Магистратура
Құқықтану

Құқықтану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - заң ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - құқық магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Шифр: 6M030100
Название: Заңтану
Факультет: Заң
Квалификация:
- Ғылыми - педагогикалық бағыт - заң ғылымдарының магистрі
- Бейіндік бағыт - құқық магистрі

Оқытудың нәтижесі мен мақсаты:
Білім беру бағдарламасының мақсаты:

- заңтану бойынша Қазақстан және басқа елдерден ең үздік білім алушыны тартатын, алға ұмтылыс беруші, білім беру саласында ең жоғары бәсекеге қабілетті академиялық стандарттарға сәйкес дайындықты қамтамасыз ету;
- Бітірушілер заңтанудың барлық саласында терең білім алуы және қазіргі ғылыми зерттеулердің жағдайына сыни талдау жасай алуы тиіс.
- Бітірушілер тереңдетілген теориялық және тәжірибелік білімдерді талап ететін, нақты нәтижелермен қамтамасыз етілген ғылыми жоба орындауы қажет.

Білім беру бағдарламасының міндеті:

- Заңтанудың негізгі курсы бойынша білім алушыларды элективті бағыт бойынша біліммен қатар, ғылымның жаңа жетістіктеріне негізделген,теориялық және эксперименталды негізбен қамтылған жүйелі біліммен қамтамасыз ету;
- Мәселелерді шешумен байланысты алғашқы мәлімметтерге сыни баға және байланыспен жүйелік жетістіктерді қалыптастыру. Тәжірибелік жетістіктерді игеруді қамтамасыз ету.
- Білім берушіде оқуды бітіргенде болашақ кәсіптік қызмет бағытын сенімді таңдауды және қалаған саласында табысты жұмысқа орналасуды жүзеге асыру;

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу бітірушілерге талап:

– терең білімге ие болуы және ғылыми пәннің, кәсіптік тәжірибе саласы мен ғылыми зерттеулер саласының қазіргі жағдайын сипаттайтын тәсілдер мне бағыттарды, мәселелерді сыни бағалай алу;
– қазіргі ғылыми ізденістер мен өзіндік ғылыми зерттеулерде қолданылатын техникалар мен тәсілдерді түсіну;
– жаңа білімдерді интерпретациялау мен сәйкес ғылымда қолданылатын білімдерді талдау үшін қажетті тәсілдерді түсіну, дұрыс шешім қабылдай білу;
– қазіргі ғылыми зерттеулер мен ғылыми білімнің сол саласындағы теорияны сыни бағалай алатын жүйелік түсінікке ие болу;
– керегінше жаңа тұжырымдар ұсыну және сыни талдау жүргізу, әдістемелік тәсілдерді бағалай білу;
– күрделі мәселелерді шешуде жүйелілік және креативтік тәсілдерді көрсету; толық мәліметтер болмаған жағдайда негізделген тұжырымдар жасай алуы және мамандарға да, сәйкес кәміптік дайындыққа ие емес аудиторияға да өз тұжырымдарын ұтымды баянай білу;
– мәселелерді шешуде жекелей және айқын тәсілдерді көрсету; кәсіптік деңгейде мәселелерді шешу және өзіндік жоспарлау;
– жоғары кәсіптік деңгейде жаңа машықтарды иелену және өз білімін тереңдету және дамыту;
– болжанбаған және күрделі кәсіптік құқықтық жағдайларда жеке жауапкершілік пен жеке өзіндік белсендікті қажет ететін құқықшығармашылық және құқыққолданушылық саладағы қызметке орналасуға қажетті тұлғалық қасиеттерге және жүйелік дағдыларға ие болуы керек

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Құқықтану
Мамандық шифры
6M030100
Факультеті
Заң
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
161
ОРЫС
161

пәндер

Азаматтық және азаматтық іс жүргізудің құқықтарыдың теориялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Азаматтық құқықтың теориялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден құқығы теориясының мәселелері
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конституциялық құқық теориясының проблемалары
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі кездегі жалпы құқық теориясының мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Құқықтық жалпы теориясының қазіргі проблемалары

Қазіргі кездегі жалпы құқық теориясының мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Құқықтық жалпы теориясының қазіргі проблемалары

Қазіргі кездегі жалпы құқық теориясының мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Құқықтық жалпы теориясының қазіргі проблемалары

Қаржы құқығының өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық құқық теориясының проблемалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-да және шет мемлекеттерде еңбек қатынастарын құқықтық реттеудің теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-ның ұлттық қауіпсіздіктің қылмыстық-құқықтық негіздері
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Құқық тарихы

Құқықтық талдау әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық құқықтың социологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау теориясының мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам құқықтары: қамтамасыз етудің теориясы және тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Азаматтарға медициналық қызмет көрсетуді құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығының теоретикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Азаматтық құқықтағы жауапкершілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль азаматтық-құқықтық жауапкершілік теориясы мен тәжірибесінің мәселелеріне қатысты негізгі ережелерді, азаматтық-құқықтық жауапкершгілік аясындағы құқықтық реттеу мәселесі, жалпы теория аясындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілік мәнін анықтау, азаматтық-құқықтық жауапкершілік шарттарын саралау, шарттан пайда болатын және шарттан тыс пайда болатын жауапкершілік ерекшеліктерін, залалдың орнын толтыру қағидаларын оқытады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей құзіреттілікке ие болады:

Азаматтық құқықтың теоретикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Азаматтық іс жүргізу құқығының теориялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әкімшілік құқық теориясының проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банкілік құқық нормаларын қолданудың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бюджеттік құқықтың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсаты: бюджет заңнамасының ең маңызды актілерін , бюджеттік құқықтың теориялық және құқықтық мәселелерін, бюджеттік қарым-қатынастар қатысушылардың құқықтық мәртебесін, бюджеттік өндіріс ережелер меңгеру Негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны: - бюджеттік құқықтың негізгі принциптері, ұғымдар мен мекемелері ; - бюджеттік қарым-қатынаста азаматтық құқықтың құбылысы, процессуалдық мерзіміде - бюджеттік қатынастар үшін заңдық фактілердің қалыптастырудың шарты ретінде азаматтық-құқықтық

Валюталық реттеу мен валюталық бақылаудың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- магистранттардың виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында білім алуына мүмкіндік береді. Курстың міндеттері: виктимологиялық қауіпсіздіктің қазіргі кездегі жағдайын ашу және зерттеу; пенитенциарлық қауіп-қатерден тұлғаның, қоғам мем мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ережелер жүйесін талдау. Аталған курс ішкі қауіп-қатерді алдын алуды зерттеуге бағытталған. Курстың шеңберінде виктимологиялық детерминизм, виктимологиялық қауіпсіздік және ұл

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәлелдеу теориясының мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту аясында қылмыстық істер бойынша дәлелдемелерді жинау, зерттеу жәе бағалау тәртібін бекітетін құқықтық нормаларды қолдану, дәлелдеу процесі барысында анықтау, тергеу және сот органдарының тәжірибелік қызметін, сондай-ақ процеске қатысушылардың қызметін реттеу мәселелері, дәлелдемелік ақпараттарды өңдеумен, сақтаумен және берумен байланысты мәселелер қарастырылады. Аталған пәнді зерттеудің мақсаты болып заң ғылымының түрлі қайнар көздерінен алынған ілімдерді пайдалану қабілетін дамыт

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы мемлекеттік билік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс магистранттарда құқық туралы оның пайда болу тарихын қоса алғанда, толық көзқарасты қалыптастырады. Келесідей мақсаттарды көздейді: Азаматтық жауаптылық пен абыройға тәрбиелеу; Адамның құқықтары мен бостандықтарын, елдің салт-дәстүрін, демократиялық құқықтық құндылықтар мен институттарды құрметтеуге, құқықтық тәртіпке, заңдарды сыйлауға тәрбиелеу. Нормативтік-құқықтық актілермен жеке дара жұмыс істеуге, тәжірибелік есептерді шығаруға үйретуді дамытады; Біздің құқықтық тірішілігімі

Дәстүрлі қазақ қоғамының құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еңбек аясындағы көші-қон заңнамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ерекше өндірістің ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еуропаның саяси-құқықтық ілімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: магистранттарда Европаның саяси-құқықтық ілімдерді зертеуде ғылыми негіздер, тәсілдер, қағидалар, ілімдердің пайда болу және даму, олардың нақты тарихи кезеңмен байланысы және өзектілігі туралы кешенді көзқарастарды қалыптастыру. Пәннің міндеттері: - магистранттарда Европаның саяси-құқықтық ілімдердің құрылымы туралы терең көзқарасты қалыптастыру; - Еуропаның саяси-құқықтық ілімдердің негізгі ұғымдарды және терминдерді түсіну; - Еуропаның саяси-құқықтық ілімдердің мәс

Жария құқық қатынастардан пайда болатын істер бойынша іс жүргізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жекелеген санаттағы істерді қараудың ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерге және басқа да табиғи ресурстарға құқықты мемлекеттік тіркеуді құқықтық реттеудің мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған оқу пәні шеңберінде жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы негізгі түсініктер мен терминдер сияқты мәселелер; жерге және жылжымайтын мүлікке құқықтардың туындау тәртібі; өндірістік-шаруашылық қызметтің кез-келген түрін жүргізу және ұйымдастыру барысында жер қатынастарының маңызы; жерді құқықтық қорғау және жер пайдаланудың ерекшелігі қарастырылады; жер және жер пайдалану режимі т.б. бойынша мәмілелер жасауды мемлекеттік тіркеудің ерекшеліктері ашылады. Берілген пәнді оқу магистрантт

Заңды тұлғалардың мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курс Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің заңды тұлғалары туралы теорияларының қазіргі мәселелерін оқытуға арналған. Курс мақсаты- Қазақстан Республикасында заңды тұлғалдардың қызметін реттеудің құқықтық аспектілерін оқыту. Бұл мақсат келесідей міндеттерді қарастырады: - заңды тұлғалардың негізгі теорияларын оқу; - ҚР заңнамалары бойынша заңды тұлғалардың негізгі нысандарын оқу; - мемлекеттің қатысуымен болатын заңды тұлғалардың негізгі белгілерін қарастыру, олардың мемл

Инвестициялық құқық теориясының проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Инвестициялық құқығы теориясының мәселелері» курсын зерттеудің мақсаты инвестициялық заңнаманың маңызды актілерін зерттеу, ұлттық құқық жүйесінің ірі институты ретіндегі инвестициялық құқығының теориялық негіздерін меңгеру болып табылады. Отандық және шетелдік инвестициялардың рөлінің дамуымен байланысты инвестиицялық құқық жүйесіне, құрылымы, оны кодификациялау, құқықтық қағидалары мен институттарын теориялық негіздеуге, инвестициялық қаражатты пайдаланудың тиімділігін қамтамасыщ ету мен бақы

Интеллектуалдық меншік теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интеллектуалдық меншікті қорғауды құқықтық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интеллектуалдық меншікті халықаралық-құқықтық қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпкерлік қызметті құқықтық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

КО шекарасы арқылы валюталық құндылықтардың ауысуының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән аясында оқытылады: ҚР кедендің шекарасы арқылы валюталық құндылықты тасымалдауда Қазақстан Республикасының заңнамасының негізгі ережелері, валюталық құндылықтарды кедендік рәсімдеу мен кедендік қадағалауды жетілдіру жолдары мен ұйымдастыру мәселелері.Сонымен қатар, валюталық құндылықьарды ҚР кедендік шекарасынан тасымалдауды қадағалауды жетілдіру бағыттары қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесідей біліктілікке ие болады: - валюталық құндылықтарды ҚР кедендік шекарасынан

Корпоративтік құқық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі кездегі негізгі құқықтық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс англо-саксондық, романа-германдық, діни-дәстүрлік және қазіргі заманғы құқықтық жүйенің басқа да дәстүрлі емес жүйелерін зерттеуше арналған. Сонымен қатар, аталмыш курс барысында ҚР-ның құқықтық жүйесінің даму ерекшеліктері зерделеді. Және де ҚР-ның құқықтық жүйесін негізгі құқықтық жүйелермен салыстырмалы талдау жасалынады. Курстың мазмұны келесі тақырыптарды қамтиды: - құқықтық жүйе және құқық жүйесі түсінігі; - құқықтық жүйе элементтері; - ҚР құқықтық жүйесінің даму ерекшелікте

Қаржы құқығының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – білім алушының заманауый экономиканың қаржылық құраушысының рөлінің артуы турасында мемлекет пен муниципалды құрылымдардың қаржылық қызметінің құқытық аспектілері туралы жеке ғылыми және тәжірибелік дүниетанымын қалыптастыру. Оқу курсының міндеттері ретінде: Мемлекеттің экономикадағы бір жағынан реттеуші рөлінің күшейуі мен екінші жағынан басқарушы рөлінің әлсіздеуіне орай қаржылық құқықтық реттеудің механизмін зерттеу; қазіргі мемлекеттің қаржылық-құқытық қызметінің м

ҚР аграрлық кәсіпкерліктің теориялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР азық-түлік қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстан Республикасынның экологиялық қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етудің мәселелері

ҚР банкілік заңнамасын жүзеге асыру және теориясының мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР егемендігін қамтамасыз етудің мемлекеттік-құқықтық проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР және шетелдерде еңбек қатынастарын реттеудің теориясы және тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеудің өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР қазіргі заманғы қылмыстық саясатын жүзеге асыру мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР қаржы заңнамасын жүзеге асыру және теориялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР қаржы органдарының қызметін жетілдіру мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР құқықтық саяси ілімдер тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР қылмыстық-процесстік заңнамасының теориясы мен тәжірибесінің өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР мемлекеттік басқаруды және мемлекеттік қызметі жетілдіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР парламентаризм мен парламенттік құқықты дамытудың проблемалары мен болашағы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР прокуратура органдарының қызметінің ұйымдастырушылық-құқықтық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР экологиялық аймақтандыруды құқықтық реттеудің мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-да жер қатынастарын құқықтық реттеудің мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-да тікелей демократия нысандарының қалыптасуы мен дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-ның конституциялық заңнаманың дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-ның қылмыстық заңнамасын құқық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-ның халықаралық қаржы институттарына қатысудың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық саласындағы ақпараттық үрдістер және жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқықтық ақпараттық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқықтық мемлекетті қалыптастыру тарихы, теориясы және практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстарды тергеудегі криминалистік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты – қылмысты ашу саласындағы қазіргі заманғы ғылыми мәселелерді анықтау қабілеттеріне үйрету; құқықтық күрделі жағдайлардың шешімін табуға бағытталған ұсыныстарды дайындау, қазіргі заманғы криминалистикалық технологияларды қолдану аясындағы мәселелерді шеше алу. Оқыту нәтижесінде магистранттар мынадай құзіреттерге ие болуы қажет: Білуі тиіс: - криминалистік технологияларды қолданудың ерекшеліктерін, түрлері мен тәсілдерін; - криминалистік технологияларды қолданудың процессуалд

Қылмыстық заңнаманы қолданудың теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қылмыстық заңнаманы қолданудың теориясы және практикасы

Қылмыстық қудалау органдарының қызметін жетілдіру мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудың теориялық-құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың криминологиялық алдын алу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту және зерттеу мақсаты: магистранттар арқылы криминологиялық жағдайларды тиімді талдауға, қылмыстылыққа және оның жекелеген түрлеріне қарсы тұруға бағытталған шұғыл шешімдерді қабылдауға мүмкіндік беретін теориялық білім мен тәжірибелік машықтардың кешенін меңгеру. Пәнді оқыту үдерісі магистранттарда - құқық бұзушылықтарды сақтандыруды жүзеге асыру, олардың жасалуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зарарсыздандыру қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқыту

Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық құқықтың социологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық процессуалдық заңнаманы қолданудың теориясы және практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курстың мақсаты магистранттардың қылмыстық-процессуалдық заңнаманың өзекті мәселелерінің түсінігін білуі, магистранттармен алынған білімдерді тәжірибелік қызметте қолдана алу, сонымен қатар қылмыстық процесстің өзекті сұрақтары бойынша ғылыми айқындалған ұсыныстарды қамтамасыз ету. Магистранттардың қолданыстағы қылмыстық-процессуалдық заңнаманы терең білуі аталған курстың басты міндеті болып табылады. Курсты оқушылар қылмыстық-процессуалдық заңнаманы теориялық және тәжірибелік қолдану

Қылмыстық-процессуалдық саясаттың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту аясында қазіргі заманғы ҚР қылмыстық-процессуалдық заңнамасы мен қылмыстық процессуалдық заңнамасын дамыту перспективаларымен байланысты мәселелер тереңінен қарастырылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттіліктерді ие болуы керек. Білуі тиіс: - ҚР қылмыстық-процессуалдық заңнамасын, оны жетілдірудің негізгі бағыттары; - қылмыстық-процессуалдық саясатты жетілдірудің перспективалары, сондай-ақ, қылмыстық-процессуалдық нормаларды қолданудың негізгі мәселелерін;

Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтарды азаматтық-құқықтық қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курс меншік құқығын және өзге де заттық құқықтарды азаматтық-құқықтық қорғау ерекшеліктерін тарихи аспектіде және өзге де қазіргі оқылымдар негізінде оқыту. Аталған курстың мазмұны келесідей тақырыптарды қамтиды: - меншік құқығын және өзге де заттық құқықтарды қорғау түсінігі; - виндикациялық талап түсінігі; - негаторлық талап түсінігі; - меншік құқықтарын қорғау тәсілдерінің ерекшеліктерін құқықтарды қорғау жүйесіндегі орны бойынша анықтау. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант

Меншік құқығы және өзге заттық құқықтар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курс меншік құқығын және өзге де заттық құқықтарды азаматтық-құқықтық қорғау ерекшеліктерін тарихи аспектіде және өзге де қазіргі оқылымдар негізінде оқыту. Аталған курстың мазмұны келесідей тақырыптарды қамтиды: - меншік құқығын және өзге де заттық құқықтарды қорғау түсінігі; - виндикациялық талап түсінігі; - негаторлық талап түсінігі; - меншік құқықтарын қорғау тәсілдерінің ерекшеліктерін құқықтарды қорғау жүйесіндегі орны бойынша анықтау. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант

Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- «Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету теориясы»: магистратура тыңдаушыларын міндеттеме құқық теориясының негізгі мәселелерімен таныстыру, шарт негізінде және шарттық емес негізде туындаған міндеттемелерде, міндеттемені реттейтін заңдық мәселелермен танысу. Модульдың мақсаты: -Курсты оқу барысында магистранттар міндеттеме құқық теориясының ортақ мәселелерін білуі керек, сонымен қатар тәжірбиеде құқықтық заңнаманы қолдану мәселелерін, міндеттеме құқықтық қатын

Салық заңнамасын бұзғаны үшін заңды жауапкершілікке тартудың мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып магистранттармен салық құқық бұзушылығы үшін заңи жауапкершілікке тартудың өзекті мәселелерін зерттеу; салықтық бақылауды жүзеге асыру кезінде салық органдары қызметінің нысандары мен әдістерімен, сонымен қатар жауапкершілік туралы нормаларды қолдану тәжірибесімен таныстыру табылады. Курстың міндеттері болып салықтық тексерулердің негізгі түрлерін, салық құқықтық бұзушылық тардың құрамын, салық құқық бұзушылық үшін жауапкершілкке тартуға байланысты өндірісті зерттеу; нақты

Салықтық заңнаманы қолданудың теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсаты: Құқықтық жүйесінің негізгі институты ретінде салық заңнамасының актілерін , салықтық құқықтың теориялық негіздерін білу және меңгеру . Негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны: - салық актілер жүйесінің және мемлекеттік органдардың заң жобалау жұмыстарының құрылу тәсілдеріне әсер ететін өзекті мәселелер; - түрлі қоғамдық салық қатынас жүйесіндегісалықтық заңнама оның функцияларын зерттеу; - Қазақстан Республикасының салық заңнамасының салықтық актінің реттеуші мүмкіндіктерін

Салыстырмалы қылмыстық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән шеңберінде магистранттар әлемнің түрлі құқықтық жүйелерінің қылмыстық заңнамасы, оларды құру принциптері және негізгі қылмыстық-құқықтық институттар, сонымен қатар заңнамалық ережелерді және басқа да қылмыстық-құқықтық қайнар көздерді (сот прецеденттерін, діни нормаларды және т.б.) тәжірибеде қолдану жайлы білімдерге ие болады. Қылмыстық-құқықтық құбылыстардың мағынасын терең әрі жан-жақты түсіндіруге мүмкіндік беретін негізгі қылмыстық-құқықтық теориялар ме тұжырымдамалар ерекше орынға ие

Сот дәлелдеу теориясының мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сотқа дейінгі өндіріс сатысына прокурордың қатысу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеудің мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи құқық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Террористік, экстремистік бағыттағы қылмыстарға қарсы тұрудың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты-террористік, экстремистік бағыттағы қылмыстарға қарсы тұрудың мәселелерін зерттеу, көрсетілген қылмыстардың алдын алудың жалпы әлеуметтік, арнайы рөлін көрсету. Курстың міндеттері: магистранттарды терроризмге және экстремизмге қарсы тұрумен байланысты сұрақтарды реттейтін қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерімен таныстыру; магистранттарда террористік, экстремистік бағыттағы топтардың қылмыстық қызметінің детерминаттарын, сандық және сапалық параметрлерін анықтау машығы мен

ТМД елдерінде құқықтық мәдениеттің қалыптасу проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курстың мақсаты – құқықтық мәдениет, құқықтық көзқарасты және құқықтық тәрбиенің теориялық негіздерін зерттеу; ТМД елдері мен ҚР-дағы құқықтық тәрбиелеудің жүргізілуін қарастыру, әртүрлі мемлекеттердегі құқықтық тәрбиенің жүргізілу тәжірибесіндегі, жүргізілудің әдістеріндегі олқылықтарды анықтау. Курстың міндеттері: - магистранттардың заманауи заңи дүниетанымын, ғылыми құқық түсінушілікті қалыптастыру; - құқықтық тәрбие саласындағы қажетті әдебиеттерді іздестірудің әдістерін үйренуге д

ТМД мемлекеттері мемлекет және құқық тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстын мақсаты - ТМД елдердің мемлекет және құқық тарихының негізгі кезеңдерді және мазмұнды, негізгі заңдылықтарды және тарихи үдерістің ерекшеліктерін зерттеу; мемлекет және құқықтың мәні, нысадар, тетігі, негізгі белгілер, құрылымы, түрлері туралы білімдерді кеңейту, олардың ұғымдарын ашу. Курсттың міндеттері: - ТМД елдерінің тарихи дамудың өзекті мәселелерді анықтау; - ТМД елдерінің мемлекет және құқық тарихының негізгі өзара байланысты әр түрлі кезеңдерден мысалдарда көрсету;

Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылықтың криминологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- магистранттарда трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылық туралы кешенді білімдерді қалыптастыру; бұл құбылыспен күресудегі құқық қорғау органдарының тиімділігі мен ынтымақтастықты жетілдіру жолдарын анықтау. Курстың міндеттері: магистранттарға трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылық аппаратының түсінігін меңгеруге мүмкіндік беру; оларды трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылықтың түрлерін табуды үйрету. Курстың шеңберінде трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылықтың түсінігі мен белгілері ашылады, халы

Ұйымдасқан қылмыстылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту және зерттеу мақсаты: ұйымдасқан қылмыстылықтың және сыбайлас-жемқорлықтың ұғымы, мәні, көріну нысандары, қазіргі кездегі жай-күйі, оларға қарсы тұру шараларының жүйесі және ұйымдасқан қылмыстық құрылымдар мен сыбайлас-жемқорлықтың құқыққа қайшы қызметтерінің жағымсыз салдарын зарарсыздандыру туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді оқыту шеңберінде шет елдердегі ұйымдасқан қылмыстылық және сыбайлас жемқорлықпен күресті заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етудің, оны құқықтық реттеудің мәселеле

Экологиялық бақылау органдары қызметін жетілдіру мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электронды үкімет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - студенттерге мемлекеттік билік органдарында, жергілікті өзін өзі басқару және жаңа индустриалды қоғамды қалыптастыру үшін жаңа технологиялар мен коммуникацияларды қолдануды үйрету болып табылады. Пәнді оқыту негізі студенттерге заманауи электронды үкіметті қолдануды, ақпарат алмасуда, курстық жұмыстарына және бітіру жобаларына ақпарат іздеуде, сонымен қатар болашақтағы кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік береді.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген