Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Халықаралық журналистика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Халықаралық журналистика» білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредитация: AQUA, лицензия 2017 ж. дейін
Бағдарлама: 6М051600 – Халықаралық журналистика
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл

«Халықаралық журналистика» даярлау бағыты бойынша магистратура кәсіптік қызметтің төмендегі түрлері бойынша дайындалады:
• ЖОО оқытушысы,
• газеттер мен журналдардың Қазақстан басылымдардың халықаралық істер департаменттерінің редакторлары
• шет елдерде, шетелдік (жаһандық) бұқаралық ақпарат құралдарында хабар таратушы,
• ақпараттық агенттіктерде халықаралық журналист,
• еледидар мен радиода халықаралық журналист,
• Онлайн БАҚ журналисі,
• шетелдік компаниялар мен ұйымдардың тілшісі,
• жобалау және талдау қызметі (талдаушы, БАҚ жоба әзірлеуші, Content Manager), ұйымдастырушылық және басқарушылық іс-шаралар (бас редакторы, продюсер, Media Manager), және басқалары.

Профильді пәндер:
Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Қазақстан ғаламдық ақпараттық кеңістікте
Бұқаралық коммуникацияның теориялары
Халықаралық және мәдениетаралық коммуникациялар
Масс-медиа және жаһандық ақпараттық қоғам

Білім беру артықшылықтары:
«6М051600 – Халықаралық журналистика» мамандығы бойынша магистрді оқыту практикалық іс-әрекет саласына бағдарланған білікті қадамға, халықаралық БАҚ саласындағы мансаптық өсуді жүзеге асыруға, сонымен қатар ғылыми-зерттеу және оқытушылық іс-әрекетке негізделген.
Бағдарламаның мақсаты:
- магистрлердің Қазақстанның ақпараттық-коммуникациялық аясы мен профессионалды мобильділік өзгермелі замандағы бәсекелестіктің жоғарғы деңгейін қамтамасыз ететін шет ел аумағында дербес инновациялық, ғылыми-шығармашылық, кәсібb дағдыларын қалыптастыру мен дамыту;
- табысты халықаралық байланыс әдісі бар; халықаралық медиа-коммуникацияларды, шет елдегі Қазақстанның саяси мәртебесіге ақпараттық қолдауды жүзеге асыра алатын; әлемдік сектордың жаһандық проблемаларынан хабардар етіп, Қазақстан медиясының әлемдік ақпараттық кеңістікке ықпалдастығын қамтамасыз ететін, еліміздің даму бағытының негізгі артықшылықтары мен құндылықтарын жайғастыратын мамандарды даярлау;
- академиялық ғылым, білім және практикалық журналистика аясында халықаралық стандарттарға сәйкес инновациялық профессионалды қызметті жүзеге асыра алатын бәсекеге қабілетті, білікті маманды даярлау;
- «Халықаралық журналистика» мамандығы бойынша магистрдің профессионалды құзіретінің деңгейі мен сапасын арттыратын жүйелік дағдылары мен қабілеттілігін қалыптастыру;
- әлемдік ғылым мен практиканың соңғы жетістеріне негізделген «Халықаралық журналистика» мамандығы магистратурасының абазалық және элективті курстары бойынша магистранттарды фундаменталды жүйелік біліммен қамтамасыз ету;
-Магистранттарда қоғамдық өмірдің халықаралық, профессионалды, азаматтық және адамгершілік аяларында нақты бағдарларын қалыптастыру.

Халықаралық байланыстар:
А.Мицкевич атындағы Познань университеті (Польша), ГАЗИ университеті (Түркия), И.Федоров атындағы Мәскеу мемлекеттік баспасөз университеті (Россия), Вятка мемлекеттік гуманитарлық университеті, М.В.Ломоносов атындағы ММУ

Тәжірибеден өту және жұмысқа тұратын орны: жоғары оқу орындары, шетелдік компаниялар мен ұйымдар, газеттер мен журналдар, телевидение, радио, редакциялар және жарнама агенттіктері; баспа үйлері мен баспаханалар, компьютер орталықтары, Қазақстан Республикасы елшіліктерінің баспасөз қызметі.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Халықаралық журналистика
Мамандық шифры
6M051600
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
165
ОРЫС
165

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Халықаралық және мәдениетаралық коммуникациялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс міндеттері: Қазақстан мен әлемнің басқа да елдері арасындағы жаһандық қатынастар саласындағы бұқаралық ақпарат құралдарының функциясын зерттеу; - Студенттерге халықаралық байланыстың және журналистпен байланыс жасаудың түұсініктерін қалыптастыру; - шетел және халықаралық жаңалықтарды жүйелеу, орнықтыру және әлем жаңалықтары классификациясына сай дайындау; - Студенттерге ақпараттық саясат барысындағы корреляциялық факторларды түсіндіру саясатын үйрету; - Халықаралық тақырыппен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға көмектесу, сондай-ақ халықаралық жаңалықтар дайындау тәжірибесін жетілдіру

Халықаралық Масс-медиа және жаһандық ақпараттық қоғам
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

БАҚ және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ-та халықаралық қақтығыстардың бейнеленуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат – БАҚ-тағы жанжалдарды жазу әдістерін, қағидаттары мен түрлерін зерделеу; жанжал теориясын, халықаралық жанжалдардың неғұрлым таралған сценарийлерін зерделеу. Еуропа, АҚШ, Азия елдеріндегі аймақтық және халықаралық жанжалдарды жазуға салыстырмалы талдау жасау. ХАҚ сәйкес жанжал жағдайында жұмыс істеп жатқан журналистің құқықтары мен міндеттері. Қазіргі заманғы геосаяси ахуал. Геосаяси проблемаларды шешудің халықаралық әдістемесі. Экстремизмге, терроризмге, ұлттшылдыққа қарсы тұру: әлемдік

Блоггинг және дербес журнализм: Еуропа және АҚШ тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – арнайы журнализмнің құбылысы ретінде блоггингті меңгеру. Желілік журналистиканың қалыптасуы мен дамуында Еуропа мен АҚШ-тың тәжірибесін талдау. Арнайы журнализм Ағарту дәуірінің құбылысы іспетті. Индустриалды дәуірдегі арнайы журнализм: баспаның диктаты. Медиамагнаттар дәуірі. Арнайы журнализмнің қазіргі, үшінші кезеңі – ақпараттық қауымдастық дәуірінің желілік арнайы журнализмі (Веб.2.0 қоғамы). Қазіргі блогтардың формалары, түрлері, құрылымдары мен авторлары. Қазіргі желілік БАҚ-тағы арнайы блогтардың мәні. Дәстүрлі БАҚ жүйесіндегі жаңа медианың құрылуы. New media типологиясы мен құрылымы. Желі ресурстарының көмегімен дәстүрлі БАҚ модернизациясы. Пәнді оқуда магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс:  желілік БАҚ жүйесінде бейімделе білу;  интернеттің мемлекеттік реттеу формаларын білу;  блогтық журналистика саласында халықаралық тәжірибені қолдану;  күрделі мәселелерді шешуде шығармашылық тәсілдемені қолдану, толық мәлімет болмағанда негіздемелік шешімдерді қабылдауды үйрену және халықаралық құқық мәселелері мен желілік БАҚ саласында заңнамалық қызмет бойынша өзіңнің пікіріңді нақты білдіре алу.

Бұқаралық коммуникацияның теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Дигитализация және дата-журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистің кәсіби этикасы: халықаралық тәжірибе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат – журналист еңбегін этикалық реттеудің халықаралық тәжірибесін, БАҚ-ты кодификациялаудың әлемдік тарихын зерделеу. БАҚ туралы халықаралық, еуропалық және америкалық ар-намыс кодекстері мен заңнаманың құрылымын түсіну. Шетел журналистикасындағы реттеу мен өзін-өзі реттеудің этикалық-құқықтық тетіктерін зерделеу. Журналистің адамгершілік санасы мен позициясы. Қазақстандық және шетелдік кодекстердің салыстырмалы сипаттамасы. Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде магистрант төмендегі құзіреттерге

Қазақстан әлемдік медиа көзімен
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан ғаламдық ақпараттық кеңістікте
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы халықаралық ұйымдар, қорлар және БАҚ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медиасаясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – қазіргі медиасаясат негіздерін меңгеру. Саяси мәдениет пен ақпарат алмасудың өзара кірігу аспектілерін түсіну. Ақпараттық қарсы әрекет етушілік және түрлі саяси жүйелерге қарсы тұру аспектілері. ЕВРОАЭС мемлекеттерінің ақпараттық қауіпсіздігін қорғау. Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын ақпараттық қамтамасыз етудің жаңа әдістерін білу және түсіну. БАҚ саласындағы конституциялық кепілді құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік шаралар кешенін меңгеру. БАҚ-қа қоғамның кең ауқымда қолжетімділігі үшін жағдай жасау, плюрализм және оның мазмұнын қамтамасыз ету. Нарықта медиа іс-шараларды көптеп жасап, бәсекелестік үшін жағдай жасау. Пәнді оқуда магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс:  ғылыми ақпаратты жинақтай білу, БАҚ арқылы халықаралық коммуникация мәселелерін контексте жаңа ғылыми фактілерді синтездеу;  коммуникациялық салада оқу, оқу-зерттеу, ғылыми қызмет жағдайындағы мәселелерді шығармашылық тұрғыдан білім жүйесін қолдану арқылы дағдыларды шешу;  әлемдік ақпараттық-коммуникациялық алмасу және халықаралық журналистика саласында міндеттерді шешуді қабылдау және талдай білу;  аналитикалық ойлау және әлемдік мәселелерге сараптамалық баға беру.

Өркениеттер тоғысындағы медиакеңістік трансформациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық ақпараттық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық ақпараттық порталдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық жаңалықтарды БАҚ-та сипаттап, интерпретациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық және мәдениетаралық коммуникациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел баспасөзі: дәстүрлер және инновациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдік БАҚ жанрлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдік мемлекеттердің БАҚ туралы халықаралық құқықтары мен заңнамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – құрылымын зерттеу, теория мен практиканың халықаралық құқықтық реттеу қызметін БАҚ. Зерттеу және түсіну мынадай аспектілері: заң шығару қызметі бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы; МАБ – құқықтық реттеудің теориясы мен практикасы; халықаралық қақтығыстар және құқық журналистердің; тәжірибесі мінез-журналистер ыстық нүктелерде; шет мемлекеттердің БАҚ туралы заңнамасы: салыстырмалы сипаттамасы. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзіреттіліктерді игеруі қажет:  білу жүйесін және тұжырымдамасын қызметін реттеудің заңнамалық әлемдік БАҚ Қазақстанда және шетелде;  түсініп, историчность және жүйелілік процестерді бақылау, баспа еркіндігі;  бағалай білу, ақпараттық тәуекелдер, талдау, шет мемлекеттердің заңнамасы мәселелері бойынша ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік;  ие құзыреттілігі мәселелері бойынша медиа құқық және Халықаралық азаматтық құқық (МАБ) мен қорғау саласындағы журналистердің құқығын аймағында қақтығыс.

ЮНЕСКО принциптері және әлемдік журналистикадағы инновациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – әлемдік журналистиканың инновациялық даму жүйесіндегі ЮНЕСКО ұстанымдарын білу. Халықаралық ынтымақтастық саласындағы интеграциялық үдерістердің тереңдеуі және ЮНЕСКО жүйесінде ақпарат алмасуға әрекет ету. Журналистика саласында ғылыми зерттеулерді жасау. Жаңа медиа және әскери саясат: әлемдік тәжірибе және заңнама. Мемлекеттік саясатқа жаңа медиаларға әсер етудің әлемдік тәжірибесі. Саяси құрылым жұмыстарындағы мультимедиялық технологиялар. Әлемдік саясат саласында коммуникациялық әсер ету жүйесін меңгеру. Пәнді оқуда магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс:  журналистиканың инновациялық даму саласында ЮНЕСКО-ның негізгі ұстанымдарын түсіну;  мәселені шешуде тәуелсіз және бірегей тәсілдемені көрсете білу, жоспарлау және мәселелерді кәсіби кластерде шешу;  глобалды салада медиалық үдерістерді басқару қызметін білу;  саяси үдерістерді қоғамның қабылдау заңдылығын түсіну;  әлемдік медианың қазіргі трансформациялық үдерістерін және тәжірибені меңгеру аясында білім беру және ғылыми құрылымдарға әсер етудің үздік жүйесін интеграциялау.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение