Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN (2014)
Бағдарлама: «6M080400– Балық шаруашылығы және кәсіптік балық аулау»
Оқыту деңгейі: магистр
Емтихандар: ағылшын тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу уақыты: 2 жыл
Кәсіби қызметінің түрлері:
Магистрлік оқу бағдарламасы балық шаруашылығы және кәсіптік балық аулау мамандығының агрокәсіптік саласы талабына сай жоғары кәсіби маман дайындауға арналған. Сондай-ақ, қазақстан және шетел жоғарғы оқу орындарынының талаптарын қамтамасыз ететін, ғылыми-зерттеу институттарына қажетті балық аулау шаруашылығынң мәселелерімен айналысатын организациялар, табиғатты қорғау, алық және су шаруашлығына сай мамандарды дайындау.

Негізгі пәндер:
 Суқоймалардың биологиялық өнімділігі және су биоресурстарының генофондын тұрақты пайдалану
 Балық шаруашылығы биотехнологиясы
 Балық аулау теориясы және практикасы
 Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 Қазақстанның су биологиялық ресурстарының тиімді пайдалану проблемалары
Білім берудегі артықшылығы:
• Биология және ауылшаруашылық секторында теориялық және эксперименталдық негізінде білім алады
• Жоғарғы кәсіби деңгейде жаңа заманға сай терең білім алады

Халықаралық байланыстар:
1. Ракуно Гакуен Университеті (Япония)
2. Астрахан техникалық мемлекеттік унисверситеті

Практиканың өтетін орны және жұмысқа орналасуы:
- Институт Гидробиология және экология институты,
- КазЭкоПроект институты,
- Қазақ балық шаруашылығы институты

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Мамандық шифры
6M080400
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
159
ОРЫС
159

пәндер

Балық ресурстарын қорғау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пән балық ресурстарын қорғау, уылдырық шашу және балық қорын қорғау мәселелерін зерттейді. Магистрант пәнді оқу негізінде келесі құзыретке ие болуы керек: Балық ресурстары мен уылдырық шашу сұрақтары жайында; су ресурстарын игеру және оларды тиімді пайдалану, балық өндіруші обьектілердің кадастрын, кәсіптік аулау статистикасын, кәсіптік балық аулау саласындағы бақылауларды және су биоресурстар мониторингісі жайында білу керек; балық шаруашылығы саласында қалыпты экологиялық әдістерді пайдалану жайында түсінік болу керек; экологиялық сараптама мен балық шаруашылығы әдістерін пайдалану, су биоресурстарын қорғау мәселелері бойынша жобаларды жоспарлай білуі керек.

Балық шаруашылығындағы биотехнология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның су биологиялық ресурстарының тиімді пайдалану проблемалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Су биоресурстарын тиімді басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Суқоймалардың биологиялық өнімділігі және су биоресурстарының генофондын тұрақты пайдалану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Суқоймалардың экологиялық экспертизасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аквакультура объектілерінің гибридизациялау проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән балықтарды гибридизациялау мәселелері мен оны балық өсіруде қолдану мүмкіндіктерін оқытады. Пәнді оқуда магистрант келесі құзыретке ие болу керек: балықтардың тауарлық массасын арттыру және балық өнімінің сапасын арттыру, олардың дәмділік сапасын жақсарту, балықтардың төзімділігін және олардың әр түрлі жағдайларға бейімдеушілігін арттыру мақсатында балық өсіру объектілерінің әр түрлі гибридтік формаларын шығаруға қажетті білімі болады; балық өнімінің сапасын анықтай алу дағдысы; алған білімін ғылыми және практикалық іс-әрекетте қолдана алу; балықтарды гибридизациялау әдістерін меңгеру.

Балық аулау теориясы және практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Балық ресурстарын қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Балық шаруашылығының аралас формалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Балық шаруашылығының араоас формалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Балықтардың салыстырмалы морфологиясы палеоихтиология негіздерімен
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс балықтардың морфологиясын зерттеуге, систематикалық құрамын анықтауға, эволюция заңдылықтарын және биосфераның даму кезеңдерін білуге, қазба балықтарының тіршілік жағдайын қалпына келтіруге арналған. қазір тіршілік ететін және қазба балықтар (тип - класс – класс үсті - отряд) таксондарының морфологиялық көрсеткіштерін білу керек; алған білімдерін практикада қазба балықтарда анықтауға, маңызы жоғары топтардың тіршілік ету уақытын анықтауда қолдана білу керек; балықтарды анықтау әдістері

Балықтардың таксономиялық ревизия әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты балықтардың табиғи жүйесі жайында ой қалыптастыру және балықтар систематикасының әртүрлі бағыттарымен таныстыру. Эволюцияның заңдылықтарын түсінуде биологиялық систематиканың маңызын көрсету. Ихттиологиялық номенклатураның негізгі заңдарын үйрету. - балықтардың қазіргі заманғы системасын, түрдің әртүрлі тұжырымдарын, биологиялық түрдің нақтылығын, ихтиологиялық систематиканың принциптерін, систематиканың негізгі әдістерін, әртүрлі типтердің белгілері мен классификациясын, ихтиологиялық

Бекіре өсірудің биологиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидробионттардың даму заңдылықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты әртүрлі таксономиялық топтардағы балықтардың даму ерекшеліктерін зерттеу, балықтар таксономиясының постэмбриональды және эмбриональды жеке бейімдеушіліктерін анықтау және жалпы даму заңдылықтарын айқындау. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыретке ие болу керек: ұрықтың даму ерекшеліктерін білу керек, алғашқы жыныс клеткаларының жеке бағытын, гаметогенез, балықтардың жыныс циклін, ұрықтану мен көбею типтерін, ұрық пен ұрықтанғаннан кейінгі ұрықтың дамуы, онтогенез кезеңдері, балықтәрізділер мен балықтардың әртүрлі кезеңдегі сипаттамасы; балықтардың эмбриональды және постэмбриональды кезеңдерін анықтауды, әртүрлі таксономиялық және экологиялық балық топтарының онтогенез заңдылықтарын айқындау, алған білімдерін ғылым мен практикада қолдана білу керек. эмбриональды зерттеу әдістерін игеру керек.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның су биологиялық ресурстарының тиімді пайдалану проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Су экожүйелерінің іс-әрекет заңдылықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты экожүйені қалыптастыру құрылымын және олардың құрамдас бөліктерін бағалау, биомассаның және олардың қоршаған орта факторларымен байланысының маусымдық және көпжылдық динамикасын, энергия ағымын, заттар мен ақпараттардың суқойма ерекшеліктерімен байланысын, олардың өнімділігі мен орта факторларын түсіндіру. Пәнді оқу негізінде магистрант келесі құзыретке ие болуы керек: популяциялық биологияда негізгі белгілерді, туылу, өлім, популяция өсуінің күрт жоғарылауы, гидроби

Суды тазарту биологиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Суды тазартудың биологиялық әдістерінің теоретикалық және методологиялық негіздерін зерттеу. Пәнді оқу негізінде магистрант келесі құзыретке ие болуы керек: суды тазартудың биологиялық әдістерінің ұйымдастыру жүйелерін білу; суқоймаға қажетті экологиялық мониторинг жүргізуге негіздеме жасауға, талдауға дағдылы болу керек; суқойманың жағдайын бағалай білу; су сапасын бағалауда ұласпалы, дистантты және биологиялық әдістерді қолдануды білу керек; суқоймалардың экологиялық мониторинг әдістерін білу керек, қоршаған орта жағдайларының өзгеруін бағалауды меңгеру керек.

Суқоймаларға антропогенді әсерлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән биотикалық ортамен гидробионттарға әсер ететін антропогендік факторларды, олардың зардаптарын, классификацияларын оқытады. Пәнді оқу барысында магистрант келесі құзыретке ие болу керек: қоршаған ортаға әсер ететін антропогендік факторларды білу; түрлі әсерлерді анықтау әдістерін қолдану дағдысы; балық шаруашылықтық және экологиялық сараптау әдістерін меңгеру.

Суқоймалардың экологиялық экспертизасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түр мен гидробионттар популяциясының экологиялық құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Популяция түсінігі. Су организмдері үшін популяцияны анықтау түрлері. Пелагиаль мен бенталь гидробионттарының популяция құрылымының ерекшеліктері. Пәнді оқуда магистрант келесі құзыретке ие болуы керек: популяциялық биологияда негізгі белгілерді, туылу, өлім, популяция өсуінің күрт жоғарылауы, гидробионттар популяциясындағы маусымдық өзгерістерін, гидробионттар популяциясының сандық динамикасын зерттеу әдістерін білу керек. Популяцияның құрылымын сараптау негізінде гидробионттарды кәсіптік а

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение