Докторантура
Экология(гео)

Экология(гео)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама атауы: 6D060800 – «Экология».
Оқу деңгейі: докторантура (ғылыми-педагогикалық дайындық бағыты).
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Кәсіби қызмет түрлері: ғылыми-зерттеу және педагогикалық.
Ғылыми-зерттеу қызметін құрайтындар: ғылыми зерттеулердің жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын жасау; эксперименттердің әдістемесін құрастырып, жүргізілуін ұйымдастыру; зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жинақтау, өңдеу, талдау және жүйелеу; орындалған зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептерді, шолуларды, басылымдарды дайындау. Атаулы мамандық түлегі интеллектуалды меншік нысандарын бекітіп, қорғауды жүргізуге, патенттік зерттеулерді жүргізуге, қабылданған техникалық шешімдерді негіздей отырып жобаланған нысандардың жұмыс істеу ұстанымдары мен құрылысына сипаттама беруге, жобаның инновациялық әлеуетін, инновациялық тәуекелдерді бағалауға қабілеттік.
Түлек орта кәсіби және жоғарғы оқу орындарында педагогикалық қызмет атқарып, мамандық бейініне қарай оқу-әдістемелік зерттемелер жасайды, білім алушылар арасында тәрбие жұмысын жүргізеді.
Кәсіби пәндер:
Адам және қоршаған орта;
Экологиялық қауіпсіздіктің стратегиясы,
Қалдықтарды басқарудың қазiргi жолдары.
Преимущества образования:
• заманауи ғылыми және тәжірибелік мәселелердің шешімін қалыптастыра алатын және тәжірибелі түрде шеше алатын, табиғатты тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласында зерттеулермен қатар басқаруды қоса алып жүретін экологтарды дайындау;
• академиялық ұтқырлық аясында Ұлыбритания, Испания, Ресей, Қытайдың серіктес ЖОО-да тәлімдемеден өту;
• Ұлыбритания, Испания, Ресей және т.б. университеттерде зерттеулер жүргізу.
Халықаралық байланыстар: Ресей, Қытай, Ұлыбритания, Испания университеттерімен.
Тәжірибеден өту және ықтимал жұмысқа орналасу орындары: Ғылыми-зерттеу (эколог-зерттеуші); жобалық (эколог-эксперт, эколог-аудитор); ұйымдастырушылық-технологиялық (өндірістік салалар бойынша эколог); өндірістік-басқарушылық (қоршаған ортаны қорғау және экология саласының менеджер).

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Экология(гео)
Мамандық шифры
6D060800
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Адам және қоршаған орта
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақты экологиялық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалдықты қолданудың қазiргi жолдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы технологиялар негізінде қалдықтарды басқару жүйесін ұйымдастыру, қалдықтардың көлемін азайтатын шаралардың тиімділігін бағалау. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - заманауи технологиялар негізінде қалдықтарды басқару жүйесін ұйымдастыру; - қалдықтарды азайту шараларының тиімділігін бағалау; - кәсіпорындар үшін қалдықтарды басқару бағдарламаларын әзірлеу; - өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды, қайталама шикізатты өңдеу әдістерін әзірлеу; - қалдықтарды басқару саласындағы қоғам мен табиғат арасындағы өзара іс-қимылдың себеп-салдарын анықтау және талдау; - қалдықтарды басқару саласындағы зерттеу әдістерін қолдануға; - инвестицияларды негіздеу кезінде жердегі және кәсіпорындарда қалдықтарды жою кезінде экономикалық бағалау және жинақталған зиянды өтеу әдіснамаларын әзірлеу; - халықаралық тәжірибеге негізделген қалдықтарды басқарудың жаңа тетіктерін таңдау және қолдану. Пәннің өз пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. Пәнді оқыған кезде келесі тақырыптар қарастырылады: Қазақстан Республикасында қалдықтарды басқарудың қажеттілігі мен мәселелері; Қалдықтарды басқарудың жаһандық тәжірибесі; Қалдықтарды басқарудың жалпы талаптары; Өндірістік қалдықтардан экономикалық, әлеуметтік және экологиялық залал, оларды бағалау; Қалдықтарды басқарудың бірыңғай жүйесі; Кәсіпорынның қалдықтарын басқару; Қалдықтарды басқару саласындағы заңнамалық база; Қалдықтарды басқару саласындағы экономикалық реттеу әдістері; Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттары; Қауіпті қалдықтарды басқару жөніндегі басқарушылық шешімдер; Қалдықтарды кәдеге жарату әдістерін және олардың шығындарға әсерін таңдау; Кәдеге жарату және кәдеге жарату үшін ақы төлеу нұсқаларын салыстыру; Қазақстан Республикасында қалдықсыз өндіріс тұжырымдамасы, оның даму проблемалары мен келешегі; Қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау; Қалдықтарды басқару иерархиясы.

Өндірістегі экологиялық таза технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әртүрлі өнім түрлерін өндіруге байланысты экологиялық мәселелерді анықтау және оларды экологиялық таза және ресурс үнемдейтін технологияларды қолдану арқылы шешу мүмкіндігін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - шикізат пен энергия теңгеріміне сәйкес өндірістің қалдықсыздығын бағалау; - ғылыми және кәсіби қызметте жаңартылатын және сарқылмайтын табиғи ресурстарды пайдалануда инновациялық технологияларды ұсыну және пайдалану; - ресурстарды үнемдеу және аз қалдықты және қалдықсыз өндірісті ұйымдастыру саласындағы нормативтік-құқықтық талаптарды әзірлеу; - Экология және қоршаған ортаны қорғау саласында қолданылатын заманауи аналитикалық және есептеу әдістерін қолдануға; - өндірістік экологиялық мониторингті жүзеге асыру үшін қажетті шараларды ұйымдастырады және жүргізеді; - қоршаған ортаны ластау дәрежесін, жабдықтың тиімділігін бағалау үшін әртүрлі өндірістік объектілердің экологиялық сараптамасын жүргізу; - қалдықсыз және аз қалдықты өндірістерді ұйымдастыру кезінде қалдықсыздық коэффициентін анықтау және жүктемені есепке алу мен нормалау; - академиялық және кәсіби контекстте қоғамның инновациялық технологиялық, әлеуметтік және мәдени дамуын тұрақты дамытуға жәрдемдесу. Пәннің өз пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. Пәнді оқыған кезде мынадай тақырыптар қарастырылады: Таза өндіріс тұжырымдамасы; Қалдықсыз және қалдықсыз өндірістерді ұйымдастырудағы жүктемені есепке алу және нормалау; Шикізатты кешенді өңдеу; Жабық өндірістік циклдар; Аумақтық өндірістік кешендер және экологиялық өнеркәсіптік парктер; Жаңартылатын және сарқылмайтын табиғи ресурстарды пайдаланудың инновациялық технологиялары; Балама энергия көздері; Шикізат пен энергия теңгерімінің қалдықсыз өндірісін бағалау; Өнімнің тағайындалған пунктіне байланысты шикізатты өңдеудің технологиялық ерекшеліктері; Кезеңді өндіруді басқару; Мақсатты өнімдерді стандарттау; Қолданылатын және дайын өнімнің экологиялық қауіп-қатерін бағалау; Өндірістік технологияларды экологиялық бағалау; Шикізаттан дайын өнімге дейін өңдеудің барлық кезеңдеріндегі нормативтік құжаттар; Өндірістің, қалдықтардың және шығарындылардың экологиялық бақылауы.

Серіктестіктер және кәсіпорындардың экологиялық саясат жүйелік амал тәсілдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Табиғатты пайдаланудың экономикасы және экологиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Урбанданудағы заманауи амалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қала жүйелерінің қазіргі проблемаларымен білім алушыларды таныстыру, қалалардың тұрақты дамуы үшін қазбалы энергетикалық ресурстарды тиімді пайдаланудың қазіргі заманғы әдістерімен студенттерді таныстыру; дәстүрлі қалалардың дамуы мен «ақылды» қалалардың даму тенденцияларын анықтау, энергетикалық ресурстарды тиімді пайдаланудың қазіргі әдістерімен, альтернативті энергия көздерін пайдаланудың мәліметтерімен таныстыру. - Қоғам дамуының динамизм жағдайында урбожүйелерде географиялық, әлеуметтік мобилділігіне әлеуметтік, экономикалық, кәсіби ролдердің ауысуына дайын болу қажет; - Урбоэкологияның төңiрегiдегi табиғатты қорғаудың негiзгi қазiргi тенденциялары, экологияның теориялық және қолданбалы тұрғыларын бiлу; - Қалалардың дамуы үшін жаңа идеяларға деген қабілеттілігін арттырып, оларға сын көзімен қарау және оны бағалап, жетілдіру; - Жаңа зерттеу әдістерін өздігінен сонымен қатар ақпаратты технология көмегімен оқу қабілетіне ие болу.

Экологиядағы сараптамалық және статистикалық модельдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық қауіпсіздіктің стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Қазақстандағы тиімді мемлекеттік экологиялық саясатты қалыптастыру тетіктерін талдау, экологиялық қауіпсіздік жағдайын бағалау. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - экологиялық қауіпсіз өндірістің экономикалық тиімділігін есептеу; - экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық-құқықтық режимдерін талдау; - экологиялық таза өндірістің, қауіпсіз технологиялардың және шикізаттың экономикалық және әлеуметтік тиімділігін анықтау; - Қазақстандағы тиімді мемлекеттік экологиялық саясатты қалыптастыру тетіктерін жасау; - экологиялық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз етуді дамыту; - мемлекеттік экологиялық қауіпсіздік органдарының құрылымы мен функцияларын түсіндіру; - геоэкологиялық тәуекелдерді басқару әдістерін анықтау; - ИСО 14001 халықаралық стандарттарына сәйкес басқару әдістемелерін енгізу; - қоршаған ортаға әсер етуді басқарудың әкімшілік-шаруашылық әдістерін оңтайлы үйлестіру қабілеттілігін қалыптастыру; - түрлі классификациялар үшін экологиялық көрсеткіштерді талдауды жүргізу; - экологиялық саясаттың қазіргі тұжырымдамалары мен стратегияларын талдау; - экожүйелерді сақтау мақсатында компанияның экологиялық көрсеткіштерін жинақтау және бағалау. Пәннің өз пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. Пәндерді оқыған кезде келесі тақырыптар қарастырылады: Мемлекеттік экологиялық қауіпсіздік органдарының функциялары; Геопроцестерді жүйелі басқару әдістері; Экологиялық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету; Халықаралық стандарттарды ескере отырып, қоршаған ортаға әсер етуді басқару әдістері; Экологиялық қауіпсіз өндірістің экономикалық тиімділігі; Геоэкологиялық тәуекелдерді басқару әдістерінің жүйесі; ISO 14001 халықаралық стандарттарын ескере отырып, экологиялық таза процестер мен өндірісті басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық негізі; Тұрақты даму қағидаттары; Компания қызметінің экологиялық көрсеткіштері; Кәсіпорынның дамуы мен басқарылуында жаһандық, ұлттық және аймақтық үйлесімділік пен заманауи үйлесім; Экологиялық және экономикалық талдаудың түсінігі мен әдістемесі; Әлемдік қоғамдастық пен Қазақстанның энергетикалық стратегиясының негізгі қағидаттары мен ережелері; Экономика, энергетика және қоршаған орта арасындағы өзара іс-қимыл; «Жасыл» экономиканың тұжырымдамасы; Қазақстанның энергетикалық және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дәстүрлі энергия көздерін пайдалану және баламалы жаңартылатын көздерді пайдалану.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық практика
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: педагогика, психология, арнайы пәндер арқылы алынған педагогикалық қызметтегі ғылыми және теориялық білімдерді практика мақсатында лекциялар мен семинарлар өткізу үшін практикалық және білім беру дағдыларын қалыптастыру, тәжірибелік дағдыларды шығармашылық түрде қолдануға кабілетті қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - сабақтардың әртүрлі түрлерін (дәрістер, лабораториялар, семинарлар, СОӨЖ, МОӨЖ) ұйымдастыру бойынша қажетті білімдерді көрсету; - оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау және студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру; - педагогика, психология және кәсіптік білім саласында алынған теориялық білімдерді практикалық іске асыру әдістеріне және әдістеріне ие болу.

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген