Магистратура
Биология

Биология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«6M011300 - Биология» білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредитация: ASIIN (2016)
Бағдарлама «6М011300-Биология»
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: ағылшын тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызметінің түрлері:
 Оқу орындарында жұмыс: мектептер, лицеилер, гимназиялар, колледждер және университеттер;
 Білім беру қызметін ұйымдастыру және талдаумен айналысатын қоғамдық және сараптамалық ұйымдарда жұмыс;
 ғылым мен қоғамдық ұйымдардың саласындағы жұмыстар
Негізгі пәндер:
 Биологиялық білімнің концепциясы
 Теориялық биологияның қазіргі проблемалары
 Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
 Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
 Эволюциялық биология
Білім берудегі артықшылығы:
 Ғылыми мектептердің дәстүрлі сабақтастығы
 Авторлық курстар мен жаңа әдістер
 Биология мен технология саласында кең ауқымды зерттеу әдіснамасы және мәселелері
 Қазақстанның оқу орындарына бітірушілердің жоғары деңгейде қажеттілігі
Халықаралық байланыстар:
- Кадис университеті (Испания),
- Гази университеті (Түркия),
- Елордалық педагогикалық университет (Пекин қ., Қытай),
- жануарлар экологиясы мен систематика Институты РҒА СБ (Новосибирск қ. Ресей),
Практиканың өтетін орны және жұмысқа орналасуы:
- Алматы және Республикадағы орта мектептері,
- Назарбаев Зияткерлік мектебі,
- Лицей мен гимназиялар,
- Колледждер, жоғары оқу орындары,
- Біліктілікті арттыру институттары,
- Қоғамдық ұйымдар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биология
Мамандық шифры
6M011300
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Биологиялық білімнің концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Теориялық биологияның қазіргі проблемалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Эволюциялық биология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курсты оқу студенттерге жаңа өмірге сай регуляция механизмі туралы және функциональды гомеостатикалық жүйенің түзілу заңдылығы, тәртіптілігі мен психикалық деңгейдің ұйымдасуы, сол сияқты денсаулық пен функционалды жағдайдың диагностикалық жүйесі үшін қажетті базалық білім береді, мінез-құлықты жоспарлайды. Қорыта келе магистрант келесі компетенцияны алады: алған білімін қолдана білуі және жоспарлағанда методикалық икемділігі, фундаментальды және қолданбалы есептеу физиологиялық реттелуде, сол сияқты бірнеше методтарды игеріп реттелу жағдайын бағалай білу, организмнің қалыпты жағдайдағы функционалды жүйесін және әртүрлі функционалды организмнің жағдайын.

Балалардың және жас өспірімділердің жоғары жүйке әрекетінің физиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Балалардың және жас өспірімдердің жоғары жүйке әрекетінің физиологиясы – 3кр. Пән магистранттарды ересек және даму кезеңіндегі ағзаның орталық жүйке жүйесі және жоғарғы жүйке әрекетінің қызметі ету заңдылықтарымен, мақсатты бағытталған мінез құлықтың орталық механизмдерімен таныстырады. Балалар мен жасөспірімдердің коммуникативті мінез-құлығындағы ауытқуларға, алкоголизм және нашақорлық психофизиологиясына ерекше көңіл бөлінеді. Адамның бас миын зерттеу әдістемесі – 3кр. Пән ересек және даму

Биологиялық білімнің концепциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биопроцестерді және биожүйелерді уақытқа тәуелді ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоритмология және оқу процесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биофизика бойынша зертханалық дәрістерді ұйымдастыру және зерттеулердің биофизикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биофизиканы оқытудың пәнаралық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоэнергетиканы оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеудің биофизикалық әдістемесі және лабораториялық практикумды ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы биофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қолданбалы биофизика – 3 кр. Курста магистранттар биофизиканың негізгі түсініктері мен заңдары, тірі жүйелерге физика заңдарының қолданылуы жөнінде мәліметтер алады. Биолог-маманның қалыптасу үшін іргелі, теориялық база болып табылады. Экологиялық биофизика және физиология – 3кр. Курста тіршілік ету ортасының климатофизиологиялық және экологиялық жағдайларына тәуелді ағзаның функционалды күйін және әртүрлі экстремалды факторлардың ағзаға әсерін зерттейді. 1 пәнді оқудың нәтижесінде магист

Қолданбалы биофизиканы оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы радиобиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы физиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қолданбалы физиология – 3 кр. Пән сыртқы ортаның түрлі факторлары әсеріне жауап қайтару ретінде пайда болатын ағзаның төзімділігін қарастыруды қамтамасз етеді. Ағзаның түрлі жағдайларға бейімделуі. Ағзаның түрлі жағдайларға бейімделуінің жалпы заңдылықтары (бейімделу түрлері, адаптогендік және адамның еңбек әрекетіне байланысты факторлар, бейімделу процесі дамуының кезеңдері, бейімделу кезеңдері жағдайларында пайда болатын қосымша тітіркенгіштерге жауап қайтару). Ішкі орта тұрақтылығының физиол

Қолданбалы хронофизиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиобиологияның таңдамалы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс радиациялық биофизикадан және биологиялық құрылымдық биохимиялық сәулелену реакция процесінен теоретикалық хабардардың болуын қамтамасыз етеді, жалпы заңдылықты түсіну биологиялық жауап береді иондалу жарқырауына. магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды игереді: Негізгі методтарды игеру иондық жарқыраудың тірі оргнизмге қауіптілігін бағалау, негізгі жарқырау реакциясын организмге қолдану қабілеті. Алынған мәліметтердің барлығын қолдана білу іскерлігі, әртүрлі жүйедегі алын

Термодинамиканы оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиология бойынша зертханалық дәрістер жүргізуді ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиология өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста магистранттар биофизиканың негізгі түсініктері мен заңдары, тірі жүйелерге физика заңдарының қолданылуы жөнінде мәліметтер алады. Биолог-маманның қалыптасу үшін іргелі, теориялық база болып табылады. 1 пәнді оқудың нәтижесінде магистранттар биофизика саласында жүргізілетін іргелі заңдылықтарды түсінуді үйренеді, биофизиканың негізгі жетістіктері мен оның даму болашағы жайында ақпараттар алады, биологияда биофизиканың жетістіктерін қолдануға қажетті теориялық-қолданбалы ойлау қабілетін қалыптастырады.

Физиологиялық функциялардың молекулалық-клеткалық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиологияны оқытудың заманауи әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиологияның заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиологияның таңдамалы таралары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Хронофизиологияны оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық биофизика және физиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста тіршілік ету ортасының климатофизиологиялық және экологиялық жағдайларына тәуелді ағзаның функционалды күйін және әртүрлі экстремалды факторлардың ағзаға әсерін зерттейді. Пәнді оқудың нәтижесінде магистранттар алған теориялық білімдері мен дағдыларын практикалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдана алады және ағзаның функционалды күйін бағалаудың кейбір әдістемелерін игереді.

Экспериментті биологияны оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экстремалды жағдайдағы ағзаның физиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курста реттелу жүйелерінің өзара механизмдері, қалыпты жағдайда компенсаторлық реакциялардың дамуы, сонымен қатар қалыпты және ауытқуда жүйелердің талдауы және жүйе қызметтерінің бұзылыстарынан компенсацияның болу себептерін талдайды. Пәнді оқу барысында берілген ұсыныс негізінде ағза іс-әрекетінің процестері мен олардың жеке құрылымдық элементтерінің функциоларының басқарылу (реттелу) негізіне теориялық білім береді.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген