Докторантура
Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы(PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN,2015.
Ұлттық аккредиттеу: АРТА, 2017. БСҚА, 2017.
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
6D071000 – материалтану және жаңа материалдар технологиясы мамандығының докторанттары келесідей кәсіби қызмет түрлерін орындайды:
- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастыру-басқармалық;
- есептік-жобалық;
- құрастыру-жобалау;
- эксперименттік-зертеу.
Кәсіби қызмет функцияларына жатады: өндірісті ұйымдастыру және басқару, технологиялық процестерді орындауды басқару, материалдардың сапасын басқару, өндіріс орындардың экологиялық және экономикалық көрсеткешін талдау. Технологиялық процестерді алу және материалдарды өңдеуді жетілдіру.
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:
- химиялық және фазалық құрамды, құрылымын және материалдардың қасиеттерін зерттеу;
- жаңа материалдарды алу, олардың термиялық және химия-термиялық өңделуін технологиялық жобалау, қысыммен өңдеу және оларды өндіріске енгізу;
- құрылғыларды және технологиялық құрылғылардың жұмысын және қондырғыларды зерттеу;
- материалдарды алудың және өңдеудің жаңа негізгі технологиялық процестерін жасау, өндіріске енгізу.
Кәсіби қызметтің бағыттары: ұйымдастыру-басқармалық жұмыс; өндірістік-технологиялық жұмыс; эксперименттік-зерттеу жұмыс; есептік-жобалық жұмыс.
Оқудың артықшылықтары:
• зерттеу жұмыстарын шет елдің ең үздік серіктес ЖОО-да жүргізу;
• зерттеу жұмыстарын ҚазҰУ-нің АТҰНЗ ең жақсы және дәл құрылғыларында жүргізу;
• ғылым мен техниканың әр түрлі салалары үшін жаңа материалдарды алу әдістерін зертеу;
• жаңа материалдарды синтездеудің жоғары технологиялық әдістерін меңгеру.
Халықаралық байланыстар:
PhD докторанттар Ватерлоо университеті (Канада), МГУ (Ресей), Лейбниц жоғары технология университеті, Ұлттық Сингапур Университеті, Stanisława Staszica атындағы тау-кен ісі және металлургия академиясы Кракове (Польша), Оңтустік Калифорния Университетінде (АҚШ), Орлеана университеті (Франция), Индия технологиялық университеті (Индия), Ла-Рошель Университеті (Франция), Дрекслер университеті (АҚШ), Массачусетс технологиялық институты секілді серіктес ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар.
Практиканы өту орны және мүмкін болатын жұмыс орындары: ЖОО, ғылыми-зерттеу институттары, ұжымдық пайдалану зертханалары, өндіріс орындары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
Мамандық шифры
6D071000
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
161
ОРЫС
161

пәндер

Жаңа материалдaрды алудың ғылыми негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: докторанттарда әртүрлі функционалды қасиеттері бар жаңа материалдардың түзілуі мен синтезінің танымал әдістері туралы тұтас жүйелік тұжырымдаманы қалыптастырып, жаңа материалдар технологиясы саласындағы ғылыми жобаларды жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі қабілеттерге ие болады: 1. жаңа материалдарды алудың қазіргі заманғы өндірістік әдістерінің технологиялық қағидаларын түсіндіріп, адам қызметінің түрлі салаларында композиттік материалдарды пайдалану перспективаларын сипаттау; 2. материалдарды және олардың композицияларын зерттеу, сынау және диагностикалаудың заманауи әдістерін қолдану; жаңа материалдарды жасаудың жаңа техникалық және технологиялық шешімдерін анықтау; 3. жақсартылған қасиеттері бар құрылымдық композиттік материалдарды алудың нақты әдістерін талдау және жаңа материалдарды зерттеу және сынау нәтижелерін түсіндіру; 4. жаңа материалдар мен олардың композиттерін синтездеу; жаңа материалдардың қасиеттері мен сипаттамаларын жақсарту үшін технологиялық шешімдерді негіздеу; 5. жаңа материалдарды жасаудың әр түрлі әдістерінің технологиялық тапсырмалары мен схемаларын бағалау; технологияларды жеңілдету және жетілдіру жолдарын анықтау; ең оңтайлы синтез параметрлерін анықтау. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: органикалық және бейорганикалық материалдарды алу әдістері, қажетті материалдармен жаңа материалдар жасаудың ғылыми негіздері, жаңа магнитті материалдардың технологиясы.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Күн энергиясына арналған материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты күн энергиясына арналған материалдарды таңдау, энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру, энергия ресурстарын ұтымды пайдалану үшін білім дағдылары мен қабілеттерін, энергоаудитті өткізуге, күн энергиясын арналған материалдарды әзірлеу тәжірибесінде осы білімдерді пайдалану саласындағы білімін дамыту, әлеуетті энергия үнемдейтін кәсіпорындарды анықтау, энергиясын өндіру, тасымалдау және тұтыну ең тиімді шараларды таңдауды үйрену болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі қабілеттерге ие болады: 1. күн элементтерінің тиімділігін арттырудың практикалық міндеттерімен байланысты жобалау-конструкторлық әдістерін түсіну 2. энергиямен жабдықтаумен байланысты өндірістік-технологиялық қызметті, энергияны үнемдеу және оны жетілдіру және дамытуды ұйымдастыру 3. қайта қалпына келетін энергия көздерінмен байланысты қолданыстарды және түсініктерді пайдалану 4. күн элементтеріне арналған материалдардың қасиеттерін сараптау 5. күн энергиясы облысындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін және олардың қолданылуын бағалау. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: «өздігінен тазаратын нано / микро құрылымды силоксанды жабындылар» ұғымы; күн элементтерінің ұзақ мерзімділігін эффективті түрде қамтамасыз ететін полимерлі және органикалық материалдардың негізге құрылымдар мен зертханалық-оптно технологиялар; фотоэлектрлік модульдер; жазық қатты және иілгіш фотоэлектрлік модульдер.

Қайта қалпына келтірілген энергия көздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: баламалы энергетика саласында жұмыс істеу үшін жаңартылатын энергия көздері саласындағы тәжірибелік деректердің бірыңғай физикалық көрінісін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі қабілеттерге ие болады: 1. қалпына келетін энергия көздерінің физикалық табиғатын түсіндіру; 2. қайта қалпына келетін энергияның қоршаған ортаға әсерін түсіну және орнықты даму қажеттілігін мойындау; 3. энергетикалық құбылыстар мен процестердің математикалық моделін құрастыру және сәйкесінше математикалық құрылғыларда, сонымен қатар заманауи есептеуіш техника әдістемелерінде қодана білу 4. зерттеулер нәтижесі бойынша қорытынды жасау және әртүрлі қиындық дәрежелері бойынша зертханалық есептерді шешу; 5. пәнді оқу барысында алған білімдерге сүйене отырып қайта қалпына келетін энергетикалық құрылғыларды пайданалумен байланысты әртүрі практикалық есептерді жүзеге асыру кезінде тәуелсіз шешімдер қабылдай білу. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Қалпына келетін энегрия көздері анықтамалары және негізгі ұғымдар. Қалпына келетін энергетикалық ресурстарды қолданудың экологиялық және экономикалық алғышарттары. Жылу беру құбылыстары. Радиациялық жылу беру, кондуктивті және конвективті жылу алмасу. Күн радиациясының спектрлық және энергетикалық компоненттері және Жер атмосферасының әсері. Жер бетіндегі күн энергиясын бағалау және оны өлшеу әдістері. Гелио жылу энергиясының түрлендіргіштерінің физикалық принциптері. Жел электр энергиясын өндіру және жел энергетикасы перспективалары. Жел турбиналарының жіктелуі. Жел энергиясын пайдалану факторының теориялық шектеулері. Толқындар мен толқындар энергиясын қолданатын қондырғылар. Фотосинтезге және биоотынға негізделген энергетикалық құрылғылардың қағидалары, экзотикалық күн энергиясы түрлендіргіштері. Химиялық және биологиялық сақтау, жылу және қуатты сақтау, отын элементтері және механикалық сақтау.

Қаттыденелік материалдардың электрофизикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалдардың оптикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: электромагниттік сәулеленудің әртүрлі материалдармен өзара әрекеттесу үрдісін талдау және оптикалық қасиеттеріне әсер ететін физикалық механизмдерді түсіну қабілетін қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі қабілеттерге ие болады: 1. қолдану шарттарына байланысты, өз бетінше эксперимент жүргізуді жоспарлау; 2. қазіргі заманғы өндірістік процестерді пайдалана отырып оптикалық бөлшектердер мен бұйымдарды әзірлеу әдістерін және оған қажетті материалды таңдау; 3. оптикалық және светотехникалық материалдардың құрылымын зерттеудің оңтайлы әдістерін таңдау; 4. эксперименттік нәтижелерді математикалық өңдеу жұмыстарын жүргізу; 5. материалтану саласындағы техникалық ақпаратты талдау және технологиясы инженерлік және оптикалық материалдарды талдау. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Қатты заттардағы оптикалық құбылыстар физикасының негізгі түсініктері, Кристалды оптика, Металдар мен жартылай өткізгіштердің оптикалық қасиеттері, Сызықты емес оптика элементтері, Спонтанды параметрлік шашырау, Композициялық материалдардың оптикалық қасиеттері.

Материалдардың фазалық диаграммаларының қасиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Металл қорытпаларының қасиеттерін анықтау үшін көпфазалық жүйелердегі физикалық процестерді талдау мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі қабілеттерге ие болады: 1. материалатану туралы және әртүрлі деңгейдегі күрделілік міндеттерін орындау үшін тиісті ғылымдар туралы білімін пайдалану; 2. материалдардың химиялық және фазалық құрамын, құрылымы мен қасиеттерін зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру; 3. технологиялық және функционалдық ерекшеліктерімен айқындалатын материалдарды жасау (металл және металлургиялық, полимерлі және углеродты материалдар, композициялар және гибрильді материалдар, пленкалар мен пленка, наноматериалдар, сверхтвердые материал); 4. ғылыми ақпаратты жүйелеу және жүйелеу, заманауи материалтанудағы перспективтi ғылыми фактілерді алу; 5. халықаралық немесе халықаралық топтарда жұмыс істеу, ағылшын тіліндегі интернет ресурстары мен әдебиеттерімен жұмыс жасау. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Теориялық зерттеулердің перспективалары және металдық материалдардағы фазалық өзгерістерді есептеу және металл жүйелерінің фазалық диаграммаларын құру үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдану. Бір компоненттік жүйелердің фазалық диаграммаларын салу. Аралық кезеңдермен фазалық диаграммалар. Электронды қосылулар (Юм-Розери фазалары). Ескі және жаңа фазалардың құрылымдық параметрлерін теориялық есептеу мүмкіндігі.

Материалдардың электрондық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдарды компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдардың физикалық және техникалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық әсерлер және қатты денелердегі қазіргі заманғы спектроскопия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: радиацияға төзімді материалдарды әзірлеу үшін радиациялық материалдар саласындағы физикалық процестерді талдау мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі қабілеттерге ие болады: 1. наноматериалдардағы радиациялық әсер ету саласындағы ғылыми ақпараттарды, сондай-ақ осы саладағы мағлұматты жүйелі түрде түсіндіру; 2. рентген фотоэлектронной спектроскопия сияқты материалдарды жоғары дәлдікті талдау әдістерін түсіндіру; 3. материалдардың негізгі түрлерін, класстарын және топтарын, олардың композицияларын және қасиеттерін классификациялау (ядролық отын, сұйылтқыштар, баяулағыштар, құрылымдық материалдар, қорғау материалдары); 4. құрылымдық материалдардың, отын композицияларының және салқындатқыштардың конструкциялық ерекшеліктерін шешім қабылдау кезінде бағалай алу; 5. ғылыми-зерттеу, жобалау жұмыстарынан алынған деректер жиынтығына негізделіп кәсіби шешімдер қабылдай алу. Пәннің мақсаты. «Радиациялық әсерлер және қатты денелердегі қазіргі заманғы спектроскопиясы» пәні жаңа білімдерді алуға және болашақ мамандарға тәуелсіз ойлау мен радиациялық материалтану саласында негізгі көзқарастарды түсіну қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Докторанттар материалдардағы радиациялық эффектілерге қатысты ұғымдар мен идеяларын, материалдардың қасиеттерін сәулелендіру арқылы модификациялауды, сонымен қатар материалдардың бетін оже-электронды және рентгенді фото-электронды спектроскопия әдістерінің көмегімен талдау жайында мағлұматтарды біліп шығуы тиіс. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Радиоактивтілік және материалдардың құрылымдық ақаулары, сәулелену кезінде физико-механикалық қасиеттерінің өзгеруі, модификациялаудың екершеліктері, оже спектроскопиясы, рентгендік фотоэлектронды спектроскопия

Радиациялық материалтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде радиациялық сәулелердің затпен әсерлесу саласында терең фундаменталды білімін қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде студенттер қабілетті болуы керек: - материалдардың негізгі түрлерін, класстарын және топтарын, олардың композицияларын және қасиеттерін классификациялау (ядролық отын, сұйылтқыштар, баяулағыштар, құрылымдық материалдар, қорғау материалдары) - наноматериалдардағы радиациялық әсер ету саласындағы ғылыми ақпараттарды, сондай-ақ осы саладағы мағлұматты жүйелі түрде бағалау - құрылымдық материалдардың, отын композицияларының және салқындатқыштардың конструкциялық ерекшеліктерін шешім қабылдау кезінде бағалай алу - нано өлшемді құрылымдарда ақаулардың пайда болу мүмкіндіктерін болжай алу - ғылыми-зерттеу, жобалау жұмыстарынан алынған деректер жиынтығына негізделіп кәсіби шешімдер қабылдай алу. Пәннің мақсаты. Радиациялық наноматериалтану саласында негізгі көзқарастарды түсіну қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Студенттер атериалдардағы радиациялық эффектілерге қатысты ұғымдар мен идеяларын, материалдардың қасиеттерін сәулелендіру арқылы модификациялауды, ядерлік-энергетикалық қондырғылардың қауіпсіз пайдалануы жайында мағлұматтарды біліп шығуы тиіс. Бұл курста мына сұрақтар қарастырылады: Радиоактивтілік және наноматериалдардағы құрылымдық ақаулар, сәулелені кезінде физико-механикалық қасиеттерінің өзгеруі, модификациялаудың ерекшеліктері.

Шалаөткізгішті қабықшалы құрылымдардың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: технологиялық өндірісті іске асыру үшін қабықшалы шалаөткізгіш материалдарды синтездеудің қолданбалы және теориялық мәселелерінің кең спектрін талдауға және қолдануға қабілеттілікті қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі қабілеттерге ие болады: 1. Қабықшалы шалаөткізгіш материалдарды және наноқұрылымдарды алу әдістерін жіктей алу 2. әртүрлі күрделілік деңгейдегі міндеттерді орындау үшін материалтану және онымен байланысты ғылымдар білімдерін пайдалану 3. шалаөткізгішті жұқа қабықшаларды синтездеудің заманауи әдістерін қолдана алу 4. ғылыми зерттеулер үшін ақпараттық технологияларды, заманауи құралдар мен жабдықтарды қолдана алу 5. поликристалды жартылай өткізгіштерге негізделген күн сәулелер қондырғылары үшін жұқа қабықшалы құрылымдарды синтездеу. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: функционалды шалаөткізгішерді синтездеу кезінде жабындылапды әзерлеу, наноөлшемді құрылымдардың өндірісіндегі вакуумдық технологиялары, молекулалық сәулелік эпитакция әдісі, галий арсенит қабыршақтарын және қосылыстардың алу әдісі, балқымада ерітіндіден алынған бір кристалды қабықшалардың аномальді өсуі, LED және лазер технологиясы құрылымдар, күн батареялары үшін жартылай өткізгіш құрылымдар.

Шалаөткізгішті наноматериалдар және құрылғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: материалтанудағы заманауи зерттеулерді жүргізу үшін жартылай өткізгіш наноматериалдар, құрылғылар мен наноқұрылымдарды өндірудің технологиялық принциптерін сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі қабілеттерге ие болады: 1. жартылай өткізгіш наноматериалдардың атом құрылымының ерекшеліктерін түсіндіре алады; 2.жартылай өткізгіш наноматериалдардың және оларға негізделген құрылғылардың электронды күйлерінің спектрін сипаттайды; 3. жартылай өткізгіш наноматериалдардың негізгі физикалық қасиеттерін біледі және жартылай өткізгіш наноматериалдар мен құрылғылар өндірісінің негізгі технологиялық процестерін түсінеді; 4. жартылай өткізгіш наноматериалдар мен олардың негізіндегі құрылғылардың қолдану саласын біледі; 5. өз бетінше жартылай өткізгіш наноматериалдар мен олардың негізіндегі құрылғылардың қасиеттері бойынша зерттеулер жүргізеді және талқылауға арналған нәтижелерді ұсынады. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Жартылай өткізгіштер мен нанофильмдердің пайда болу тетіктері. Жартылай өткізгіш наноқұрылымдарды өндіру. Наносымдар мен кластерлерді алу әдістері. Наноэлектроника және оптоэлектроника құрылғыларында кванттық өлшемді құрылымдарды қолдану. Жаңа жартылай өткізгіш материалдар мен оның негізіндегі құрылғылар саласындағы соңғы жетістіктер.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: магистранттардың зерттеу жұмысының құзыреттілігін қалыптастыру. Зерттеу практикасы барысында магистранттардың төмендегідей қабілеттері қалыптасады : - ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау; - ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу: ғылыми дереккөздерді аннотациялау, рефераттар жасау-шолулар; - тіл жүйесі және әдебиет дамуының негізгі заңдылықтары саласында өз бетінше ғылыми зерттеу жүргізу; - ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи ақпараттық ресурстарды пайдалану; - ғылыми ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу; - отандық және шетелдік филология мектептерінің жаңашыл әдістерін қолдану; - ғылыми зерттеу нәтижелерін дәлелді баяндау; - ғылыми басылымды дайындау және редакциялау: тезистер, мақала. Зерттеу практикасын өту кезінде магистранттар келесі аспектілерді қарастырады: Зерттеу жұмысының теориялық негіздері. Филологиялық зерттеулердегі заманауи әдістер мен әдістер. Лингвистика және әдебиеттану саласындағы ғылыми және қолданбалы жобалардың тәуелсіз дамуы. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді қалыптастыру ережесі. Ғылыми зерттеулер нәтижелерін интерпретациялау.

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген