Магистратура
Мұнайхимия

Мұнайхимия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредатация: ASIIN, Германия
Бағдарлама: 6М073900- «МҰНАЙХИМИЯ»
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихан: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
- өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару сфераларының жетекшілері;
- мұнай, газ өңдеу зауыттарында, мұнай базаларында, эксперттік зертханаларда эксперт ретінде;
- ғылыми-зерттеу институтарында, жобалау ұйымдарында, өндірістік корпорацияда,мұнайхимиясы мен мұнай өңдеумен байланысты бизнес құрылымдарда жұмыс;
- химиялық, мұнайхимиялық, мұнай өңдеу бағытындағы өндірістерде және ғылыми-зерттеу институттарында, ЖОО ғылыми қызметкер, оқытушы ретінде жұмыс;
Профилді пәндер:
Мұнайхимияның қазіргі теориялық аспектілері;
Мұнайдың ауыр фракциясын катализдік өңдеу;
Бензиннің жоғары октанды компоненттерін алудың теориялық негізі;
Мұнайды өндіру және тасымалдаудың қазіргі аспектілері;
Мұнайхимиялық өндірістің өзекті экологиялық аспектілері;
Мұнай өңдеудегі гетеролитикалық және гомолитикалық процестердің технологиясы;
Мұнай тектес сұйық және қатты көмірсутектер негізіндегі синтез.
Білім беру артықшылығы:
-магистратура түлектерін жұмыс беруші жағынан сұранысқа ие болатын, жоғары кәсіби мамандарды дайындайды;
-өндірістің аталмыш саласына маманның құзыреттілігін максималды түрде қалыптастыратын профилді және арнаулы курстар оқытылады;
-мұнайхимиясы мен мұнай өңдеу аймағында зерттеу мәселелері мен методологиясының кең спектрі қамтылған;
-қазіргі мұнайхимиялық өндірістегі мұнайды және газды өңдеудің заманауи технологиясын оқытады.
Халықаралық байланыстар: докторанттың алыс және жақын шетелде стажировкадан өтуге толық мүмкіндігі бар: Башқұрт мемлекеттік мұнай техникалық университеті, РҒА Сібір бөлімшесіндегі Г.Боресков атындағы катализ институты, Мичиган технологиялық университеті (АҚШ), Сайтама университеті (Жапония), Қытай мұнай институты (Қытай).
Практикадан өту орыны және жұмысқа орналасу мүмкіндігі: АҚ «Конденсат», ЖШС «Рауан Налко», АҚ Павлодар мұнайхимиялық зауыты, ЖШС «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мұнайхимия
Мамандық шифры
6M073900
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Мұнай химиясындағы катализаторлардың талғампаздығы жене стереоөзгешелігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайхимияның қазіргі теориялық аспектілері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Автомобиль бензиндерін өндіру технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауыр көмірсутекті шикізаттың экологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауыр мұнай қалдықтарын өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауыр мұнай фракцияларын байыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауыр мұнайды өңдеудің ресурс үнемдеу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - дәрілік заттардың сапасын бақылау және идентификациялау, заттардың табиғаты, пайда болуы, әсер етуі, химиялық құрамы негізінде классификациялау аймағында магистранттарға ауқымды біліммен түсінікті қамтамасыз ету. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: -мұнай битумдарының құрамы және қасиеті туралы білу; - битумның құрамы және құрылымының физикалық-химиялық анализ әдістері туралы білу; - мұнай битумдарының құрылысы және физикалық-химиялық

Ауыр мұнайды өңдеудің энерго және ресурсүнемдеудің технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Битум өңдірісінің қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – мұнайхимиясы және мұнай өңдеудегі дәстүрлі емес әдістерін қолдану туралы білімді қалыптастыру; мұнай және мұнай өнімдерін өңдеудің әртүрлі дәстүрлі емес жолдарының ерекшеліктерімен таныстыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - мұнай және мұнай өнімдерін өңдеудің радиациялық әдістерін меңгереді; - мұнай және мұнай өнімдерін өңдеу процестеріне озонмен жарық сәулесінің әсері туралы білу; - мұнай және мұнай өнімдерін плазмахимиялық өңде

Біріншілік мұнай дайындаудың коллоидты-химиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Газды конденсатты өңдеу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәстүрлі емес көмірсутектерін өңдеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке тұлғалық қарым-қатынас педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары октанды бензин алудың теориялық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Катализ, каталитикалық процестер және реакторлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Катализаторды дайындаудың физика-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсутектерді крекингтеу катализаторлары мен технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсутекті шикізатты өнеркәсіптік өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көміртекті материалдар мен отынның химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күкіртқұрамды мұнайларды өңдеудің қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – күкіртті - мұнай қалдықтарын өнеркәсіптің әртүрлі салаларында кең қолданылатын өнеркәсіптік азық-түлік өндірісі саласында қолданудың тиімді жолдарын іздестірудің қазіргі кездегі жағдайымен таныстыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - күкірт пен күкіртті қосылыстардың өнеркәсіптің нақты салаларында қолданылуын, өнімдердің түрлерін, олардың мақсатын білуі керек; - өздерінің білімдерін дамыту және тереңдетуі, сонымен қатар жоғары кәс

Күкіртті қосылыстарды және күкірсутекті утилизациялау технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құрамында мұнай бар жүйесіндегі фазалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Майлау материалдар өндірісінің технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мамандығы бойынша пәндерді оқытудың әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай битумдарының физика-химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мұнай битумдарының физико-химиялық сипаттамаларына байланысты студенттердің білімін дайындап шығару; мұнай битумдарының құрылымы мен қасиеттерімен танысу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: – мұнай битумдарының құрамы мен қасиеттері туралы білетін болады; – битумдардың құрылымы мен құрамының физико-химиялық анализ әдістері туралы білетін болады; – мұнай битумдарының құрылысы және физико-химиялық қасиеттері жайлы білетін болады; – түрл

Мұнай және мұнай өнімдерін өңдеудің дәстүрлі емес әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясындағы жүйелік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай өнімдерін күкірттен тазарту катализаторлары мен технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай өнімдерінің сапасын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мұнай және мұнай өнімдерінің негізгі қасиеттерін және маңызды сипаттамаларын анықтайтын маңызды физика-химиялық және эксплуатациялық параметрлерін есептеу әдістерімен магистранттарды таныстыру. Болашақ мұнайхимия маманында белгілі есептеу әдістерін меңгеру және оларды әртүрлі өндірістік процестерде қолдану мүмкіндіктерін бағалауға үйрететін білім жүйесін және практикалық дағдыны қалыптастыру, яғни студенттерде рационалды ойлау негізін дамыту және қалыптастыру қажет. Пәнді оқыту нәтижесінде

Мұнай өңдеудің гетеролитикалық және гомолитикалық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - каталитикалық крекинг және риформинг процестеріне арналған сұрақтардың қажеттілігін; каталитикалық крекинг және риформинг процестерін басқару негіздерін, каталитикалық крекингтің және риформингтің реттелетін және реттелмейтін параметрлерін қарастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: -каталитикалық крекинг, риформинг, алкилдеу, этерификациялау, амидирлеу процестерін қазіргі әдістер тұрғысынан түсініктерді және көмірсутектердің бу конверсиясының технологиясын; процестің реакторларымен регенераторларының типтерін білу керек; -процестерді басқарудың негізін білу керек; -шикізатты дайындау сұрақтарын білу керек; -процесті жүргізу технологиясын жүзеге асыруды жасай білу керек.

Мұнай реологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мұнайдың құрылым-механикалық қасиеттерін зерттеу үшін қажет мұнай жүйелері реологиясының негіздерін қарастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: – шайырлар мен асфальтендер құрылымының бөліп алу және анықтау әдістері жайлы; шайырлы-асфальтенді заттардың құрылымы мен физико-химиялық қасиеттері мен табиғаты туралы білетін болады; – шайырлар мен асфальтендер құрылымының математикалық моделдеу туралы білетін болады; - практикада алған б

Мұнай химиясындағы катализаторлардың талғампаздығы жене стереоөзгешелігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай химиясындағы нанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай шикізатының термолитикалық процестерінің технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай, газ және көмірдің қазіргі технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайбитумды жыныстарды өңдеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайдағы шайыр-асфальтендік заттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жоғарымолекулалы компонентті мұнай және мұнай өнімдерінің құрылымын және құрамын анықтау кезінде алған білімдерін қолдана білуге үйрету; шайырлы-асфальтенді компоненттер құрылымын дайындау және бөліп алу әдістермен танысу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: – шайырлар мен асфальтендер құрылымының бөліп алу және анықтау әдістері жайлы білетін болады; – шайырлы-асфальтенді заттардың құрылымы мен физико-химиялық қасиеттері мен табиғаты туралы білетін болады; – шайырлар мен асфальтендер құрылымының математикалық моделдеу туралы білетін болады; - практикада алған білімдерін жасай білетін болады.

Мұнайды деэмульсиялаудың химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайды өндіру мен тасымалдаудың қазіргі аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мұнай пластыларын анықтауға, табуға, мұнайды тасымалдауға, өңдеуге қажетті қондырғыларды таңдауға және оның жұмыс режимін құруға, жыныстарды анализдеу көрсеткіштерін жасауға, жобалауға, бұрғыма өнімдерін дайындауға, жинауға, сондай-ақ пластардан мұнай өндіруді арттыру әдістерінің технологиялық операцияларын өз бетімен жүргізуге оқытады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - отын өндіретін бағыттардың перспиктивасы және жағдайы жайында б

Мұнайды өнімдерін стандарттау және сертификаттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мұнай химия саласының өнімдердірін стандарттаумен сертификаттау сұрақтарың, міндетті сертификаттауды қажет ететін мұнай өнімдерінің түрлерін қарастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: білуі керек: - мұнай өнімдерін стандарттау және сертификаттау мақсатын, міндетін, принциптерін білу; мұнай өнімдерінің сапасына қойылатын талаптарға байланысты нормативті-техникалық құжаттарды және бақылау әдістерін білу; мұнай химиясы саласындағы техни

Мұнайды өңдеудің процестері мен аппараттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайды тасымалдау және оның тұтқырлығын төмендету технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайды ығыстырудың коллоидты-химиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мұнай өнеркәсібінің практикасында қойнауқаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістерін қолданудың теориялық және практикалық негіздерін ұсыну. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - өндірістік көлемде қойнауқаттың мұнай бергіштігін арттырудың негізгі әдістерін және оларды іске асыру технологиясының негізін білуі керек; - мұнай бергіштігін арттырудың физикалық-химиялық әдістерінің тиімділігін арттырудың әдістері мен ерекшеліктерін; коллоидты-химиялық және физикалық-химиялық әдістермен күкіртті өнімдердің тиімділік дәрежесін анықтауды білуі керек; - өздерінің білімдерін дамыту және тереңдетуі, сонымен қатар жоғары кәсіби деңгейдегі жаңа біліктілікке иемдену.

Мұнайдың ауыр фракцияларын каталитикалық өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайдың физика-химиялық қазіргі кездегі аспектлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мұнайдың физикалық химиясының іргелі және қолданбалы аспектілерін зерттеу, мұнайды қайта өңдеу процесінің негізгі термодинамикалық және кинетикалық параметрлерін есептеу әдістерін игеру, мұнайды қайта өңдеу процесінің оптималды жағдайын болжау үшін оларды қолдану мүмкіндігін анықтау болып келеді. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: білу қажет: - мұнайды қайта өңдеу процесінің термодинамикалық аспектілерін білу; мұнайды қайта өңдеу процес

Мұнайлы дисперсті жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мұнайды дисперстік жүйе ретінде қарастыру, мұнай дисперстік жүйелерінің жіктелуі, тұрақтылығы, реологиялық қасиеттері. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - мұнай дисперстік жүйелерінің түрлерін; мұнай дисперстік жүйелері тұрақтылығының заңдылықтарын; мұнай дисперстік жүйелерінің реологиялық қасиеттерін; мұнай дисперстік жүйелерін сипаттауға, мұнай шығаруды қарқындатудағы, мұнайды алдын-ала дайындап, тасымалдадуағы коллоидтық-химиялық не

Мұнайөңдеу және мұнайхимиялық өндірістерді жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайхимия өндірісіндегі наноматериалдар мен нанотехнологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайхимия өндірісінің өзекті экологиялык аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мұнайөңдеу және мұнайөндіру өндірістеріндегі қоршаған орта жағдайын бақылауда туындайтын мәселелерді меңгеру, сондай-ақ осы саладағы өндірістердегі техногендік әсерлердің салдарын каталитикалық және физика-химиялық жою шараларын жетілдіру сұрақтарын қамту. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: – мұнай саласындағы кәсіпорындарынан шығарылатын зиянды заттардан практикада экологиялық қорғау жайлы білім алады; – мұнай және мұнайөнімдерін өңде

Мұнайхимиялық өндірістің экологиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мұнайөңдеу және мұнайөндіру өндірістеріндегі қоршаған орта жағдайын бақылауда туындайтын мәселелерді меңгеру, сондай-ақ осы саладағы өндірістердегі техногендік әсерлердің салдарын каталитикалық және физика-химиялық жою шараларын жетілдіру сұрақтарын қамту. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: – мұнай саласындағы кәсіпорындарынан шығарылатын зиянды заттардан практикада экологиялық қорғау жайлы білім алады; – мұнай және мұнайөнімдерін өңдеудің негізгі техникалық және химиялық мәселелерін, мұнайхимия өндірісінің қалдықтарын зарасыздандырудың негізгі әдістерін біледі; - алған білімдерін практикада қолдануға ие болады.

Өндірістегі кинетика және катализ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сұйық және қатты мұнайлы көмірсутектерге негізделген синтездер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – сұйық және қатты мұнайлы көмірсутектерге негізделген негізгі синтездер туралы білім алу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - сұйық және қатты мұнайлы көмірсутектерге негізделген негізгі синтездердің негізі туралы білу; - - синтезді жүзеге асыратын жолды таңдап алуды меңгеру; - алған білімдерін практикада қолдана білу.

Табиғи битум мен жоғарытұтқыр мұнайларды өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық көміртек өндірісі және қолданылуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақты ортада мұнай фракцияларының тотығу механизмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химика-технологиялық процестерді оңтайланыдру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы(Ғылыми семинар IІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Тәжірибелік зерттеу жұмысы бойынша семинар III
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген