуманизмге баламалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Еңбек психологиясының мотивациясы және жаңа ғылыми практикалық бағыттың аттитюды, пайда болу және басқару психологиясы, ұжым психологиясы және еңбек психологиясы. Зерттеудің мақсаты бұл пән әлеуметтк психологиялық және ұжымдық кешеннің аспектілері динамикалық жұмыстағы өзара іс-қимыл және адамның мотивациясы. Бұл пән магистранттардың пайдалану бойынша біртұтас көзқарасты жақсарту үшін психологиялық білім саласы, кәсіби қызмет қауіпсіздігі, оның тиімділігін арттыру және де сақтау, денсаулығын ны

Жеке когнитивті және тұлғалық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеу әдістері мен тәжірибе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеңес берудегі техникалар мен теориялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клиникалық психологиясының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көшбасшы мен супервизия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқып-үйрену барысында магистранттар топтық процестер, лидерлік және басшы мен бағынушының қатынасын өзгерту арқылы өндірістегі тиімділікті толығымен реттеу тәсілдері туралы түсініктер алады. Сонымен қатар, магистранттар қызметкерлер мен оның супервизиясының топтық процесті басқаруының негізгі тұжырымдарымен, бағыттарымен және қазіргі инновациялық технологияларымен танысады. Магистранттар пәнді оқу барысында келесі құзіреттіліктерге меңгеруі қажет: Білуі керек: Қызметкерлердің топтық п

Критикалық мультимәдени практика: кеңес берудегі әртүрлі мәселелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ,

Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Персоналды даярлау және дамыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Персоналды іріктеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Персоналды іріктеу, жоспарлау және қызметті аттестаттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психодинамикалық бағыт: қайнар көздер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологиядағы кәсіби практиканың этикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологиядағы қазіргі статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологиядағы математикалық модельдеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологиялық мәліметтерді қазіргі статистикалық өңдеу тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топтық динамика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты зерттеуде персоналды дайындау мен дамытудың әдістері, технологиялары туралы, оларды құраушы қызметкерлердің ұйымдастыру мәдениеті мен мінез-құлықтың этикалық нормаларының ерекшеліктерімен олардың қалыптасуы туралы жүйелі ұғымды қалыптастыру. Пәннің міндеттері персоналды дамыту мен дайындау әдістерін, техникалары мен технологияларын қарастырумен анықталады. Модуль өзіне персоналды дайындау мен дамытуды жақсарту үшін іс-шараларды өңдеу жолдары туралы, кәсіби-қызметтік жоғарылау

Топтық процестер және команда құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға және ұйымдық мінез-құлық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдарды зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдастыру әл-ахуалы және мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курс ұйымдастыру климаты және мәдениеті психологиясының АҚШ, Европа,ТМД елдеріндегі негізгі мәселелерін ашады. Курс барысында ұйымдастыру климаты және мәдениетінің негізгі әдістерін үйренеді. Кросс-мәдениеттік мәселелерде әдістерді қолданады және бағалайды. Ұйымдастыру климаты және мәдениетінің негізгі сұрақтарын оқу барысында қазіргі ғылыми әдебиеттерден табады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі қажет: Білуі керек: ұйымдастыру климаты мен мәдениетті

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген