Магистратура
Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мемлекеттік және жергілікті басқару

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - экономика және бизнес магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар.
Бағдарлама 6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару.
Оқыту деңгейі: ғылыми-педагогикалық дайындау бағытындағы магистратура.
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша).
Оқыту нысаны: күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша магистр келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
- мемлекеттік басқару және қорғаныс;
-орталық, аймақтық және жергілікті басқару органдарының атқарушы және заң шығарушы қызметі;
- фискалдық қызметті басқару және бақылау;
- бюджеттің орындалуы және мемлекеттік қорлар мен мемлекеттік қарызды басқару;
- ауылдық және поселкелік басқару органдарының қызметі;
- кеден қызметі;
- статистика және әлеуметтану саласындағы қызмет;
-медициналық қызмет көрсету, білім беру, мәдени қызмет көрсету және әлеуметтік қамтамасыз етуді қоспағанда, өзге де әлеуметтік қызметтер;
- жалпы қоғамға мемлекеттік қызмет көрсету;
- ұлттық компаниялардағы қызмет;
- ұлттық кәсіпорындардағы қызмет;
- ғылыми-зерттеу мекемелеріндегі қызмет;
- жоғары оқу орындарындағы оқытушылық қызмет.
Профильді пәндер:
- мемлекеттік басқарудың теориясы мен практикасы;
- экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу;
- адами ресурстарды басқару;
- стратегиялық басқару.
Білім алу артықшылықтары:
- Қазақстан Республикасының танымал ғалымдарының бірегей авторлық курстары;
- шет елдік ғалымдардың авторлық курстары;
-мемлекеттік биліктің орталық және аймақтық органдарында жұмыс істеу мүмкіндігі;
- жоғары оқу орындарындағы оқытушылық қызмет.
Халықаралық байланыстар: мамандық магистранттарының шетелдік серіктес жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндіктері бар, мысалы, Ресей халықтар достығы университетінде, Новосибирск мемлекеттік университетінде, шет елдік жетекші университеттерде екі апталық дайындықтан өтуге мүмкіндіктері бар.
Практикадан өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында, ұлттық компанияларда, мемлекеттік кәсіпорындарда, қоғамдық ұйымдарда, әлеуметтік қызмет көрсету органдарында және ғылыми –зерттеу мекемелері мен институттарында, жоғары оқу орындарында.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Мамандық шифры
6M051000
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
152
ОРЫС
152

пәндер

Адам ресурстарын басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс әр түрлі саладағы және ұйымдастырушылық-құқықтық формасы бойынша әр түрлі ұйымдарда еңбекті ұйымдастырудың шет елдік тәжерибесін тереңірек зеріттеп, қарастырады. Кадрды іріктеу, еңбек бөлінісін реттеу, еңбек үрдістерін жобалау, еңбек үрдісі мен жұмыс уақытының шығыныдарын саралау, жұмысшылар мен қызметкерлерді аттестациядан өткізу мен жұмыс орындарын жоспарлау бойынша алдыңғы қатарлы шетел тәжірибелері қарастырады. Сонымен қатар, жұмыс күшін өндіру теорияларын, қажеттіліктері мен мотивация, еңбек өндірісінің мәселелері, табыс пен еңбекақы саясаттары, персоналды басқару, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік серіктестік және т.б. мәселелер қарастырылады. Пәнді оқу барысында магистрант келесідей машықтарға ие болуы тиіс: ұйымдарда кадр саясатын қалыптастыру мен ұйымдастырудың негізгі мәселелерін білуі қажет, персоналды мотивациялаудың заманауи формалары және оларды тиімді қолдан білудің шарттарын, іріктеудің әдістерін, орналастыруды, қызметкерлерді бағалау мен аттестациядан өткізе алуды білуі тиіс. Білуі қажет: нормативтік құжаттарды жасау, қолдану және жетілдіру, анықтайтын үрдістер, ұйымдардағы иерархия, субординация және қарым-қатынас, ұйымның кадр ресурстарын тиімді басқару

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Стратегиялық басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты олардың экономикаларының дамуына талдау негізінде өңірлердің бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыру стратегиясын негізгі ұғымдар мен қағидаттарын зерттеу болып табылады. модуль, назарға қазіргі заманғы бәсекелестік трансформация сипатын ескере отырып, әлемдік нарықтарда болып жатқан процестерді магистранттар мақсаты түсіністік қалыптастыру бәсекелік артықшылығы теория, проблемалар, бәсекеге қабілетті экономиканы дамыту перспективалары негізінде елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру негізгі бағыттарын анықтау үшін үйренеді. Магистранттар оқуға болады: - Бәсекеге қабілеттілік және оның түрлері мәні; - Табиғи ресурстарды кешенді пайдалану арқылы экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру; - Бәсекеге қабілетті өсу факторы ретінде Logistics технологиясы. Пәннің магистр дәрежесін зерделеу нәтижесінде мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: - Кәсіпорындар, компаниялар, еліміздің экономикасының бәсекелестік артықшылықтарын анықтауға болады; - Нарықтық экономиканың бәсекелес кеңістікте және, атап айтқанда, нарыққа қатысушылардың бәсекеге және тұтастай ұлттық экономиканың predstavlenieo теориялық және практикалық аспектілері бар; - Бәсекелестік, сондай-ақ өнім, компанияның, өнеркәсіп және елдің бәсекеге қабілеттілігін саласындағы Ponimatteoreticheskie база; - Znatsilnye мен түрлі теориялар әлсіз жақтары мен Қазақстан экономикасының қазіргі жағдайда оларды қолдануға; - Vladetsposobnostyu дербес экономикалық даму зерттелген заңдылықтарын негізінде ұлттық экономиканы реформалау байланысты проблемалық жағдайларды бағалау; - Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру экономикалық реформалардың шетелдік және отандық тәжірибе Umetotsenivat; - Кәсіби қызмет мәселелерінде құзыретті болуы.

Стратегиялық басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты олардың экономикаларының дамуына талдау негізінде өңірлердің бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыру стратегиясын негізгі ұғымдар мен қағидаттарын зерттеу болып табылады. модуль, назарға қазіргі заманғы бәсекелестік трансформация сипатын ескере отырып, әлемдік нарықтарда болып жатқан процестерді магистранттар мақсаты түсіністік қалыптастыру бәсекелік артықшылығы теория, проблемалар, бәсекеге қабілетті экономиканы дамыту перспективалары негізінде елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру негізгі бағыттарын анықтау үшін үйренеді. Магистранттар оқуға болады: - Бәсекеге қабілеттілік және оның түрлері мәні; - Табиғи ресурстарды кешенді пайдалану арқылы экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру; - Бәсекеге қабілетті өсу факторы ретінде Logistics технологиясы. Пәннің магистр дәрежесін зерделеу нәтижесінде мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: - Кәсіпорындар, компаниялар, еліміздің экономикасының бәсекелестік артықшылықтарын анықтауға болады; - Нарықтық экономиканың бәсекелес кеңістікте және, атап айтқанда, нарыққа қатысушылардың бәсекеге және тұтастай ұлттық экономиканың predstavlenieo теориялық және практикалық аспектілері бар; - Бәсекелестік, сондай-ақ өнім, компанияның, өнеркәсіп және елдің бәсекеге қабілеттілігін саласындағы Ponimatteoreticheskie база; - Znatsilnye мен түрлі теориялар әлсіз жақтары мен Қазақстан экономикасының қазіргі жағдайда оларды қолдануға; - Vladetsposobnostyu дербес экономикалық даму зерттелген заңдылықтарын негізінде ұлттық экономиканы реформалау байланысты проблемалық жағдайларды бағалау; - Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру экономикалық реформалардың шетелдік және отандық тәжірибе Umetotsenivat; - Кәсіби қызмет мәселелерінде құзыретті болуы.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам ресурстарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам ресурстарын басқару – заманауи менеджментті құрайтын маңызды бөліктерінің бірі. Адами капиталды заманауи басқару – бұл ұйымдарды, жобаларды тиімді құрастыру мен басқарудың идеялары мен тәсілдерінің жүйесі. Бұл пәнде келесідей тақырыптар оқылады: экономикалық өсудің классикалық тұжырымдамаларындағы адам дамуының мәселелері; халықаралық ұйымдар қызметіндегі адам дамуының сұрақтары; адам даму индекстері. Пән бойынша оқыту нәтижелері негізінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс

Адам ресурстарын басқарудың заманауи концепциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақта мемлекеттік қызметтерді ұсыну
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты жалпы елде, сонымен бірге аймақтарда халыққа мемлекеттік қызмет көрсетуді арттыру бағыттарын және оларды шешу жолдарын зерттеу. Магистранттар пәнді оқу барысында ҚР “Мемлекеттік қызмет көрсету туралы” заңының мазмұнын, уәкілетті органдардың негізгі қызметін “электронды үкіметпен” ақпараттандыру саласын іске асырушы басшылық туралы біледі. Магистранттар мемлекеттік қызмет көрсетуде қызмет тұтынушының әлеуметтік жағдайына, қызметіне, дүние мүлкіне, жынысына, нәсіліне, ұл

Аймақтардағы инновациялық қызметті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақтардың бәсекеге қабілеттілігін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақтардың стратегиялық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты магистранттарды басқарудағы заманауи стратегиялық тәсілдерді пайдаланудың теориялық және практикалық дағдыларына, сонымен қатар, аймақтарды дамытудың стратегиялық басқару әдістеріне үйрету. Модуль стратегиялық талдаудың қазіргі құралдарымен, қоршаған ортаның түрлі сипаттамаларында аймақтардың даму стратегиясын қалыптастыру кезеңдерімен, аймақтардың дамытудың тиімді стратегиясын әзірлеу әдістерімен магистранттарды таныстырады. Магистранттар аймақтардың стратегиялық дамуының

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты Қазақстанның ұзақ мерзімді стратегиялық дамуының негізгі приоритеті аймақтардың әлеуметтк- экономикалық дамуының теориялық және әдістемелік аспектілерін үйрету болып табылады. Магистранттар әлеуметтік- экономикалық жоспарлаудың мағынасын, аумақтар дамуының әлеуметтік- экономикалық басқарудың тура және жанама әдістерін, аумақтың табысты дамуының энергетикалық, транспорттық, экологиялық, қаржылық, әлеуметтік, азық- тұлік қауіпсіздігінің мәнін үйренеді. Модуль магистранттарды айма

Ауыл шаруашылық аймақтардың тұрақты реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес-жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің оқу мақсаты – магистранттарда фирма қызметінің маңызды бағыты ретінде бизнес – жоспарлау жайлы түсінік қалыптастыру; нарық жағдайында бизнес– жоспарлау теориясы мен тәжірибесін, бизнес– жоспарлау түрлерін және оларды жасау мақсатын зерттеу; кәсіпорынның бизнес – жоспарын құру логикасы мен әдіснамасын, сонымен қатар бизнес – жоспардың типтік бөлімдерін құру әдіснамасын меңгеру. Бұл пән заманауи бизнес– жоспарлаудың теориялық аспектілерін және әр түрлі бизнес – жоспарлар құру әдіснамасына тәжірибелік нұсқауларын, сонымен қатар типтік және де арнайы бизнес – жоспарлардың жеке бөлімдерін қамтиды (арнайы мақсчаттар үшін құрылған). Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі біліктіліктерге ие болуы керек: • Жаңа ұйымдарды ашу бизнес – жоспарларын құру ерекшеліктерін білу (өнімдер, қызметтер бағыттары); • Ұйымдастыру – басқару шешімдерін шешу салдарлары мен шарттарын бағалай білу, балансталған басқару шешімдерін дайындау мақсатымен компанияның функциялық стратегиялар арасында өзара байланысын талдай білу; • Ұйымның операциялық қызметін басқаруда стратегиялық, тактикалық және оперативтік шешімдер қабылдау әдістерін үйрену; • Заманауи бағдарламалық қамсыздандыруды қолдану арқылы оларды жүзеге асыруға дайындықпен және жобаларды жасқару әдіснамаларын үйрену; • Бизнес – үрдістерді моделдей білу және бизнес – үрдістерді қайта ұйымдастыру әдістерін білу; • Нарықтық және арнайы тәуекелділіктерді талдай білу, оның нәтижелерін басқару шешімдерін шешу үшін қолдану; • Жаңа нарықтық мүмкіндіктерді таба және бағалай білу және бизнес идеяны қалыптастыру.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дағдарыс-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дағдарыстан кәсiпорындарының қорытындысы бойынша дағдарысқа қарсы басқарудың негiздерi, iс-шаралар әзiрлеумен таныстыру, кәсiпорынның дәрменсiздiгі және оларды жою. Міндеті: қағида, функциялар, әдiстер және кәсiпорындардың қаржылай сауығу технологиясын практикалық қолданудың әдiстемесiн үйрету; экономикалық жүйелер және жолдарындағы табиғи себептер және дағдарыстардың типологиясы туралы айқын ұсыныс беру. Білуі тиіс: банкроттық процедурасының кризиске қарсы процедуралардың экономикалық мәнi және олардыңның таңдауының себептерiн. Істей білу: кризиске қарсы басқару теориясының негізінде бiлiмін пайдалану; Дағдылану: дағдарыстық ахуалдардың iздеп табуының әдiстерiмен; төмендету және кәсiпкерлiк тәуекелдердiң бейтараптандыруы және кәсiпорынның төлем төлеуге қабiлетсiздiгiнiң әдiстерiн меңгеру керек.

Жасыл экономика және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс магистранттарға энергияға, жасыл экономикаға және басқаруға кіріспе ұсынуға бағытталған. Курс тақырыбы тәжірибелік және пәнаралық амалдарға негізделеді, негізгі назар оқудың келесі негізгі бөлімдерінің әрқайсысының өзара байланысына аударылады:  Энергия мен энергияның балама көздері;  Энергетикалық қауіпсіздік;  Жасыл экономика;  Басқару мен оның энергетикалық саясаттың дамуындағы рөлі. Курс шеңберінде халықаралық пікірталастың және серіктес университеттер студенттерімен ынтымақтастың дамытуға көмектесу үшін инновациялық веб технологиялар қолданылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі біліктіліктерді иемденуі керек: • Тұрақты даму мен басқару сферасында кәсіби мәселелерді шешу үшін қажет техникалық қабілеттерге ие болуы керек және негізгі тұжырымдаманы білу қажет; • Даму сферасында күрделі мәселелердің алдын лау мен талдау негізінде мәселелерді шешудің тәжірибелік қабілеттеріне ие болу; • глубокие знания о межкультурных, междисциплинарных, многонациональных масштабах развития и управления. • Кәсіби өмірде оларды дайындау үшін әлеуметтік жүйе рөлі мен дамуын арттыру есебінде Әр түрлі қоғам таптарынан оқушылар арасында және шалғай аймақтар арасында қарым – қатынас және дамыту қабілеттері.

Жергілікті басқарудың шетелдік моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты Қазақстан Республикасындағы жергілікті басқару мен өзін- өзі басқарудың тиімділігін арттыру үшін шетелдің жергілікті басқару тәжірибесін зерттеу. Модуль магистранттарды жергілікті өзін- өзі басқарудың және жергілікті басқарудың заңдылықтарымен, жергілікті өзін- өзі басқарудың англосаксондық, континентальды және аралас формаларымен таныстырады. Магистранттар жергілікті өзін- өзі басқарудың шетелдік үлгілеріне тән белгілерін және әр түрлі елдердегі жергілікті басқарудың е

Инновациялық дамудың шетелдік тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық қатынастарды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты қоғаммен қатынасты басқару әдістері мен тарихын әрбір мемлекеттік қызметші үшін қажетті қызмет саласы ретінде оқыту болып табылады. Магистрант қоғаммен байланыс (PR) тарихы мен теориясын, түрлерін, ұйымды, PR- қызметтің негізгі бағыттарын, қоғаммен байланыстың әртүрлі технологияларын, сонымен қатар, серіктестіктің қағидалары мен формаларын, PR- қызметтің бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара әрекетін, Қазақстанда және шет елде қоғаммен байланысы.

ҚР-да мемлекеттік-жеке меншік серіктестік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты магистранттарда инфрақұрылымдық жобалар шеңберінде мемлекет және бизнес серіктестік ұйымдардың технологиялары туралы жүйелік, толық түсінік қалыптастыру, қазіргі экономикадағы мемлекеттік- жеке серіктестікті ұйымдастырудағы қажетті теориялық және практикалық білімдерді игеру және осы білімдерді пайдалануда тәжірибе дағдыларына иелік ету. Магистранттар мемлекет және бизнес серіктестіктің заңдық базасын, мемлекет және бизнес серіктестіктің әр түрінің ерекшелігі.

Лидерлік және билік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Магистранттардың бойына кәсіби білім теориясын, көшбасшылық негізі мен қағидаларын сіңіру және мемлекеттік менеджментте тиімді мемлекеттік менеджерлерді дайындауда маңызды тапсырмаларды шешуде қабілеттерді дамыту мен көшбасшылық қасиеттерді жетілдіру Магистранттар маңызды тұжырымдамалар, кағидалар және көшбасшы міндеттері мен талаптары туралы түсінікте болу, кәсіпорынның басқару жүйесіне жаханданудың әсерін және жаханды ортадағы көшбасшылықтың іске асыру ерекшелігі туралы анықтамаға ие болу,

Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты бизнес қызметіндегі жобалық- бағытталған басқару туралы білім алу, қоғамда, мемлекетте, мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды жасау дағдыларына ие болу болып табылады. Модуль магистранттарды жобаның өмірлік циклінің барысында тиімді нәтижеге қол жеткізуде басқарудың заманауи әдістері мен технологияларын қолданумен, адами және материалды ресурстардың үйлесімділігі және басшылық қағидаларымен таныстырады.

Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық бақару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тайм-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән заманауй тайм-менеджменттің теориялық және тәжерибелік базалық түсініктерін қарастыру мен үйренуге арналған. Пән ұйымның уақыт ресурстары және оларды тиімді пайдалану жүйесі туралы сонымен қатар магистранттар үшін тиімділігі жоғары тәжерибелік ұсыныстармен қамтиды. Нәтижесінде магистранттар өзгермелі сыртқы орта жағдайында тиімді және мезгілді шешім қабылдау әдістерін үйреніге мүмкіншілік алады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей нәтижелерді игеруі тиіс: тайм-менеджментті

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген