Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Геодезия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN v.e. 2014-2019.
Бағдарлама: «6М071100 – Геодезия».
Оқу деңгейі: Магистратура.
Емтихандар: Шет тілі (тест), Мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша).
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
Магистр дайындау бағыты бойынша «Геодезия» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• геодезия саласының кәсіби қызметі;
• геодезия және қашықтықтан зерделеу саласында күрделі өлшемдер жүргізу;
• картографиялау, ғылыми-зерттеу және өндірістік жұмыстар үшін геодезиялық және әуеғарыштық ақпараттарды талдау, өңдеу;
• жаһандық, ұлттық, аумақтық, аймақтық және шағын аудандық деңгейде геоақпараттық жүйе құрастыру;
• инженерлік объектілерді салу және пайдалану кезінде, қалалық шаруашылықты пайдаланудағы геодезиялық қамту кезінде, елді-мекенді аумақтарда жерге орналастыру мен кадастр жұмыстарын жүогізуде, қауіпті геодинамикалық құбылыстарды зерттеуде топографиялық-геодезиялық, инженерлік-геодезиялық, геодезиялық-маркшейдерлік, инженерлік-зерттеулік және жобалау жұмыстарының технологиясы;
• әртүрлі инженерлік объектілердің жобаларын құруда, салуда және пайдаланудағы, сонымен қатар табиғи ресурстарды зерттеу және қорғау кезіндегі геодезиялық өлшеулер мен қамту тәсілдері;
• Мемлекеттік геодезиялық торларды құру мен дамыту және т.с.с.
Бейінді пәндер:
• Геоморфологиялық үрдістердің динамикасын геодезиялық зерттеу;
• Физикалық геодезия;
• Ғарыштық геодезия;
• Геодезия және картографиядағы геоақпараттық жүйелер;
• Геодезия саласындағы қазіргі мәселелер;
• Инженерлік-геодезиялық ізденістер;
• Мемлекеттік геодезиялық торды құрастырудың әдістері;
• Құрылыс аймақтарындағы деформациялық үдерістер мониторингі;
• Заманауи геодезиялық аспаптар және технологиялар;
• Құрылыс-монтаждық жұмыстарды геодезиялық қамтамасыз ету және құрылыстағы бақылау;
• Геодезиялық өлшемдерді автоматизациялау;
• Автоматизацияланған жобалаудың жүйелері;
• ГАЖ аспаптары;
• ГАЖ және технология негіздері;
• Геоақпараттық жүйелердің мәліметтер базасы;
• Геомәліметтер базасын жобалау;
• Ақпараттық ғарыштық жүйелер;
• Геоақпараттық жүйелерді геодезиялық қамтамасыз ету;
• Геомәліметтер базасын жобалау.
Білім беру артықшылықтары:
• Дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп;
• Бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңа әдістемелер мен техникалық құралдар;
• Кең көлемдегі мәселелер мен әдіснамасы, геодезия саласындағы терең зерттеулер;
• Геодезия саласын тереңдетіп оқытуға мамандандырылған және жоғары сұранысқа ие мамандары;
• GPS қабылдағыштар; Base+Rover; Leica Sprinter 250М электронды нивелирлері; Leica Sprinter 50 сандық нивелирлері; электрондық тахеометрлер Focus 6; Leica TS06Plus; Sokkia 530R; сандық теодолиттер GT10; бағдарламалар: ArcGIS 10.1, Credo ІІІ; MapInfo 10; Photomod; TopoCAD; AutoCAD және басқа да бағдарламаларды оқыту.
Халықаралық байланыстары: бакалаврлар келесі серіктес жоғарғы оқу орындарында оқуларына болады: Сібірлік мемлекеттік геодезиялық академия (Ресей Федерациясы); Мәскеулік мемлекеттік геодезия және картография университеті (Ресей Федерациясы); Польша Республикасының технологиялық университеті (Кошалин қ-сы, Польша Республикасы); АҚШ Мичигандық технологиялық университеті; Чехия Республикасының геодезиялық, топографиялық және картографиялық ғылыми-зерттеу институты (Чехия Республикасы); Штутгард университетінің инженерлік геодезия институты (Штутгард қ-сы, Германия); Батыс-Венгрия университеті, информатики факультеті (Венгрия Республикасы); Зальцбург университетінің ГАЖ және геоинформатика орталығы (Аустрия); Амстердамдық тәуелсіз университетінің ғылым және өмір факультеті (Нидерланда); Твенте университетінің геоақпараттық ғылым және Жерді бақылау (Нидерланда).
Іс-тәжірибеден өту және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі бар орындар: «Қазгеодезия» РМҚӨ (Алматы қ-сы); У.М.Сұлтанғазин атындағы «Ғарыштық зерттеу институты» ЖШС (Алматы қ-сы); Мемлекеттік ауылшаруашылық аэрофотогеодезиялық зерттеу институты (Алматы қ-сы); «География институты» ЖШС (Алматы қ-сы); Қазақстан ГАЖ Центр (Алматы қ-сы); Ғарыштық техника және технология институты (Алматы қ-сы); «LEICA GEOSYSTEMS» ЖШС (Алматы қ-сы); «Ұлттық картографиялық-геодезиялық фонд» РМҚӨ (Алматы қ-сы) және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Геодезия
Мамандық шифры
6M071100
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
153
ОРЫС
153

пәндер

Геодезия және картографиядағы геоақпараттық жүйелер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоморфологиялық үрдістердiң динамикасын геодезиялық зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық геодезия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық геодезия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Автоматты жобалау жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2-пәннің мақсаты – геодезиялық ғылымның әртүрлі инженерлік-геодезиялық жұмыстарда қолданылатын теориялық мәселелерін, әдістері мен аспаптарын толық қарастыру (заманауи аспаптарды да); заманауи аспаптардың көмегімен әртүрлі заманауи геодезиялық параметрлерді анықтау әдістерін үйрену. Пәнді игеру нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды қамту керек: - геодезиялық ғылымның теориялық мәселелерін білу керек; - әртүрлі инженерлік-геодезиялық жұмыстарда қолданылатын әдістер мен аспаптарда жұм

Геодезия және картографиядағы геоақпараттық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геодезия саласындағы заманауи мәселелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геодезиялық өлшемдердегі технологиялық үрдістерді автоматтандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геодезиялық өлшемдерді автоматтандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1-пәннің мақсаты – геодезиялық ғылымның әртүрлі инженерлік-геодезиялық жұмыстарда қолданылатын теориялық мәселелерін, әдістері мен аспаптарын толық қарастыру (заманауи аспаптарды да); заманауи аспаптардың көмегімен әртүрлі заманауи геодезиялық параметрлерді анықтау әдістерін үйрену. Пәнді игеру нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды қамту керек: - геодезиялық ғылымның теориялық мәселелерін білу керек; - әртүрлі инженерлік-геодезиялық жұмыстарда қолданылатын әдістер мен аспаптарда жұм

Геодезиялық торларды теңестірудің дәлдігін таңдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоморфология процесстерiнiң динамикасының геодезиялық зерттеулерi
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық геодезия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Заманауи геодезиялық аспаптар мен технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1-пәннің мақсаты – заманауи ғылыми және техникалық жетістіктерді ескере геодезия саласындағы мәселелерді шешетін заманауи геодезиялық ғылымның негізгі технологияларына үйрену. Жаңа техникалық әдістер ғалами навигациялық серіктік жүйелерге - ГЛОНАСС және GPS-терге сүйенетінін көрсету, сонымен қатар арнайы геодезиялық ЛАГЕОС, ЭТАЛОН және Гео-ИК сияқты жасанды жер серіктеріне де сүйенетінін көрсету. Бұл әдістерді пайдалану геодезист мамандардың ғылыми және техникалық мәселелерді серіктік технология

Инженерлік-геодезиялық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерді инженерлік-геодезиялық танымдылықтың шешетін мақсаттары және мамандармен таныстыру, инженерлік ғимараттың жобалау. Міндеті: құрылыстың ауданының табиғи шартының байқауы қажетті бастапқы деректердің алу үшін, дұрыс және ең экономикалық бағытты тынымның зерттемесін техникалық жобалау, құрылыста және инженерлік ғимараттың қолданылуын қамсыздандыру. Қысқаша мазмұны: Ізденістер туралы ортақ ақпарлар. Ізденістердің мақсаты мен түрлері. Инженерлік ғимараттарды жобалау. Негізгі жобалық құжаттардың құрамы. Геодезиялық жұмыстың өндірістік жобалау зерттемесінің ұстанымдары. Жобалық жұмыстадың ұйымдастырылуы мен технологиясы. Жобалаудың әдістері. Түрлі көріністі ғимараттарды жобалаудағы инженерлік-геодезиялық және топографиялық өзгешеліктердің ізденістері. "Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: инженерлік ізденістер облысындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; инженерлік ізденістер түрлері мен мазмұны; инженерлік ізденістер жұмыстарды жүргізуге болатын негізгі құжаттары; ізденістер жұмыстары орындалғаны туралы техникалық есеп берудің құрылымы; инженерлік ізденістер жұмыстарын орындауға арналған негізгі аспаптар. орындай алу керек: инженерлік-геологиялық, инженерлік-геодезиялық, инженерлік-гидрометеорологиялық, инженерлік-экологиялық ізденістер жұмыстары бойынша техникалық тапсырмаларды орындау; қабілетті болу керек: инженерлік ізденістер жұмыстарын жоспарлау; инженерлік ізденістер жұмыстардың орындалғаны туралы техникалық тапсырмаларды құрастыру; инженерлік ізденістер жұмыстары орындалғаны туралы техникалық есеп беру.

Инженерлік-геодезиялық ізденістердегі құрылыс нормалары мен ережелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құрылыс салынған территорияларындағы деформациялық процесстердің мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құрылыс-монтаж жұмыстары мен құрылыстағы бақылауды геодезиялық қамтамасыздандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2-пәннің мақсаты – инженерлік ғимараттардың ерекшеліктері мен олардың классификациясын қарастыру. Құрылыс алаңындағы геодезиялық жұмыстарды жүргізу тәртібі, олардың түрлерін үйрену; ғимараттың негізгі осьтерін бөлуді және бөлудің принципиалды мәселелерін үйрену. Осьтерді вертикал бойынша монтажды горизонтқа ауыстыруды үйрену. Құрылыс алаңындағы геодезиялық жұмыстарды жүргізу әдістері мен заманауи аспаптарын өлшем нәтижелерін автоматты өңдеу көмегімен қарастыру. Пәнді игеру нәтижесінде магистран

Құрылысты геодезиялық бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік геодезиялық торларды құру әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық геодезия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение