Түркітану

Түркітану

БIЛIКТIЛIГІ

 • бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

ТҮЛЕКТЕР МОДЕЛІ

ON1. Қазақстанда және шетелде түркі зерттеулерінің даму тарихын, теориясын, әдіснамасын және қазіргі даму жағдайын талдау; түркі халықтарының материалдық және материалдық емес мәдени ескерткіштерін және дереккөздерін өңдеу.
ON2. Көшпелі мәдениеттің даму ерекшеліктерін, түркі халықтарының тарихи кезеңдерін және Қыпшақ, Оғыз және Қарлұқ тілдік топтарының өзгеру процестерін сыныптау.
ON3. Түркітілдес білімнің тұжырымдамалық ерекшелігі бар қазіргі заманғы теориялық және әдіснамалық зерттеу әдістеріне негізделген жазбаша ескерткіштерді талдау үшін ежелгі және ортағасырлық кезеңдердің түрік көздерін қолдану.
ON4. Түркі халықтарының көркем шығармаларын талдау үшін түркі әдебиетінің теориясы саласындағы негізгі ұғымдардың мәселелерін шешу.
ON5. Әлемдік-тарихи үдерістегі түркі халықтарының ежелгі және орта ғасырлық тайпалары мен мемлекеттік бірлестіктерінің әлеуметтік-экономикалық, саяси гүлденуінің және құлдырауының негізгі үрдістері мен модельдерін жүйелі түрде бағалау.
ON6. Түркі халықтарының жаңа және қазіргі замандағы ынтымақтастығы тарихын дамытудағы үрдістерді, сондай-ақ түркі халықтарының заманауи дамуының қазіргі мәселелерін зерттеудегі әдістерін түсіндіру.
ON7. Түркі халықтарының грамматикасы, лексика, лингвистикалық мәдениет және этно-лингвистика бойынша салыстырмалы зерттеулерін жасау, жинақтау және құрылымдау.
ON8. Түркі тобына жататын тілдердің фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік, лексикалық ерекшеліктерін ескере отырып, ежелгі түрік ескерткіштерінің ерекшеліктерін жанрлық әртүрліліктерін сипаттау.
ON9. Шағатай және османлы жазуларының жобалық мәтіндері, заманауи графика бойынша логикалық түсініктеме беру.
ON10. Түркі зерттеулерінің мәселелерін тұжырымдау, ұсынып, талқылау және түркі әлемінің лингвистикалық көрінісін дәлелдеу, айқындау мүмкіндігі бар.
ON11. Түркі халықтарының тарихы мен тілін зерттеу үшін дереккөздер мен тарихнаманы бағалау, жеке дара зерттеу жұмыстарында алынған нәтижелерді пайдалану.
ON12. Түркі мемлекеттері мен халықтарының саяси және экономикалық дамуының қазіргі заманғы мәселелерін шешу және оларды шешу үшін Орта және Таяу Шығыстың этно-конфессионалдық және этносаралық қақтығыстарының идеяларын қалыптастыру.

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Түркітану
Мамандық шифры
6B02209
Факультеті
Филология

пәндер

Scientific writing
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты-шет тілін ғылыми жұмыста қолдануға мүмкіндік беретін ғылыми және кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті коммуникативтік кәсіби бағытталған шет тілді құзыреттілікті жетілдіру қабілетін қалыптастыру. Пән ғылыми жарияланымдардың халықаралық жүйесін, ақпараттық дереккөздермен жұмыстарды, ағылшын тіліндегі ғылыми жарияланымдардың стилінің ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Қоғам дамуының шешуші секторларында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі. АКТ стандарттары. Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер. Адам-компьютер өзара әрекеттестігі. Деректер қоры жүйесі. Деректерді талдау. Деректерді басқару. Желілер және телекоммуникациялар. Киберқауіпсіздік. Интернет технологиялар. Бұлтты және мобильді технологиялар. Мультимедиялық технологиялар. Smart технологиялар.

Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет (XIII-XIV ғғ.)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет (XIII-XIV ғғ.), түркі халықтары әдебиетінің осы тарихи кезеңдердегі даму кезең мұраларымен таныстыру. Алтын Орда әдебиеті түркі халықтарының ортақ мұрасы ретінде терең синкреттік сипатқа ие және 13-14 ғасырлар аралығын қамтиды.Оқушылар Алтын Орда дәуірлері (XIII-XIV ғғ.) туралы негізгі білім алады. Негізгі көркемдік-эстетикалық көзқарастар мен ағымдарды талдай білу, сонымен қатар Алтын Орда (ХІІІ-ХІV ғғ.) әдебиетінің негізгі өкілдерінің шығармаларын оқып, талдау дағдыларын қалыптастыру.

Әдебиеттануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерге шығармашылық нысаны ретінде әдебиет туралы білім жүйесі, оның танымдық және эстетикалық қызметі туралы, сондай-ақ мәтінді жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерді дамыту үшін негіз ретінде талдау. Пән әдебиет ерекшелігін сөздің, әдеби процестің санаттары мен заңдарының өнеріне тұтастай көзқарас қалыптастырады; әдеби шығармашылық ерекшеліктері. Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: - әлемдік және қазақстандық әдебиеттерді нақты түсіну; - түркі халықтарының әдебиетін жүйелеу; - түркі тілдерінің жанрлық ұқсастықтары мен айырмашылықтарына сәйкестенетін кең әдеби материал негізінде қарастыру; - қазіргі түркі әдебиетінің мазмұнын сыни талдау. Гуманитарлық білімдер жүйесіндегі әдеби зерттеулердің орны, оның басқа гуманитарлық пәндермен өзара қарым-қатынасы, әдебиеттану құрамы, көркемдік имидж, әдеби имидждің ерекшелігі, әдебиет түрлерінің түрлері

Әлеуметтану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: денсаулықты сақтау, нығайту және кәсіби қызметке дайындау үшін дене шынықтыру мен спорттың тиісті құралдарын мақсатты пайдалануды қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде түлек білуі керек: адамның дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясаттың негіздері, жаттығу негіздері.

Дипломатия және түркі мемлекеттері мен халықтарының өзара ынтымақтастық тарихы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түркітілдес мемлекеттердің сыртқы саясатының негіздері мен мақсаттарының ерекшеліктерін анықтау, жаңа тәуелсіз мемлекеттердің халықаралық қатынастарын дамытудың негізгі бағыттары. Түркі мемлекеттері мен халықтарының геосаяси жағдайының, сыртқы саясаты және ынтымақтастықтың тарихи ерекшеліктерін қамтиды. Түркі халықтарының дипломатиясын қалыптастыру, түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық тарихы, қазіргі кездегі және аймақаралық қатынастардың саяси мәселелері, дипломатиялық миссиясын қарастыру

Екінші түркі тілі
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Студенттерде қазіргі өзбек әдеби тілінің фонетикасы, лексикасы, грамматикасы туралы нақты түсінік қалыптастыру. Оқыту процесінде студенттер берілген тілдегі ауызша және жазбаша қарым-қатынастың әртүрлі түрлерінің негізгі әдістері мен тәсілдерін меңгеруі керек. Өзбек тілінің жазылу тарихы туралы қысқаша мәлімет. Қазіргі өзбек әліпбиінің ерекшеліктері. Орфографияның негізгі принциптері.

Көне түркі әдебиеті
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – түркі халықтарының қазіргі әдебиетінің негізі ретінде танылатын ежелгі түркі әдебиеті жөнінде түсінік қалыптастыру. Оқыту курсы V-XI ғғ. түркі халықтарының тарихымен, мәдениетімен таныстырады; руна жазба ескерткіштерінің жанрларын, өзіндік ерекшеліктерін көрсетеді, қазіргі түркі халықтарының көне жазба ескерткіштерде айшықталған мәдениетіне қатынасын анықтайды.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты-тілді қолданудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы қазақ (орыс) тілін әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде сапалы меңгеруді қамтамасыз ету. Пән лексика мен грамматикалық білім жүйесінің жеткілікті көлемін меңгеру негізінде қарым-қатынастың, танымның әртүрлі мәселелерін шешу үшін тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдауды жүзеге асыру қабілетін дамытады.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Отандық тарихты оқудың тұжырымдамалық негіздері. Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары мен сабақтастығы: Ежелгі және Ортағасырлар тарихы, Жаңа дәуір тарихы. Мемлекеттің саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының заңдылықтары. Қазақстандағы тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары: Ұлттық мемлекет құру идеяларының кезеңдері. Азаматтық-саяси қайшылықтар. Кеңестік мемлекеттік құрылыс үлгісінің жүзеге асырылуы. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы кеңестік реформалардың қайшылықтары мен зардаптары.

Қазіргі түркі тілдері
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қазіргі түркі тілдерінің лингвомәдени бағыты бойынша зерттеулер жүргізу және лингвомәдениеттану, этнолингвистикалық және когнитивтік аспектілердегі даму жағдайын қарастыру. Сондай-ақ әлемде жойылып кету қаупі төніп тұрған түркі тілдерінің жалпы мәселелері, тілдік жағдайы, әліпбиі, аумағы мен тілдік ерекшеліктері барлық жерде зерттеледі. Түркі халықтарының территориялық таралымы.

Мәдениеттану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: бакалавриат студенттерінде әлемдік мәдениет пен өркениет аясында отандық мәдениеттің даму ерекшелігін, қазақ халқының мәдени кодын сақтау қажеттілігі түсінігін, өзінің жеке кәсіби қызметінде жылдам өзгермелі мультимәдени әлем мен қоғамда қазақ халқының мәдени мұрасын сақтау стратегиясын жүргізе алуды қалыптастыру.

Практикалық түрік тілі (A1, A2)
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Түрік тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылымы туралы негізгі түсінік қалыптастыру және шет тілінің артикуляциясы, акцентуациясы мен интонациясының ережелерін үйрету. Пән студенттерде сөйлеу әрекетінің негізгі төрт түрі (сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу) бойынша коммуникациялық дағдыларды дамытудың негізгі теориялық және практикалық негізін қалайды. Курсты оқу барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастыру: - негізгі түрік тілі саласында үйрену, жаңа білім мен дағдыларды меңгеру; - қосымша материалмен жұмыс істеу: үйренген сөздерді табу, бағалау және практикалық сөйлеу тілінде қолдану; - түрік тіліндегі мәтіндерге қойылатын негізгі талаптарды білу; - үйренген сөздерді талдау және салыстыру.

Практикалық түрік тілі (B1, B2 деңгейі)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түрік тілінің грамматикалық құрылымы туралы идеяны қалыптастыру, грамматикалық ережелерді сөйлеу мен жазуға үйрету, сондай-ақ мәтіндегі грамматикалық құбылыстарды талдай білу. Пән шет тілдеріндегі әртүрлі жанрлардың бейімделген және бейімделмеген мәтіндерін оқу дағдыларын зерттеуге бағытталған; студенттердің белсенді және пассивті сөздік шет тілін кеңейту Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: - танымдық қызметті жүзеге асырады; - түрік тілінде сөйлемдерді жүйелеуге және жазуға; - түрік тілінің қалыптасу ерекшеліктерін сыныптау; - түрік тіліндегі материалдарды дайындау және талдау кезінде гуманитарлық білімнің негіздерін қолдануға. Түрік тілі туралы жалпы ақпарат. Түркі топтарының тілдері, оларды аумақтық бөлу және жіктеу ерекшеліктері. Түрік тілі, оның тасымалдаушылары, аумағы, лингвистикалық ортасы. Түрік тілін үйрену тарихынан қысқаша ақпарат. Түркі тілінің өзге тілдерге түрік тілінің тарихи қатынасы.

Практикалық түрік тілі (А1, А2, В1, В2)
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түрік тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылымы туралы негізгі түсінік қалыптастыру ережелерін үйрету. Тілді үйрету барысында сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу қарым-қатынас дағдыларын дамыту. Аталмыш тілдің грамматикалық құрылымы туралы идеяны қалыптастыру, грамматикалық ережелерді үйренумен қатар, практикалық түрде қолдана білу, сонымен қатар түрік тілінің басқа түркі тілдерінен айырмашылығын көрсету.

Практикалық түрік тілі (С1, C2)
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: оқылатын тілдік материалға, әлеуметтік-мәдени білімдерге және тілдік, контекстік түсініктерге негізделген тікелей сөйлеу және дыбыс жазбаларында шынайы шет тілін білу дағдыларын қалыптастыру. Сонымен қатар тілдің негізгі грамматикалық ерекшеліктерімен қоса фразеологиялық тіркестер, күрделі мәтіндермен жұмыс жасауды үйрету, түрік тілінің пунктуациясы, ауыспалы мағына және басқалар туралы мәлімет беру.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – басқару психологиясының негізгі түсініктерін зерттеу негізінде жоғары білікті мамандарды ғылыми-негізделген даярлықпен қамтамасыз ету, таңдалған мамандық шеңберіндегі кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару аймағының маңызды мәселелерінің теориясын түсініп және практикада қолдану үшін қажетті алғышарттарды құру. Бұл курс психологиялық ғылым мен практика дамуының қазіргі деңгейіне сәйкес ғылыми білімдермен таныстырады.

Саясаттану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Саясаттану» оқу пәні ретінде әлем саясаты мен қазіргі саяси процесстерінің заңдары мен заңдылықтары туралы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен ұлттық мүдделерді жүзеге асыру негізінде білім қалыптастырып, ұлттық мемлекеттердің мәні мен мазмұнын түсіндіреді. Оқу барысында түрлі саяси жүйелердегі ішкі және сыртқы байланыстар, қарым-қатынастарды түсінуге, саясаттың әлеуметтік өлшемнің объективті критерийлерін қалыптастыруға жәрдемдеседі.

Түркі мифологиясы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің түркі халықтарының мифологиясы туралы көзқарасын қалыптастыру. Пәннің тапсырмалары: мифологиялық ойлау мен дүниетанымның ерекшеліктерін айқындату; мифтерді мәдени және идеологиялық контекстінде қарастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: мифологиялық ойлауды уақыт ішінде дамыту, түркі халықтарының мифологиялық өкілдіктерінің ерекшеліктерін анықтау.

Түркі тілдерінің салыстырмалы лексикасы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазіргі түркі тілдері сөздік қоры мен сөздік құрамы туралы таныстыру; Қысқаша мазмұны. Салыстырмалы лексикология мен фразеологияның жүйелі ерекшеліктері. Сөздің лексикалық мағынасы мен олардың семантикалық құрылымының түрлері жайында түсінік беру. Студенттер қазіргі түрік және қазақ тілдерінің сөз байлығын меңгерту; жалпы түркі тілдеріне ортақ сөздер, игерілген сөздер, кірме сөздерді; қазіргі түркі тілдерінің семантикасы, мағына және оның түрлерін; қазіргі түркі тілдерінің мақал-мәтелдері мен тұрақты сөз тіркестерін игеру.

Түркі тілдерінің салыстырмалы фонетикасы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түркі тілдерінің фонетикалық жүйесін қалыптастыру және дамыту заңдарын терең меңгеру және заманауи түркі тілдерінің үнсіздік және үндесу жүйесін талдау. Пән түркі тілдерінің, қазіргі және ежелгі түркі тілдерінің сипаттамалары, түркі тілдерінде шоқпарлау, үндеткіштердің үйлесімділігі, түркі тілдерінде баса назар аудару.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Слог пен сөздердің құрылымы. Қысқа және ұзын үні. Бастапқы және қайталама дыбыстар. Түркі тілдерінде жұқтыру. Ауыз үндерінің үйлесімі. Түркі тілдеріндегі көңіл аудару.

Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің (фонетикалық және морфологиялық) түркі морфемиясы және заманауи және ежелгі тілдерде қалыптастыру; грамматикалық категорияны қалыптастырудың ішкі заңдылықтары, белгілі бір форманттардың пайда болу себептері. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: түркі тілдерінің салыстырмалы тарихи грамматикасының негізгі ерекшеліктері, морфологиясы, сөйлеу бөліктері, синтаксис.

Түркі тілдерінің тарихы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің қазіргі түркі тілдерінің негізі ретінде саналатын көне түркі тілі туралы түсініктерін қалыптастыру, оларды V-XI ғасырлардағы көне түркі халықтарының тілі, тарихы және мәдениетімен, түркі жазуының тарихымен таныстыру, көне түркі тілінің грамматикалық құрылымымен, сондай-ақ ортағасырлық жазба мұралар тілімен таныстыру.

Түркі фольклоры
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түркі халықтарының фольклорын біртұтас концептіде қарау, салыстырмалы-тарихи әдістің негізінде архетиптерін анықтау және жүйелеу. «Қыз Жібек», яуттардың «Олонхо» жыры, Анадолы түріктерінің «Баттал Ғази», «Оғыз Қаған», «Манас» жыры, «Көкбөрі» эпосы. «Атилла» эпосы. В.Радловтың «Түркі тайпаларының халық әдебиеті үлгілері» атты еңбегі. Түркі мифологиясындағы Тәңір және Ұмай мифонимдері. «Қорқыт ата кітабы» туралы.

Түркі халықтарының ежелгі және орта ғасыр тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің түркі халықтары мен мемлекеттердің ежелгі және орта ғасырлардағы әлемдік-тарихи үдерісіндегі орны мен рөліне бірыңғай көзқарас қалыптастыру. Пән түркі халықтарының тарихи тәжірибесін дамытуға негізделген, болашақ маманның әлеуметтік бейімделуіне ықпал ететін тарихи ойлау мен әлеуметтік еске алуды қалыптастыруға бағытталған. Ежелгі Еуразия даласы, ежелгі түріктердің мәдениеті, Ұлы Болгария мен Хазар қағанаты, Карлұқтар және Қараханидтер мемлекеті, Газнавид мемлекеті, Хорезмшах мемлекеті

Түркі халықтарының жаңа және қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі халықтарының этногенезі және этникалық тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: этногенез негіздерін және түркі халықтарының этникалық тарихын, этникалық топтардың қазіргі заман тарихын және болашақта олардың даму жолдарын ажырата білу қабілетін қалыптастыру. Бұл курс түркі халықтарының этникалық аумақтарын және этникалық шекараларын зерттеуге бағытталған. Экономикалық қызметті, шаруашылық қызметті, елді мекендерді, тұрмыс түрлерін, ыдыс-аяқты, киімді зерделеу, тереңірек танысуға және түркі халықтарының тарихын түсінуге мүмкіндік береді.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: тарихи этнография, түркі халықтарының ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі этногенезі, түркі халықтарының этникалық тарихы, этникалық процестер мен этносаралық қатынастар, этносаралық қатынастарды басқару және толеранттылықты қалыптастыру

Түркітануға кіріспе
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді түркітану ғылымының қалыптасуы, түркі халықтарының қызығушылықтары және мәдени оқиғаларымен таныстыру; қазіргі және көне түркі тілдерінің негізгі ерекшеліктерімен таныстыру. Түркология – тіл, әдебиет, тарих, фольклор, дін, этнография, рухани және материалдық мәдениетті және басқа да түркі тілдес халықтардың кешегі, бүгіні және болашағын зерттейтін ғылыми гуманитарлық пәндердің жиынтығы.

Түрік тілінің практикалық грамматикасы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түрік тіліндегі ерекшеліктеріне сәйкес ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау; морфологиялық және синтаксистік конструкцияларды қолдану үшін грамматикалық түрде дұрыс пайдалану. Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: - Түрік тілінің грамматикалық құрылымының негізгі грамматикалық бөлімдері, тақырыптары және ерекшеліктері. - сөйлеу және жазудағы грамматикалық қателерді байқау және жөндеу. - түрік тілін сөйлесу деңгейінде айту. Түрік тілінің грамматикасы, грамматиканың негізгі бөлімдері, түрік тілінің фонетикасы, вокализм, дыбыстық фонем түрлерінің сапалы тұрғыда. Түрік тілінің консонантизмі. Ыңғайсыз фонемдердің түрлері. Сөздегі үнсіздік және айырымдық комбинациялар және аффектер

Түрікшілдік негіздері мен практикасы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түркшілдік негіздерін, оның түрлерін, түркі халықтарының топтасуы мен ХХ ғасырдың басындағы саяси процестерді талдау мүмкіндігін қалыптастыру. Пән түркі халықтарының идеологиясы мен бірлігі мәселесін, кеңестік билікке қарсы күрестегі саяси элитаның рөлін Орталық Азиядағы қоғамдық білім беру жүйесінің (Жадидизм) проблемасын қарастырады.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Түркі халықтарының 19-шы ғасырдың соңы және 20-шы ғасырдың басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы, түркі халықтарының халық білімін зерттеу мәселелері, XX ғасырдың басындағы саяси идеология, түркі халықтарының бірлігі идеясы және оның нысаны

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерді тіл ғылымы пәнімен және міндеттерімен, қазіргі лингвистика құрылымымен, зерттеу бағыттарымен, тіл білімінің негізгі бөлімдерімен таныстыру; негізгі лингвистикалық ұғымдар мен лингвистикалық терминология туралы түсініктерін қалыптастыру; студенттерді одан әрі лингвистикалық цикл пәндерін оқуға дайындау.

Тіл білімінің негіздері
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың теориялық және практикалық бағыты бар. Теориялық бөлігі ғылым, тіл білімінің әдістемесі, тілді оқыту әдістері, тіл және оның қоғамдық табиғаты, шығу тегі мен тілдің тарихи даму кезеңдерітуралы ақпарат береді. Сонымен қатар фонетика мәселелері, лексикология, сөзжасам, грамматика, тілдерді жіктеу, жазбаша дамыту мәселелері қарастырылады. Лингвистикалық және филологиялық міндеттерін шешуде келелі мәселелерді анықтау, негізгі мәселелерді бөлшектеу мен қалыптастыру, инновациялық, ақпараттық қарым-қатынастық технологияларды қолдана отырып, қазіргі заманның жаңа жағдайларында білім беру, филологиялық мәселелердің шығармашылық шешімінің жолдарын анықтау.

Философия
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болашақ кәсіби қызмет контекстінде философия және оның негізгі мәселелері мен әдістері туралы жүйелі идеяларды қалыптастыру. Философияның тарихи дамуы контекстінде онтология мен метафизиканың негізгі мазмұны қарастырылады; әлемді ғылыми және философиялық тану әдістерін жіктеу; қазіргі әлемдегі негізгі дүниетанымдық ұғымдардың рөлі мен маңыздылығын негіздеу.

Халықаралық байланыстар жүйесіндегі түркі мемлекеттері мен тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Түркі мемлекеттері мен халықтарының халықаралық қатынастар жүйесіндегі рөлі мен орнын, негізгі факторларының халықаралық және аймақтық саясатына кешенді көзқарас қалыптастыру. Түркі мемлекеттерінің халықаралық қатынастар тарихындағы маңызды оқиғаларды қамтиды. Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар зерттеу, түркітілдес мемлекеттердің әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың негізгі тұжырымдамалары, халықаралық қатынастар жүйесі.

Шағатай тіліндегі жазба ескерткіштер
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Шағатай тілінің алфавитін, артикулярлық ерекшеліктерін, мәтіндерді оқу, Шағатай ұлысының тарихы мен мәдениетін, халықтардың қоныстануы аумағын және Шағатай тілінің жазбаша тілін қалыптастыру мүмкіндігін қалыптастыру. Курс грамматиканы, ауытқулар ерекшеліктерін және Чағатай жазба ескерткіштерін транскрипциялау әдістерін қамтиды.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Чағатай алфавиті, транскрипция, оқу қолжазбалары және мәтіндік материалдардың ішкі мазмұнын талдау

Шет тілі
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: шет тіліндегі коммуникативтік құзыреттілік білімін жетілдіру. Коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін негіз ретінде шет тілдік қарым-қатынастың сөйлеу қабілеттіліктері мен дағдыларының негізгі әдістері; сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде шет тілдік қарым-қатынастың кәсіби маңызды дағдылары мен тәжірибесін дамыту; ағылшын тілінде материалды іздеу, таңдау және пайдалану процесінде алынған сөйлеу дағдыларын іске асыру қарастырылады.

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Абай ілімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - болашақ мамандардың кәсіби білімін, түсінігін, қабілетін елдің ынтымағы мен бірлігін нығайту, қоғамның интеллектуалдық әлеуетін арттыру мақсатында қолдану құзіреттілігін қалыптастыру. Қарастырылатын мәселелер:Абай ілімі туралы түсінік; Абай ілімінің қайнар көздері; Абай ілімінің құрамдас бөлімдері; Абай ілімінің категориялары; Абай ілімінің өлшеу құралдары; Абай ілімінің мәні мен маңызы.

Алтаистика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде алтай тілдерінің қалыптасуын түсіндіру, алтай тілдерінің генетикалық жіктелуін түсіну. Түркі тілдері мен алтай тілдері арасындағы айырмашылықтарды, тарихи даму жолы мен типологиясын зерттеуді меңгерту. Студенттің алтаистика саласындағы зерттеулерді оқыту, кәсіби ортада алтай тілдерінің тарихына қатысты іргелі білімді пайдалану, алтай тілдерін салыстырмалы-тарихи тұрғыдан талдауға машықтану бағытына көңіл бөлінеді.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің әлемдік және ұлттық мәдениеттің даму контекстіндегі ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұрасы туралы түсініктерді қалыптастыру. Әл-Фараби мұрасының ерекшеліктері және оның түркі философиясының қалыптасуына тигізген әсері; шығыс философиясының Еуропалық Ренессансқа әсер ету сипаты; ұлттық және әлемдік философия тарихының дәстүрлі және қазіргі заманғы мәселелері қарастырылады.

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау
 • Бақылау түрі - Дипломдық жұмыс
 • Сипаттамасы - Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу мен қорғаудың мақсаты: студенттің дайындық деңгейін және таңдап алынған мамандық бойынша алынған білім, білік және дағдыларды игеру дәрежесін анықтау, зерттелетін мәселені шешуге бағытталған. ғылыми талдау әдістері, теориялық қорыту және практикалық тұжырымдар, зерттелген аймақтағы процесті жақсарту бойынша ұсынылған және ұсыныстар негізделген.

Диуан әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ортағасырлық диуан әдебиетін оқып үйрену, жалпы мәдени оқу дағдыларын игеру, көркемдік тілін қабылдау және ортағасырлық әдеби шығармалардың көркемдік мағынасын түсіну. Курста орта ғасырдағы фольклорлық және әдеби шығармалармен танысу, оларды талқылау, талдау және түсіндіру жұмыстары қарастыру.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс диуан әдебиетінің тарихын және мәтіннің мазмұнының негізгі нысандарын, оның дамуын, пішімдеу туралы білімді зерттеуге бағытталған. Курс сонымен қатар әдеби шығармалардың мазмұнын және құрылымын зерттеуді, зерттелмеген әдеби мәтіндерді, түрлерді және хронологияны іздестіруді және олардың сипаттамаларын зерттейді.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын жетік білетін, құқық қолдану тәжірибесінде қолдана алатын, сыбайлас жемқорлықты дұрыс саралайтын жоғары білікті мамандарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Оқытылатын болады: сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің жүйесі, жемқорлыққа ықпал ететін жағдайлар, оған қарсы саясат, жемқорлыққа қарсы күрестің халықаралық тәжірибесі.

Кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: экономикалық ойлау тәсілін; коммерциялық іске асырылатын индустриялық-инновациялық жобаларға бағытталуды қалыптастыру үшін қажетті өз бизнесін құрудың теориясы мен практикасы саласында базалық білімдерді қалыптастыру. Кәсіпкерлік, шағын және орта бизнестің ішкі және сыртқы ортасының негізгі шарттары; мемлекеттік реттеу және мемлекеттің кәсіпкерлік орта үшін рөлі мәселелері қарастырылады.

Кешенді емтихан тапсыру және дайындау
 • Бақылау түрі - ГЭК по фунд.дисциплинам
 • Сипаттамасы - Кешенді емтихан тапсырудың және дайындаудың мақсаты: кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламасына студенттерді оқыту кезінде алынған теориялық және практикалық білім деңгейін анықтау болып табылады. Емтихан бағдарламасында базалық оқу жоспарының негізгі және таңдаулы модульдерінің негізгі академиялық пәндеріне сәйкес келетін тақырыптық бөлімдері бар.

Көне түркі тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түркі тілдес халықтардың ежелгі жазба ескерткіштері туралы ақпарат беру, түркі тілдерінің даму эволюциясын оқыту арқылы игеретін түркі тілдерінің құзыреттілігін кеңейту. Курс студенттерді руникалық жазбалармен таныстыруға, көне ескерткіштермен, жазбалармен жұмыс істетуге, теориялық және практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер ежелгі түркі ескерткіштері тілінің грамматикасымен, руникалық графикалармен танысады.

Орта Азия елдерінің саяси географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Орта Азия аймағының халықаралық қатынастар жүйесіндегі рөлі мен орнын, аймақтағы бәсекелестік және аймақтағы әлемдік саяси субъектілердің (Ресей, Қытай, АҚШ, ЕО) ынтымақтастығы мәселелері, сондай-ақ негізгі саяси объектілердің халықаралық және аймақтық саясаты туралы қалыптастыру. Пән Орталық Азия аймағының саяси және географиялық анықтамасын, аймақтың стратегиялық маңыздылығын, табиғи ресурстарын, Орталық Азиядағы қауіпсіздік проблемаларын зерттеуді қамтиды.

Орта ғасыр түркі әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің ортағасырлық түркі әдебиетінің бірлігі мен аймақтық ерекшеліктерін, сондай-ақ елдердегі әлеуметтік-саяси дамудың қазіргі кезеңінде маңызды рөл атқаратын басым әлеуметтік сананың ерекшеліктерін дұрыс түсіну қабілетін қалыптастыру.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пәнді меңгеру барысында студенттер араб, парсы және түркі ортағасырлық әдебиеттерді қалыптастыру және дамыту тарихы туралы біледі.

Орта ғасыр түркі тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ортағасырлық түркі тілінің негізгі білімдерін, қазіргі заманғы әдіснамамен және филологиялық зерттеулерге қатысты қағидалар мен тәсілдермен байланысты идеялар мен дағдыларды қалыптастыру мүмкіндігін қалыптастыру.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән қазіргі заманғы гуманитарлық білімдер жүйесінде ортағасырлық түркі тілінің рөлі мен орны туралы негізгі түсініктер мен терминдерді зерттеуді қамтиды.

Осман тіліндегі жазба ескерткіштері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: коммуникативтік құзыреттілік деңгейін және тұлғаның сөйлеу мәдениетінің нормативтік, этикалық, коммуникативтік және мәдени аспектілерін көтеру қабілетін қалыптастыру. Пән Османлы тіліндегі мәтіндерді оқу, олардың мазмұнын талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстарында алынған білімді қолдану.

Осман тіліне кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Османлы тілінің лексика-семантикалық жүйесін білу қабілетін қалыптастыру, оның негізгі проблемалары, лингвистикалық көзқарасты кеңейту және мәтіндерді оқу. Араб графикасымен жазылған Османлы тіліндегі баспа мәтіндермен жұмыс жасауды үйрету; түрік тілінің қалыптасуында аталмыш тілдің маңызын түсіндіру, сонымен қатар Анадолы түріктерінің ғасырлар бойы қолданған араб алфавитіндегі мәтіндерді басқа түркі тілдермен салыстыру.

Түркі ауыз әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түркітілдес халықтардың ауызша әдебиетінің тууын, пайда болуын, көркемдік ерекшеліктерін ажырата білу, оларды салыстырмалы жоспарлы зерттеу, өзара ықпалдастықты және өзара дамуды зерттеу. Пән тарихи және әдеби процестің заңдарын ескере отырып, әртүрлі типтегі және жанрдағы ауызша әдеби шығармаларды талдау әдістерін қамтиды.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Салыстырмалы зерттеулердің негізгі тұжырымдамалары, түркі халық дәстүрінің типологиялық, тарихи-генетикалық, мифопоэтикалық архетиптері және фольклорлық көріністер мен суреттерді түсіндіру

Түркі ономастикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерге түркі тілдеріндегі ономастиканың өзекті мәселелері туралы, практикалық жағын түсіндіру. Топонимика, антропонимика, этнонимика, космонимия, зоонимия т.б. Ономастика лингвистика, география, этнография, тарих ғылымдарымен тығыз бірлікте зерттеледі. Көне топонимдер. Ономастикасының теориясы мен методологиясын білу; түркі халықтарының ономастикалық кеңістігінің шегін меңгеру.

Түркі тілбілімі тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің түркі лингвистикасын түсінуін қалыптастыру және түркітану даму тарихы туралы, ғылыми жұмыста қолдануға болатын, қолданыстағы ғылыми мектептер туралы ақпараттарды алу, ақпараттық материалдарды дайындау және мәтіндерді аудару.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курста көне және орта ғасырлар кезеңінде жазылған түркі тілдері мен халықтар туралы, түркітану тарихы, ұлттық және еуропалық университеттердің түркітану және оның қазіргі жағдайы туралы қалыптасуы туралы алғашқы ақпарат қамтылған.

Түркі халық әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түркі әдебиетінің белгісіз жақтарын және оның түркі халықтарының қазіргі заманғы әдебиетіне әсері туралы негізгі білімдерін қалыптастыру. Курс мәдениетаралық өркениеттің ғаламдық мәселелерін шешудегі әдебиеттерді зерттеуде мәдениетаралық өзара іс-қимыл мүмкіндігін береді.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән түркі халықтарының өмір салтын түсіну үшін қажетті әдебиет, тарих және ұлттық психологиядағы білімін меңгеруді қамтиды.

Түркі халықтарының ежелгі және орта ғасыр тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерге түркі елдері тарихының хронологиясы нақты тарихи материалдарға сүйене отырып сипаттау және негізгі деректерді менгеруді қалыптастыру. Тарихи дәстүр принциптерін, әлеуметтік, саяси жүйе мен қоғам құрылымын құру негіздерін анықтау. Түркі тілдері мен әдебиеті саласындағы жаңа және күрделі идеяларды, проблемаларды, тәсілдер мен тенденцияларды сыни талдау, бағалау және синтездеу.

Түркі халықтарының жаңа және қазіргі заман тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерге түркі мемлекеттігінің қалыптасу үрдісін, тарихи принциптерін, қоғамның әлеуметтік әртектілігін, саяси жүйені құру негіздерін түсіндіру. Түркі елдері тарихының хронологиясы мен мәселелерін сипаттау және негізгі деректерді қолдану. Түркі мемлекеттігінің қалыптасуы, дамуы мен құлдырауының себептері мен салдарын талдау арқылы елдің саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуын бағалау.

Түркі халықтарының көшпелі және отырықшы өркениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Түркі халықтарының көшпелі және отырықшы мәдениеттердің өзара әсерін, жалпы тарихи зерттеулерде мәдениет және мәдени байланыстар мәселелерінің көтерілуі және көшпелі халықтардың рөлі туралы тарихи бағалау. Қазіргі заман түркі халқының өсіп-өркендеуіндегі түркі тарихының орны мен маңызын айқындау. Тарихи дәстүр принциптерін, қоғамның әлеуметтік әртүрлілігін, саяси жүйе мен қоғам құрылымының негіздерін анықтау арқылы түркі халықтарының өркениетін сипаттау.

Түркі халықтарының материалдық және рухани мәдени мұрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: материалдық және рухани мәдени мұраны талдау, түркі халықтарының зерттеуіне байланысты әртүрлі кәсіби қызмет түрлерінде гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, тарихи, филология ғылымдарының әдістерін іс жүзінде пайдалану мүмкіндігін қалыптастыру. Пән Орталық Азия мен Таяу Шығыстағы түркі халықтарының мәдени мұраларын салыстырмалы теорияларды және заманауи зерттеу әдістерін қолдану арқылы зерттеуді қамтиды.

Түркі халықтарының салыстырмалы әдебиеті мен мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – түркі халықтарына ортақ әдеби және материалдық мәдени жәдігерлерді зерттеу арқылы оларды ғылыми еңбек жазуда қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Оқыту курсы ортағасырлық түркі жазба жәдігерлерінде сипатталған, салт-дәстүрлерінде көрініс тапқан түркілік дүниетанымға, мәдениетке қатысты мәселелерді талдау кезінде тілдік деректерді, танымдық, тарихи, діни мағлұматтарды қолдануды үйретеді.

Түркістан географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: География, белгілі бір аймақтың тарихы, тарихи тарихи өлкетану, қоғамның және қоршаған ортаның географиялық, топонимикалық, экологиялық және демографиялық факторлармен байланысы саласындағы ғылыми және тәжірибелік білімнің, дағдылардың және құзыреттілік жүйесінің тұтастығын қалыптастыру. Бұл пән Түркістан туралы деректер мен тарихнамасын, аймақтың әлемдік тарихтағы орны мен рөлін, Жібек жолының, түркі тайпалары мен қоныстауын қамтиды.

Түркітанудағы заманауи сын теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түркі әлемінің мәдени және тарихи ерекшелігі туралы идеялар, түркітанудағы сыни теорияның негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы жүйелі білімді қалыптастыру, тарихи және лингвистикалық мәселелердің қатарына кіріспе, сыни теорияны алу, талдау және жинақтау дағдыларын дамыту.Тәрбие әлеуметтік ғылымдар мен гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі түркітанудың сыни теориясын қамтиды және сыни теорияның әдіснамасының негіздерін, тарихи көздер мен түркі халықтарының мемлекеттілігін қалыптастыру ерекшеліктерін зерттеу.

Түркітанудағы зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде этнология, тіл, мәдениет және түркі халықтарының тарихындағы зерттеу әдістерін сауатты талдау дағдыларын дамыту. Пән түркітанудың негізгі бағыттарын, проблемаларын, теориясы мен әдістерін, жетекші түркологтардың негізгі ұғымдары мен идеяларын, түрлі мәдени қоғамдастықтарда қалыптасқан маңызды жетістіктер мен құндылықтарды, этникалық процестердің бағыты мен мазмұнын зерттеуді қамтиды.Түркітану институттары мен мектептері, түркітану түрлері мен формалары, түркі тілдерін оқыту әдістемесі, түркі халықтарының кешенді зерттеу теориясы мен концепциясы.

Халықаралық байланыстар жүйесіндегі түркі мемлекеттері мен тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты-студенттердің түркі алғашқы мемлекеттік құрылымдарының даму үдерісін қалыптастыру. Түркі мемлекеттік бірлестіктерінің саяси тарихына талдау жасау; әлемнің түркі халықтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын қарастыру. Түркі халықтарының тарихы әлем тарихының ажырамас бөлігі болып табылады. Түркі халықтарының тарихын біртұтас процесс, әлем тарихының ажырамас бөлігі ретінде дамыту.

Шағатай тіліне кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Түркі халықтарының он ғасыр бойы қолданған араб графикасымен жазылған мәтіндерді оқу; шағатай тілінің қалыптасу кезеңі, даму тарихы, қолдану аясы, қазіргі түркі тілдеріндегі көрінісі, араб парсы тілдерімен қарым қатынасын түсіндіру, үйрету. Қараханид, Хорезм, Османлы кезеңінде жазылған мәтіндерден айырмашылығын түсіндіру. Араб графикасымен жазылған баспа, тас баспа, көне қолжазбаларды еркін түрде оқуды және аударуды меңгерту.

Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтары, биосфераның жұмыс істеуі, зиянды, зақымдайтын факторлардан адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздері, қауіптерден қорғау тәсілдері, авариялар, апаттар, табиғи апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білімді қалыптастыру.

Этимология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерге түркі тарихи даму кезеңінде түркі тілдерінің лексикасындағы сөздердің пайда болу заңдылықтары, өзгерістер туралы түсініктерді қалыптастыру. Басқа халықтармен мәдени және тарихи сөздердің шығу көзін анықтау. Түркі этимологиясының қазіргі жағдайы мен негізгі теориялық және әдістемелік мәселелері, негізгі ұғымдары мен терминдері түсіндіріледі, түркі тілдерінің маңызды этимологиялық сөздіктеріне шолу жасалады.

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Практиканың мақсаты - болашақ кәсіби қызметке байланысты практикалық мәселелерді шешу үшін технологиялық және химиялық пәндердің теориясы мен әдістемесін интеграциялау қабілетін қалыптастыру. Тәжірибе білім беру бағдарламасын игеру барысында алынған құзыреттіліктерді қолдана отырып, бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы саласындағы нақты мәселелердің тәуелсіз шешімін қалыптастыруға бағытталған.

Өндірістік
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Практиканың мақсаты - химиялық өндірістің технологиялық сызбаларын оқу, белгілі бір химиялық кәсіпорын мысалында жабдықтар, материалдар таңдау және жобалық-жобалық шешімдерді негіздеу, дамыту барысында алынған құзыреттерді жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. тәжірибе барысында өндірістік тапсырмаларды орындауға арналған модуль. Тәжірибе нақты химиялық өндірістердің құрылымын, ережелерін, жабдықтары мен материалдарын игеруге бағытталған.

Өндірістік
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Алған теориялық білімдері мен тәжірбелік қабілеттерін бекіту, өндірісті ұйымдастыру мен технологиясымен танысу, білім алып жатқан мамандығы бойынша кәсіби біліктілігін қалыптастыру. Өндірістік практика барысында студент қажет ақпаратқа талдау жасап, зерттеу жүргізеді, заманауи құралдарды пайдаланып қажет есептеулер жүргізеді.

Учебная
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Алған теориялық білімдерін бекіту, студенттерге кәсіби бағыт беру; кафедраның, факультеттің, университеттің ғылыми қызмет бағыттарымен, құрылымымен танысу. - физикалық заңдар мен теориялар білімдерін табиғаттағы заттар, күштер мен өзара іс-қимылдарды түсіндіру үшін пайдалану; алған білімдерін практикалық қызметте және күнделікті өмірде пайдалану;

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген