Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Картография

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN v.e. 2014-2019.
Бағдарлама: «6М074100 – Картография».
Оқу деңгейі: Магистратура.
Емтихандар: Шет тілі (тест), Мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша).
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
Магистр дайындау бағыты бойынша «Картография» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• картография саласының кәсіби қызметі;
• жобалау мен құрудың жаңа әдістерін, топографиялық және жалпыгеографиялық карталар мен атластардың жаңа түрлерін құрастыру;
• жобалау мен құрудың жаңа әдістерін, тақырыптық және кадастрлық карталар мен атластардың жаңа түрлерін құрастыру;
• картографиялық өнімдерді безендіру;
• геоақпараттық картографиялау және компьютерлік технологиялар;
• карталарды шығару технологиялары мен картографиялық өндірісті ұйымдастыру.
Бейінді пәндер:
• Картографияда геоақпараттық жүйелерді және арақашықтықтан бажайлауды пайдалану;
• Картографиядағы геоақпараттық жүйелер;
• Геодинамикалық процесстерді картографиялық зерттеу;
• Заманауи картографиядағы теориялық және әдістемелік мәселелері;
• Картографиялауда бағдарламамен қамтамасыз ету;
• Заманауи картографиядағы үлгілеу;
• Электронды атласты құрастыру;
• Зерттеудің картографиялық әдістері;
• Сейсмикалық құбылыстарды зерттеу және картографиялау әдістері;
• Платформалық денудациялық жазықтықты картографиялау;
• Ғарыштық навигациялық жүйе;
• Карталарды жобалау және өндіру технологиясы;
• Тақырыптық кардаларды кұрастыру;
• Ғарыштық картография;
• Мультимедиялық атластарды құрастыру;
• Урбандалған аймақтарды картографиялау;
• Заманауи картографиядағы үш өлшемдік үлгілеу;
• Ғарыштық суреттер бойынша жергілікті жерді сандық моделдеу;
• Қорғауға алынған табиғи аймақтарды картографиялау;
• Картография өндірісіндегі технологиялық үдерістердің автоматизациясы.
Білім беру артықшылықтары:
• Дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп;
• Бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңа әдістемелер мен техникалық құралдар;
• Кең көлемдегі мәселелер мен әдіснамасы, картография саласындағы терең зерттеулер;
• Картография саласын тереңдетіп оқытуға мамандандырылған және жоғары сұранысқа ие мамандары;
• GPS қабылдағыштар; Base+Rover; Leica Sprinter 250М электронды нивелирлері; Leica Sprinter 50 сандық нивелирлері; электрондық тахеометрлер Focus 6; Leica TS06Plus; Sokkia 530R; сандық теодолиттер GT10; бағдарламалар: ArcGIS 10.1, Credo ІІІ; MapInfo 10; Photomod; TopoCAD; AutoCAD және басқа да бағдарламаларды оқыту.
Халықаралық байланыстары: бакалаврлар келесі серіктес жоғарғы оқу орындарында оқуларына болады: Сібірлік мемлекеттік геодезиялық академия (Ресей Федерациясы); Мәскеулік мемлекеттік геодезия және картография университеті (Ресей Федерациясы); Польша Республикасының технологиялық университеті (Кошалин қ-сы, Польша Республикасы); АҚШ Мичигандық технологиялық университеті; Чехия Республикасының геодезиялық, топографиялық және картографиялық ғылыми-зерттеу институты (Чехия Республикасы); Штутгард университетінің инженерлік геодезия институты (Штутгард қ-сы, Германия); Батыс-Венгрия университеті, информатики факультеті (Венгрия Республикасы); Зальцбург университетінің ГАЖ және геоинформатика орталығы (Аустрия); Амстердамдық тәуелсіз университетінің ғылым және өмір факультеті (Нидерланда); Твенте университетінің геоақпараттық ғылым және Жерді бақылау (Нидерланда).
Іс-тәжірибеден өту және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі бар орындар: «Қазгеодезия» РМҚӨ (Алматы қ-сы); У.М.Сұлтанғазин атындағы «Ғарыштық зерттеу институты» ЖШС (Алматы қ-сы); Мемлекеттік ауылшаруашылық аэрофотогеодезиялық зерттеу институты (Алматы қ-сы); «География институты» ЖШС (Алматы қ-сы); Қазақстан ГАЖ Центр (Алматы қ-сы); Ғарыштық техника және технология институты (Алматы қ-сы); «LEICA GEOSYSTEMS» ЖШС (Алматы қ-сы); «Ұлттық картографиялық-геодезиялық фонд» РМҚӨ (Алматы қ-сы) және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Картография
Мамандық шифры
6M074100
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
157
ОРЫС
157

пәндер

Геодинамикалық процесстерді картографиялық зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Заманауи картографиядағы теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Картографияда геоақпараттық жүйелерді және арақашықтықтан бажайлауды пайдалану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Картографиядағы геоақпараттық жүйелер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Геодинамикалық процестерді картографиялық зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық картография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық навигациялық жүйе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Әртүрлі тақырыптардағы карталар құрастыруда әуеғарыштық түсірістердің әдістерін пайдалануды қарастыруды зерттеу. Қазіргі уақытта ғарыштық түсірістер бойынша әрқилы тақырыптық карталар құрастыру әдістерімен таныстыру. Әуеғарыштық түсірістер арқылы көптеген тақырыптық карталар өңдеу, жаңарту, сонымен қатар геологиялық ландшафттық және басқа да жаңа типті карталар құрастыру әдістерін зерттеуді үйрету. Міндеті: Тақырыптық карталар құрастыруда әртүрлі спектрлер зонасында алынған түс

Ғарыштық суреттер бойынша жергілікті жерді сандық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық суреттер бойынша жергілікті жерді сандық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Топографиялық СМҮ жергілікті мекеннің ерекшелігін қарастыру. Жергілікті мекеннің сандық үлгісі және оның шекараларының сандық үлгісін құрастыру. Сонымен қатар СМҮ арнайы инженерлік міндетті атқару. Картографиялық практикада сандық үлгінің ұқсастығы жиі қолдануды, жер бедері, гидрологиялық, инженерлік-геологиялық, техникалық-экономикалық және басқа да көрсеткіштер қолдануды зерттеу. Міндеттері: СМҮ мына қазіргі бағдарламалардың кешендерін пайдалану көмегімен «AutoCad Land Develo

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Заманауи картографиядағы үлгілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Карталарды жобалау және өндіру технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Карталарды құрастыруының әдістемесінің теориялық сұрақтарын игеру; әртүрлі тақырыптық карталардың далалық және камералдық әдістерін пайдалануға үйрету; құрастырылып жатқан картаның мазмұнындағы элементтерді таңдау; жалпы заңдылықтарын қарастыру; картографиялық генерализацияның теориясымен тантаныстыру. Алғашқы картографиялық кәсіпорындардағы орын алатын жобалау мен құрастырудың дәстүрлі әдістері талдау. Міндеті: Кеңістік мәліметтердің модельдері, мәліметтердің көздері, мәліметте

Картография өндірісіндегі технологиялық үдерістердің автоматизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Негiзгi мақсаты картографиялық бағдарламалармен жұмыстың жақсарту және график түрiнде дағдыларын бекiту болып табылады. Арнайы курстiң міндеті- әр түрлi ГАЖ мүмкiндiктерімен және қасиеттерiмен танысу. Өндіріс карталар серияларын үшiн арақашықтықтан бажайлау арқылы автоматталған тақырыптық карталар құрастыру, Геоақпараттық әдістерді қолдану арқылы тақырыптық және жалпы географиялық жасау. Міндеттері: Тақырыптық және жалпы географиялық карталарды құрастыру және қолдану үшін географиялық білімді и

Картографияда геоақпарат жүйесі және арақашықтықтан зерделеуді қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Картографиядағы геоақпараттық жүйе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Картографиялауда бағдарламамен қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Картографиялық зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі картографиядағы теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі картографиядағы үшөлшемді үлгілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Тақырыптық картографияның қазіргі аспектілерін қарастыру: картаның тақырыптық мазмұнының қағидалары мен үлгілеудің ерекшеліктері, құрылымның үлгісін құрастырудың әдісін, географиялық құбылыстардың динамикасын және бір-бірімен байланысын, қиын математикалық-картографиялық үлгілерді, анаморфозді, үлгілеудің сенімділігін, геоинформатикада және картографиядағы автоматизациялауды игеру. Міндеттері: Internet, браузерлермен жұмыс, ақпаратты iздестiрудiң әдiстерiмен электрондық почтаның

Қорғауға алынған табиғи аймақтарды картографиялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мультимедиялық атластар құрастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Платформалы денудациялық жазықтықты картографиялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Геодинамикалық процесстерді классификациялау принциптері және таксономиялық бірліктер туралы зерттеу. Әртүрлі табиғи жағдайлардағы қауыпты геодинимикалық үрдістердің карталын жасау арқылы үрдістерді тану және болжамдау – ғылыми зерттеулердің әдісін зерттеу және ГП карталарының шартты белгілерін жобалауды, шартты белгілердің типтерін және олардың графикалық құрастырылуын зерттеу. Міндеті: Бастапқы оригиналдарды жасау әдістерін игеру және далалық картографиялау, ғарыштық ақпарат

Сейсмикалық құбылыстарды зерттеу және картографиялау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Географиядағы сейсмикалық талдау оқу арқылы табиғи және техногенді үдерістердің болу себебін анықтау, географиядағы сейсмикалық талдау негізгі міндеттері, әдістері, ерекшеліктері және оның қазіргі уақытта туындап отырған мәселелерін, жерсілкінудің геоморфологиялық тектоникалық белгісі тектоникалық жарылымдарың жер бетінде сейсмикалық жік (сейсмошов) түрінде пайда болуымен сипатталуын зерттеу. Міндеті: Географиядағы сейсмикалық талдау оқу арқылы табиғи және техногенді үдерістерд

Тақырыптық карталарды автоматты құрастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Урбандалған аймақтарды картографиялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электронды атластарды құрастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение