Магистратура
Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару

Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - ғылым магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама: 6M091100 – Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару
Оқыту деңгейі: магистратура, ғылыми және педагогикалық бағыт
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
«Геоэкология және табиғатты пайдалану» бағыты бойынша магистранттардың мамандандырылған кәсіби қызметі келесі салалар бойынша дайындалады:
• Қызмет көрсету саласында келесі бағыттар бойынша:
- геоэкологиялық мәселелерді шешу барысында жобаларды сараптамадан өткізу;
– Қазақстан Республикасының заңнамасына, мемлекеттік құжаттарға сәйкес жасалатын техникалық жобалар кезінде шаруашылық және басқада қызмет барысында геоэкологиялық негіздеме және әсер етуді бағалау.
– ландшафттардың әлеуметтік экономикалық және экологиялық қызметтерін сақтау барысындағы кешенді шараларды жетілдіру.
• Ғылым және білім беру саласында қызмет жасау.
• Ғылыми мекемелерде, экологиялық компанияларда кәсіби қызмет.
Профильдік пәндер:
Геоэкологиялық жобалау және сараптау
Табиғатты орналастыруды басқару
Ландшафттық жобалау және табиғатты пайдалану
Техногенді жүйелер мен экологиялық тәуекел
Геожүйелерді экологиялық бағалау
Экологиялық нормалау
ҚОӘБ заманауи әдістері мен құрылымы
Білім алудың басымдылығы:
• Келесі құзіреттілікке ие жоғары білікті мамандар дайындау, қазіргі таңдағы ізденістер бойынша қолданылатын әдістер мен техниканы игеруі тиіс, алған білімдерін қолдана білуі қажет; әдiстемелiк тәсілдер арқылы бағалау және олардың дағдарыстық талдауын жүзеге асыруы тиіс;
• Геоэкологиялық қызмет көрсету саласында ғылыми жұмысты докторантурада жалғастыру үшін ғылыми зерттеулерді ұйымдастыра білу;
• Жоғары оқу орнында геоэкология және табиғатты қорғау бағыты бойынша дәріс беру, осы шеңберде педагогика және психология білімін игеру;
• Алыс және жақын шет елдердің жетекші жоғары оқу орнындарында біліктілікті арттыру;
Халықаралық қатынастар: магистранттар келісім бар серіктес университеттерде білім алуға мүмкіндігі бар.
Тәжірибеден өту орындары және жұмысқа орналастыру:
ҚР БЖҒМ география институты, кәсіпорындарындағы экологиялық бөлімдер, білім беру саласында және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару
Мамандық шифры
6M091100
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Геоэкологиялық жобалау және сараптау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоэкологиялық зерттеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Табиғатты пайдаланудың экономикалық аспектілері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Экологиялық геохимия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық қауіпсіз үрдістер мен өндірістерін басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Геожүйелерді экологиялық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоэкологиялық зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоэкологиялық мониторинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2 пәннің мақсаты – магистранттарға мониторингті ұйымдастыруды, ластану және физикалық әсер ету көздерін дұрыс анықтауды, ластаушы заттарды талдаудың оңтайлы әдістерін таңдауды, зерттелетін аймақтардағы ластанудың кері салдарын азайту бойынша ұсыныстар беруді үйрету, сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы мониторингтің ұйымдастырылуымен және оның нәтижелерімен таныстыру. 2пәннің міндеттері: - әртүрлі ластаушы заттардың экологиялық қауіптілік дәрежесін бағалау; - қоршаған табиғи орта ласта

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

ҚОӘБ заманауи әдістері мен құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2 пәннің мақсаты – атмосфералық ауаға, суға, топыраққа, өсімдік пен жануарлар әлеміне әсерлерді бағалауды орындау әдістері мен құрылымы бойынша білімдерді игеру. Негізгі тақырыптары: қоршаған ортаға әсерді бағалаудың теоретикалық негіздері. ҚР қоршаған ортаға әсерлерді бағалау мен экологиялық сараптаманың құқықтық және нормативті әдістемелік базасы. Халықаралық құжаттар. Халықаралық ұйымдардың нормативті актілері (ЕЭК, ЮНЭП ИКАО, МАГАТЭ, МОТ , т.б.) және ҚР қол қойылған немесе ратифицирленген х

Ландшафттарды қалпына келтіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1 пәннің мақсаты – бүлінген жердің өнімділігін қалпына келтірудің ғылыми негіздері, тәсілдері, техникалық құралдары мен технологиялары туралы, олардың орнында өнімділігі жоғары антропогенді ландшафттарды құру туралы, ландшафттардықалпына келтіру және сақтау принциптері мен әдістері туралы білім алу. 1 пәннің міндеті– техногенді жердегі ландшафттың бүлінуімен, жерді қалпына келтірудің кезеңдерімен, ауылшаруашылық және орманшаруашылық бағыттарымен таныстыру. 1 пәндіоқунәтижесіндемагистранттарк

Ландшафттық жобалау және табиғатты пайдалану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғатты қалпына келтіруді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғатты пайдаланудың экономикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техногендік жүйелер және экологиялық тәуекел
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Техногендік жүйелер және экологиялық тәуекел

Экологикалық геохимия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық нормалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1пәннің мақсаты– қоршаған ортаға эмиссияларды реттеу қағидалары, негізгі зиянды заттар, есептеу әдістері бойынша білім беру. Негізгі тақырыптар: Өндірістік орындардағы нормативтік-техникалық нқұжаттардың негізгі түрлері. Қалдықтарды нормалаудың негізгі принциптері. Өндірістік орындардағы санитарлық қорғау аймақтарын ұйымдастыру жобалары. Өндірістердің санитарлық жіктелуі, нысандардың қауіптілік бойынша санаттары. Қоршаған орта сапасын нормалау. Қоршаған орта сапасы нормативтерінің түрлері. 1 п

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген