Магистратура
Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN,2015.
Ұлттық аккредиттеу: АРТА, 2017. БСҚА, 2017.
Оқу дәрежесі: магистратура
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
6М071000 – материалтану және жаңа материалдар технологиясы мамандығының магистранттары келесідей кәсіби қызмет түрлерін орындайды:
- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастыру-басқармалық;
- есептік-жобалық;
- құрастыру-жобалау;
- эксперименттік-зертеу.
Кәсіби қызмет функцияларына жатады: өндірісті ұйымдастыру және басқару, технологиялық процестерді орындауды басқару, материалдардың сапасын басқару, өндіріс орындардың экологиялық және экономикалық көрсеткешін талдау. Технологиялық процестерді алу және материалдарды өңдеуді жетілдіру.
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:
- химиялық және фазалық құрамды, құрылымын және материалдардың қасиеттерін зерттеу;
- жаңа материалдарды алу, олардың термиялық және химия-термиялық өңделуін технологиялық жобалау, қысыммен өңдеу және оларды өндіріске енгізу;
- құрылғыларды және технологиялық құрылғылардың жұмысын және қондырғыларды зерттеу;
- материалдарды алудың және өңдеудің жаңа негізгі технологиялық процестерін жасау, өндіріске енгізу.
Кәсіби қызметтің бағыттары:
- ұйымдастыру-басқармалық жұмыс;
- өндірістік-технологиялық жұмыс;
- эксперименттік-зерттеу жұмыс;
- есептік-жобалық жұмыс.
Оқудың артықшылықтары:
• жаңа технология аумағында зертеу;
• нанотехнология аумағында зерттеу;
• заманауи жоғары дәлдікті қондырғыларда жұмыс жасау және үйрену;
• жоғары физика технологиясын негіздеу.
Халықаралық байланыстар:
Магистранттар Зиген университеті (Германия), Манчестер Университеті (Англия), Дублин Тринити Колледжі (Ирландия), Карлов Университеті (Чехия) секілді серіктес ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар.
Практиканы өту орны және мүмкін болатын жұмыс орындары: СЭЗ ПИТ «Алатау», «Кайнар АКБ» заводтар, өндіріс орындары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
Мамандық шифры
6M071000
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
151
ОРЫС
151

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Заманауи материалтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалтану және перспективті материалдардың технологиялары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалтанудағы нанотехнология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалтанудың фундаменталды мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Механикалық бұйымдардың компьютерлік моделдеу (Ерасмус)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы -

Өндірісті дамыту үшін материалтанудың іргелі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Перспективті функционалды материалдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Фазалық ауысуларды есептеу әдістері
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Француз тілі (ERASMUS)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Мақсаты: - университетте француз тілі мен француз мəдениетін кеңінен тарату; - университет студенттерінің француз тілін үйрену мүмкіндігін арттыру; - француз тілінің тəжірибелік деңгейін көтеру; Мәселелер: сәйкесті Дирак теңдеулерін жазу үшін Эйнштейн-Картан гравитациясының теориясын құрастыру. Қысқаша мазмұны: Эйнштейн-Картан гравитациясын құрастыру үшін спинорларды коварианттық дифференциалдау аппаратын құруға керек болған дифференциалды геометрияның негізгі ұғымдарына жалпы салыстырмалы теориясында енгізу

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Іскерлік орта (Ерасмус)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аэроғарыштық өнеркәсіп үшін жеңіл металл қоспалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әр түрлі өнеркәсіп салалары үшін конструкциялық материалдарды құрудың заманауи мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жаңа материалдар алу процесінің оңтайландыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылай өткізгіш құралдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылай өткізгіш материалдар мен құрылғылардың өндірістегі технологиялық процестері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылай өткізгіш материалдар мен құрылғылардың өндірістегі технологиялық процестері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген процестің қысқаша мәліметтерін қарай отырып, әрбір технологиялық әдістің сипаттамасын қарастырады. Сапаны бұзбай бақылау әдісі нәтижесінде алынған элементтер, құрылымдармен таныстыру. Технологиялық опрерацияларды жасау режимдерімен танысу. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар: • ғылыми зерттеу жұмысында кездесетін қиын есептерді қоя және шеше білу керек; • зерттеу нәтижесінен алынған қортындыларды материалдарды өңдеу және материалдарды алу технологиясын таңдауға қолдана білу

Жартылай өткізгішті құрылымдарды өндірудің технологиялық принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылай өткізгіштік қондырғылардың физикасы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар: • қазіргі заман жартылайөткізгіш приборлар және әртүрлі технологиялық құрылғылардағы интегралды микросхемалар. – жартылайөткізгіштердегі жұтылу процестері. Фотоэлектрлік құбылыстар. Жартылайөткізгішті фотоқабылдағыштар. Қабылдағыштардағы шулар. Жартылайөткізгіштерден сәулелені эмиссиясы. • кристаллографиялық индицирлену әдістері, кристалдар проекциясы, шетті фигуралардың симметрия элементтері. Кристаллофизиялық координат жүйесі. • кристалдардың симме

Жартылайөткізгішті наноқұрылымдарды өндірудің технологиялық принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылу коллекторлы және фотоэлектрлік модульдердің өндірісінің технологиялық үдерістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәнде оқытылады: вакуумдық әдіспен алынған органикалық жартылайөтізгішті органикалық және полимерленген фуллерендер негізіндегі жаңа нанкомпозициялық материалдырдың фотовольттік қасиеттерін зерттеу, сонымен қатар бақыланылып отырған ортадаға термиялық әсер ету кезіндегі бұл қасиеттердің механизімін және өзгеру кинетикасын зерттеу болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар: • фотовольттік қасиеттерді экспериментті түрде зерттеу және механизіміне, полимерленген фуллерендер негі

Жылу коллекторлық, фотовольтаидтік және термоэлектрлік құрылғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудағы мақсат кремниді өндірісте фотоэлектрлі қолдану кезінде және қатты денелі электронды құрылғыларды жоспарлы технологиямен түрлендіру. Кремниді жұқа қабықша ретінде түрлі табаншада қолдануы. Кремнилі және көмірсутекті наноматериалдар алудың жолдары. Магистранттар пәнді игеру нәтижесінде: Кремнилі және көмірсутекті-компонентті наноматериалдарды алу тәсілдері, қолданылуы.

Заманауи материалдарды өндірудегі технологиялық қондырғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнде биполярлы транзистор және метал оксид жартылайөткізгіштер негізіндегі микросхемалар негізгі түрлерімен танысу, технологиялық ортаны тазартауға арналған ортаны тазарту, металдардың физикалық және химилық қасиеттерін зерттеу оқытылады. Сонымен қатар металдар физикасы және оларды зерттеу әдістері. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар: • металлдар физикасының негізгі заңдарын, қаттыденелі электрониканың физика және техникасының физикалық құбылыстарын, оларды зерттеу және эксперименталды з

Заманауи материалтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустрияға арналған диэлектрлік және жартылайөткізгішті материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Композициялық материалдар: өндірісі, қолданылуы, нарық тенденциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конденсирленген диэлектрлік орта
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конденсирленген металды орталар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конструкциялық материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көміртекті композиттік наноматериалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кристалды емес материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кристаллофизика және құрылымдық анализ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күн батареяларын өндірудегі технологиялық модулдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты энергияны сақтау облысындағы білімнің түзілуін қамтамасыз ету, энергетикалық зертеу және энергетикалық ресустарды дұрыс қолдану, энерегтикалық паспорт жасау және энерегтикалық құрылғыларды жұмыс істеу, өндірістің энерегиямен жабдықтау, энерегия ресустарын қолдану және оларды транспорттау сұрақтарымен таныстыру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар: • энергияның гелеотермалды түрлендірушілерінің физикалық принциптерін, күннің сәуле энергиясын фотоэлектрлі түр

Қайта қалпына келетін энергетиканың және энергия жинақтаудың техникалық прициптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты – аймақтық ресурстарды игерудегі үнемдеу мен энерготиімділік саласындағы құқықтық білім, оны тәжрибеде қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: энергияны тұтынуда тиімділікті арттыру, жобалық-конструкторлық қызметті игерудегі әдістерді білу.

Қатты денедегі радиациялық эффектілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Физикалық кристаллография кристаллдар және кристаллдық агрегаттарды физикалық қасиеттерін және әртүрлі әсерлер кезіндегі осы қасиеттердің өзгеруін зерттейді. Кристаллдықфизика анизотропты ортаның толық физикалық қасиеттерін анықтауға арналған өлшеудің рационалды әдістерін құрастыруда. Бұл әдістер кристаллдарды зерттеген кезде де, анизотропты поликристаллдық агрегаттар зерттеу кезінде қолданылады. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар: • комплекстік зерттеулер, байқаудың және материалдардың ди

Материалдарды бақылау әдістері мен құрылғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалдардың бұзылмайтын бақылау әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде магистранттардың жалпы техникалық дайындығы іске асырылады, биполярлы транзистор және метал оксид жартылайөткізгіштер негізіндегі микросхемалар негізгі түрлерімен танысу, технологиялық ортаны тазартауға арналған ортаны тазарту, металдардың физикалық және химилық қасиеттерін зерттеу оқытылады. Сонымен қатар металдар физикасы және оларды зерттеу әдістері. «Материалдардың бұзылмайтын бақылау әдісі» пәнінің негізі мтелқұрылғы, экспулатациялану барысында бөлшектердің жағдайын ба

Материалтанудағы нанотехнологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалтанудағы фазалық ауысуларды есептеудің инновациялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Металдық конденсирленген күйерді жасау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріс үшін аморфты материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріс үшін композициялық материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріс үшін перспективті аморфты материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріс үшін перспективті функционалды материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріс үшін шыны негізді және аморфты материалдардың инжинирингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріске арналған материалдардың қазіргі заманғы құрылымдық талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіпте қазіргі заманғы композициялық наноматериалдарды қолдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіптік қолдану үшін микрокристалдық материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Перспективті материалдарды өндірудің технологиялық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлік композициялық материалдардың өндірісі үшін технологиялар мен жабдықтар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұсақ дисперсті компакті материалдардың технологиялық алу негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Функционалды материалдар және қаптамалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шалаөткізгіштер физикасы және техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген