Магистратура
Қаржы

Қаржы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - экономика және бизнес магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA
Бағдарлама: 6М050900-Қаржы
Оқу деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (ауызша-жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«Қаржы» бағыты бойынша магистр даярлауда кәсіби қызметтің келесідей түрлері дайындалады: Банк жүйесінің қызметкері, сақтандыру жүйесі, салық органдарының қызметкерлері, бағалы қағаздар нарығының қатысушылары
Кәсіби пәндер:
1. Қаржы теориясы
2. Корпоративті қаржы
3. Қаржылық менеджмент
4. Халықаралық бағалы қағаздар нарығы
Білім беру артықшылықтары: Магистратурада білім алу магистранттардың зерттеу жұмыстарымен белсенді айналысуымен, олардың ғылым мен практиканың маңызды салаларының жетекші мамандарының басшылығымен жүзеге асырылатын университеттің ғылыми жобаларына қатысуымен ерекшеленеді.Университет магистратураның оқу бағдарламаларын шет елдердегі жетекші ғылым және білім беру ұйымдарымен бірлесе отырып жүзеге асырады. ҚазҰУ-дың магистранттары үшін жыл сайын шет елдерден шақырылған профессорлар дәріс береді, университеттің жанжақты халықаралық байланыстары арқасында ҚазҰУ магистранттарының шет елдердің жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу орталықтарында оқуларына және тәжірибеден өтулеріне толық мүмкіндіктері бар.
Халықаралық байланыстар: «Unirazak» Малайзия Университеті, Amity Университеті (Мумбай, Дубай, Лондон), Страсбург Франция Унивеситеті
Практикадан өту орны мен жұмысқа орналасу мүмкіндіктері:
Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктер, Қазақстан Республикасындағы қаржы институттары, салық комитеттері, ғылыми-зерттеу институттары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қаржы
Мамандық шифры
6M050900
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
166
ОРЫС
166

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпоративтік қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қаржылық көрсеткіштер мен кәсіпорындардың қаржылық қорлары оның құрамы Корпоративтік қаржының экономикалық мәні мен мағынасы. Корпорация және қаржылық нарық. Корпорация шығындары, табысы және пайдасы. Капитал бағасы және оның құрылымын басқару. Меншікті және қарыз капиталдарын басқару. Негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландыру. Нақты инвестициялық жобалар портфелін басқару. Айналым капиталын инвестициялауды қаржыландыру. Ақшалай ағымдарды басқару. Корпоративті қаржылық бағалау.

Қаржы менеджменті (үдемелі курс)
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты экономикалық ақша қатынастары болып табылады. Курсының мазмұны - меншiктi қаржы ресурстарының пайда болуы, қаржыландырудың сыртқы көздерiн тарту, оларды бөлу мен пайдалануда сонымен қатар өндiрiстiк негiзгi қорлармен айналым қаражаттарының қалыптасуымен өнiмдi (жұмыстар мен қызмет көрсету) процессiнде пайда болатын ақшалай қатынастар. Курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты экономикалық ақша қатынастары болып табылады.

Қаржылық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты экономикалық ақша қатынастары болып табылады. Курсының мазмұны - меншiктi қаржы ресурстарының пайда болуы, қаржыландырудың сыртқы көздерiн тарту, оларды бөлу мен пайдалануда сонымен қатар өндiрiстiк негiзгi қорлармен айналым қаражаттарының қалыптасуымен өнiмдi (жұмыстар мен қызмет көрсету) процессiнде пайда болатын ақшалай қатынастар. Курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты экономикалық ақша қатынастары болып табылады.

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық бағалы қағаздар нарығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлемдік қаржылық нарығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банк бизнесін ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаларды талдау және бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи портфель теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ислам қаржылары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты исламдық қаржы жүйесінің теориялық-экономикалық негіздерінің қалыптасуы мен қызметін, исламдық қаржыландырудың ерекшеліктері мен ұйымдастыру қағидаттарын қазіргі әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде балама қаржыландыру құралы ретінде қарастыру болып табылады. Сонымен қатар исламдық қаржыландырудың заңнамалық негіздерін қалыптастыру, исламдық банкингті және Исламдық Даму банкінің әлемдегі және Қазақстандағы орны мен рөлі және олардың даму перспективасын анықтау көзделген.

Корпоративті қаржы (ілгеріленген курс)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпоративтік бағалы қағаздар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып қор нарығындағы қаржы операцияларын түсіну үшін теориялық базаны қалыптастыру, сондай-ақ, басқару шешімін қабылдар алдындағы және олардың есептеу тиімділігін және нарық экономикасындағы субъектілердің қаржы-экономикалық қатынасы құрылымындағы қаржы нарығын оқып үйрену. Бағалы қағаздар нарығындағы құралдар мен жүргізілетін операциялар, кәсіпкерлік қызметке инвестициялық ресурстарды мүмкіндігінше тарту және бағалы қағаздармен пайда табу мақсатында жеке қаржыны орналастыру; ба

Корпорация қаржыларын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпорациялардың қаржысын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып магистранттарды корпорация қаржысын басқарудың ғылыми-теориялық әдісін және корпорациялық қызметті басқару саласындағы тәжірибелік жаңалықтарды қалыптастыру табылады. Пәннің оқытылу тапсырмасы болып корпорация қаржысының теориялық маңызы мен жалпы басқару теориясындағы ролі, шешім дайындау әдістерін меңгеру, жоспарлау және қадағалау болып табылады. Заманауи корпорацияның негізгі түрлері мен оны басқару ерекшеліктері. Біріңғай қаржылық, инвестициялық және несиелік қызметтің құрылымы, мақсаттары. Пән бойынша оқыту нәтижелері негізінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс: - Пәннің негізгі түсініктері мен терминдерін, корпорация қаржысын басқарудағы интеграция мен әртараптандыру ролін меңгеру; - Корпоративтік қаржыны басқарудағы ұйымдардың ерекшеліктерін білу; - Корпорацияның қаржылық саясаты, инвестициялау мәселелерін талдай білу.

Қазіргі заманғы несиелік ісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы ағындарын басқарудың әдістері мен әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- қаржы ағынын қалыптастыратын әдіс- тәсілдерді, қаржы ағынын басқару концепцияларын, сондай-ақ корпорацияның қаржы ресурстары мен басқа да ақша бағалау мен талдауды үйретеді. Магистранттарды қаржы ағымын қалыптастыратын ұйымдардың негізгі қағидалары мен қаржы ағындарын басқарудың әдіс-тәсілдерін, ақша ресурстары ағындарының қозғалысын бағалау мен талдауға, сондай-ақ, корпорация ресурстары мен қаржы ағындарын басқаруды бағалау, құралдық талдау мен жасауды үйрету. Пән бойынша оқы

Қаржы нарығы және қаржылық инжиниринг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХҚЕС пәннің мақсаты студенттерді халықаралық қаржылық есептілік стандартының мағынасымен, стандарттардың өңделуі мен өңдеуге әсер етуші факторлар тарихымен таныстыру; студенттерді ХҚЕС арнайы терминологиямен, құқықтар мен талаптамен таныстыру; ХҚЕС құрамы мен мазмұнын қарастыру. - «ХҚЕС және аудит» пәнін оқу барысында студент білуі тиіс: - бухгалтерлік есеп жүргізу тәртібіне сәйкес ХҚЕС талаптарын; - бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті құрудағы ХҰЕС талаптарын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік құрамын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру; - ХҚЕС бойынша бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің трансформациялық әдісін. Қолынан келуі керек: ҚХЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру.

Қаржылық институттардағы тәуекел-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық институттардың қызметін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық мәселелерді шешеудің заманауи тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық менеджмент (ілгеріленген курс)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауықтырудың стратегиясы мен тактикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР қаржы нарығын реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР Салық және салық салу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 38198

Мемлекеттің қаржы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салық және ҚР-дағы салықтық жүйе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салық менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты міндетті салықтық көлемді және салықтық төлемдер ағымын жоспарлай білуді үйрену; салықтық талдауға сәйкесінше әдістерді қолдана білу, сондай-ақ өндірісте салықтық менеджмент жүйесінің қалыптасу принциптерін білу болып табылады. Магистрлік бағдарламаны бітірушілерді жоғары кәсіби деңгейдегі біліммен қамтамасыз ету; салықтық менеджмент саласындағы компанияның қаржылық және салықтық жүйесін жасауды, қаржы және салықтық саясатын құруды, сондай-ақ оларды тиімді жүзеге асыру керек.

Салық теориясы мен тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді есептеудің әдістері және әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып Қазақстанның салық жүйесіндегі шешуді талап ететін сұрақтарды түсіну, салық төлеу жүйесіндегі экономикалық сектордағы теориялық білім мен тәжірибелік жаңашылдық жүйесін қалыптастыру болып табылады. Салық және басқа да міндетті төлемдерді шегеру әдісі мен тәсілдері пәні бойынша магистранттар бюджеттегі салық және басқа да міндетті төлемдердің маңызын, салықтың бюджетке түсуін талдауды, салықты есептеудің тәжірибесін, салықтық тәуекелдер мен салықтарды қалай төмендету мүмкінді

Салықтық әкімшелендіру (ілгеріленген курс)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салықтық жоспарлау және болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл оқыту пәнінің мақсаты ұйымдағы әрбір докторанттардың білімін қалыптастыру және салықтық менеджерлердің қызметін, тапсырмаларды, салықтықбасқарудың ажыратылмайтын атрибуты ретінде салықтық қызметті жоспарлауды оқыту.Салықтық жоспарлау және болжау негізінен пән ретінде докторнаттарға ұйым тәртіптерін анықтау мүмкіндіктерін корпоративті салықтық жоспарлаудың тәсілдерін жүзеге асырылуын және кіріспесін, салық салуды оптимизациялауды көрсетеді. Оқыту нәтижесінде білім алушы келесідей құзыреттілі

Салықтық консалтинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық банктік менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қаржылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: құрылымдық жолмен, ең күрделі банктік саласындағы банк саласы туралы білімдерін қамтамасыз ету. Екінші деңгейдегі банктердің, кредиттік инвестициялық басқару ерекшеліктері, кредит беру процесінің, атап айтқанда ұйымдастыру, банк активтерін басқару тіркеледі. Банктердің қаржылық қызмет көрсету сұрақтарын ашу. Студент қаржы нарығында банктік қызметтердің өнім ауқымын стратегиялық маркетингтік зерттеу және талдауды жүзеге асыруда практикалық тәжірибесі болуы керек.

Халықаралық салық салу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты магистранттардың халықаралық салық жүйесі саласында жүйелендірілген білім алу болып табылады. Пәнді оқыту барысында магистранттар сыртқы экономикалық қызметтегі иелік етуші субъектілердің саласында салықтық оңтайландырудың тәжірибелік жаңалықтарымен таныса алады. Пәннің міндеті болып келесілер табылады: халықаралық салық салудың құқықтық негізімен танысу. Халықаралық салық салу – бұл шет мемлекеттердің салық салу жүйесін қамтитын, сондай-ақ халықаралық корпорациялардың сал

Шағын және орта бизнесті несиелеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнде ҚР-ғы шағын және орта бизнесті қолжетімді мәселелеріне аса көңіл аударылған. Сондай-ақ, олардың тиімділігіне де. Сонымен қатар, шағын және орта бинесті несиелеуді аймақтарға бөліп, осы аймақтарға қатысты бизнес жүргізу, шетел мен Қазақстандағы шағын және орта бизнестің ерекшеліктері, негізгі талаптар мен нормативтік-құқықтық құжаттар қарастырылған. Пән бойынша оқыту нәтижелері негізінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс: - Қазақстандағы несие ісін ұйымдастыру тәрті

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген