Магистратура
Гидрология

Гидрология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN v.e.
Бағдарлама: «6М0061000 – Гидрология».
Оқу деңгейі: Магистратура.
Емтихандар: Шет тілі (тест), Мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша).
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
Магистрант дайындау бағыты бойынша «Гидрология» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• гидрология, су ресурстары, гидроэкология саласындағы кәсіби қызметке;
• РМК «Қазгидромет», жоғару оқу орындарында, гидрометеорологиялық кәсіби бағыттағы оқу орталықтарында, мемлекеттік жобалық және ғылыми-зерттеу институттарында, сонымен қатар мекемелерде және ұйымдарда, гидрологиялық және экологиялық қызметтермен айналысатын жергілікті атқарушы органдарда жұмыс және кәсіби қызмет атқаруға.

Бейінді пәндер:
• Урбандалған аймақтардың гидрологиясы
• Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау
• Гидрологияның экологиялық мәселелері
• Су ресустарын интеграцияланған басқару
• Гидрологияның жаhандық және аймақтық мәселелері
• Су шаруашылығының экологиялық мәселелері
• Мелиоративті гидрология
• Сел мәселелері және селден қорғану
• Трансшекаралық су ресурстарын басқару мәселелері
• Гидрологиядағы компьютерлік технологиялар

Білім беру артықшылықтары:
• Барлық дәрежедегі гидролог-маммандарды дайындау (бакалавриат, магистратура, PhD докторантура). Маманданған оқытушылық-профессорлық құрамның болуы. Мамандарды дайындау дәстүрі (дайындау 45-дан жылдан аса жүргізіледі) және оқу-әдістемелік пен материалдық базаның болуы. Дайыдық 3 тілде жүргізіледі (қазақ, орыс және ағылшын).

Халықаралық байланыстары:
Ресейлік Гидрометеорологиялық Университет (Санкт-Петербург қ-сы, Ресей). Аберистуит Университетімен (Уэльс, Аберистуит қ-сы, (Ұлыбритания) және Марбург Университетімен (Германия) байланыста.

Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі:
РМҚ «Казгидромет», ҚР БжҒМ география институты, МБ «Қазселезащита», жергілікті атқарушы органдар

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Гидрология
Мамандық шифры
6M061000
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидрологияның экологиялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Су ресурстарын интеграцияланған басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Урбанданған аймақтардың гидрологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Урбанданған аймақтардың гидрологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Гидрологиядағы компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1 Пәннің мақсаты – гидрологияда қолданалатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар туралы білімін кеңейту және тереңдету. Білім алушыларда ДК пайдалану арқылы гидрологиялық ақпараттарды өңдеу және гидрологиялық есептеулер жүргізуге қажетті дағдыларды қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді. Курс міндеттері гидрологиялық ақпаратты жинау, бақылау, өңдеу және талдау барысында компьютер технологияларын білімді қолдану мүмкіндігін қалыптастыру және қазіргі гидрологиялық есептерді шешу барысында жаңа ақ

Гидрологияның экологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Мелиоративтік гидрология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2 Пәннің мақсаты - су-жер ресурстарын ұтымды пайдаланудың негізі болатын ауыл шаруашылық алқаптардың су теңдестігі суармалау режимінің теориясы мен тәжірибесінің негізгі сұрақтарын зерттеу. Курс міндеттері: магистр-студенттерге гидрологиялық режимнің өзгеру процесінің аймағы, су ресурстарының саны мен сапасы, суармалы және оған жататын аумақтардың су теңдестігі элементтерінің қатынасы туралы білім беру. Магистр – гидролог жылу, тұз, су теңдестігінің физикалық мәнін және ылғал алмасу, тұз алмас

Сел мәселелері және селден қорғану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Су ресурстарын басқару мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Су ресустарын интеграцияланған басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Су шаруашылығының экологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1 Пәннің мақсаты – магистранттарға су шаруашылығының негізгі салаларының су пайдалану ерекшеліктері мен экологиялық мәселелері, адамның экологиялық қауіпсіздігі мен қоршаған орта сапасы бойынша экологиялық нормативтер, экологиялық бақылау және сараптамалар туралы білім беру. Міндеттері – магистранттар келесі білім мен түсініктерді қабылдау қажет: - су шаруашылығының, негізгі су тұтынушылары мен пайдаланушыларының сипаттамалары; - су нысандарының экологиялық жағдайына экономиканың әртүрлі сала

Топырақ ылғалдылығы жөнінде оқу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Трансшекаралық су ресурстарының мәселері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Уақытша гидрометеорологиялық қатарлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2 Пәннің мақсаты – гидрометеорологиялық сипаттамалардың көпжылдық тербелістері мен осы саладағы негізгі нәтижелерге қатысты сұрақтарды зерттеу. Курстың міндеттері: Гидрологиялық процестерге адамның шаруашылық іс-әрекетінің әсерін есепке ала отырып, гидрометриялық байқаулар деректері бар және жоқ болған жағдайларда жылдық, ең мол және ең аз ағындының орташа және қамтамасыздық шамаларын, ағындының жылдық үлестірімін, ең жоғары су деңгейін есептеу тәсілдерін білуі тиіс. Нақты тақырыптарға келе

Урбандалған аумақтың гидрологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: урбандалған және шектес аумақтардың, өзендер су ағындысы мен су теңдестігі сипаттамалары мен режиміне урбандалудың әсерін, урбандалудың әсерінен гидрологиялық циклдың өзгерістерін оқу. Қысқаша мазмұны: қоршаған орта, су ресурстар және ылғал айналымына урбандалудың әсерін анықтау мен бағалау және әсердің дәрежесі мен шектерін, беттік және грунттық сулардың гидрологиялық режимінің жеке элементтерін есептеу әдістерін қарастыру. Студенттер білуі тиіс: - табиғи үдерістерді құраушы жаһандық және аймақтық өзгерістерін, олардың уақыт пен кеңістікте өзгеру динамикасын, су нысандары режимінің трансформация дәрежесін, урбандалудың әсерінен өзгерістері мен салдарын; - урбандалған аумақтар шегінде су ресурстарын шаруашылық пайдалану; - урбандалған аумақтың су теңдестік элементтері; - су нысандары мен қоршаған ортаға урбандалудың әсерін бағалау әдістерін. Жасай алу тиіс: - урбандалған аумақтардың су теңдестігін құраушысын бағалау жасау; - урбандалған аумақ пен шектелген аудандардың гидроклиматтық сипаттамаларға урбандалудың әсерін бағалау; - урбандалған аумақ арқылы өтетін су нысандары режиміне мен өзен ағындысы сипаттамалары урбандалудың әсерін бағалау жасау; - су нысандарына урбандалудың әсерін төмендету бойынша ұсыныстар беру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген