Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Халықаралық құқық (РХДУ)

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - заң ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - құқық магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Профильдік пән: Халықаралық жария құқықтың теориясы
Білім берудің мақсаты және нәтижелері :
Білім беру бағдарламасының мақсаты – халықаралық құқық, юриспруденция және сыртқы саясат аясындағы жұмыстар үшін қажетті теориялық білімі мен кәсіби құзыреттіліктерді иеленетін жоғары білікті магистрлерді дайындау үшін қолайлы жағдаймен қамтамасыз ету. Сонымен қатар құқық қорғау органдары, мемлекеттік және мемлекеттік емес сипаттағы мекемелерге, халықаралық құқық және сыртқы саясат мәселелерімен айналысатын министрліктер мен ведомстволарға, адам құқықтары мен бостандақтарын қорғау, халықаралық және ұлттық қауіпсіздіқті қамтамасыз ету мәселелерімен айналысатын ұйымдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру.
Білім беру бағдарламасының міндеттері:
- таңдау бағыты бойынша ғылымның жаңа жетістіктеріне негізделген білімімен қатар нақты тәжірибелік және теориялық негізге негізделген халықаралық құқық бойынша жүйелі біліммен қамтамасыз ету.
- алғашқы мәліметтерді және байланыстарды сыни бағалау, мәселелерді шешумен байланысты жүйелі машықтарды қалыптастыру; халықаралық құқық нормаларын ғылыми-құқықтық талдау және қолданудың тәжірибелік машықтармен қамтамасыз ету.
Магистр:
түсінігі болу керек:
- халықаралық құқықтың әртүрлі салаларындағы нормативтік-құқықтық базалардың қазіргі жағдайы туралы;
- халықаралық қатынастардың құқықтық реттелуі мен халықаралық құқық нормаларының жүзеге асырылуы мәселелері туралы;
білуі керек:
- халықаралық құқық ғылымының қазіргі жағдайы туралы;
- халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу және халықаралық нормаларды жүзеге асыру мәселелрі туралы;
үйрену керек:
- халықаралық құқық ғылым мәнмәтініндегі халықаралық аренадағы болып жатқан үдерістерді бағалауды;
- кәсіби ғылыми күш қуатын жүзеге асыруды;
- нормативтік құқықтық актілер жобаларына ғылыми- құқықтық сараптама жасауды;
- ғылыми негізде еңбектегі қызметін ұйымдастыруды;
игеру керек:
- әрекет етуші халықаралық келісім шарттарға құқықтық талдау әдістері мен тәсілдерін;
- ақпараттарды іздеу, жинау, сақтау және өңдеудің қазіргі ақпараттық технологияларын;
- халықаралық құқықтық мәселелер бойынша ғылыми, сараптамалық жұмыстарды орындау, көпшілік алдында сөйлеу машығын;
құзіретті болу керек:
- халықаралық құқық ғылымы мен тәжірибесіндегі қазіргі кездегі мәселелерінде;
иелену керек:
- жұмыс берушілер мен серіктестерді тартатын кәсіби құзыреттілікті.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Халықаралық құқық (РХДУ)
Мамандық шифры
6M030200
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Адам құқығын халықаралық қорғау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам құқық қорғаудың халықаралық құқықтық аспектілері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Босқындардың халықаралық-құқықтық мәртебесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Мұсылман құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Халықаралық әуе құқығы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық дауларды бейбіт шешу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық жеке құқық теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық коммерциялық құқықтың мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық көші-қон құқығы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық құқық
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 28янв2015-дуйсен

Халықаралық құқық теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық құқықтағы аумақтар мен шекараның мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық теңіз құқығы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық ұйымдар құқығы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық ұйымдар құқығы» атты оқытатын пәннің басты мақсаты: студенттерді халықаралық ұйымдар құқығының халықаралық құқықтық реттеу негіздерін, халықаралық ұйым құқығының түсінігін, белгілерін, мақсаттарын, құзыреттілігін, қызметтерін, құрамын, құқықсубъектілігін, олардың құқық шығармашылық үрдісіне қатысу мәселесі, іс жүргізу ережелері, ұлттық құқық, халықаралық құқықтық жауапкершілік және басқа халықаралық ұйымдарды қоса алғанда түсінуді оқыту. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымы, БҰҰ-ның арнайы мекемелері (ИКАО, ИМО, ВПС, МОТ, ИФАД, МСЭ және т.б.), Дүниежүзілік сауда ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Солтүстік-Атлантикалық шарттар ұйымы (НАТО) және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД), ШЫҰ және басқалары, осындай мемлекетаралық ұйымдардың құрылуы, қызметтері және құқық шығармашылығы сияқты мәселелерді зерттеп қарастыру. Курстың міндеті: халықаралық ұйымдардың мәртебесін, олардың субъективтік құрамын, құрылымын және органдарының қызмет тәртібін, олардың актілерінің заңи күшін регламенттейтін, халықаралық ұйымдардың әрекет ететін құқықтарын оқыту. • Студенттер: «Халықаралық ұйымдар құқығы» пәнінің мазмұнын, мемлекетаралық және үкіметаралық емес халықаралық ұйымдардың айырмашылығын түсіну керек; Жоғарыда аталып кеткен халықаралық ұйымдардың құрылтай құжаттарының мазмұнын; Жоғарыда аталып кеткен халықаралық ұйымдардың ұйымдық құрылымы, құру тәртібін және құзыреттіліні жайлы білу керек; Жоғарыда аталып кеткен халықаралық ұйымдардың жеке норма шығармашылық немесе квази норма шығармашылық қызметтерінің нәтижесінде қабылданған негізгі халықаралық нормативтік актілерін білу тиіс. Студенттер: Халықаралық ұйымның резолюцияларымен, ішкі құжаттарымен, ұлттық заңнаманың тиісті актілерімен жұмыс істей білу керек; Халықаралық ұйымдардың шешімдерін халықаралық құқықтың қағидаларымен салыстыру; Халықаралық ұйымдарының шешімдерін дұрыс талқылай алу керек.

Халықаралық экологиялық құқық
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық экономикалық құқық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO 13851

Халықаралық-құқықтық таллдаудың методологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам құқық қорғаудың халықаралық құқықтық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық құқықтық көмек
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - қылмыстық және азаматтық істер бойынша құқықтық көмек көрсетудің халықаралық құқықтық тетіктері мен негізгі ережелерін, халықаралық және ішкімемлекеттік құқықтық реттеу ерекшіліктерін, сонымен қатар, қылмыстық және азаматтық істер бойынша құқықтық көмек көрсету бойынша мемлекетаралық ынтымақтастық институтының негізін қалаушы теориялық білімді меңгеру. Ұсынылып отырған пән магистранттарға қылмыстық және азаматтық істер бойынша құқықтық көмек көрсетудің арақатынасы туралы білімді

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ДСҮ құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақстатының орнатуына байланысты ұлттық құқықтың түрлі салаларына БСҰ ның әсері, оған қосылудың құқықтық екпіндері, ұйымға мүше мемлекеттердің ұлттық заңнамасы мен БСҰ ның негізде жатқан, сыртқы сауданы құқықтық реттеу қағидасы, БСҰ құқығын тудыратын, халықаралық құқықтық нормаларының структурасы туралы, БСҰ туралы доктаранттардан жалпы түсінік алу үшін жасалған. Курсты бітіргеннен кейін докторанттар БСҰ ның құқығының негізгі қайнар көздерінің структурасын және жүйесін білу ке

Еуропалық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - fmo

Жаһандық коммуникациялық желілердегі қылмыстар үшін халықаралық-құқықтық жауапкершіліктің тәжірибелік қырлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннәң мақсаты Ғаламтор желісінде құқықтық негіздерді дайындау және құру бойынша ғылыми-негіздеме ұсыныстарды жасап шығару. Алға қойған мақсатқа жету үшін келесідей міндеттер шешілуі тиіс: барлық ЭЕМ тіркелу мүмкіндігінің тәжірибесін зерттеу, жаһандық коммуникациялық желілердегі құқықбұзушылықпен күресу және алдын-алу аясындағы дамыған мемлекеттердің тәжірибесі мен білімдерін зерттеу. Модульдің аяқталу бойынша магистрант : ақпараттық технологиялар жүйесінде халықаралық қылмыстармен күресудің

Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің қысқаша сипаттамасы. Қылмысты табыстарды заңдастыру және сыбайлас жемқорлықпен күрестің халықаралық құқытық өзекті мәселелері, сонымен қатар осы саладағы халықаралық құқықтық нормаларды ҚР ұлттық заңдарына енгізу мәселелері қарастырылады. Бұл пәнді оқудың мақсаты магистранттарды халықаралық деңгейде және Қазақстан Республикасының қазіргі даму сатысында қылмысты табыстарды заңдастыру және сыбайлас жемқорлықпен күрестің өзекті құқықтық мәселелерімен таныстыру болып табылады. Пәнді оқудың мі

Интеграция құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының ғарыштық қызметінің халықаралық-құқықтық қамсыздандыруының проблемалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсатының Қазақстан республикасының ғарыштың қызметінің международно-правового қамсыздандыруының "проблемалық аспекттері құралым бас өзгешеліктің қазіргі тамашасының магистрантов Қазақстан республикасының международно-правовой қызметіне зертте- және ғарыштың аясының игерушілігінің облысында болып табылады. Курстың міндеттері: - сарала Қазақстан республикасының ұлттық-құқықтықтың базасының және халықаралық келісімдерді ғарыштың қызметінде; - айқында Қазақстан республикасының қолданыст

ҚР мемлекеттік қызметінің құқықтық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ???дуйсен

Құқықтану саласындағы шет тілі-1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құнды кағаздар нарығының құқықтық реттелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курстың зерттеу негiзгi мақсаты - ұйыммен және фондылық құндылықтардың үндеуiн реттеумен сабақтас қоғамдық қатынас реттейтiн заңға сүйенген нормалардың жүйесiнiң магистранттарымен зерттеу. Қатысушыларымен мүдделi адамдарды ендi шеңбер жеткiлiктi қатынастардың қоғамдық мағыналы ерекше топ, мемлекеттiң қаржы жүйесiнiң ажырамас бөлiгi болып табылған бағалы қағаздар нарығы. Бағалы қағаздардың нарықтың қызмет етуi елге немесе тiптi табандатқан аймақта экономикалық ахуалды тұрақсыздандыруға қабi

Қылмыстың криминалистикалық сипаттама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұсылман құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстың негізгі мақсаты мұсылмандық мәдениеттің құндылықтарын қазіргі заман тұрғысынан және тарихи тәжірибені назарға ала отырып тұтас көрсету. Тараулар мазмұны: «Жалпыадамзаттық құндылықтар» түсінігі мазмұнын теориялық талдау. Ислам этикалық мәдениетінің негізгі ерекшеліктері. Мұсылмандық этикалық мәдениеттің философиялық негіздемелері туралы. Кемел адамды қалыптастыру – ислам этикасының негізгі мазмұны. Құрандағы жалпыадамзаттық құндылықтар. Құрандағы жалпыадамзаттық құндылықтар арқылы магистранттардың адамгершілік мәдениеттерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі құзыреттерді меңгеруі тиіс: Білуі тиіс: - курстың негізгі түсініктерін және терминологияларында бағдарлана алу; - ислам мәдениетінің құрылымын, қызметін, мұсылмандық мәдениет құндылықтарын, оның дамуы мен негізгі теорияларын; Жасай алуы тиіс: исламдағы мәдени үрдістер мен мәдени мұраларға байланысты мәселелерде өз бағытын білдіріп, негіздеу; Меңгеруі тиіс: - курс бойынша алған білімін қызметі барысында қолдана алу.

Салыстырмалы құқықтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу мақсаты ең маңызды шетелдік құқықтық жүйелерді қоса алғанда қазіргі әлемнің құқықтық жүйелері туралы, сондай-ақ олардың халықаралық құқық жүйесімен арақатынасы жөнінде қажетті білім алу болып табылады. «Салыстырмалы құқықтану» пәнінің міндеттері: - салыстырмалы құқықтанудың негізгі қағидаларымен және санаттарымен танысу; - қазіргі заманның ең маңызды құқықтық жүйелерін талдау; - салыстырмалы құқықтану мен халықаралық құқық арасындағы байланысты зерделеу; - әлемнің құқықтық картасындағы Қазақстан құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін қарастыру Құзыреттер: «Салыстырмалы құқықтану» пәнін оқу нәтижесінде студент: - салыстырмалы құқықтанудың негізгі қағидалары мен санаттарын білуі тиіс; - қазіргі заманның ең маңызды құқықтық жүйелерін талдай алуы керек; - салыстырмалы құқықтану мен халықаралық құқық арасындағы байланысты түсінуі шарт; - қол жеткізген білімін Қазақстан құқықтық жүйесіне қатысты қолдана алу дағдысын иеленуі тиіс.

Салыстырмалы құқықтың мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - fmo30415

Тұрақты даму салысындағы халықаралық құқығы/
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақстаты магистрант үшін халықаралық–құқықтық негізгі тұрақты даму концепциясы және тұрақты дамудың халықаралық мәелелерді шешу. Міндеттері: – Тұрақты дамудың ғылымы–теоретикалық аспектілерінің концепциясын оқыту, сонын ішінде Э. Леруа и В.И. Вернадскодың «Ноосферы» негізгі теорияларымен танысу; –Осы облыстағы БҰҰ ның органдары және мекемелердiң халықаралық құжаттарының нормаларын талдауы, сол Қорытынды құжатта (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2012 жылдың 20 22 маусымы) бiрқалыпты даму бо

Халықаралық әуе құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO

Халықаралық бизнес
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқудың мақсаты халықаралық сауда қызметі саласында жекелеген фирмалардың, ТҰК-дың ынтымақтастығының ұстанымдары мен ережелерінің жиынтығы туралы білімдерді студенттерге беру болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студент: - халықаралық бизнестің ерекшеліктерін, ұйымдастыру нысандары мен түрлерін білу; - халықаралық бизнесті жүргізудің мәдениетаралық аспектілері туралы білімдерді меңгеру; - халықаралық бизнесті жүргізудегі саяси, құқықтық, экономикалық және қаржылық тәуекелдерді білу; - экспорттық-импорттық операцияларды жүргізудің негізгі тәсілдерін, халықаралық инвестицияны жүзеге асыру ерекшеліктерін білу; - ТҰК-ды ұйымдастыру мен менеджментін білуі тиіс.

Халықаралық гуманитарлық құқықтың мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 130415

Халықаралық жеке құқық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық кеден құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Халықаралық кеден құқығы курсын оқытудың мақсаты магистранттарды кеден ынтымақтастығы аясындағы қатысушылары Орталық және Шығыс Еуропаның, Африка, Азия, Латын Америкасы мен Азиялық-Тынық мұхит аймағының елдері табылатын халықаралық және үкіметаралық келісім-шарттармен таныстыру. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау керек: -Халықаралық кеден құқығының түсінігі, мазмұны және қайнар көздерімен таныстыру; -Халықаралық кеден құқығының субъектілері мен объектілеріне қатысты сұрақтарды игеру; -Халықаралық кеден құқығының негізгі институттарын, әлемдік қауымдастықтың халықаралық кеден процесі мен басқа да мәселелерді игеру. Аталған мақсаттарға қол жеткізу үшін осы пәнді оқытудың келесі міндеттері бөлек көрсетіледі: теориялық сипаттағы білімдердің жиынтығын жеткілікті игеру, алған білімін іс жүзінде қолдана білуге үйрету, халықаралық кеден құқығы аясындағы әлемдік аренада болып жатқан процестерге құқықтық баға беруге, талдау жасай білуге үйрету. Пәндіі оқып игеру нәтижесінде магистранттар: -халықаралық кеден құқығының негізгі теориялық және тәжірибелік мәселелеріне қатысты сұрақтарды, оның ішкі мемлекеттік құқықпен ара қатынасын, халықаралық кеден құқығының субъектілері мен объектілерін, негізгі институттарын терең игеруге. - халықаралық инвестициялық құқықтың және оның ілімінің қалыптасу, құрылу және даму тарихы туралы; - халықаралық инвестициялық құқықтың ерекше белгілері, оның сыныпталуының критерийлері туралы; - халықаралық инвестициялық құқықтың өзекті мәселелері, даму және жетілдіру жолдары туралы.

Халықаралық қауіпсіздік құқығының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Арнайы курстың мақсаты (күштеу ) агрессия, ядролық соғысты пайда болудың болдырмауы, жаппай құртуды қарудың толық және жартылай жоюының актiлерiн бұлтартпаудың облысында қауiпсiздiктiң халықаралық құқықтың өзектi теориялы, мемлекеттердiң бастамаларымен танысу және талдау зерттеуде тұрады және аймақтық негiзде қорғаныштықтың ахуалды қамтамасыз ететiн басқа халықаралық ұйымдар сонымен бiрге белсендiлiк БҰҰ шеңберлерiнде және орган қолданылатын сенiмдердi күшейтудi өлшемдерi бар өзара байланыс бойы

Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Халықаралық қылмыстық құқықтың мазмұнына келесі мақматтырды игеру кіреді: - халықаралық қылмыстық құқықтың түсінігі мен қайнар көздері; - қылмыспен күресудің халықаралық тетіктері; - халықаралық қылмыстар мен халықаралық сипаттағы қылмыстардың түсінігі және түрлері; -жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық жауапкершілігі; - қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсету институты; - сот әділдігін жүзеге асыру саласындағы халықаралық стандарттар, қылмыспен күресу аясындағы ТМД-ға мүше-мемлекеттердің ынтымақтастығы; - трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен халықаралық құқықтық күресу. Пәнді оқып игеру нәтижесінде магистранттар: – халықаралық қылмыстық құқықтың қазіргі заманғы жүйесі, оның қайнар көздері мен институционалдық құрылымдары туралы ғылыми түсініктер қалыптастырады; – халықаралық қылмыстар және халықаралық сипаттағы қылмыстармен күресу аясындағы теориялық білім алады; – қылмыспен күресу аясындағы халықаралық-құқықтық актілердің мазмұнына ғылыми-құқықтық талдау жасау қабілетін игереді;

Халықаралық сауда құқығының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Арнайы курстың мақсаты магистраннтар халықаралық сауда құқығының қазіргі таңдағы жағдайын зеттеу; халықаралық сауда қатынастарын регламенттеуге, туындаған колизиялардың шешілу тәртібіне бағытталған халықаралық нормативтік актілер мен Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасы арасындағы қарым-қатынастар мен унификацияларды зерттеу, сонымен қатар, алған білімдерін тәжірибеде, соның ішінде, сыртқы сауда шарттары жасасқанда және осы саладағы дауларды шешуде қолдана білу. Пәнді оқып білудің нәтижес

Халықаралық сауда құқығының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық сот мекемелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық экономикалық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 64921

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы(Ғылыми семинар IІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение