Докторантура
Наноматериалдар және нанотехнологиялар

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (Ph.D)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN,2015.
Ұлттық аккредиттеу: АРТА, 2017. БСҚА, 2017.
Оқу дәрежесі: PhD докторантура
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
6D074000 - нанотехнология және наноматериалдар мамандығының магистранттары келесідей кәсіби қызмет түрлерін орындайды:
- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастыру-басқармалық;
- есептік-жобалық;
- құрастыру-жобалау;
- эксперименттік-зертеу.
Кәсіби қызмет функцияларына жатады: өндірісті ұйымдастыру және басқару, технологиялық процестерді орындауды басқару, материалдардың сапасын басқару, өндіріс орындардың экологиялық және экономикалық көрсеткешін талдау. Технологиялық процестерді алу және материалдарды өңдеуді жетілдіру.
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:
- химиялық және фазалық құрамды, құрылымын және материалдардың қасиеттерін зерттеу;
- жаңа материалдарды алу, олардың термиялық және химия-термиялық өңделуін технологиялық жобалау, қысыммен өңдеу және оларды өндіріске енгізу;
- құрылғыларды және технологиялық құрылғылардың жұмысын және қондырғыларды зерттеу;
- материалдарды алудың және өңдеудің жаңа негізгі технологиялық процестерін жасау, өндіріске енгізу.
Кәсіби қызметтің бағыттары:
- ұйымдастыру-басқармалық жұмыс;
- өндірістік-технологиялық жұмыс;
- эксперименттік-зерттеу жұмыс;
- есептік-жобалық жұмыс.
Оқудың артықшылықтары:
• наноматериалдарды алу және зерттеу әдістерін зерттеу;
• раман спектроскопиясының жұмыс жасалуын зерттеу;
• баламалы энергетика саласын зерттеу және үйрену;
• наноматериалдардың бөлшектер мен құрылғылпрдың қасиеттеріне әсерән зерттеу.
Халықаралық байланыстар:
PhD докторанттардың Қатты дене және оптика институты, Вигнер атындағы зерттеу орталығы (Венгрия), Аризона Университеті (АҚШ), Турин атындағы Политехникалық Университеті (Италия), Бордо Университеті (Франция) секілді серіктес ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар.
Практика өту орны және мүмкін болатын жұмыс орындары: Қазақстандық және шет елдік ЖОО-да, отандық және шет елдік зерттеу орталықтарында, зертханалар мен институттар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Мамандық шифры
6D074000
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
175
ОРЫС
175

пәндер

Нанотехнологияның физико-химиялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: нанотехнологияның күрделілік деңгейі әртүрлі кәсіби мәселелерін жүйелі ғылыми талдай білу қабілетін қалыптастыру. Нанотехнологияның жаңа бағыттарының ғылыми теорияларын жүйелеу және интерпретациялау. Оқу курсы нанотехнология мен наноматериалдардың физика-химиялық негіздері бойынша білімдерді қалыптастырады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1.нақты кәсіби міндетті анықтау, әдебиетте қажет бастапқы ақпаратты жинау, анализ нәтижесінде мәселені шешудің кезектілігін қалыптастыру; 2. заманауи әдебиетпен жұмыс жасауды игеріп, нанохимия мен нанотехнология бойынша талқылау жасау; 3. нанотехнологияның күрделілігі әртүрлі деңгейдегі кәсіби мәселелерін жүйелі ғылыми талдау қабілеті мен дайындығын көрсету; 4. наноқұрылымдарды қалыптастыратын заманауи аппараттық құралдармен, нормативті және техникалық құжаттармен, нанотехнологиялардың физика-химиялық процестерін зерттеуге арналған қондырғымен жұмыс жасау; 5.наноматериалдарды алудың технологиялық процесінің жоспарын, нанотехнология нұсқаларын таңдау мүмкіндіктері мен критерийлерін әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: нанообъектілер мен наножүйелерді зерттеу, нанотехнологияларды жіктеу, жүйелеу, ерекшеліктері, технологиялық қолданыстары, өндіріске енгізу.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Жартылайөткізгішгі наноқұрылымдар және құрылғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты жартылайөткізгіштік материалдар, приборлар, наноқұрылымдар алу қабілеттіліктерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. шалаөткізгішті наноматериалдар және олардаң негізінде құрылған заманауи құрылғылар саласындағы білімдерін көрсету; 2. шалаөткізгішті наноматериалдар мен аспаптар технологиясы бойынша теориялық және практикалық есептерді шешу үшін алынған білімді қолдану; 3. қазіргі заманғы шалаөткізгішті электрониканың дамуындағы проблемаларды және үрдістерді білікті талдау дағдыларын меңгеру; 4. наноматериалдарды қолданумен шалаөткізгішті технологияны дамытудың басым бағыттарын бағалау; 5. шалаөткізгішті технологиясында наноматериалдарды қолданудың экономикалық артықшылықтарын айқындау. Оқу курсы жеке наноэлектроника құрылғыларымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады және олардың сипаттамаларын зерттейді. Пән шалаөткізгіш наноматериалдар мен құрылғылардың физикасы саласындағы кәсіби білімді алуға бағытталған.Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Шалаөткізгіштердің негізгі қасиеттері мен параметрлері. Шалаөткізгішті pn ауысу және гетероауысу. Шалаөткізгішті нано жүйелердің негізгі түрлері. Шөткізгішті кванттық өлшемді құрылымдарды алуға арналған эпитаксиалды технология. Кристалдық, аморфты және кеуекті нанокремний. Нанокремнийдің негізіндегі кванттық нүктелер. Шалаөткізгіш наножіптер және нанотүтікшелер.

Көміртек наноматериалдарының қасиеттерін теориялық зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метоматериалдардың оптикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – метаматериалдардың бірегей оптикалық қасиеттері және негізгі түрлері туралы білімдерді құрылымдау – жасанды берілген электромагниттік қасиеттері бар материалдарды құрылымдарды негіздеу. Модуль докторанттарды оптикалық метаматериалдар туралы іргелі негіздерінен қазіргі заманауи қосымшаларына дейінгі ғылымның соңғы жетістіктерімен, суперлинза және өзге де осы секілді перделеу қондырғыларының соңғы маңызды жетістіктерімен таныстыру.

Наноматериалдардағы құрылымдық және электрондық процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты наноматериалдардың қасиеттерін анықтау қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторантта төмендегідей білімдерді қалыптастыру: 1. нанотехнология саласында терең іргелі білімді көрсету; 2. наноматериалдарды өндіру және өңдеу технологиясын таңдауды негіздеу үшін құрылымдық зерттеулердің нәтижелерін қолдану; 3. ғылыми ақпараттарды талдау, нанотехнологиялар саласында жаңа ғылыми фактілер алу, олардың шешімдерін қабылдау; 4. наноматериалдардың қасиеттерін ғылыми зерттеу нәтижелерін, қазіргі заманғы теорияларды, проблемалар мен тәсілдерді, з жаңа үрдістерді сынап бағалау; 5. наноматериалдардың қасиеттерін синтездеу және талдау процестерін сипаттау үшін қолданбалы және іргелі мәселелерді шешу. Оқу курсы наноматериалдардың қасиеттерін анықтау және талдау үшін қажетті дағдыларды қалыптастырады.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: нанобөлшектерді алу реакцияларының термодинамикасы мен кинетикасының теориялық негіздері, нанобөлшектер мен наноматериалдардың мөлшерін, құрамын және құрылымын зерттеудің классикалық әдістері.

Наноматериалдарды алу әдістері және оларды практикада қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдарды компьютерлік моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты наножүйелерді модельдеу қабілеттіліктерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. атомдық деңгейінде материалдарды модельдеудің физикалық принциптерін сипаттау; 2. нанотехнологияның мәселелерін шешуде математикалық модельдеудің шағын жүйелерін қолдану; 3. наноматериалдардың электрондық процестерін математикалық модельдеудің белгілі әдістеріне негізделген компьютерлік модельдерді және кванттық есептеулерді талдау; 4. наноқұрылымдардың молекулалар мен атомдармен, сондай-ақ электромагниттік өрістермен өзара әрекеттесуімен байланысты физикалық процестердің қарапайым моделін жасау; 5. компьютерлік модельдеу әдістері мен бағдарламаларын пайдалана отырып нанотехнологиялар проблемаларын шешу Оқу курсы наноқұрылымдарды компьютерлік модельдеу үшін қажетті дағдыларды қалыптастырады.Пән өлшемді эффектілерді растайтын нанофизика және нанотехнологияның эксперименттік фактілерін, теориялық модельдерді негізделген жаңа білім алуға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: негізгі модельдік физикалық есептер үшін Шредингер теңдеуі, молекулярлық динамика, тығыздық функционалды теориясы, Монте-Карло әдісі

Наноматериалдардың қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдардың физикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноэлектроника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазіргі заманғы жартылай өткізгішті наноэлектрониканың негізгі ұғымдарымен, жетістіктерімен және перспективаларымен танысу; наноөлшемді масштабтағы объектілердің физикалық қасиеттері және көлемі кішкентай құрылымдар туралы қажетті білімді қалыптастыру; наноқұрылымдарды қалыптастырудың негізгі тәсілдерімен танысу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - наноэлектроника құрылғыларының, аспаптардың параметрлері мен сипаттамаларын тәжірибелік зерттеу әдістемесін практикада көрсету; - наноэлектроника нысандарын кәсіби қызметте қолдану; - наноэлектроника құрылғыларының, аспаптардың физикалық және математикалық модельдерін жасау; - жарық техникадағы наноэлектрониканың келешегін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Нанометрлік масштабтағы объектілердің физикалық қасиеттері, наноқұрылымдарды қалыптастырудың негізгі тәсілдерінің жіктелуі; Өлшемдік кванттаудың әсері; Кванттық шұңқырлар, жіптер, нүктелер; Гетероқұрылымдар және Шоттки барьерлері; Нанобөлшектердің электрофизикалық қасиеттері; Сканерлейтін туннельді микроскопия (СТМ); СТМ көмегімен наноқұрылымдарды қалыптастыру; Атомдық деңгейде өзін-өзі ұйымдастыру процестерін пайдалана отырып наноқұрылымдарды қалыптастыру; Көміртекті нанотрубкалар; классикалық фотолитография.

Плазмалық ағындардың затпен әсерлесуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмалық ағындардың затпен әсерлесуін математикалық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – плазмалық ағынның затпен өзара әрекеттесуінесептеудің компьютерлік әдістерін зерттеу. Курстың тапсырмасы болып плазма үдерісіндегі түрлі сипатталатын тапсырмаларды талдау және шешуді меңгеру табылады. Аталған курс плазмалық ағынның затпен өзара әрекеттесудің түрлі үдерістерін сипаттайтын, сызықтық емес шешімдерді, әртарапты, интегралды теңдіктерді шешу және талдауға арналған теориялық әдістер тақырыптарын қарастырады. Плазма үдерісіндегі физикалық объектілерді, құбылыстар модельдерін құру. Монте Карло әдісі, молекулярлық динамика және квазибөлшектер әдістері. Оларды нақты тапсырмалардағы әдістерін жүзеге асыру.

Плазмалық ортада нономатериалдарды синтездеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазманы материалдар мен өнімдердің берін қайта өңдеуде қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты материалдардың беттерін плазмалық технологиялар негізінде өңдеу қабілеттілігін қалыптастыру. Оқу курсы білім алушыларда плазманың затпен, материалдар қасиетіне әсер ету механизмінің түсінігін қалыптастырады. Курсты оқу барысында магистранттарда төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. әртүрлі потенциалдарға негізделген әртүрлі есептеу әдістерін байланыстыру; 2. материалдардың бетін қайта өңдеу үшін плазма зерттеулеріндегі технологиялық процестерді жіктеу; 3. плазманың материалдар беттерімен өзара әрекеттесуін сипаттау; 4. ғылыми-зерттеу қызметі барысында өз бетінше алынған эксперименталды деректердің нәтижелерін жалпылау; 5. материалдардың бетін қайта өңдеу үшін плазма зерттеулерінде қолданылатын әдістердің артықшылықтарын бағалау Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: заттағы сәулеленуді тасымалдау теориясының негізгі тұжырымдары, плазмалық үдеткіштердің жұмыс істеудің негізгі принциптері, плазмалық үдеткіштегі плазманы негізгі параметрлері, үдеткіштегі плазманың затпен әсерлесу энергиясының тығыздығы, үдетілген иондардың затпен әсерлесуі, сәулеленген үлгілрдің атомдық және күштік микроскопиясы, рамандық спектроскопиясы, сканерлеуші электрондық микроскопиясы және элементтік талдау жүйесі,аморфтық және кристалдық қатты денелерде иондардың ену тереңдігі, өңделген үлгінің құрылымына және қасиетіне әсері, диагностика әдістері, сондай-ақ күрделі жүйелерді зерттеуге арналған модельдеудің компьютерлік әдістері, инерциялық термоядролық синтез, тығыз ыстық материя, ТЯЭР тозаңды плазмасының корреляциялық функциялары және термодинамикалық қасиеттері, электронды литографияның қолданылуы, тректік мембраналарды жасау, плазмалық кесу.

Радиациялық наноматериалтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Родиоэлектроникадағы нано және метаматериалдардың қолдануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұсақдисперсті бөлшекті комплексті плазма физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: магистранттардың зерттеу жұмысының құзыреттілігін қалыптастыру. Зерттеу практикасы барысында магистранттардың төмендегідей қабілеттері қалыптасады : - ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау; - ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу: ғылыми дереккөздерді аннотациялау, рефераттар жасау-шолулар; - тіл жүйесі және әдебиет дамуының негізгі заңдылықтары саласында өз бетінше ғылыми зерттеу жүргізу; - ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи ақпараттық ресурстарды пайдалану; - ғылыми ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу; - отандық және шетелдік филология мектептерінің жаңашыл әдістерін қолдану; - ғылыми зерттеу нәтижелерін дәлелді баяндау; - ғылыми басылымды дайындау және редакциялау: тезистер, мақала. Зерттеу практикасын өту кезінде магистранттар келесі аспектілерді қарастырады: Зерттеу жұмысының теориялық негіздері. Филологиялық зерттеулердегі заманауи әдістер мен әдістер. Лингвистика және әдебиеттану саласындағы ғылыми және қолданбалы жобалардың тәуелсіз дамуы. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді қалыптастыру ережесі. Ғылыми зерттеулер нәтижелерін интерпретациялау.

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген