Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Мұнай-газ ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6М070800- Нефтегазовое дело
Оқу деңгейі: магистратура.
Емтихандар: шетел тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихандары (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«Мұнай газ ісі» бағытындағы магистрлерді дайындық келесі мамандандырылған жұмыстар бойынша жүргізіледі:
• мұнай газ жиынтығы өндіріс орындарында, мұнай және газ кен орындарының теңіз бен құрлықтағы жұмыстар;
• газдарды, мұнай және мұнай өнімдерін сақтау және тасымалдау объектілерін құру және эксплуатациялау, олардың күйін бақылау;
• ұқсас алгоритмдер мен программаларды қолдану кезінде технологиялық процестерді және жұмыс режимдер есептеулерін жүргізу
Мамандандыру пәндері:
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
• Теңіз кенорындарын игеру
• Мұнай мен газдың жинақталуын болжау, іздеу және барлаудың теориялық негіздері
• Мұнай мен газ кен орындарының іздеу және барлаудың инновациялық технологиялары
• Газсұйық қоспасының қозғалыс теориясы
Білім берудің артықшылығы:
• жер-қойнауларын қазіргі таңдағы зерттеу әдістерін және мұнай қабаттарын моделдеу үшін білім алуда және практикалық тұрғыда дайындау жайлы;
• мұнай кен орындарын өндіру кезінде жабалау әдістерімен, кен орындарының бастапқы баға жиынтығының геолого-геофизикалық параметрлерінің қосылуы және кен орындарын өндіру барысында жобалау көрсеткіштерін дәлелдеу туралы.
Халықаралық байланыстар: магистранттар көршілес университеттерден оқу барысын өте алады. Кайзерслаутерн (Германия) университеті мен Роуан (АҚШ) университетінен бір ай мерзімге магистранттарға оқу процесін өтуге мүмкіндіктер бар. Қазіргі таңда Teesside University (Ұлыбритания) проф. Норман Паррингтонмен, Saitama университеті (Япония) проф. Miura және Nakabayashi, Новосибирск мемлекеттік университетімен (ректор Собянин А., академик Пармон Н.В.), және Лион университетімен (Франция) екі дипломдық білім алу бағдарламасы келісуде.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мұнай-газ ісі
Мамандық шифры
6M070800
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
152
ОРЫС
152

пәндер

Газ-сұйық қоспаларының қозғалыс теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Ұңғымалардан сұйықтықты көтерудің теориялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аппараттар және құрылғылардағы ағымдардың түйісуі кезіндегі гидродинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа техникалық құрылғылар және мұнай өндіру ұңғымаларынның технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсутектерді тасымалдау мен сақтаудың ресурс үнемдейтін технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қабаттардағы мұнай алуды жоғарылату техникасы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Магистральды құбырлар мен қоймаларды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Магистральды құбырларды тұрғызу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай және газ кен орындарын барлау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай және газ кен орындарын пайдаланудын қазіргі технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Мұнай жəне газ кенорындарын пайдаланудың қазіргі технологиясымен таныстыру. Курстің міндеті – мұнайгаз комплексінің пайдалану қондырғылары және құралдарымен жұмыс жасауды меңгеру болып табылады. Модуль соңында білім алушыларда: – мұнай жəне газды бұрғылаумен өндірудің негіздемесін меңгеру.

Мұнай және газ қоймасын ашу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай және газ өңдеу кезінде құрылғылардың коррозиясы мен сақталуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай және газ өңдеудегі химиялық процестердің теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай және газ пласттарын бұрғылау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Мұнай жəне газ ұңғыларын бұрғылау негіздері, бұрғылау режимінің тəсілдерін жəне қашаудың жұмыс көрсеткіштерін дұрыс таңдау, ұңғыларды бағыттап бұрғылау, сондай ақ теңіз ұңғыларын бұрғылау ерекшеліктері, ұңғы құрылысының техника-экономикалық көрсеткіштері, бұрғылау процессі кезіндегі техника қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны ластанудан сақтау мəселелерін магистранттарға жеткізу болып табылады. Модуль соңында білім алушыларда: – мұнай жəне газ ұңғыларын бұрғылау негіздері; – бұ

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мұнай және газ ұнғымаларын бұрғылау технологиясының сұрақтары қамтылған. Құбыр-, винт- және электрбұрғылау қондырғыларының, сонымен қатар, турбинді және роторлы бұрғылау технологиясының мәліметтері келтірілген. Бұрғы, бұрғылау құбырлары, ұрғыш двигательдері, ұнғыманың бағытын өзгертетін қондырғылары сияқты бұрғылау құралдарының барлық элементтері көрсетілген. Ғылым мен практиканың соңғы кезеңдеріндегі тау жыныстары мен гидравликалық бағдарламалардың физикалық қасиеттілігіне бұрғылау жұмыс режим

Мұнай және газды өндірудің негізгі технологиялары мен технологиялық кешендері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай және мұнай өнімдері үшін насосты және компрессорлы станцияларды тұрғызу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай кен орындарын игеру әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай мен газ кен орындарын іздеу және барлаудың инновациялық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай мен газдың геологиясы және геохимиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай мен газдың жинақталуын болжау, іздеу және барлаудың теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай өндіру объектілерін пайдалану және қызмет көрсету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай, газ және газ конденсатын өңдеу негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай, газ, газды конденсатты және оларды өңдеу өнімдерін тасымалдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: геология, бұрғылау, өндіру, тасымалдау және мұнай, газ және газоконденсаттарды сақтау және өңдеу, сонымен қатар, пневмо- және гидроконтейнерлік тасымалдаудың негізгі мәліметтері талқыланады. Коррозияға қарсы құбыржүйелерін, резервуарларды және басқа да мұнайгаз объектілерін қорғау туралы сұрақтарды қамту. Негізгі мәселе ретінде мұнай және газ өнеркәсібіне, сонын ішінде жиынтық-блоктау әдісіне толығымен тоқталу. Берілген пән бойынша мұнай және газ өнеркәсібіне қатысты барлық техн

Мұнай-газ бассейндерінің геодинамикалық моделі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Мұнай жəне газ бассеиндерінде геодинамикалық есептеулерді жүргізудің теориялық негіздемелерімен таныстыру болып табылады. Белгілі технологияларды меңгеру арқылы мұнай және газ кенорындарының болашақтағы қорларын болжау. Модуль соңында білім алушыларда: – мұнай жəне газ бассеиндерін болжаудың геодинамикалық есептеулерін меңгеру; – мұнайгаз бассеиндерінің геодинамикалық моделін жасай білу.

Мұнай-газ кен орындарын игеру технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай-газ кешенінің экологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәнде мұнай өндіріс орындарының жұмыс істеу барысында травматизм және апат проблемаларын қарастырады. Табиғи ландшафтардағы мұнай орындарының бұрғылау жұмыстарымен технологиялық және экологиялық қауіпсіздік деңгейлерімен бағалануы активті зоналарда технологиялық әсері. Әсіресе критикалық зоналардың сақталуына ерекше рөл беріледі. Модуль соңында білім алушыларда: - мұнайгаз комплексіндегі өндірістік жарақаттар мен аптаптардың күйі туралы; - мұнайгаз комплексіндегі экологиялық жүйелерд

Мұнайгаз өңдеудегі аппараттар мен құрылғылардағы массатасымалдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайгаз өңдеудегі құрылғы материалдарының трибологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай-газ технологияларын компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай-газ ісі химиясының қазіргі аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай-газ ісіндегі геонавигация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай-газ ісіндегі химмотология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Химмотология – отындардың, жағар майлар мен техникалық сұйықтықтардың сапасы мен эффективтілігін зерттейтін ғылымның бір саласы. Химмотология жанғыш-жаққыш материалдардың (ЖЖМ) теориялық және практикалық сипаты ретінде эксплуатациялық қасиеттерімен байланыстырып, сапасы мен рационалды пайдалануы жағынан кең ауқымды сұрақтарға жауап беріп, сонымен қатар, құру және жұмыс ерекшеліктері барысында әртүрлі объектілер қозғалтқыштарында, станоктарда, түрлі машиналар мен механизмдерде, жаңа техника түрле

Мұнайды үңғымалы өндіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Насосты және компрессорлы станцияның қазіргі технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: мұнай жəне газ құбырөткізгіштердің тасымалдау станцияларындағы негіздері, станцияларда қолданатын техникалар аспаптардың конструкциясы жəне жұмысы, оларда қолданатын жаңа технологиялар жəне тасымалдау режимдерді дұрыс таңдау мəселері. Модуль соңында білім алушыларда: – мұнай жəне газ құбырөткізгіштердің тасымалдау станцияларының жайы; – станцияларда қолданатын техникалар аспаптардың конструкциясы жəне жұмысы туралы; – кавитация құбылысы мен оның механизмі.

Табиғи газды өндіру, тасымалдау және өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи газды өндірудің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теңіз кен орындарын игеру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение