Докторантура
Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мемлекеттік және жергілікті басқару

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар.
Бағдарлама 6D051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару.
Оқыту деңгейі: докторантура PhD.
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша).
Оқыту нысаны: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша PhD доктор келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
- мемлекеттік басқару және қорғаныс;
-орталық, аймақтық және жергілікті басқару органдарының атқарушы және заң шығарушы қызметі;
- фискалдық қызметті басқару және бақылау;
- бюджеттің орындалуы және мемлекеттік қорлар мен мемлекеттік қарызды басқару;
- ауылдық және поселкелік басқару органдарының қызметі;
- кеден қызметі;
- статистика және әлеуметтану саласындағы қызмет;
-медициналық қызмет көрсету, білім беру, мәдени қызмет көрсету және әлеуметтік қамтамасыз етуді қоспағанда, өзге де әлеуметтік қызметтер;
- жалпы қоғамға мемлекеттік қызмет көрсету;
- ұлттық компаниялардағы қызмет;
- ұлттық кәсіпорындардағы қызмет;
- ғылыми-зерттеу мекемелеріндегі қызмет;
- жоғары оқу орындарындағы оқытушылық қызмет.
Профильді пәндер:
- инновациялық қызметті мемлекеттік басқару;
- мемлекеттік басқару тиімділігін методологиялық тұрғыдан бағалау;
- адами капиталды мемлекеттік басқару;
- басқарушылық экономика.
Білім алу артықшылықтары:
- ғылыми басқару мектептерінің сабақтастығы (Ф.Тейлордың , А.Файолдың, Э.Мэйоның және т.б.).
- Қазақстан Республикасының танымал ғалымдарының бірегей авторлық курстары;
- шет елдік ғалымдардың авторлық курстары;
-мемлекеттік биліктің орталық және аймақтық органдарында жұмыс істеу мүмкіндігі;
- жоғары оқу орындарындағы оқытушылық қызмет.
Халықаралық байланыстар: мамандық докторанттарының шетелдік ғылыми кеңесші жетекшілігімен шет елде төрт айлық дайындықтан өтуге мүмкіндіктері бар.
Практикадан өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: ғылыми-зерттеу мекемелері мен институттарда, жоғары оқу орындарында.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Мамандық шифры
6D051000
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

ҚР Экономикалық қауіпсіздігін мемлекеттік басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам капиталын мемлекеттік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарушылық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: басқару шешімдерін қабылдау үшін аналитикалық материалдар дайындауда зерттеу әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұйымдар мен оның бөлімшелерін, жобаларды және желілерді басқаруды сипаттауға; - корпоративтік стратегияны әзірлеуге; - қажетті статистикалық мәліметтерді жинауға, оларды талдауға және мәселені экономикалық тұрғыдан дұрыс тұжырымдауға және нақты модель түрінде көрсетуге; - кәсіпорын деңгейінде іскерлік жағдайларды басқарушылық және қаржылық талдау әдістерін қолдануға,- олардың макродеңгейдегі нарықтық басқару критерилерімен байланысын ескеруге; - бизнес-үлерістерін басқаруын сандық болжау моделдеуін жүргізуге. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Маңызды экономикалық терминдер мен концепцияларға шолу. Басқарушы қызметіндегі маржиналдық талдау алгоритмі және маңыздылығы. Фирманың негізгі концепцияларын талдау. Фирма мақсаттары және оптималды шешімдерді қабылдау. Тиімді менеджмент экономикасы. Нарық күштерін талдау. Салыстырмалы статистикалық талдау. Қысқа және ұзақ мерзімдерде болатын нарықтық өзгерістер. Сұраныс пен ұсынысты болжау басқару мәселе ретінде. Фирма теориясының микроэкономикалық және менеджериалдық аспектілері. Анализ Фирманың экономикалық жағдайын талдау. Нарықта инновацияларды басқару.

Мемлекеттік әкімшілендірудің шетелдік модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерделеу мемлекеттік әкімшілдікті теориялық қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасындағы әкімшілік реформасының өту барысы, билікті бөлудің жартылай президенттік моделі, Ресейдегі әкімшілік реформа туралы білуге мүмкіндік береді. Докторанттар мемлекеттік әкімшілдік және бюджеттік тиімділік туралы білетін болады. Кореядағы, Индиядағы мемлекеттік әкімшілдіктің тәсілдерімен танысуға жол ашады, экономиканың бәсекеген қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік әкімшілдіктің маңыздылығын түсінуге мүмкін береді. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант төменде көрсетілген құзіреттерді иеленуі қажет: -Қазақстан Республикасындағы және шетелдердегі мемлекеттік әкімшілдік және әкімшілік-мемлекеттік басқарудың мәні туралы білім; -мемлекеттік басқару бағыттарын кәсіби қызметте пайдаланды білуі.

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі стратегиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу докторанттарға стратегиялық басқарудың қазіргі заманғы теориясы жайлы теориялық және практикалық білім алуға мүмкіндік береді. Олар ел дамуының болашағы мен миссиясын қалыптастыруға мүмкіндік алады, басқарушылық құндылық пен мақсаттарды айқындай алуға, ішкі және сыртқы ортаны талдай алуға, елдің бәсекеге қабілеттілік стратегиясы мен бәсекеге қабілеттілік басымдығын айқындауға мүмкіндігі болады. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант төменде көрсетілген құзіреттерді иеленуі қажет: -елдің даму стратегиясын әзірлей білу; -басқарушылық талдау әдістерінің негізінде сыртқы ортаны стратегиялық талдай алу; -елде және шет елде бизнесті дамту философиясын қалыптастыра алу; - елдегі жағдайға әсер ететін факторларды ескере отырып бәсекелестік стратегияларды талдай алу; - мемлекеттік басқару субъектілерінің қызметін кәсіби жіне объективті тұрғыдан талдай алу.

Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-экономикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әлеуметтік-экономикалық даму процестеріне реттеушілік ықпал етудің әлеуметтік бағытталған шараларын әзірлеу қабілетін қалыптастыру. Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін докторанттар қабілетті болуы тиіс: 1.мемлекеттік басқару органдарының ұйымдастыру және оның жұмыс істеу тиімділігін бағалау; 2.мемлекеттік әкімшілік органдар мен лауазымды тұлғалардың қызметтік тиімділігін бағалау; 3.мемлекеттік басқару тиімділігін бағалау; 4.мемлекеттік билік органдарының қоғамдық институтын бағалау бойынша сыни шолу жасау; Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-экономикалық аспектілерінің мәні, басқару әсерлерінің түрлері, әлеуметтік-экономикалық жүйені басқару, әлеуметтік-экономикалық дамудың макроэкономикалық индикаторлары, әлеуметтік басқарудың модельдері мен алгоритмі Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік тиімділігі, мемлекеттік басқаруды қалыптастыру мен іске асырудың әлеуметтік тетігі, мемлекеттік басқарудың әлеуметтік тетігінің құрамы мен әрекеті, мемлекеттік басқарудың басымдықтары, әлеуметтік маңызы бар салаларды мемлекеттік басқару. Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-экономикалық аспектілерінің мәні, басқару әсерлерінің түрлері, әлеуметтік-экономикалық жүйені басқару, әлеуметтік-экономикалық дамудың макроэкономикалық индикаторлары, әлеуметтік басқарудың модельдері мен алгоритмі Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік тиімділігі, мемлекеттік басқаруды қалыптастыру мен іске асырудың әлеуметтік тетігі, мемлекеттік басқарудың әлеуметтік тетігінің құрамы мен әрекеті, мемлекеттік басқарудың басымдықтары, әлеуметтік маңызы бар салаларды мемлекеттік басқару.

Мемлекеттік басқарудың тиімділігін бағалаудың әдістемелік тәсілдемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - докторанттың мемлекеттік басқарудың тиімділігін бағалауға әдістемелік тәсілдерді меңгеруінің ғылыми және кәсіби деңгейін қалыптастыру. Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін докторанттар қабілетті болуы тиіс: 1.басқарудың негізгі үрдістерінің принциптері мен мемлекеттік басқарудың тиімділігін бағалау тәсілдерін жүйелеу; 2.мемлекеттік басқару тиімділігін бағалау әдістері мен модельдерін қолдану; 3.мемлекеттік басқару тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар жүйесінің әсерін түсіндіру; 4.мемлекеттік басқару тиімділігін арттыруға бағытталған шаралардың мақсаттары мен міндеттерін біріктіру; 5.ұйымдастыру және басқару жүйесінің көрсеткіштері бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін қолдану. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: «мемлекеттік басқарудың тиімділігі» ұғымының мәні және оның түрлері, мемлекеттік басқару тиімділігінің ерекшелігі, мемлекеттік қызмет тиімділігінің өлшемдері, мемлекеттік басқарудың тиімділігін анықтаудың теориялық, әдіснамалық және практикалық тәсілдері, мемлекеттік басқарудың сапасын бағалаудың әдіснамалық тәсілдері, мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен нәтижелілігін бағалау.

Мемлекеттік экономикалық саясатты қалыптастырудың стратегиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазіргі экономикалық саясаттың мәселелері бойынша ғылыми білімді қалыптастыру. Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін докторанттар қабілетті болуы тиіс: 1.макроэкономикалық, әлеуметтік, сыртқы және өзге де саясатты, соның ішінде үкіметтің экономикалық саясатын қалыптастыруға жаңа көзқарасты ұйымдастыруды жүйелеу; 2.экономика дамуына SWOT– талдау жүргізіп, оның мықты және әлсіз тұстарын анықтау; 3.мемлекеттің ұзақмерзімді стратегиясын құрастыру маңыздылығын бағалауды жүргізу; 4.мемлекеттік басқару органдары жұмыс істейтін және экономикалық саясат іске асырылатын саяси, экономикалық, құқықтық, әлеуметтік ортаны талдау 5.Қазақстанның стратегиялық даму жоспарының құрылымына сыни шолу жасау. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: мемлекеттің экономикалық саясатының теориялық-әдіснамалық және қолданбалы аспектілері, Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарының, оның бөлімшелерінің мазмұны, мемлекет стратегиясы сапасының экономикалық индикаторлары, стратегиялық жоспарлар мен ұзақ мерзімді стратегияларды әзірлеу әдістемесі, экономикалық саясаттың тұжырымдамалық және стратегиялық негіздемесі, алдағы кезеңге арналған мемлекет экономикасын дамытудың басымдықтары, экономиканың дамуын SWOT–талдау.

Ұлттық экономиканы модернизациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген