Магистратура
Менеджмент

Менеджмент

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - экономика және бизнес магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: «6М050700 – Менеджмент»
Білім беру деңгейі: магистратура
Емтихандар: шетел тілі (тест), мамндық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Білім беру формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«Менеджмент» бағыты бойынша даярланатын магистрлер келесі қызымет түрлеріне дайындалады:
• қызмет түрілері әр түрлі ұйымдарда басқарушылық қызмет атқаруға;
• корпоративтік стратегиялық және оперативті жоспарлауды қамтамасыз ететін жұмыс түрлеріне, бизнестің бағытын анықтау жұмыстарына;
• персоналды қабылдау, іріктеу, кәсіби даярлау, мансапты және мамандығын жоғарылату саласына қатысты менеджердің персоналды басқару кәсіби қызмет аясы;
• қаржылық жұмыстарды ұйымдастыру, капиталды салу бағдарламаларын, жобаларын және жоспарларын әзірлеу, бизнес жоспарды әзірлеу, кредиттік саясатты ұйымдастыру, ұйымның қаржылық жағдайын талдау жұмыстары;
• түрлі бөлімшелердің қызметін ұйымдастырушы басшы қызметі;
• ұйым мен фирма басқарушысы.
Кәсіби пәндер:
• Кәсіби менеджмент
• Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау
• Ұйымдық іс - әрекет және көшбасшылық
• Адам ресурстарын басқару
• Стратегиялық менеджмент
Білім беру артықшылықтары:
• Ең жоғары академиялық стандарттар бойынша менеджмент саласы үшін маман даярлау;
• білім беру үдерісінде заманауи инновациялық технологияларды қолдану;
• ағымдық кәсіби қызметке қажетті және докторантурада білім жалғастыруға қажетті білімін тереңдету;
• үздіксіз түрде кәсби білім, дағдыларды кеңейтіп, дамытып отыру.
Халықаралық байланыс: магистранттар шетелдік серіктес университеттерде білім алуға мүмкіншіліктер бар: Ресей халықтар достастығы университеті (РУДН), Новосібір Мемлекеттік университеті, Б.Н.Ельцина атындағы Орал Федералды университеті, Прага экономикалық университеті, Чехия, Кадис университеті, Испания, Старсбурга бизнес мектебі, Франция.
Тәжерибе алу орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: магистранттар тәжерибеден оте алады: Әл Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми техникалық паркі, ҚР жобалық менеджерлер одағы, «КазНИИ экономики АПК и развития сельских территорий» ЖШС, ҚР Экономики Институты. Жұмысқа орналасу орындары: омемлекеттік басқару орнагдары, кәсіпорындар, әр түрлі қызмет түрін атқаратын меншік иесі түрлі ұйымдар, жоғары оқу орындары, ірі корпарациялар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Менеджмент
Мамандық шифры
6M050700
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
180
ОРЫС
180

пәндер

Адам ресурстарын басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс әр түрлі саладағы және ұйымдастырушылық-құқықтық формасы бойынша әр түрлі ұйымдарда еңбекті ұйымдастырудың шет елдік тәжерибесін тереңірек зеріттеп, қарастырады. Кадрды іріктеу, еңбек бөлінісін реттеу, еңбек үрдістерін жобалау, еңбек үрдісі мен жұмыс уақытының шығыныдарын саралау, жұмысшылар мен қызметкерлерді аттестациядан өткізу мен жұмыс орындарын жоспарлау бойынша алдыңғы қатарлы шетел тәжірибелері қарастырады. Сонымен қатар, жұмыс күшін өндіру теорияларын, қажеттіліктері мен мотивация, еңбек өндірісінің мәселелері, табыс пен еңбекақы саясаттары, персоналды басқару, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік серіктестік және т.б. мәселелер қарастырылады. Пәнді оқу барысында магистрант келесідей машықтарға ие болуы тиіс: ұйымдарда кадр саясатын қалыптастыру мен ұйымдастырудың негізгі мәселелерін білуі қажет, персоналды мотивациялаудың заманауи формалары және оларды тиімді қолдан білудің шарттарын, іріктеудің әдістерін, орналастыруды, қызметкерлерді бағалау мен аттестациядан өткізе алуды білуі тиіс. Білуі қажет: нормативтік құжаттарды жасау, қолдану және жетілдіру, анықтайтын үрдістер, ұйымдардағы иерархия, субординация және қарым-қатынас, ұйымның кадр ресурстарын тиімді басқару

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Стратегиялық менеджмент
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Стратегиялық менеджмент» пәнінің мақсаты кәсіпорындар мен ұйымдарды стратегиялық басқару саласында магистранттарда базалық теориялық білімін және негізгі практикалық дағдыларын қалыптастыру. Курс міндеті: - Тұрақсыз, тез өзгеріс үстіндегі қоршаған орта шартында кәсіпорын немесе ұйымды стратегиялық басқару ерекшеліктері жайлы түсінік қалыптастыру; - Стратегиялық талдау негізінде кәсіпорынның миссиясы мен мақсатын құру ептілігін қалыптастыру. отандық және шет елдік зерттеушілердің нәтижесін сыни көзбен бағалап жалпылау; болашағы мол бағытты анықтау; зерттеу бағдарламасын құрастыру

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдық іс-әрекет және көшбасшылық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру мақсаты – ұйымдағы адамдардың тәртібі жайлы студенттерге жүйелі түсінік қалыптастыру мынадай ықтимал 3 деңгейде – жекеше, топтық және ұйымдық – сонымен қатар, ұйымның тиімділігін жоғарылату үшін осы тәсілдерді дұрыс қолдана білуді үйрету болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: Ұйымдағы тәртіптің негізгі теориясы мен санаттарын білуге; Ұйымның тиімділігін көтеру мақсатымен, жеке және топтық кызметкерлердің тәртібін басқару тәжірибесінде алған білімдерін дұрыс қолдана білуге.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам ресурстарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам ресурстарын басқару – заманауи менеджментті құрайтын маңызды бөліктерінің бірі. Адами капиталды заманауи басқару – бұл ұйымдарды, жобаларды тиімді құрастыру мен басқарудың идеялары мен тәсілдерінің жүйесі. Бұл пәнде келесідей тақырыптар оқылады: экономикалық өсудің классикалық тұжырымдамаларындағы адам дамуының мәселелері; халықаралық ұйымдар қызметіндегі адам дамуының сұрақтары; адам даму индекстері. Пән бойынша оқыту нәтижелері негізінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс

Әлеуметтік жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульда ұйымды әлеуметтік дамыту әдімтері, формалары және тәсілдері жайлы ақпарат берілген. Ұйымды әлеуметтік дамыту әдіснамасының негіздері. Әлеуметтік-еңбектік мәселелерді шешудің отандық және шетел тәжірибелерінің тарихы. Ұйымның стратегиялық жоспарлау жүйесін әлеуметтік басқару. Ұйымның әлеуметтік дамуын басқарудың функциялары, әдістері және қамтамасыз етуі. Пәнді оқу барысында магистрант келесідей машықтарға ие болуы тиіс: әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттарын; әлеуметтік жұмысты ұйы

Басқару комондасын қалыптастыру стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәнде персоналды басқарудң негізгі теориялық және тәжірибелік аспектілері, тиімді топты қалыптастырудың технологиясының принциптері мен оны басқару қарастырылған. Ұйымның өміршеңділігінің әр түрлі кезеңдерінде басқарушы топқа қойылатын ерекше талаптарды саралау. Баса назар топ-менеджерлерді ынталандыруға бағытталады, олардың біріккен жұмыстарының оратақ нәтижеге әсер етуі. Пәнді оқу барысында магистрант келесідей машықтарға ие болуы тиіс: көшбасшылықтың негізгі теорияларын білу және

Басқару шешімдерін құрастырудың заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еңбек және жұмыспен қамту нарығының шетелдік моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты – еңбек нарығындағы өзгерістерді ескере отырып ұйым персоналын басқару жүесін тиімді басқару білімін, әдістемелерін, дағдыларын магистранттарда қалыптастыру болып табылады. Пәнді игеру барысында келесі міндеттер орындалады: еңбек және жұмыспен қамту нарығының шетелдік моделдерін игеру; еңбек нарығын қалыптастырушы жіне дамытушы факторларды анықтау және талдау әдістерін үйрену; еңбек нарығы динамикасын талдау әдістері мен әдістемелерін игеру; түрлі деңгейлерде жүзеге асатын үдерістерді еңбек нарығы қажеттіліктері негізінде тиімді ұйымдастыру дағдыларын игеру. 1 пәнді игеру нәтижесінде магистрант келесі біліктіліктерге ие болуы тиіс: еңбек нарығының даму қарқынын талдай білуі тиіс; ұйымның еңбек нарығындағы орнын бағалап, ұйым имиджі дамуы үшін тиісті іс-шаралар даярлай білу тиіс; еңбек нарығындағы ұсыныс пен сұранысты талдай білуі қажет; пән саласына тән негізгі категорияларды «еңбекпен қамту», «жұмыссыздық» жетік білуі тиіс.

Еңбек қызметін ынталандыру және қызықтыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты – магистранттарды ұйымды адам ресурстарымен қамтамасыз ету жағынана еңбек нарығының жағдайын және даму тенденцияларын саралауға және ұйымның еңбек нарығындағы орының бағалауға үйрету. Мотивациялау бағдарламаларын жасау, әр түрлі қызметкерлерді бағалау және аттестациядан өткізу бағдарламаларын қолдана отырып, қызметкерлерді оқыту және олардың тиімділігін бағалау. Берілген пәнде келесідей тақырыптар оқытылады: мотивацияның түсінігі мен мазмұны; қажеттілік және мотивация түрлері мен теориялары; мотивацияның заманауи әдістері және т.б. Пәнді оқу барысында магистрант келесідей машықтарға ие болуы тиіс: қызмет саласында, ұйымда тұлғаның өзін-өзі ұстау мотивациясының теорияларын білу; әр түрлі ынталандырудағы мотивациялаудың болашақ принциптерін және тұлғаны, ұжымды зерттеуде қолданылатын әр түрлі әлеуметтік-психологиялық сипаттамаларды қолдана білу. Функционалды және топтық бөлулерде рөлдерді орынын, үлкен және кішігірім ұжымдарды басқаруда топтық стильді қолдана білу.

Замануи стратегиялық талдау және моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып магистранттарды стратегиялық басқарудағы заманауи теориялар мен тәсілдердің теоретикалық және тәжірибелік білім мен дағдыларға оқыту табылады. «Стратегиялық менеджмент» пәнінде келесідей тақырыптар оқытылады: Стратегиялық видение және компанияның миссиясы. Мақсаттар қою және олардың басқару құндылығы. Компанияның стратегиялық және қаржылық мақсаттары. Стратегиялық менеджменттің қағидалары. Компанияның ішкі және сыртқы ортасына сараптама. Бәселелік стратегиялар. Әртараптанудың корпоративтік стратегиясы. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей ерекшеліктерді игеруі тиіс: ұйымның даму стратегиясын әзірлеуді білу және әзірлей алу, саладағы ахуалға ықпал ететін факторлар есебімен бәсеке стратегияларға сараптама жүргізе білу. Ұйым қызметіне кәсіби және нысаналы сараптама жүргізу, соның ішінде менеджмент шеңберінде басқару сараптамасының әртүрлі әдістер негізінде оның ішкі ортасына жүргізу. Ұйым бизнесінің философиясы мен корпоративтік мәдениетін қалыптастыра алу.

Кәсіби менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компания құнын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәнде персоналды басқарудң негізгі теориялық және тәжірибелік аспектілері, тиімді топты қалыптастырудың технологиясының принциптері мен оны басқару қарастырылған. Ұйымның өміршеңділігінің әр түрлі кезеңдерінде басқарушы топқа қойылатын ерекше талаптарды саралау. Баса назар топ-менеджерлерді ынталандыруға бағытталады, олардың біріккен жұмыстарының оратақ нәтижеге әсер етуі. Пәнді оқу барысында магистрант келесідей машықтарға ие болуы тиіс: көшбасшылықтың негізгі теорияларын білу және оларды тәжірибеде тиімді қолдана алу. Компания персоналына құндылықтарды қалыптастыру және оны еңгізу. Персоналдың корпоративтік рухын қалыптастыру, персоналдың компанияға деген көз-қарасын нығайту. Басқару командасының психологиялық ерекшеліктерін түсіне білу, басқарушылық топты қалыптастырудың әдістері мен стратегиясы, бизнес-топтар ұйымдастыра алу және жобаларды іске арналған басқарушылық топ.

Компанияның кадрлық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курс кадр саясатының теориялық негіздері мен әр түрлі саладағы және ұйымдастырушылық-құқықтық формасы бойынша әр түрлі ұйымдарда кадрды қалыптастырудың тәжірибелік әдістерін қарастырады, кадрды іріктеуде алдыңғы қатарлы отандық және шетел тәжірибелері, еңбек бөлінісін реттеу, еңбек үрдістерін жобалау, еңбек үрдісі мен жұмыс уақытының шығыныдарын саралау, жұмысшылар мен қызметкерлерді аттестациядан өткізу мен жұмыс орындарын жоспарлауды қарастырады. Сонымен қатар, жұмыс күшін өндіру теорияларын, қажеттіліктері мен мотивация, еңбек өндірісінің мәселелері, табыс пен еңбекақы саясаттары, персоналды басқару, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік серіктестік және т.б. мәселелер қарастырылады. Пәнді оқу барысында магистрант келесідей машықтарға ие болуы тиіс: ұйымдарда кадр саясатын қалыптастыру мен ұйымдастырудың негізгі мәселелерін білуі қажет, персоналды мотивациялаудың заманауи формалары және оларды тиімді қолдан білудің шарттарын, іріктеудің әдістерін, орналастыруды, қызметкерлерді бағалау мен аттестациядан өткізе алуды білуі тиіс. Білуі қажет: нормативтік құжаттарды жасау, қолдану және жетілдіру, анықтайтын үрдістер, ұйымдардағы иерархия, субординация және қарым-қатынас, ұйымның кадр ресурстарын тиімді басқару. Ие болуы қажет: бесекеге қабілетті мақсаттарды және басшылық пен мамандардың, орындаушылардың арасында бәсекеге қабілетті шешім қабылдау үшін кадрларды таңдау, құрамды қалыптастыру мен оны қайта жаңартып отыруды, ұйымда санаттарға бөлу және оның орындалуын қадағалау.

Мансапты басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Мансапты басқару» пәнін игерудегі мақсат персоналды басқру саласындағы болашақ мамандарда персоналдың мансабын басқарудың басты бағыттары мен аналитикалық және тәжірибелік жұмыстарында қолданылатын әдістер туралы жалпы көз-қарас қалыптастыру. Бұл алынған білімдер және машықтар болашықта персоналдың мансабын жоспарлау мен қолдау кезінде қажет болады. Пәнді оқу барысында магистрант келесідей машықтарға ие болуы тиіс: Білуі қажет: еңбек қатынастарын реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық актіле

Операцияларды жобалау және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Операциондық менеджмент» пәні мынаны оқытуға бағытталған: кәсіпорындардағы өндірістің ұйымның теоретикалық және әдіснамалық сұрақтарын; сапасы мен санына сәйкес белгілі бір еңбек өнімдерінің шығарылымы бойынша қойылған мақсаттарға жетуге бағытталған берілетін тәжірибе мен аналитикалық қабылдаулардың техника, экономика және социологтар шеңберінде білімдерін қолдану негізінде өндірістік үрдістегі еңбек құралдары мен жабдықтарын қолдануда ұйым жұмысшыларының қызметіндегі рационалды келісу шарттары

Өнімділікті басқарудың заманауи концепциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Өнімдлікті басқарудың заманауй концепциялары» пәнінің негізгі мақсаты – магистранттарда ұйым қызметін тиімді басқару дағдыларын қалыптастыру; Өнімдлікті басқарудың заманауй концепциялары бойнша қажетті білім беру, макро- және микро деңгейде Өнімдлікті басқарудың негізгі әдістері мен әдістемелерін қалыптастыру.. 2 пәнді игеру нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс. Өнімдлікті басқарудың заманауй концепцияларын білу; өнімділікті басқару барысында қолданатын талдау әдістерін игеру; еңбек понетциалын қолдану барысында ұйымға әсер ететін экономикалық мәселелерді анықтау және оны шешу бойынша іс-шаралар ұсына білуі тиіс.

Стратегиялық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Стратегиялық маркетингпәнінінің мақсаты – студеттердің кәсіпорынның алдыға қойған мақсатына жетудің бірден бір құралы ретіндегі стратегиялық маркетинг жайында жүйелі білімі мен тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру, кәсіпорынның нақты бір шараларын жүргізу кезінде стратегиялық бағыттарының әрекетін маркетингтік бағдарламалар арқылы талдаудағы тәсілдері мен әдістері жайында оқыту, және де студенттердің стратегиялық шешім қабылдай алуына тәжірибелі жаңалықтарға көңілін аудару.Міндеттері: - стратег

Табыс саясаты және жалақы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Табыс және еңбекақы саясаты» пәнін оқудағы мақсаттар мен міндеттер келесіде, макро және микро деңгейлерде бөлініс қарым-қатынастардың трансформациясының толығымен теориялық түсінігін қалыптастыру. Пән әр түрлі деңгейдегі табыстарды және еңбекақына реттеуді; тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесін, өмір сүру деңгейінің концепциялары мен деңгейінің теориялық негіздерін қарастырады. Пәнді оқу барысында магистрант келесідей машықтарға ие болуы тиіс: Табыс саясатының теориялық мәселелрін (объектілер

Тайм-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән заманауй тайм-менеджменттің теориялық және тәжерибелік базалық түсініктерін қарастыру мен үйренуге арналған. Пән ұйымның уақыт ресурстары және оларды тиімді пайдалану жүйесі туралы сонымен қатар магистранттар үшін тиімділігі жоғары тәжерибелік ұсыныстармен қамтиды. Нәтижесінде магистранттар өзгермелі сыртқы орта жағдайында тиімді және мезгілді шешім қабылдау әдістерін үйреніге мүмкіншілік алады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей нәтижелерді игеруі тиіс: тайм-менеджментті

Ұйымдық іс-әрекет және көшбасшылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты, магистранттарды ұйымдастырушылық мінез-құлық және көшбасшылық теориясы мен тәжірибесі бойынша білім беруде инновациялық менеджмент көшбасшылығының негізгі мәселелерімен таныстыру, ұйымдастыру көшбасшылық жүйесін құру және басқаруды үйрену болып табылады. Бұл пән жеке мінез-құлық және көшбасшылық теориясын, ұйымдағы мотивациялық мінез-құлықты зерттейді; көшбасшы және басқа да коммуникативтік мінез-құлықты ұйымдастыру және көшбасшылықты тиімді басқару. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: • ұйымдастырушылық мінез-құлық және көшбасшылықтың негізгі теориясын білу; тиімді көшбасшылық және басқару командасының негізгі принциптері; корпоративтік мәдениет және мәдениетаралық ортада тиімді басшылық ету әдістерін, басқарудағы көшбасшылықтың рөлін меңгеру; • нақты жағдайларға ұйымдастырушылық мінез теориясы модельдерін және тәсілдерін бейімдеуге қабілетті болуы; қызметкерлердің мінез-құлқын түзету үшін өз ұсынымдарын шығаруға қабілетті болуы; • инновациялық технологиялар мен тиімді ұйымдастырушылық мінез-құлық және көшбасшылық әдістерін іздеу және іске асыруға байланысты өзіне-өзі көмек дағдыларын меңгеру.

Ұйымның дағдарысқа қарсы стратегиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Дағдарыс менеджменті» пәнінің мақсаты болып магистранттарды дағдарыс жағдайында кәсіпорынды басқарудың қағидаларымен және әдістерімен, кәсіпорын қызметіндегі негативті тенденцияға қарсы қызмет ететін механизмдерді әзірлеу тәсілдерімен, дағдарыс жағдайларының нәтижесімен, санация әдістерімен және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру әдістерімен таныстыру болып табылады. Берілген пәнде дағдарыстық жағдайдағы диагностика жүргізудің қағидалары, әдістері және тәсілдері, кәсіпорын қызметіндегі негативті тенденцияға қарсы әрекет ететін механизм және дағдарыстық жағдайлардан кейінгі нәтижелер оқытылады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей ерекшеліктерді игеруі тиіс: кәсіпорын тәуекелдерінің негізгі түрлері, дағдарыстық жағдайды басқарудың негізгі әдіснамасы, тәуекелді анықтаудың, сараптаудың және болжаудың бар әдістерін, тәуекелді бағалау және минимализациялауды білуі қажет. Шынайы тәуекелді жағдайды сараптап, анықтай алу, кризис-менеджменттің теоретикалық әдістерін тәжірибеде қолдана білуі керек.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген