Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Жарылғыш заттар мен пиротехникалық кұралдардың химиялық технологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6М073400 - Жарылғыш заттар мен пиротехникалық кұралдардың химиялық технологиясы
Оқу деңгейі: магистратура.
Емтихандар: шетел тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихандары (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«Жарылғыш заттар мен пиротехникалық кұралдардың химиялық технологиясы» бағытындағы магистрлерді дайындық келесі мамандандырылған жұмыстар бойынша жүргізіледі:
• жарылғыш заттар мен пиротехникалық құрамдарды жобалау, өңдеу мен жасау жұмыстармен айналысатын ғылыми-зерттеу мен жобаландыру институтарда, жоғары оқу орындарда, сот сараптамалық мекемелерде, тау-кен қазу, кен-байыту мен қорғаныс өнеркәсптереде жұмыс;
• жарылғыш заттар мен пиротехникалық құрамдарды өңдеу, жасау, тасымалдау мен сақтау жұмыстармен байланысты сараптамалық, салалық және мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекемелерде кәсіптік қызметі;
• жарылыс жұмыстар мен қоршаған ортаға экологиялық әсер ету саласындағы бақылау жүргізудің кәсіби қызмет көрсету.
Мамандандыру пәндері:
• Жарылғыш заттар өнеркәсібінің инновациялық технологиялары
• Жарылғыш заттар және пиротехникалық құралдар өндірісінің технологиялық топтамасының негіздері
• Жарылғыш заттар мен құралдардың өндірісі, тасымалдау, сақтау және қолдану қауіпсіздігі
• Пиротехникалық және жарылғыш заттар өндірісінің технологиялық процестерін бақылау мен талдаудың физикалық әдістері
• Детонация және жарылыс үдерістерін модельдеу
• Заманауи әлемдік ғылым мен өндірістегі пиротехника
Білім берудің артықшылығы:
• жоғары білікті оқытушылық-профессорлық құрам;
• оқу зертханалар заманауи технологиялық, оқу және ғылыми-зерттеу қондырғылармен жабдықталған;
• тереңдетілген углубленное изучение физико-химических процессов получения взрывчатых веществ и пиротехнических средств.
Халықаралық байланыстар: магистранттар ҒЗТУ БҚМИ, "Дубна" халықаралық университетінде, Ла Рошель университетінде оқуға мүмкіндік бар.
Тәжірибелерді өту орындары мен болашақтағы жұмысқа орналастыру: тау-кен қазу кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу мекемелер, сот сараптамалық мекемелер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Жарылғыш заттар мен пиротехникалық кұралдардың химиялық технологиясы
Мамандық шифры
6M073400
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Заманауи әлемдік ғылыми және өндірістегі пиротехника
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Детонация және жарылыс үдерістерін модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жану мен жарылыс процестерінің негізгі теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жану процестерін моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарылғыш заттар және құралдар өндірісінің технологиялық топтамасының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарылғыш заттар және пиротехникалық құралдар өндірісінің технологиялық топтамасының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарылғыш заттар мен бұйымдардың негізгі сипаттамалары және оларды анықтау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – пиротехникалық және жарылғыш заттардың өндіріс технологиясына үңілу, пиротехникалық және жарылғыш заттардың өндіріс кезіндегі қауіпті факторлармен танысу, қауіптілігін жою немесе азайту, технологиялық процестердің еңбек стандарттарының қауіпсіздігімен танысу, пиротехникалық заттардың өндірісінің өндірістегі бар қауіпсіздік ережелерімен және құралдарымен танысу. Магистранттар пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларға ие болу керек: - пиротехникалық құрамдардың ортақ сип

Жарылғыш заттар мен құралдар өндіруші кәсіпорындардағы техника қауіпсіздігі және қауіпті факторлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - пиротехникалық құрамдарды халық шаруашылығында және ЧС қызметінде қолдану үшiн жасау сұрақтарын төтенше жағдай қолданылатын бұйымдарға белсенді көңiл бөлу, бұл арнайы құрамдар, арнайы сіріңкелер, газды генирлеуші құрамдар, төқтенше жағдайда адам өмірін ұстап тұратын құралдар.Пиротехникалық және заттардың жарылғыш заттар өндiрiс бойынша кәсiпорындардың техника қауiпсiздiгiнiң ортақ және арнайы сұрақтары қарастырылады. Кәсiпорындардың өрт және жарылысқа қауіпті әдiстер және қ

Жарылғыш заттар мен құралдардың өндірісі, тасымалдау, сақтау және қолдану қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- жарылғыш заттарды тасымалдағанда, сақтағанда, қолданғанда және жойғанда техника қауіпсіздігін сақтау және өндірістік көлемдегі жарылыс жасарда қауіпсіздікті сақтау. Жарылғыш заттардан адамдарды және қоршаған ортаны қорғау. Магистранттар пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларға ие болу керек: - пиротехникалық құрамдардың ортақ сипаттамаларын бiлу; оларға қойылатын талаптар; - пиротехникалық құрамдардың негiзгi компоненттерiн бiлу; тотықтырғыштар, жанармайлардың сипаттама

Жарылғыш заттар өнеркәсібінің инновациялық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарылғыш заттар: жіктелуі, есептеу, өндіріс ерекшелігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарылғыш заттардың өрдірісі мен қолдану қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- жарылғыш заттарды тасымалдағанда, сақтағанда, қолданғанда және жойғанда техника қауіпсіздігін сақтау және өндірістік көлемдегі жарылыс жасарда қауіпсіздікті сақтау. Жарылғыш заттардан адамдарды және қоршаған ортаны қорғау. Магистранттар пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларға ие болу керек: - пиротехникалық құрамдардың ортақ сипаттамаларын бiлу; оларға қойылатын талаптар; - пиротехникалық құрамдардың негiзгi компоненттерiн бiлу; тотықтырғыштар, жанармайлардың сипаттамалары, цементаторлар тағы басқа қосымшаларды; - құрамдардың жарылғыш қасиеттерiн бiлу; пироқұрамдардың классификаuиясы; әр түрлi мақсаттағы пиротехникалық құрамдарының өндiрiс технологиялары; - қойылған талаптары бар құрамдарды есептеу; - құрамдардың өндiрiсiн оңайлатуға икемi болу; пироқұрамдарды өндiрiс үшiн қажеттi жабдықтарды таңдап алу; - пироқұрамдарды сынауды ұйымдастыруға икемді болу, пироқұрамдарды қолданғанда қауіпті факторларды бағалау, қауіптілік классын анықтау; -түрлі мақсатта қолданылатын пироқұрамдардың қауіпті қолданылуының инструкциясын жасай білу

Жарылыс және оны бейбітшілік мақсатта қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конденсирленген жүйелердің жануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік жарылғыш заттар және олардың алынуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - пиротехникалық құрамдарды халық шаруашылығында және ЧС қызметінде қолдану үшiн жасау сұрақтарын төтенше жағдай қолданылатын бұйымдарға белсенді көңiл бөлу, бұл арнайы құрамдар, арнайы сіріңкелер, газды генирлеуші құрамдар, төтенше жағдайда адам өмірін ұстап тұратын құралдар.Пиротехникалық және заттардың жарылғыш заттар өндiрiс бойынша кәсiпорындардың техника қауiпсiздiгiнiң ортақ және арнайы сұрақтары қарастырылады. Кәсiпорындардың өрт және жарылысқа қауіпті әдiстер және қа

Пиротехникада өздігінен таралатын жоғары температуралы синтез үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық және жарылғыш заттар өндірісінің технологиялық процестерін бақылау мен талдаудың физикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық заттар мен бұйымдардың негізгі сипаттамалары және оларды анықтау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – пиротехникалық және жарылғыш заттардың өндіріс технологиясына үңілу, пиротехникалық және жарылғыш заттардың өндіріс кезіндегі қауіпті факторлармен танысу, қауіптілігін жою немесе азайту, технологиялық процестердің еңбек стандарттарының қауіпсіздігімен танысу, пиротехникалық заттардың өндірісінің өндірістегі бар қауіпсіздік ережелерімен және құралдарымен танысу. Магистранттар пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларға ие болу керек: - пиротехникалық құрамдардың ортақ сипаттамаларын бiлу; оларға қойылатын талаптар; - пиротехникалық құрамдардың негiзгi компоненттерiн бiлу; тотықтырғыштар, жанармайлардың сипаттамалары, цементаторлар тағы басқа қосымшаларды; - құрамдардың жарылғыш қасиеттерiн бiлу; пироқұрамдардың классификаuиясы; әр түрлi мақсаттағы пиротехникалық құрамдарының өндiрiс технологиялары; - қойылған талаптары бар құрамдарды есептеу; - құрамдардың өндiрiсiн оңайлатуға икемi болу; пироқұрамдарды өндiрiс үшiн қажеттi жабдықтарды таңдап алу; - пироқұрамдарды сынауды ұйымдастыруға икемді болу, пироқұрамдарды қолданғанда қауіпті факторларды бағалау, қауіптілік классын анықтау; -түрлі мақсатта қолданылатын пироқұрамдардың қауіпті қолданылуының инструкциясын жасай білу

Пиротехникалық заттардың негізгі типтері және олардың алынуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - пиротехникалық құрамдарды халық шаруашылығында және ЧС қызметінде қолдану үшiн жасау сұрақтарын төтенше жағдай қолданылатын бұйымдарға белсенді көңiл бөлу, бұл арнайы құрамдар, арнайы сіріңкелер, газды генирлеуші құрамдар, төтенше жағдайда адам өмірін ұстап тұратын құралдар.Пиротехникалық және заттардың жарылғыш заттар өндiрiс бойынша кәсiпорындардың техника қауiпсiздiгiнiң ортақ және арнайы сұрақтары қарастырылады. Кәсiпорындардың өрт және жарылысқа қауіпті әдiстер және қа

Пиротехникалық заттардың өндірісі мен қолдану қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық құралдар: жіктелуі, есептеу, өндіріс ерекшелігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халық шаруашылығындағы және төтенше жағдай қызметіндегі пиротехникалық бұйымдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - пиротехникалық құрамдарды халық шаруашылығында және ТЖ қызметінде қолдану үшiн жасау сұрақтарын төтенше жағдай қолданылатын бұйымдарға белсенді көңiл бөлу, бұл арнайы құрамдар, арнайы сіріңкелер, газды генирлеуші құрамдар, төқтенше жағдайда адам өмірін ұстап тұратын құралдар.Пиротехникалық және жарылғыш заттардың өндiрiсі бойынша кәсiпорындардың техника қауiпсiздiгiнiң ортақ және арнайы сұрақтары қарастырылады. Кәсiпорындардың өрт және жарылысқа қауіпті әдiстер және қауiпсiз

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение