Магистратура
Есеп және аудит

Есеп және аудит

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - экономика және бизнес магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA.
Бағдарлама: 6М050800- Есеп және аудит
Оқу сатысы: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл.
Есеп және аудит бағыты бойынша магистранттар келесідей кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
- аудиторлық компанияда менеджер;
- әр түрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржы директоры;
- ірі компанияларда бас бухгалтер;
- бюджеттік мекемелерде басшылық қызметте (кірістер басқармасында, әкімшілікте, қазынашылық бөлімде, зейнетақы қорында, министрлік пен ведомстваларда бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімінде, статистика басқармасында);
- ғылыми-зерттеу саласында және ұстаздық қызметте.
Профильдік пәндер:
- қаржылық және басқарушылық бизнес талдау;
- контроллинг;
- кешенді экономикалық талдау;
- ілгерілендірілген қаржылық есеп.
Білім берудің артықшылықтары:
- мамандық беделі және мансаптық өсу мүмкіндігі;
- дәстурлі мектептер сабақтастығы;
- бірегей авторлық курстар, білім беру саласындағы соңғы әдістер мен техникалық құралдар;
- бухгалтер және аудитор мамандығына сұраныс.
Халықаралық байланыстар: магистранттар үшін келесі серіктес ЖОО-да білім алу мүмкіндіктері қарастырылған: Ломоносов атындағы ММУ және LaSapienza университеті.
Жұмысқа орналасу және тәжірибеден өту мүмкіндігі бар орындар: Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы, «Expobest» бизнес көтермелеу және дамыту қауымдастығы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент Қоры, PricewaterhouseCoopers, KPMG, DeloitteToucheTohmatsu и Ernst&Young, ірі ұлтық компаниялар, банктер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Есеп және аудит
Мамандық шифры
6M050800
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
153
ОРЫС
153

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кешенді экономикалық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Контроллинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Контроллинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық есеп (ілгермелі)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық және операциялық бизнес сараптама
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Шоғырландырылған қаржылық есептілік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ілгерілмелі қаржылық есеп
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Бағалау қызметін есеп-талдамалық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банк қызметін талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат – ДCҰ жағдайындағы есеп әдістемесі мен ұйымдастырылуын сыртқы экономикалық қызметке сәйкес зерттеуіне әсер ету, тұжырымдамалық білімді бекіту мен тәжірибелік нақыштар меңгеру Пәнді игеру нәтижесінде магистрант білуге тиіс: − банк қызметіне байланысты шығындар , табыстар мен нәтижелерін іске асыру операцияларды көрсетеуді; − банк қызметінің нәтижелерін бақылауды және талдауды, қорытындылауы.

Бизнес процесстерді талдау және бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Білім алушы модуль соңында: -жеке кәсіпкерлік қызметтердің жекелеген түрлерінде тиімді талдау жүргізу (ағымдағы, инвестициялық және қаржылық) бизнес сегменттері жайлы (операциялық және географиялық ) теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгереді; -бизнесті бағалау ; - өнімнің өмірлік циклінің , жалпы бизнестің немесе оның белгілі бір сегментінің кейбір кезеңдерін анықтайды; - жаңа бизнестің бизнес жоспарының кқрсеткітерінің негіздемесі немесе әрекеттегі кәсіпорынның дамуы; - бизнес туралы келешегі бар қаржылық ақпаратты кәсіпкерлік субъектісін бюджеттеу және дайындау жүргізеді ; -несиегердің несие алуға қабілеттілігін бағалау

Бизнес-талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есеп теориясы мен методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дағдарысқа қарсы басқару жағдайындағы есеп және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты қазіргі халықаралық статистикалық тәжірибеде бекітілген статистикалық бағалау және экономиканың дамуын талдау әдістемесін білетін, экономикалық үрдістер және олардың нәтижелерінің көрсеткіштер жүйесін, оларды есептеу әдістемесін, талдау бағытын білетін, қазіргі әлеуметтікэкономикалық мәселелерді шешу жолдары туралы хабары бар және статистканың сол мәселелерді шешудегі рөлін көрсете алатын мамандарды дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесідей білім алады:

Жетілдірілген қаржы есебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кешенді экономикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Контроллинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық есептілік аудитінің әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль аудит саласы мен әдістемесіндегі тақырыптардың кеңейтілген спектірін түсіну, білуді қамтамасыз етеді, ұқсастықтары мен ерекшеліктерін және оны жетілдірудің концептуалды бағытын анықтауға мүмкіндік береді. Аудитті халықаралық стандарттарға сай жүргізу аудит әдістемесінің мәні мен рөлін арттыруды көздейді. Модуль соңында білім алушы: – ұйымдарда аудит жүргізгенде заңнамалық, кәсіби және экономикалық жағдайлар туралы; – нарықтық экономика жағдайында аудит теориясының негізін қалаушы қағидалар туралы; – компанияның қаржылық құжаттарында аудит жүргізуде қолданылатын арнайы әдістер мен лексикалар туралы; – тиімді нарықтар және фирмалар теориясын қосқанда, капитал нарығы және іс-әрекет модельдерін ғылыми зерттеу контексіндегі аудиттің мәні мен рөлі туралы білім мен түсінік қалыптастырады ; – сонымен бірге аудитор мамандығының, кәсіподақтардың мәнін, рөлі мен дамуын, кәсіби міндеттері мен этикасын, кәсіби тәуелсіздігі, кәсіби адалдығы және заңдық жауапкершілігі туралы білетін болады.

Қаржылық есептілік стандарттарын түрлендіру және бейімделу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – салық есебін ұйымдастыру бойынша өзекті мәселелер туралы көзқарас қалыптастыру және тұжырымдамалық білім мен тәжірибелік бейімделу, есепті кезеңдер бойынша табыстар мен шығыстарды дұрыс анықтау, салықтық төлемдердің көлемін анықтау, салық есебін ұйымдастыру және салық салумен байланыстыру. магистранттардың бойында қаржылық есепке қажетті талдау дағдыларын , жинақтау қабілетін , тіркеу және ақпараттарды сұрыптау қалыптастыру, оның ішінде: - сараланымдық есептеу; - гиперинфляция жағдайындағы есеп; - аралық қаржы есептеу; - жеке және шоғырландырылған қаржылық есептеу ; - қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сыйақы төлеу , зейнетақы мен мемлекеттік субсидиялар , сақтандыру , ауыл шаруашылығы, және т.б., ақпаратты ашып көрсету.

Қаржылық және операциялық бизнес сараптама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макроэкономикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік аудит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты ҚР мемлекеттік аудит концепцияларын оқуда, мемлекеттік аудиттің тұтастығы мен жүйелілігінің сұрақтарын зерттеу, қаржзылық институттардық бақылау дәрежесін жетілдіру, яғни акционерлік қоғам мен ірі компаниялардың. Соған байланысты мемлекеттік аудитті оқу бюджеттік қаражатты жетілдірудің басты бағыттарының бірі болуы мүмкін. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: - мемлекеттік аудит жайлы айқын түсінік; - мемлекеттік аудиттің заңнамалық және методологиялық базасын оқып білу; - мемлекеттік аудит органдарының құзыретін айқын анықтау; - мемлекеттік органдардың жұмысының тиімділігін жоғарылату, бюджеттік қаражаттарды қолдану айқындылығы мен мемлекеттік активтерді басқару, сонымен қатар көлеңкелі экономикаға қарсы тұру.

Сақтандыру ұйымдарындағы есеп пен қаржылық есептіліктің проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салықтық аудит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнді оқу мақсаты: бухгалтерлік есеп, талдау және аудиттің теориялық білімі,тәжірибелік қабілеттер мен ұйымдық дағды және салық есебіне кіріспе, салықтық базаны анықтау, салықтық декларацияны толтырудағы салық сомасын анықтау аясында болашақ мамандарды даярлау. Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс: -ұйымдардағы салықтық есепті құрудағы салықтық заңнамаларды, -салықтық есеп талаптарына сай салық сомасын есептеуді; -салық бойынша салық декларациясын толтыруды; -салық есебі бойынша алынған білімді ұйымдағы салық есебін даярлау мен іс-шараларды ұйымдастыруды; -салық есебі мен бухгалтерлік есеп арасындағы айырмашылықты анықтай білу мен ол айырмашылықты есеп регистрі мен бухгалтерлік проводкалармен көрсетуді.

Салықтық жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль аудит саласы мен қаржылық есептілік аудитінің әдістемесіндегі тақырыптардың кеңейтілген спектірін түсіну, білуді қамтамасыз етеді, сонымен бірге фирманың есепті және бухгалтерлік есептілікті құруды қаншалықты шынайы жүргізетіндігін тексереді.  Пәнді игеру нәтижесінде магистрант келесі құзіреттіліктерді білуге тиіс: - бағдарламалық құралдар аудиторы пайдаланатын ерекшеліктері мен сипаттамалары; -отандық және шетелдік ғалымдардың теориясы қазіргі заманғы тәсілдері мен ұғымдар; -

Сыртқы экономикалық қызметті талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру нәтижесінде магистрант білуге тиіс: - корпоративтік басқару және осы салада соңғы оқиғалардың негізгі принциптерін білу; - шоғырландырылған қаржы есебінде корпоративтік басқару мен оның құрылу қағидалары жүйесінде шоғырландырылған қаржылық есептеу рөлін білу; - шоғырландырылған қаржылық есептің негізгі нысандарын қалыптастыруды ( баланстық есеп, пайда және шығындар туралы есеп ), топ құрылымын және меншік пен бақылау үлесін ескере құра білу; - қаржы есебін талдауға қабіл

Сыртқыэкономикалық қызмет аудиті және талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тереңдетілген басқару есебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тиімділік аудиті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фирмаішілік басқарушылық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат – ДCҰ жағдайындағы есеп әдістемесі мен ұйымдастырылуын сыртқы экономикалық қызметке сәйкес зерттеуіне әсер ету, тұжырымдамалық білімді бекіту мен тәжірибелік нақыштар меңгеру Пәнді игеру нәтижесінде магистрант білуге тиіс: -экономиканың даму барысында әлеуметтік-экономикалық нәтижелерді талдау мен оның әдістемесін, қорытындысы бойынша жеке факторлардың әсерін анықтауды игеру; - ұлттық шоттар жүйесі негізінде есептелген базалық бірлікті білу; - практикалық басқару талдауларында т

Халықаралық аудит стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді меңгеру мақсаты аудитті жүргізудің теориялық білімін, әдістемелік негіздерін және тәжірибелік дағдыларын халықаралық аудит стандарттарымен (кейінгі тексттерде - ХАС) сәйкес жүргізу болып табылады. Бұл мақсатқа келесідей міндеттерді шешу арқылы қол жеткізуге болады: - студенттердің ХАС-на сәйкес аудит жүргізу туралы іргелі білімдерін тереңдету және кеңейту, жаңа білімді қалыптастыру; - студенттерді Clarity (айқын, анық) бағдарламасымен стандарттарға енгізілген өзгерістерге сәйкес ХАС-ның негізгі түсініктерімен таныстыру; - ХАС сәйкес аудиторлық тексеру жүргізудің дайындық кезеңі, жоспарлау, ұйымдастырудың әдістері мен процедураларын қолданудың дағдыларын меңгерту; - аудиттің нәтижелерін жалпылау мен аудиторлық қорытындыны және ХАС сәйкес басқа да есептілік түрлерін жасаудың тәсілдерін үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзіреттіліктерге ие болуы қажет:  ХАС-ның негізгі теориялық түсініктері мен оларды ХАС сәйкес тәуекелге-бағытталған аудит жүргізуде қолдану және ұйымның бухгалтерлік (қаржылық) есептілігінің шынайылығы туралы пікір құру үшін ақпараттар көздерін жинақтау әдістерін білу;  ХАС-на сәйкес ұйымның, соның ішінде компаниялар топтары мен олардың компоненттерінің аудитін жүргізу әдістері, тәсілдері және процедураларымен таныс болу.

Халықаралық аудит стандарты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шоғырландырылған қаржылық есептілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ішкі бақылау жүйесінің әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген