Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Маркетинг

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - экономика және бизнес магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация:бар
Бағдарлама: 6МО51100-Маркетинг
Білім деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест),мамандық бойынша қабылдау емтиханы(жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
"Маркетинг" бағытындағы дайындыққа магистр келесідей кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
• орта кәсіби және жоғары оқу орындарында оқытушы жұмысшы
• мемлекеттік және мемлекеттік емес секторлардағы ғылыми-ізденушілік инститтутарындағы ғылыми қызметкер ретінде;эксперт,оқу-әдістемелік ұйымдарда консультант
• эксперттік-консалтингтік ұйымдардағы,маркетингтік зерттеу орталықтарында ауданаралық және халықаралық ғылми-жобалық ұйымдарда кәсіби қызмет.
• марктенигтік қызметін жүзеге асыру командасында зерттеу,басқару немесе жобалық кәсіби қызмет
• мамандар келесідей лауазымдарда қызмет атқара алады: директор,директор орынбасары,маркетинг,маркетингтік зерттеу және өткізу,сонымен қатар, логистика саласында коммуникациялық саясат,баға құру,әр түрлі меншік формасындағы кәсіпорындар мен ұйымдардағы маркетингті жоспарлау және болжау.

Кәсіби пәндер:
• маркетинг-менеджмент
• маркетингтік зерттеу II
• тауарлық марканы басқару
• стратегиялық маркетинг
• инновациялық маркетинг
• тұтынушылар мінез-құлқы
• коммуникациялық саясат
• маркетингтік қарым-қатынас
• интерактивті маркетинг
• жаһандық логистика
Білім алу артықшылықтары:
• уникалды авторлық курстар,жаңа әдістер,техникалық құралдар және технологиялық білім беру
• ТМД елдерінде және шет елдегі логистикалық мектептердің тәжірибелерінің сабақтастығы
• экономиканың нақты секторында бітіруші магистранттарға элективті курстардың тұрақты жаңаруы және жұмыс берушілермен байланыста болуы
Халықаралық қарым-қатынас: Магистранттар серіктес-вуздар-Франция, АҚШ, Венгрия, Польша, Қытайда білім алуға мүмкіндік алады.
Практиканы өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: маркетингтік қызметпен айналыстаын компаниялар,зерттеу институттары, ғылыми жобалық ұйымдарда,маркетингтік агенттіктерде, консалтингтік орта, логистикалық орта және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Маркетинг
Мамандық шифры
6M051100
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
163
ОРЫС
163

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маркетинг-Менеджмент
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маркетингтік зерттеу II
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Сауда маркасын басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеу мақсаты маркетологтың стратегиялық маркетинг саласындағы кәсіптік білімін тереңдету; маркетинг принциптері бойынша фирманың басқару жүйесін сатылы және мақсатты құру практикалық дағдысын құру, маркетингтік қызметтің ұзақмерзімді нәтижелерін бағалау. Оқу курсының міндеті компания қызметін жоспарлау барысында, әр түрлі тауарлар мен қызметтер нарығында, маркетинг әдіснамасының түрлерін қолдану ерекшеліктерін үйрету. маркетинг стратегиясының тиімділігін бағалайтын негізгі тәсілдері, маркетингтің құралдық, функционалдық, корпоративтік стратегиясын құру ерекшеліктерін білу; компания немесе өнімнің маркетингтік стратегиясын құра білу.

Стратегиялық маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеу мақсаты маркетологтың стратегиялық маркетинг саласындағы кәсіптік білімін тереңдету; маркетинг принциптері бойынша фирманың басқару жүйесін сатылы және мақсатты құру практикалық дағдысын құру, маркетингтік қызметтің ұзақмерзімді нәтижелерін бағалау. Оқу курсының міндеті компания қызметін жоспарлау барысында, әр түрлі тауарлар мен қызметтер нарығында, маркетинг әдіснамасының түрлерін қолдану ерекшеліктерін үйрету. маркетинг стратегиясының тиімділігін бағалайтын негізгі тәсілдері, маркетингтің құралдық, функционалдық, корпоративтік стратегиясын құру ерекшеліктерін білу; компания немесе өнімнің маркетингтік стратегиясын құра білу.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам ресурстарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам ресурстарын басқару – заманауи менеджментті құрайтын маңызды бөліктерінің бірі. Адами капиталды заманауи басқару – бұл ұйымдарды, жобаларды тиімді құрастыру мен басқарудың идеялары мен тәсілдерінің жүйесі. Бұл пәнде келесідей тақырыптар оқылады: экономикалық өсудің классикалық тұжырымдамаларындағы адам дамуының мәселелері; халықаралық ұйымдар қызметіндегі адам дамуының сұрақтары; адам даму индекстері. Пән бойынша оқыту нәтижелері негізінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс

Аймақтық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баға белгілеудің әдістері және стратегиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес-жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің оқу мақсаты – магистранттарда фирма қызметінің маңызды бағыты ретінде бизнес – жоспарлау жайлы түсінік қалыптастыру; нарық жағдайында бизнес– жоспарлау теориясы мен тәжірибесін, бизнес– жоспарлау түрлерін және оларды жасау мақсатын зерттеу; кәсіпорынның бизнес – жоспарын құру логикасы мен әдіснамасын, сонымен қатар бизнес – жоспардың типтік бөлімдерін құру әдіснамасын меңгеру. Бұл пән заманауи бизнес– жоспарлаудың теориялық аспектілерін және әр түрлі бизнес – жоспарлар құру әдіснамасына тәжірибелік нұсқауларын, сонымен қатар типтік және де арнайы бизнес – жоспарлардың жеке бөлімдерін қамтиды (арнайы мақсчаттар үшін құрылған). Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі біліктіліктерге ие болуы керек: • Жаңа ұйымдарды ашу бизнес – жоспарларын құру ерекшеліктерін білу (өнімдер, қызметтер бағыттары); • Ұйымдастыру – басқару шешімдерін шешу салдарлары мен шарттарын бағалай білу, балансталған басқару шешімдерін дайындау мақсатымен компанияның функциялық стратегиялар арасында өзара байланысын талдай білу; • Ұйымның операциялық қызметін басқаруда стратегиялық, тактикалық және оперативтік шешімдер қабылдау әдістерін үйрену; • Заманауи бағдарламалық қамсыздандыруды қолдану арқылы оларды жүзеге асыруға дайындықпен және жобаларды жасқару әдіснамаларын үйрену; • Бизнес – үрдістерді моделдей білу және бизнес – үрдістерді қайта ұйымдастыру әдістерін білу; • Нарықтық және арнайы тәуекелділіктерді талдай білу, оның нәтижелерін басқару шешімдерін шешу үшін қолдану; • Жаңа нарықтық мүмкіндіктерді таба және бағалай білу және бизнес идеяны қалыптастыру.

Ғаламдық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу мақсаты менеджмент сферасында заманауи маманға қажетті логистикалық әдістерді зерттеу мен тәжірибелік қолдану сферасында біліктіліктер кешенін қалыптастыру; саудада, өндірісте және дистрибьюцияда өнімдер қорларын рационалды басқарудың тәжірибелік қабілеттерін, әлемдік нарықта компанияның стратегиялық позицияларын жақсарту мен тауарлар бағасын төмендету бойынша логистикалық шешімдерді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде мгистрант келесі біліктіліктерге ие болуы керек: • Логистикалы

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жасыл экономика және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс магистранттарға энергияға, жасыл экономикаға және басқаруға кіріспе ұсынуға бағытталған. Курс тақырыбы тәжірибелік және пәнаралық амалдарға негізделеді, негізгі назар оқудың келесі негізгі бөлімдерінің әрқайсысының өзара байланысына аударылады:  Энергия мен энергияның балама көздері;  Энергетикалық қауіпсіздік;  Жасыл экономика;  Басқару мен оның энергетикалық саясаттың дамуындағы рөлі. Курс шеңберінде халықаралық пікірталастың және серіктес университеттер студенттерімен ынтымақтастың дамытуға көмектесу үшін инновациялық веб технологиялар қолданылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі біліктіліктерді иемденуі керек: • Тұрақты даму мен басқару сферасында кәсіби мәселелерді шешу үшін қажет техникалық қабілеттерге ие болуы керек және негізгі тұжырымдаманы білу қажет; • Даму сферасында күрделі мәселелердің алдын лау мен талдау негізінде мәселелерді шешудің тәжірибелік қабілеттеріне ие болу; • глубокие знания о межкультурных, междисциплинарных, многонациональных масштабах развития и управления. • Кәсіби өмірде оларды дайындау үшін әлеуметтік жүйе рөлі мен дамуын арттыру есебінде Әр түрлі қоғам таптарынан оқушылар арасында және шалғай аймақтар арасында қарым – қатынас және дамыту қабілеттері.

Жаһандық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курс мақсаты – жаһандық маркетинг негіздері туралы түсінік беру, халықаралық нарықта маркетингтік құралдарды қолдану ерекшеліктерін көрсету, осы саладағы тапсырмалар мен шешімдерде халықаралық нарықта маркетингтік құралдарды пайдалану әдістерін көрсету, болашақта осы әдістерді тәжірибе жүзінде көрсетуге көмектесу. Курстың басты тапсырмасы болып: - жаһандық маркетингтік ортасын зерттеу; - жаһандық маркетингтегі маркетинг-микс кешенін оқып, зерттеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант

Инновациялық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - кәсіпорындардың инновациялық қызметін арттыру үшін маркетингтік әдіс-тәсілдер мен инновациялық шешімдерді басқару жүйесі ретінде пайдалану, магистранттарда маркетинг туралы білімді қалыптастыру, біліктілігін арттыру. Кәсіпорынның инновациялық қызметті басқарудағы дағдылар мен қабілеттерді қалыптастыруға бағытталған, маркетинг қағидалары туралы пәнді оқып-үйрену. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: • экономикалық және нарықтық зерттеулерде

Интерактивті маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттарда бағыттары мобильді маркетинг және жарнама, жылжытудың инновациялық түрлерінің мүмкіндіктері жайында түсінікті қалыптастыру, тез өзгеретін сыртқы орта шарттарында бұл бағыттың өнімді жылжыту бойынша жалпы контекстінде практикалық қолданылу мүмкіндіктерін игеру, мобильді маркетинг және жарнама облысында инновациялық жылжытудың әдістерін зерттеу, бұл әдістерді қолданудағы негізгі құралдарды түсіну. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттілікке ие болады: • жарнаманы жылжытудың инновациялық бағыттарында жарнамалық өнімді орналастырудың әдістерін білу; • интерактивті ортада тактикалық маркетингтік құралдарды қолдана білу, интерактивті ортада брендті жылжытудағы жаңа идеяларды ұсыну және оны негіздей білу; • жарнамалық өнімді инновациялық жылжыту үшін алаңдарды және құралдарды анықтай білу; • жылжытудың инновациялық модельдерінің көмегімен стратегия жасау бойынша іс-шараларды жасай білу; • жылжытудың инновациялық модельдерінде жарнамалық орналастырудың динамикалық варианттарын анықтау қабілетіне ие болу. • жылжытудың инновациялық модельдерінде мүмкін болатын тәуекелді анықтау әдістерін игеру.

Коммуникациялық саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты – магистранттарға коммуникациялық саясаттың теориялық сұрақтарын жасауға үйрету, сонымен қатар, маркетингтік коммуникация жүйесін жасаудың практикалық дағдыларына ие болу. Берілген пәнде маркетингтік коммуникацияның негізгі және қосымша формаларының даму тарихы, коммуникациялық саясаттың мәні және маңызы, коммуникациялық модельдердің эволюциясы және кәсіпорынның коммуникациялық саясатын жүзеге асырудың негізгі құралдары меңгеріледі. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант к

Қарым-қатынас маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – магистранттарда бизнес қызмет үрдісінде тұтынушылармен және серіктестермен өзара пайдалы қарым – қатынас орнату концепциясы ретінде қарым – қатынас маркетингі жайлы білімді қалыптастыру. «Қарым – қатынас маркетингі» пәні лоялды клиенттерді, ұйым қызметкерлері мен серіктестерді қалыптастыру мен ұстап қалуға негзделген маркетингті басқаруға жаңа амалды ұсынады; онда қарым – қатынас маркетингі копцепциясының эволюциясы мен ерекшеліктері, қарым – қатынас маркетингін қолданудың артықшылықтары, отандық және шетелдік тәжірибеде қарым – қатынас маркетингін дамыту мүмкіндіктері зерттеледі. Пән нәтижесінде магистрант келесдей компетенцяларды білу қажет: • қарым-қатынастың негізгі мақсатын білу: компания-әріптестер, әріптес-клиент, компания-клиент, сонымен қатар, кәсіпорын қызметіне қатысты маркетингті енгізу процесі, экономикалық және маркетингтік зерттеулерді пайдалана отырып, екі ара қатынасты құру мәселесінде нақты маркетингтік мәселеге рұқсат беру және оны қалыптастыруды үйрену; • жаңа идеяларды тудыру қабілетіне ие болу, және тауардың немесе қызметтің бағалылығын өсіретін тұтынушылардың лояльдылығын қалыптастыру стратегиясын және бағдарламасын жасау барысында креативті ойлау; • стратегиялық маркетингті технологиясы және мәселесі бойынша теориялық жаңа зерттеулердің нәтижелерін білу, кәсіпорындағы ішкі маркетингтің бағдарламасын жасай білу және оны жүзеге асыру, тұтынушылық мінез-құлқындағы сату, сатып алу, стильдердің басқарушылық қатынастың модельдерін анықтау.

Маркетинг технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маркетингкетгі инновациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маркетингтегі стратегиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маркетингтік зерттеулаерді жоспарлау және ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мерчендайзинг: теорисы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – коммуникациялық саясат жүйесіндегі тауардың елестетуін қамтамасыз ету тәсілі тәрізді, магистранттарға мерчандайзинг туралы жүйелі бейнесін қалыптастыру; сауда нүктелерінің әртүрлі категорияларындағы мерчандайзингтің спецификасы, әртүрлі тауарларды (тұтыну тауарлары, өндірістік мақсаттағы тауарлар, биржалық тауарлар және т.б.) шығарудың ережелері және оның тиімділігін бағалау, сонымен қатар, мерчандайзингтің заманауи тәсілдерін меңгеру және берілген саладағы персоналдың жұмысын ұ

Сауда таңбасын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Стратегиялық маркетингпәнінінің мақсаты – студеттердің кәсіпорынның алдыға қойған мақсатына жетудің бірден бір құралы ретіндегі стратегиялық маркетинг жайында жүйелі білімі мен тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру, кәсіпорынның нақты бір шараларын жүргізу кезінде стратегиялық бағыттарының әрекетін маркетингтік бағдарламалар арқылы талдаудағы тәсілдері мен әдістері жайында оқыту, және де студенттердің стратегиялық шешім қабылдай алуына тәжірибелі жаңалықтарға көңілін аудару.Міндеттері: - стратег

Туризмдағы маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты магистранттарды туризм саласында маркетинг қағидалары мен элементтерін қолдану теориясын және тәжірибесіне қалыптастыру, туристік өнім ерекшеліктерін анықтау, туризм саласындағы маркетингтік зерттеулер, маркетинг кешені, шетел тәжірибесін ҚР туризмді дамытуда қолдану мүмкіндігін үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттілікке ие болады: • туризим индустриясында маркетинг ерекшелігін білу; маркетинг стратегиясын қалыптастыруға машықтану; туризм саласында маркетингтік саясат қалыптастыру және жүзеге асыру; • өткізу нарығын бағалау үшін клиенттер, туризм саласындағы бәсекелестер негізінде мақсатты нарық жайлы ақпаратты жинай білу, басқару және сапаны бақылау құралдарын өнім сапасын және туристік қызметті бақылауда қолдану; тұтынушылар қажеттілігіне сай туристік өнім мен қызметті қалыптастыру және жылжытуға машықтану.

Туризмдегі маркетинг (озық курс)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмдегі маркетингті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұтыну мінез
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - тұтынушылардың мінез-құлығын, бәсекеге қабілетті жаңа өнімдер мен қызметтерді, жарнама өнімдерін, нысандар мен құралдар ауқымын, логистика және бренд технологияларын ұйымдастыруды дамытуу стратегиясын, модельдерін әзірлеу және іске асыру туралы магистранттарда жүйелі түсінік қалыптастыру. Тиімді тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында тұтынушылық мінез-құлықты басқару стратегияларын әзірлеу және енгізу. Ол сондай-ақ маркетинг саласындағы инновация мәселелері, сауда, логистикалық және сауда қызметі, инновациялық бизнес-жобаларды жүзеге асыру мәселелері, маркетинг немесе сауда саласындағы кәсіпкерлік және шешім қабылдау стратегиясы мен тактикасын әзірлеуді зерттейді. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: • тұтыну және жаһандық маркетингінің сатып алу және шешім қабылдау процесіне әсер ету тұжырымдамасын, құралдар моделін білу; тәжірибелік әдістер мен сатып алу және ықпал ету құралдарының процесіне, экологиялық факторлар мен шешім қабылдау процесіне әсер туралы тетіктерді зерделеу жолдарын меңгеру, шешім қабылдау мен сатып алу процесінде тұтынушылардың жеке айырмашылықтарын, психологиялық күту моделі процестерін меңгеру; • сату процесін жүзеге асыруға сауатты болуы, тұтынушылар мен клиенттердің ниеттерін талдауда мотивациялық модельдерді пайдалана білуі, тұтынушылардың сатып алу туралы шешім қабылдауға жеке тұтынушылық айырмашылықтардың және сыртқы қоршаған ортаның әсерін ескере отырып, нарықтық сегменттеуді жүзеге асыруға, оны қалыптастыру мен қажеттіліктерін түсінуге талдау қабілетті болуы және қайта сату қызметін көрсету, тапсырыс берушінің түрлеріі мен тауарлардың ерекшелігіне байланысты оларды түсінуі; • іскерлік келіссөздер ұйымдастыру дағдыларының болуы; сату процесін ұйымдастыру; олардың түріне байланысты тұтынушылар мен клиенттермен тиімді қарым-қатынас жасау; тұрмыстық қолданыста түрлі мінез-құлық, оқу-әдістемелік және басқару әдістерін пайдалану; лоялды клиенттердің (сатып алушылар) қанағаттану деңгейін көтеру.

Тұтынумаркетингқызметтер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – тұрмыстық қызмет көрсету өнеркәсібіндегі маркетингтік туралы магистранттарда жүйелі түсінік қалыптастыру, тұтынушылық сұраныс, жекелеген тауар нарықтарында бәсекеге қабілетті қызмет құру және тұтынушыларды тарту қызметі бойынша бойынша кешенді зерттеу жұмысы. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасындағы тұтыну маркетингі қызметтерін қалыптастыру мәселелерін, тұтастай және жекелеген қызмет түрлерін, тұтыну нарығындағы маркетингтік микс ерекшеліктерін, осы саладағы экономика және ретте

Ұйымдық іс-әрекет және көшбасшылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты, магистранттарды ұйымдастырушылық мінез-құлық және көшбасшылық теориясы мен тәжірибесі бойынша білім беруде инновациялық менеджмент көшбасшылығының негізгі мәселелерімен таныстыру, ұйымдастыру көшбасшылық жүйесін құру және басқаруды үйрену болып табылады. Бұл пән жеке мінез-құлық және көшбасшылық теориясын, ұйымдағы мотивациялық мінез-құлықты зерттейді; көшбасшы және басқа да коммуникативтік мінез-құлықты ұйымдастыру және көшбасшылықты тиімді басқару. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: • ұйымдастырушылық мінез-құлық және көшбасшылықтың негізгі теориясын білу; тиімді көшбасшылық және басқару командасының негізгі принциптері; корпоративтік мәдениет және мәдениетаралық ортада тиімді басшылық ету әдістерін, басқарудағы көшбасшылықтың рөлін меңгеру; • нақты жағдайларға ұйымдастырушылық мінез теориясы модельдерін және тәсілдерін бейімдеуге қабілетті болуы; қызметкерлердің мінез-құлқын түзету үшін өз ұсынымдарын шығаруға қабілетті болуы; • инновациялық технологиялар мен тиімді ұйымдастырушылық мінез-құлық және көшбасшылық әдістерін іздеу және іске асыруға байланысты өзіне-өзі көмек дағдыларын меңгеру.

Энергия, жасыл экономика және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение