Докторантура
Менеджмент

Менеджмент

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар.
Бағдарлама: 6D051800 – Жобаларды басқару.
Оқу деңгейі: докторантура.
Емтихандар: шетел тілі, мамандық бойынша түсу емтихан (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
«Жобаларды басқару» даярлау бағыты бойынша доктор келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындаладыготовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- әртүрлі бағдарлама мен жобалар әзірленетін мемлекеттік басқару органдарында және ірі компаниялар мен ұйымдарда қызмет істеу;
- жобаның өмірлік циклы бойы ресурстарды тиімді басқару мәселелерін зерттеп және әзірлеумен шұғылданатын ғылыми – зерттеу мен жобалау ұйымдарында жұмыс істеу;
- жобаларды басқару саласында білікті қызмет көрсететін сараптамалық пен кеңес беру ұйымдарында кәсіби қызмет атқару;
- білім беру аясында жұмыс істеу, жобаларды басқару саласына мамандарды даярлау.
Бейінді пәндер:
Жобаларды басқарудағы модельдер мен әдістер
Жобаларды басқаруда талдау және шешімдерді қабылдау
Жобаларды басқару бойынша ресурстарды пайдалану модельдері мен әдістер
Жоба сапасын және тәуекелдерін талдау
Ірі жобаларды басқару
Портфелдік талдау
Білім беру артықшылықтары:
- жобаларды басқарудың ең жаңа моделдері мен әдістерін зерттеп және меңгеруге бағытталыну;
- авторлық курстар, заманауи әдістемелер мен оқытудың техникалық құралдары;
- жобаларды басқару саласындағы зерттеулердің мәселенама мен әдіснамалардың кең спектрі;
- жобаларды басқарудың мамандырылған және талап етілген салаларын терең зерттеу.
Халықаралық байланыстар: докторанттар келесі серіктес-жоғары оқу орындарында тағалымдама өтуге мүмкіндік алады – Университет Васэд (Токио, Япония), Чех агротехникалық университет (Чехия), Университет Баязит (Анкара, Турция), Батыс-Лондон Университеті (Ұлы Британия), Университет Сидней (Австралия), Университет Эксетер (Ұлы Британия) және басқалары.
Тәжірибе өтуге және жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар орындар: Қазақстан жоба менеджерлер Одағы, мемлекеттік органдар, ұлттық государственные органы, елдегі ұлттық және ірі компаниялары, ғылыми-зерттеу жмен жобалау -конструкторлық институттары, жоғары оқу орындары және басқалар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Менеджмент
Мамандық шифры
6D050700
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Зерттеулерді басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәнді табысты игерген докторанттар келесідей қабілеттіліктерге ие болуы тиіс: 1. докторантқа ғылыми-әдеби шолу арқылы ғылыми ізденісті аналитикалық тұрғыда жасауды іске асыруды; 2. негізге алынған тақырыпты ғылыми зерттеу барысында оның өзектілігін, теориялық және практикалық мәнін негіздеуді және берілген тақырып бойынша жеке ой қалыптастыруды; 3. зерттеуге алынған тақырып аясында ақпараттық технология және бағдарламалар өнімдерін талдап, заманауи әдістер арқылы жүзеге асыруды; 4. зерттеу нәтижесі бойынша отандық және шетелдік ғылымдардың жетістігімен салыстыра отырып, талдау жасауға; 5. шетелдік ғылыми басылымдар аясында жүргізілген зерттеу нәтижелерінің қортындысы бойынша «Thomson Reuters» компаниясының негізгі базалық зерттеулері мен Scopus кіріс базасының мәліметтеріне, сонымен қатар отандық ғылыми-әдістемелік басылымдар, ҚР БҒМ БҒСБ кеңесі бойынша халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияларда сөз сөйлеп, ғылыми-зерттеу дағдыларына ие болуды қамтамасыз ету. «Зерттеулерді бaсқару» пәнін зерттеудің мақсаты: білім алушылардың бойында ұйымдастырушылық және ғылыми жұмысты жоспарлау дағдыларын қалыптастыру, ғылыми-практикалық зерттеулер нәтижесі бойынша алынған тәжірибені өңдеуді жүзеге асыру. «Зерттеулерді басқару» курсы негізгі бағыттар бойынша келесі зерттеулерді қамтиды: - ғылыми жобаларды зерттеу барысында мақсаттар пен міндеттіерді қабылдау; - эксперименттік зерттеу жүргізу барысында әдістемелік өңдеу және қортындыға талдау жасау; - Менеджмент саласы бойынша отандық және шетелдік зерттеулерді жүргізу; - Ғылыми және жобалық зерттеудің мақсаты мен міндетін ұйымдастыру; - Заманауи ғылыми-техникалық ақпараттарды іздеу және талдау; - Докторлық диссертацияның тақырыбы бойынша эксперименттік зерттеуді ұйымдастыру

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам ресурстарын стратегиялық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарушылық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: басқару шешімдерін қабылдау үшін аналитикалық материалдар дайындауда зерттеу әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұйымдар мен оның бөлімшелерін, жобаларды және желілерді басқаруды сипаттауға; - корпоративтік стратегияны әзірлеуге; - қажетті статистикалық мәліметтерді жинауға, оларды талдауға және мәселені экономикалық тұрғыдан дұрыс тұжырымдауға және нақты модель түрінде көрсетуге; - кәсіпорын деңгейінде іскерлік жағдайларды басқарушылық және қаржылық талдау әдістерін қолдануға,- олардың макродеңгейдегі нарықтық басқару критерилерімен байланысын ескеруге; - бизнес-үлерістерін басқаруын сандық болжау моделдеуін жүргізуге. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Маңызды экономикалық терминдер мен концепцияларға шолу. Басқарушы қызметіндегі маржиналдық талдау алгоритмі және маңыздылығы. Фирманың негізгі концепцияларын талдау. Фирма мақсаттары және оптималды шешімдерді қабылдау. Тиімді менеджмент экономикасы. Нарық күштерін талдау. Салыстырмалы статистикалық талдау. Қысқа және ұзақ мерзімдерде болатын нарықтық өзгерістер. Сұраныс пен ұсынысты болжау басқару мәселе ретінде. Фирма теориясының микроэкономикалық және менеджериалдық аспектілері. Анализ Фирманың экономикалық жағдайын талдау. Нарықта инновацияларды басқару.

Жаһанды бизнес инновации
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауй менеджменттің генезисі және концепциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Замануи стратегиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - « Заманауи стратегиялық талдау » пәннің мақсаты - докторантта стратегиялық менеджмент саласында терең теориялық білімді және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Міндеттері пәндер осы курстың шеңберінде шешілуі тиіс: кәсіпорындардың қоршаған ортаға және ерекшеліктерін (күшті және әлсіз жақтарын) талдау негізінде, даму мүмкіндіктерін анықтау ; ықтимал нұсқалары бар бизнес стратегияларын зерттеу, әдістерін, стратегиялық баламаларды және кәсіпорынның немесе ұйымның нақты стратегиясын таңдап дамыту. Бұл пән бойынша мынандай тақырыптар оқытылады: ұзақ мерзімді және стратегиялық жоспарлауды салыстырмалы сипаттау. Түрлі деңгейдегі стратегиялық жоспарлаудың рөлі, технология және өнімнің өмірлік циклі; стратегияны таңдау, стратегиялық басқару циклінің негізгі кезеңдеріне олардың әсері. Осы пәнді табысты игерген докторанттар келесідей қабілеттіліктерге ие болуы тиіс: 1. стратегиялық талдау саласында жүйелі білімді көрсету 2. Стратегияны жоспарлау, таңдау және іске асыру үшін модельдерді құрастыру және сипаттау; 3. компанияның қызметін кәсіби және объективті қаржылық және стратегиялық талдау жүргізу. 4. Стратегияны құру кезінде стратегиялық менеджменттің және талдаудың негізгі теорияларын қолдану әдіснамасын қолдану; 5. Стратегияны және іскерлік саясатты дамыту бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу және оны жобалық зерттеу түрінде ұсыну.

Интелектуалды меншікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - республиканың алдында тұрған инновациялық міндеттерді шешу мақсатында кәсіпорындар мен ұйымдардың материалдық емес активтер ретінде зияткерлік меншік басқару дағдыларын саласындағы өз құру, докторанттар жаһандық құзыреті деңгейде зияткерлік меншік теориялық және практикалық негіздерін білім беру Пән келесі тақырыптарды зерттейді: Әрине тексереді: авторлық құқық құны және өнеркәсіптік меншік құқықтарын. Авторлық және өнеркәсіптік меншік объектілері мен объектілері. Зияткерлік меншік объектілерін сыныптау (патенттік құқық объектілері, авторлық құқық объектілері, «ноу-хау»). Материалдық емес активтердің тұжырымдамасы. кәсіпорында зияткерлік меншік (IP) бар кәсіпорын ақпараттық ресурстарды, білім мен қызметкерлердің өзара қарым-қатынас. «Зияткерлік капитал» және зияткерлік меншік. Кәсіпорынның материалдық емес активтеріндегі IP-жайы. Зияткерлік меншік басқару объектісі ретінде. IP-нің нормативтік анықтамасы. IP объектілерінің тізімі. Құқықтық қорғау объектілері және IP субъектілері. Осы пәнді табысты игерген докторанттар келесідей қабілеттіліктерге ие болуы тиіс: 1. зияткерлік меншік туралы халықаралық және ұлттық заңнаманың негізгі ережелерін сипаттау; 2. Зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды құқықтық қорғау және қорғау тәртібін әзірлеу; 3. адам қызметінің түрлі салаларында патенттік зерттеулер жүргізу; 4. Тиімді техникалық шешімдерді құру және оларды дамыту бағытын анықтау саласындағы қазіргі жағдайын талдау; 5. Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсiптiк үлгiге қорғау құжаттары беруге өтiнiш жасау; пәннің оқыту мақсаты интеллектуалды меншікті басқарудағы ерекшеліктер мен ол туралы жалпы түсінік қалыптасытру, инновациялық компанияларда интеллектуалды меншікің нәтижесіндегі коммерциализацияның қызметін зерттеуге бағытталған. Бүл пәнде инновацияны басқарудағы интеллектуалды басқару дың теоретикалық және практиалық аспектілері зерттеледі: инновациялық компаниядағы материалды және материалды емес активтер құрылымындағы интеллектуалды меншіктің ролі мен орны, интеллектуалды меншіктің объекті

Менеджменттің заманауи концепциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Менеджменттің заманауи концепциялары» пәнінің мақсаты - докторанттарға заманауи теориялық және практикалық біліммен компанияны, жаһанданудың жаңа талаптарына сай ұйымдастыру және басқару дағдыларын қалыптастыру. Осы пәнді табысты игерген докторанттар келесідей қабілеттіліктерге ие болуы тиіс: 1. менеджмент міндеттерін пәнаралық жобаларды игеру және іске асыруды үйрену; 2. Қазақстан экономикасындағы өзекті мәселелерді шешу үшін жоспарлау, жүзеге асыру, ғылыми-зерттеуді реттеу, жобалау барысында дағдылануды үйрену; 3. мамандандырылған және әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу; 4. менеджмент саласы бойында технологиялық, әлеуметтік, мәдениеттік дамуды экономикалық мамандықтар бойынша іскеру асыруды үйрену; 5. менеджмент мамандығы бойынша негізгі дағдыларға ие бола отырып, негізгі басқару саласы бойынша менеджмент түсінігін қалыптастыру . Аталған пән жаһандану жағдайына сай ұйымдастыру және басқару шарттарына сәйкес компанияны заманауи теория және пратикалық біліммен басқаруды үйретеді. Курстың негізгі міндеті - әдістемелік басқару, халықаралық тәжірибе мен теорияны меңгеру, табиғат және қоғам заңнамаларына сәйкес таныстырылым жұмыстарымен қоғамда басқаруды үйрену. Аталған пәнде келесі тақырыптар оқытылады: Менеджмент негіздері. Объект және субъект жұмыстарын басқару. Менеджмент саласындағы интеграциялық менеджмент. Менеджмент қызметтері. Топтық динамика және көшбасшылық.

Персонал аудиті және контроллинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық экономиканы басқару ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің міндеттемелері: электрондық бизнесті жүзеге асыруда болашақ мамандардың білімі, біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, электрондық бизнес құру және цифрлық экономика технологияларын қолдану әдістерін пайдалану, әртүрлі нарық сегменттерінде жұмыс істеу құралдарын құру; электрондық бизнес технологиялары бойынша базалық тренингтер және осы технологияларды қолданудағы дағдылар, кейіннен арнайы әдебиеттермен және арнайы пәндермен тәуелсіз жұмыс үшін жеткілікті. Пәндерді оқыту кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Сандық экономиканың тұжырымдамасы және мәні. Ақпараттық жүйелер және технологиялар. Электрондық үкіметтің тұжырымдамасы. Киберқылмыс. Бизнестегі ақпараттық-аналитикалық жүйелер. Корпоративтік ақпараттық жүйелер. Зияткерлік ақпараттық жүйелер. Өндірістік компанияның ақпараттық басқару жүйесі. IT аутсорсинг. ERP-жүйелер және корпоративтік порталдар. Электрондық төлем жүйелері. Электрондық коммерцияның тұжырымдамасы және мәні. Корпоративтік және тұтынушылық секторлардағы электрондық сауда жүйесі. Электрондық коммерцияның перспективалары. Осы пәнді табысты игерген докторанттар келесідей қабілеттіліктерге ие болуы тиіс: 1. Осы салада қолданылатын техникалық, алгоритмдік, бағдарламалық және технологиялық шешімдердің негізін сипаттаңыз, 2. Электрондық бизнесте талап етілетін әдіснамалық және қолданбалы талдау құралдарын, құрылымдық талдау мен жобалау принциптері мен әдістерін, бизнес-үдерістерді жүйелі көру әдістерін түсіну. 3. ақпараттық қоғам мен сандық экономика тұжырымдамасының қағидаларын қолдануға; 4. Осы саладағы проблемаларды шешуде цифрлық экономиканың технологиялық және құқықтық шекараларын талдау; 5. цифрлық экономиканы дамытуда туындаған әртүрлі жаңа бизнес-модельдерді құру;

Стратегия және бизнес-саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық бәсекеге қабілеттілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - « Стратегиялық бәсекеге қабілеттілік » пәннің мақсаты докторанттарды теориялық және практикалық білім мен стратегиялық басқару және бәсекеге қабілеттілікті талдаудың қазіргі заманғы теориялары мен тәсілдерінің дағдыларын үйрету болып табылады. Пәннің міндеттері: - кәсіпорындардағы бәсекеге қабілеттілік пен басқару тәжірибесі теориясының негіздерін зерттеу; - сыртқы ортаны талдау үшін қажетті дағдылар, басқару талдауы, кәсіпорынның даму стратегиясы; - басқару қызметінде тиімді шешімдер қабылдау дағдылары; - теориялық білім мен бәсекелік талдау дағдыларын пайдалану Пән бойынша « Стратегиялық бәсекеге қабілеттілік » келесі тақырыптарды зерттейді: Стратегиялық компанияның миссиясы; мақсаттары мен басқарушылық мәнін орнату; тауарлар мен қызметтердің бәсекелестігі. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі мен сапасы. Индустриясының бәсекеге қабілеттілігі. Өңірдің бәсекеге қабілеттілігі. Елдің бәсекеге қабілеттілігі. Компанияның бәсекеге қабілеттілігі. Кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау. Бәсекелік артықшылықтар. Осы пәнді табысты игерген докторанттар келесідей қабілеттіліктерге ие болуы тиіс: 1. Ұйымның даму стратегиясын әзірлеу, оның ішінде: басқарудың әртүрлі әдістеріне негізделген менеджмент саласында оның сыртқы ортасы; 2. Компаниялардың бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыруға әсер ететін стратегиялық шешімдерді сыни талдау және бағалау; 3. Бәсекеге қабілетті стратегияларды әзірлеу және оны жобалық зерттеу түрінде ұсыну туралы ғылыми зерттеу жүргізу. 4. компанияның бәсекеге қабілеттілігін кәсіби және объективті талдауға; 5. Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін стратегиялық басқаруда тиімді шешімдерді әзірлеу дағдыларын қолдану.

Стратегиялық менеджмент және бәсекеге қабілеттілікті талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тиімді бизнес құрылымды қайтару және құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тиімді бизнесті қайтақұрылымдау және құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Трансұлттық корпорацияларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты трансұлттық корпорациялардың қалыптасуы мен дамуы, олардың әлемдік экономикадағы жаһандану жағдайындағы рөлі, функциялары, басқару ерекшеліктері, сондай-ақ өндіріс факторларының трансұлттық қозғалысы елдерінің әртүрлі түрлерінің ерекшеліктерін зерттеу болып табылады. Пәнде келесі тақырыптар қарастырылады: ТҰК әлемдік экономикалық байланыстар жүйесінде, ТҰК әлемдік экономикалық байланыстардың тақырыбы ретінде. Әлемдегі ТҰК қалыптастырудың себептері мен кезеңдері. ТҰК негізгі экономикалық көрсеткіштері және экономиканы транснацияландыру индексі. Халықаралық корпорациялардың ерекшеліктері және олардың сорттары. Халықаралық корпорациялардың эволюциясы. ТҰК дамытудың негізгі ерекшеліктері ТҰК қызметінің шарттық нысандары ТҰК өндірісінің салалық құрылымы. Трансұлттық корпорациялардың қабылдаушы елдегі қызметіне байланысты проблемалар, ТҰК елдерінің өз елдеріне әсер етуі. Халықаралық экономикалық қатынастардағы ТҰК. ТҰК капиталының экспорты мен импортының негізгі себептері. Өндіріс факторларының халықаралық қозғалуы. Халықаралық корпорацияның теориясы. Өндірісті және капиталды интернационализациялау. Компания құндылығы құрылымы: материалдық, қаржылық және зияткерлік капитал. ТҰК өсу стратегиялары. ТҰК-тың тікелей инвестициялары мен инвестициялық тартымдылығы. Осы пәнді табысты игерген докторанттар келесідей қабілеттіліктерге ие болуы тиіс: 1. Трансұлттық корпорациялардың басқару құндылықтарын бағалау, жаңа технологиялар мен инновацияларға инвестиция тарту жолдары мен нысандарын анықтау. 2. Жаһандануды және халықаралық бизнесті дамытуды анықтау, талдау және болжаудың қолданыстағы әдістерімен жұмыс істеу; 3. Халықаралық бизнес-жобалардың тәуекелдерін сынап бағалайды және басқарады. 4. Трансұлттық корпорацияларды басқаруда тиімді шешімдерді әзірлеу дағдыларын қолдану 5. трансұлттық корпорацияларда ғылыми идеяларды және жаңа технологияларды коммерциализациялаудың түрлі сатыларында басқару.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген